بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده

خوانش معنا در فضاهای شهری که در گرو فهم فرایند تولید معنا در زمینة شکل‌گیری آن است، در درک بسیاری از پدیده‌های شهری راهگشاست. در این پژوهش، به بررسی روند معنادارشدن و خوانش فضا و عوامل مؤثر بر آن از دریچه‌ای ویژه پرداخته می­شود و تحلیل نحوۀ تولید و بازتولید معانی، با تأکید بر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی فضای شهری و به­عبارتی «متن» مورد نظر، موضوع اصلی این پژوهش است. براین­اساس، با رویکردی نوین به موضوع تولید معانی پرداخته شده است؛ رویکردی که برپایة بن‌مایه‌های معنی‌شناسی در حوزة زبان‌شناسی شکل گرفته و مشتمل بر دیدگاه‌های ساختارگرایی و خوانش مخاطب است. در این رویکرد، با تأثیرپذیری از تئوری «ساخت‌یابی» آنتونی گیدنز در جامعه‌شناسی- که شامل دو وجه عمدة «ساخت» و «عاملیت انسان» در تحقق پدیده‌های اجتماعی است- و تطبیق آن با ویژگی‌های فضای شهری (به‌عنوان یک متن)، عوامل شکل‌دهنده به فضاهای معنادار بررسی می­شود. براساس این رویکرد، فضای نوشتاری (ساخت) و فضای گفتاری (کنش خوانش)، عوامل اصلی در قرائت فضای زیستی انسان هستند و زمینۀ تولید معنا را فراهم می‌کنند. از این منظر، ساختار فضا به­همراه روابط فرهنگی و اجتماعی متجلی در الگوهای رفتاری بهره‌برداران، به تولید معنا در فضاهای شهری منجر می‌شود. به‌منظور آزمایش فرضیه، بازار تبریز به‌عنوان نمونه‌ای از فضای شهری معنادار در شهر ایرانی بررسی شد. نتایج مطالعۀ این مجموعة فضایی، نشانگر انطباق کامل ساختار فضایی و الگوهای رفتاری جاری در فضاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of meaning production in urban spaces based on the structuration theory case study: Tabriz Bazaar

نویسندگان [English]

  • Hasan Sajadzadeh 1
  • Bahare Eris 2
1
2
چکیده [English]

Extended abstract:
Introduction
Urban spaces have always expressed the demands and desires of their users. So, reading of these spaces, as a text, which is possible by understanding the meaning making process in its context, could be beneficial to perceive lots of urban issues. Throughout the production of meaning in urban spaces, human gets into interaction with his surroundings and his mind is united with the environmental context of meaning. This process leads to make a legible space for its users with specific structural and behavioral characteristics.
This study is aimed to discuss the meaning making process and space reading from a special point of view. The main subject of this study is the analysis and description of how to produce and reproduce meaning in urban spaces. The emphasis of this study is on social and cultural contexts of urban spaces as a readable “text”. Accordingly, the issue of meaning making process has been studied from a specific approach that is founded on “semantics” in linguistics, including two main perspective: “Structuralism” and “Interpretation of the reader”. Based on Structuralism perspective meaning is the product of “syntax of elements” in sentence and the “text”. So, meaning comes from the language structures and the author has a critical role in meaning making. On the other hand, in interpretive perspective, meaning is product of paraphrasing and interpretation of the reader. So, the reader “discovers” the meaning and “creates” it. The second approach has an interactive perspective. According to this approach meaning is the result of both, “structure” and “interpretation” or in other words, “language” and “the world”. Today, this approach has lots of advocators due to its inclusion and multidimensional substance. This approach is widely used in explaining issues in many fields of human sciences. “Structuration theory” of Anthony Giddens in sociology is one of this theories that has been fed from the interaction concept in semantics. This theory consists of two main themes: “structure” and “human agency” in social phenomena. The term “structure” generally refers to "rules and resources" and more specifically to "the structuring properties allowing the 'binding' of time-space in social systems". These properties make it possible for similar social practices to exist across time and space and that lends them "systemic" form. Agency, as Giddens calls it, is human action and is critical to both the reproduction and the transformation of society. The theory of structuration is a social theory of the creation and reproduction of social systems that is based on the analysis of both structure and agents , without giving primacy to either. Comparison and accommodation of this viewpoint with context of city and urban spaces, as a text, leads to form a framework for analysis of meaning making factors in urban spaces.
Description of procedures and determining the factors of meaning production throughout this point of view could help to define a proper framework for improving the knowledge and practice of designers to create the meaningful spaces.
Methodology
The methodology of this study, is mainly formed on an explanatory and interpretative method. This study is inspired by semantic theories and approaches about reading a text that is generalized to social science to conceive social phenomenon in “life text”. Accordingly, the urban space has been considered as a text and its meaning production processes have been addressed in this paper. First, the idea of “urban space as a text” has been explained and then, the parameters of its meaning combination has been analyzed. Finally, the hypothesis has been examined in urban context, “Persian Bazar”.
Results and discussion
By accommodation of characteristics of society and spaces, and considering it as a “text” the structuration theory could be generalized to urban spaces. The urban space as a text, includes mental and spatial aspects that is describable and is connective like the language and also makes situations that human proof himself.
It has been concluded that written space (structure) and verbal space (act of interpretation) are the main factors in reading and interpretation of living spaces. The meaningful space, on one hand, has the practical conditions of people daily lives and their mental structures and on the other hand provides a place for arranging the act and behaviors that are based on beliefs, attitudes, goals, choices of their users. So, the structure of space along with cultural and social properties which are expressed in behavioral patterns of the users, produce meaning.
For examining this result, Persian Bazar has been studied throughout the concept of structuration theory. Bazar has been considered as a meaningful place with a legible and coherent structure and as a collection of behavioral patterns and social acts that represent the Islamic-Iranian lifestyle. The study shows that the association and contribution of spatial structure and physical characteristics with current activities of this spaces make Bazar meaningful.
Conclusion
This study tries to discuss meaning production in urban spaces by utilizing the “linguistics” and “Sociological" approaches. The method that has been applied in this study is a viewpoint for perceiving meaning from the text in linguistics and extending it to urban spaces. Since meaning production in a text depends on “language structure” and “interpretation” of it, so in generalizing this concept to space, two parameters have been considered: “structure of space” and “human agency”. So, syntax of space and combination of physical elements with behavioral acts in space lead to emerging meaning.
In conclusion, acts and behaviors of human that origin from his cognition about the world, have significant place in perceiving the city and communicating with its spaces. In other words, Interactions between human agency and environmental structure, cause the meaningful perception from the space and connection to environment.
Keywords: meaning of urban space, interpretation, structuralism, structuration theory, human agency

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning of urban space
  • structure of space
  • structuration theory
  • Tabriz Bazaar
  • behavioral pattern
احمدی، بابک، 1380، ساختار و تأویل متن، چاپ دهم، نشر مرکز، تهران.
افروغ، عماد، 1377، فضا و نابرابری اجتماعی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
اکو، امبرتو، 1389، نشانه‌شناسی، ترجمۀ پیروز ایزدی، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران.
بارت، رولان، 1382، لذت متن، ترجمۀ پیام یزدانجو، نشر مرکز، تهران.
بنتون، تد و یان کرایب، 1384، فلسفۀ علوم اجتماعی، ترجمۀ شهناز مسمی­پرست و محمود متحد، نشر آگه، تهران.
پارکر، جان، 1386، ساخت­یابی، ترجمة حسین قاضیان، نشرنی، تهران.
پالمر، فرانک، 1374، نگاهی تازه به معنی‌شناسی، ترجمة کوروش صفوی، چاپ پنجم، نشر مرکز، کتاب ماد، تهران.
چامسکی، نوام، 1377، زبان و ذهن، ترجمة کوروش صفوی، انتشارات هرمس، تهران.
چامسکی، نوام، 1389، زبان‌شناسی دکارتی، ترجمة احمد طاهریان، چاپ سوم، انتشارات هرمس، تهران.
راپوپورت، آموس، 1366، منشأ فرهنگی مجتمع‌های زیستی، ترجمة راضیه رضازاده، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت، تهران.
ریکور، پل، 1382، زندگی در دنیای متن، ترجمة بابک احمدی، چاپ سوم، نشر مرکز، تهران.
صفوی، کوروش، 1387، درآمدی بر معنی‌شناسی، چاپ سوم، انتشارات سورة مهر، تهران.
ضیمران، محمد، 1386، ژاک دریدا و متافیزیک حضور، چاپ اول، انتشارات هرمس، تهران.
گیدنز، آنتونی، 1383، جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، چاپ دوازدهم، نشرنی، تهران.
لاینز، جان، 1383، مقدمه‌ای بر معنی‌شناسی زبان‌شناختی، ترجمة حسین واله، گام نو، تهران.
نوربرگ شولتس، کریستیان ، 1381، مفهوم سکونت: به‌سوی معماری تمثیلی، ترجمة محمود یاراحمدی، چاپ اول، نشر آگه، تهران.
نوربرگ شولتس، کریستیان ، 1382، معماری، معنا و مکان، ترجمة ویدا نوروز برازجانی، نشر جان جهان، تهران.
نوربرگ شولتس، کریستیان ، 1391، معنا در معماری غرب، ترجمة مهرداد قیومی بیدهندی، چاپ چهارم، انتشارات متن، تهران.
 
 
Afrough, E., 1998, Space and Social Inequality, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Persian)
Ahmadi, B., 2001, The Text-Structure and Textural Interpretation, 10th Edition, Markaz Publication, Tehran. (In Persian)
Barthes, R., 1976, The Pleasure of the Text, Translatede by: Milter, R., Hill and Wang, New York.
Barthes, R., 1984, Le Bruissement de la Langue, Paris.
Barthes, R., 2003, The Pleasure of The Text, Translated by: Yazdanjoo, P., Markaz Publication, Tehran. (In Persian)
Benton, T. and Craib, I., 2005, Philosophy of Social Sciences, Translated by: Mosama Parast, Sh. and Mottahed, M., Agah Publication, Tehran. (In Persian)
Boyer, M. C., 1994, The City of Collective Memory, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Burns, E. M., 2002, World Civilizations, Norton, New York.
Chomsky, N., 1998, Language and Mind, Translated by: Safavi, K., Hermess Publication, Tehran. (In Persian)
Chomsky, N., 2010, Cartesian Linguistics, Translated by: Taheriyan, A., 3rd Edition, Hermes Publication, Tehran. (In Persian)
Coolen, H. and Ozaki, R., 2004, Culture, Lifestyle and the Meaning of a Dwelling, International Conference of Adequate and Affordable Housing for All, University of Toronto.
Eco, U., 2010, Semiotics, Translated by: Izadi, P., 2nd Edition, Markaz Publication, Tehran. (In Persian)
Eco, U., 1972, La Structure Absente, Mercure, Paris.
Eco, U., 1979, The Role of the Reader, Mercure, Paris.
Gadamer, H. G., 1966, Philosophical Hermeneutics, University of California, Berkeley.
Gehl, J., 2006, Life between Buildings: Using Public Space, Translated by: Kou, J., Island Press, Washington DC.
Giddens, A., 2004, Sociology, Translated by: Sabouri, M., 12th Edition, Ney Publication, Tehran. (In Persian)
Giddens, A., 1984, The Constitution of Society, Polity Press, Cambridge.
Kudryavtsev, A., 2011, Sense of Place in Environmental Education, Environmental Education Research, Vol. 18, No. 2, PP. 229–250.
Margolid, J. and Rockmore, T., 1999, The Philosophy of Interpretation, Blackwell,Oxford.
Norberg-Schulz, C., 2002, Concept of Dwelling, Translated by: Yarmohammadi, M., 1st Edition, Agah Publication, Teharan. (In Persian)
Norberg-Schulz, C., 2003, Architecture: Presence, Language, Place,Translated by: Nowrouz Borazjani, V., Jan-e-Jahan Publication, Tehran. (In Persian)
Norberg-Schulz, C., 2012, Meaning in WesternArchitecture, Translated by Ghaiomi Bidheni, M., 4rd Edition, Matn publication. (In Persian)
Lyons, J., 2004, Linguistic Semantics: An Introduction, Translated by: Vale, H., Gam-e-no Publication, Tehran. (In Persian)
Manzo, C. L., 2005, For Better or Worse: Exploring Multiple Dimensions of Place Meaning, Journal of Environmental Psychology, Vol. 25, No.1, PP. 67–86.
Palmer, F. R., 1995, Semantics, Translated by: Safavi, K., 5th Edition, Markaz Publication, Tehran. (In Persian)
Parker, J., 2007, Structuration, Translated by Ghazian, H., Ney Publication, Tehran. (In Persian)
Rapoport, A., 1990, The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach, University of Arizona Press, Tocson.
Recoeur, P., 2003, Hermeneutics: Writings and Lectures, Translated by: Ahmadi, B., 3rd Edition, Markaz Publication, Tehran. (In Persian)
Safavi, K., 2008, Introduction to Semiotics, 3rd Edition, Soureh Mehr Publication, Tehran. (In Persian)
Schleiermacher, F. D. E., 1989, Hermeneutique, Tranlated by: Bollack, M., Paris.
Todorov, T., 1985, Theories du Symbole, Éditions du Seuil, Paris.
Zeymaran, M., 2007, Jacques Derrida and Metaphysics of Presence, 1st Edition, Hermes Publication, Tehran. (In Persian)