دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 733-960 
4. تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران

صفحه 769-789

ابوالفضل مشکینی؛ الهام امیرحاجلو؛ ابوالفضل زنگانه


9. تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات

صفحه 857-868

محمدرضا حافظ‌نیا؛ احمد طاهری؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ حسین کرمی‌نژاد


10. الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج)

صفحه 869-883

سمیه زیاری؛ رحمت‌الله فرهودی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد