آرام‌سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعۀ موردی: محلۀ یورد شاهی ارومیه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی پژوهشکدۀ حمل‌ونقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

آرام‌سازی ترافیک، یکی از اقدامات مهندسی محسوب می‌شود که می‌تواند با صرف هزینه‌های نه‌چندان بالا سبب کاهش قابل‌توجه سرعت وسایل نقلیه شده و در نتیجه، در کاهش نرخ تصادفات و تلفات ناشی از آنان تأثیری مشخص بر جای گذارد. ازآنجایی‌ که اجرای طرح‌های آرام‌سازی می‌تواند روند ترافیک معابر به‌خصوص خیابان‌های محلی را با تغییر مواجه کند، باید در انتخاب ابزارهای آرام‌سازی و تعیین مقاطع مناسب جهت اجرای آن‌ها برای تجدیدحیات محله دقت لازم اعمال شود. آرام‌سازی ترافیک محلات مسکونی، موضوعی است که جهت حفظ کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و جلوگیری از تعادل­نداشتن زیست‌محیطی محلات مسکونی پیشنهاد می‌شود. هدف اصلی از نگارش پژوهش، بررسی امکان آرام‌سازی ترافیک محله یورد شاهی ارومیه با رویکردی در جهت تجدیدحیات این محله است که با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به شناخت و ارزیابی وضعیت موجود محلۀ یورد شاهی ارومیه پرداخته و نتایج به‌دست‌آمده را در قالب روش تحلیلی-کاربردی با استفاده از جدول SWOT و اولویت­دارترین عوامل در محله را مشخص کرده و به ارائۀ راهکارهایی در راستای موضوع مورد بررسی خواهیم پرداخت. در نتایج به‌دست‌آمده، از پژوهش راهبرد تهاجمی SO به‌عنوان اولویت­دارترین راهبرد شناخته ­شده که عوامل تهاجمی نشان می‌دهد و محلۀ یورد شاهی که توان لازم برای برنامه‌های سامان‌دهی و آرام‌سازی ترافیک را دارد، استفاده شد. در انتها نیز براساس یافته‌های پژوهش، با تأکید بر محلۀ یورد شاهی شهر ارومیه و دستورالعمل مشارکت‌های اجتماعی در محلات مسکونی، راهکارهایی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Traffic Calming for Neighborhood Revitalization Using SWOT Models(Case Study: Yurdshahy Neighborhood, Urmia)

نویسندگان [English]

 • Mohamad Reza Ahadi 1
 • Elnaz Ghanizadeh Hesar 2
1 Assistant Professor Road Safety, Transportation Research Institute (TRI)
2 MA in Urban Planning, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction
Nowadays, transportation is a subject that all people are in direct contact with it and Parallel to the development of cities. The need for public services and facilities is increased and this, in turn, will add a new dimension to metropolises public issues, particularly transport as traffic. Traffic calming is considered as one of the engineering proceedings that can cause a significant reduction in speed of vehicles. Thus, it has significant effects on reduction of  accidents rate and fatalities. Since the implementation of the traffic calming projects can change street traffic process especially on local streets, it should be considered as requisite accuracy to choose the traffic calming tools and determination of suitable sections to perform. Followed by the problems of old areas of city especially the central urban areas affecting various aspects of urban life˓ government have paid special attention to the old urban areas. This need leads to designing an approach for urban revitalization that reflects long term and dynamic nature.
There may be three reasons for the occurrence of the revitalization of urban life and, so, three types of revitalization are discussed:
a)         Imposing revitalization.
b)        Opportunistic revitalization.
c)         Protective or futurist revitalization.
 
Methodology
Traffic calming means network design and engineering proceedings that are coming together in a way that improve road safety and other aspects of people's living environment. We can mention the followings as the issues that affect traffic calming:
a)         Speed of passage.
b)        Black spots and the risk of accidents.
c)         The type and pattern of traffic thoroughfares.
d)        Attractive Land travel position.
e)         Physical and geometrical features of streets.
f)         Pedestrian and vehicle traffic.
g)         Location of pedestrian crossings.
h)        Existence of special bus line.
i)          Access patterns in the range
j)          Location of bike paths in the area
Since the issue has been examined in this study is neighborhood traffic calming with an approach to revitalization, we address the components of urban revitalization. These include four main dimensions of economic, social-culture˓ physical and environmental aspects. However, we plan to analyze the data in Table SWOT matrix. The matrix has a conceptual framework for the identification and analysis of threats and opportunities in the external environment and internal assessment of the strengths and weaknesses of a system.
 
Results and discussion
In order to identify the opportunities and threats that the YurdShahy neighborhood is faced with, we explained and analyzed SWOT Table for the research. External and internal factors include general economic forces, social, cultural, political, institutional and legal and environmental conditions.
At this stage, for evaluation of the obtained component of guidelines we can improve the neighborhood and use the SWOT plot strategy development. This is to prioritize the strategies of acceptable results. That is the strategy of the SO (aggressive strategy) to strengthen the power of the neighborhood YurdShahy to achieve the opportunities in this area. 
 
Conclusion
Appropriate solution for intervention and resolving issues and problem of traffic calming is different depending on the type of issue, the extent and severity of that. In this research, neighborhood traffic calming with an approach to revitalization was investigated. Yurd Shahy neighborhood is one of the old and central neighborhoods of Urmia that is formed organically   in the vicinity of commercial part of the city. Due to old age of YurdShahy neighborhood, it kept local and social cohesion for many years. For objective evaluation of the obtained  prior factors of analysis in the first stage and the obtained results of strengths, weaknesses, opportunities and threats in the second stage, SWOT fourfold  diagram were used. We identified the results of this offensive guideline diagram as the most prior one. The offensive factors show that Yourdshahy neighborhood of Urmia has the requisite potential for traffic calming and organization of programs. We should not forget the role of people as the elements that the programs are conducted not only for them but also with them. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • calming
 • traffic
 • Neighborhood
 • revitalization
 • SWOT
 1. احدی، محمدرضا و امین نادری، 1392، اصول و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، تهران.

  بدری، سید علی و مرتضی نعمتی، 1388، برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اقتصادی با رویکرد مشارکتی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه)، فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ 68، شمارۀ 2، صص 69-83.

  حاتمی­نژاد، حسین، 1386، به‌سوی رهیافت تجدیدحیات شهری، مجلۀ حیات شهری، سال نهم، شمارۀ 96، صص 96-97.

  حسینی، علی و دیگران، 1389، راهبردهای ساماندهی بافت فرسودۀ محلۀ قیطریه با استفاده از روش QSPM، مجلۀ باغ نظر، سال دهم، شمارۀ 24، صص 79-90.

  شکویی، حسین، 1372، جغرافیای اجتماعی شهرها؛ اکولوژی اجتماعی شهرها، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

  پاکزاد، جهانشاه، 1385، راهنمای طراحی فضای شهری در ایران، چاپ سوم، انتشارات شهیدی، تهران.

   میربها، بابک و مرتضی اسد امرجی، 1386، آرام‌سازی، چاپ اول، سازمان حمل‌ونقل ترافیک، تهران.

  خشایی­پور، مرتضی و مهری بهرامی موینی، 1390، ارائه متدولوژی مدیریت و بکارگیری روش‌های آرام‌سازی در معابر شهری، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران.

  فرهنگ، باقر، 1372، برنامه­ریزی حمل‌ونقل شهری، گروه برنامه‌ریزی شهری، تهران.

   

   

  1. Ahadi M. R. and Naderi A., 2013, Principles of Urban Transportation Planning, Amin Police University, Tehran. (In Persian)
   1. Badri, A. and Nemati, M., 2009, Strategic Planning for Economic Development Collaborative Approach (Case study: The center of Lengeh), Human Geography Research Quarterly, Vol. 68, No. 2, PP. 69-83. (In Persian)Farhang, B., 1994, Urban Transportation Planning, Department of Urban Planning, Tehran, (In Persian)
   2. Garcia, A., Torres, A. J., Romero, M. A. and Moreno, A. T., 2011, Traffic Microsimulation Study to Evaluate the Effect of Type and Spacing of Traffic Calming Devices on Capacity,Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 16, No. 3, PP. 270-281.

   

  1. Hataminzhad, H., 2008, Approach to Urban Revitalization, Journal of Urban Life, Vol. 9, No. 96, PP. 96-97. (In Persian)
  2. Home, R. K., 1982, Inner City Regeneration, E&FN, Spon,London..

   

  1. Hosseini, A. et al., 2013, Organizing Strategies Northern Neighborhood Distressed Areas Using QSPM, Journal of Bagh Nazar, Vol. 10, No. 24, PP. 79-90. (In Persian)
  2. Jobanputra, R. et al. 2010, Quantifying the Impact Infrastructure Based Traffic Calming Measures o Road Safety; a Case Study in Cape Town, 12th WCTR, July, 2010-Lisbon, Portugal.
  3. Khashaipour, M. and Bahrami Moayeni, M., 2012, Providing Management Methodology and Using Calming Techniques in Urban Streets, 11th international conference of transportation & traffic. (In Persian)

   

  1. Littman, T., 1999, Traffic Calming Benefits, Costs and Equity Impact, Victoria Transportation Policy Institute, Canada.

   

  1. Mirbaha, B. and Asadamraji, M., 2007, Calming, Traffic Department of Tehran Municipality, Tehran. (In Persian)
   1. Pakzad, J., 2006, Guide the Design of Urban Space in Iran, Ministry of Housing & Urban development, 3rd Edition, Shahidi press, Tehran. (In Persian)

   

  1. Robert andSykes., 2000,Published in association with British urban Regeration, PP.15-77.
  2. Seo, J. K., 2002, Re-urbanization in Regenerated Areas of Manchester and Glasgow: New Residents and the problems of sustainability, It’s available at:http://www.elsvier.com/locate/cities.
  3. Shakouei, H., 1993, Social Geography and Social Ecology of Cities, Jihad Daneshgahi, Tehran. (In Persian)