چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2017.65876

عنوان مقاله [English]

English Abstracts