تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار سنجش از دور و GIS، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پدیدۀ گردوغبار به‌عنوان یکی از مخاطرات حاصل از تعامل انسان و طبیعت، به­دلیل مسائلی از جمله سیاست‌های غلط مدیریتی و کنترل ناصحیح منابع آب، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و همچنین تخریب‌های گستردۀ محیط‌زیست و منابع آب‌وخاک، شکل و ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و به‌صورت مشکلی جدی درآمده است. براین­اساس پدیدۀ گردوغبار از عوامل مختلفی از جمله عوامل سیاسی تأثیر پذیرفته که در جنوب غرب آسیا و در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات گسترش یافته است. این مقاله به بررسی عوامل سیاسی پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات می­پردازد. پرسشی که در این مقاله - به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و مبتنی­بر اطلاعات کتابخانه‌ای- بررسی شده، این است که: «عوامل سیاسی مؤثر در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات کدام‌اند؟». نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد جنگ و درگیری نظامی، ضعف مدیریت سیاسی فضا و شرایط امنیتی-سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات تأثیرگذار است. جنگ و درگیری نظامی با تخریب پوشش گیاهی، بی‌ثباتی سطح خاک در تشدید این پدیده تأثیرگذار هستند. به‌طورکلی، از دیگر عوامل تأثیرگذار در تشدید پدیدۀ گردوغبار، ناتوانی و ضعف مدیریت سیاسی فضا و مدیریت آب به‌طور خاص است. در سال‌های اخیر، شرایط امنیتی منطقه نیز به‌گونه‌ای بوده است که در کشورهای منطقه، به‌ویژه در عراق و سوریه ماهیانه صدها نفر از غیرنظامیان کشته شده‌اند. این وضعیت در ناتوانی مسئولان برای مدیریت و کنترل گردوغبار تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of political factors on intensification of dust storms in the Euphrates–Tigris River Basin

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Hafeznia 1
 • Ahmad Taheri 2
 • Manuchehr Farajzadeh Asl 3
 • Hossein Karaminezhad 4
1 Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 MA in Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate professor of Remote Sensing and GIS, Tarbiat Modares University, Tehran
4 MA in International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Dust storms in the arid regions of the world and in particular in the deserts have been imagined as a usual event, but recently they have taken widespread facets and have become as a significant problem because of the climate changes and environment destructions resulted from human activities. 
Dust storms in the Middle East have affected wide areas of the region. Many factors have affected the emergence of natural phenomenon, directly or indirectly. Based on this idea, dust is influenced by different factors such as political agents expanded in different areas, especially in the Euphrates–Tigris River Basin.
 
Methodology
Using library findings, the paper is to investigate the role of political factors creating dust in the Euphrates–Tigris River Basin. The research question based on “descriptive-analytic” method is “which political factors has intensified dust phenomenon in the Euphrates–Tigris River Basin?” The results show that war, the status of political management of the space and political-security conditions have been effective to intensify dust phenomenon in the Euphrates–Tigris River Basin. 
 
Results and discussion
War and armed conflicts: Library findings show that political factors have been effective on intensifying dust phenomenon in the Euphrates–Tigris River Basin:
Iraq and Iran war (1980-1988), Iraq’s invasion to Kuwait on August 1990, the US and its coalition forces’ invasion to Kuwait in order to drive out Iraq’s forces and the US and coalition forces’ invasion to Iraq in 2003 has made the space of Iraq more critical. Iraq’s deserts have been faced with martial conflicts and consequently widespread destruction due to transportation of army vehicles. In 1991, the movement of the US tanks toward desert damaged the protective layers of soil. In Persian Gulf War in 1990, 375000 shelters, trench, ammunition caches and the holes made by arsenals were made in Kuwait and in Iraq. Totally, 35000 tanks, 2500 armored personal carriers caused a considerable disorder in dust and sand and soil layers of deserts.
To facilitate army forces mobilization and increase in the maneuver power, Saddam regime started drying the marshlands to control their residents. Then, the army performed a big attack on wetlands residents using mortars, and land attacks. Wetlands were deprived of their input water and today less than 10 percent of wetlands have been remained.
Weakness in political management of the space: Weakness in management of water sources is one of the most important reasons of dust problem. This variable which includes change in the passage of rivers, dam establishment and over-use of water sources, is among the factors that causes plains to get dry. Management of the water sources in Iran, Iraq, Turkey and Syria has provided the conditions for dust creation in wetlands. Dam establishment is an obvious example having hydro-political dimensions. With decrease in inputted water to downstream, the soil loses its moisture, vegetation is degraded and dust is formed with wind blowing. 
Security and political conditions: Iraq and Syria are not desirable and the number of citizens and civilian death due to fights, bombing, domestic upraise, religious-sectarian conflicts show the political insecurity and instability. These conditions intensify dust phenomenon and make it a priority in the policy and management of these countries. Basically, the weakened government cannot manage the geographical space of the country, properly.
 
Conclusion
Dust phenomenon is one of dangers made by human and nature interaction that has expanded and became a serious problem due to the issues such as wrong managerial policies and incorrect water resource control, climate changes, drought and wide destruction of the environment and water-soil sources. The dust phenomenon affected by many issues like political factors have been expanded in Southwestern Asia, especially in the Euphrates–Tigris River Basin. The present study has investigated dust phenomenon in the Euphrates–Tigris River Basin. It was shown that there are many factors which intensify dust phenomenon in the Euphrates–Tigris River Basin. Political factors include armed conflicts and war, inability and weakness in political management of the space and instable political- security situations. Martial forces have paved the way for dust through changing in river paths. Inability and weakness in political space management in general and water management in particular are among the factors intensifying dust. Dam establishment on the Euphrates–Tigris River Basin is an example of incorrect water management. In recent years, security conditions of the area have caused death of hundreds of civilians, especially in Syria and Iraq. These conditions affect authorities’ ability to manage and control dust phenomenon and this issue do not get priority over Syria and Iraq’s policies. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dust
 • Political factors
 • Euphrates–Tigris River Basin
 1.  عزیزی، قاسم و دیگران، 1391، تحلیل آماری-همدیدی پدیدۀ گردوغبار در نیمۀ غربی ایران محیط‌شناسی، سال 38، شمارۀ 3، صص 123- 134.
 2. حافظ‌نیا، محمدرضا، 1385، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، پاپلی یزدی، مشهد، صص 335- 340.
 3. حافظ‌نیا، محمدرضا و دیگران، 1389، سیاست و فضا، پاپلی یزدی، مشهد، صص 325- 330.
 4. کریمی‌پور، یدالله، 1390، بررسی زمینه‌های جابه‌جایی کلان جنگ‌های فراگیر در خاورمیانه، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد نوزدهم، شمارۀ 22، صص 25- 30.
 5. مجتهدزاده، پیروز، 1389، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سمت، تهران، صص 130- 132.
 6. یاقوت حردانی، هادی، 1391، ارزیابی اثرات پدیدۀ گردوغبار بر کیفیت زندگی روستاییان: مطالعۀ موردی‌ روستاهای حوزۀ نفوذ شهرستان اهواز (بخش حمیدیه)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 

-          Al-Ansari, N., 2013, Management of Water Resources in Iraq: Perspectives and Prognoses, Engineering, Vol. 5, No. 8, PP. 690- 700.

-          Al-Ansari, N., Knutsson, S. and Ammar, A., 2012, Restoring the Garden of Eden, Iraq, Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol. 2, No. 1, PP. 53- 88.

-          Al-Dousari, A., Al-Awadhi, J. and Modi, A., 2012, Dust fallout Characteristics Within Global Dust Storms Major Trajectories, Arabian Journal of Geosciences, Vol.6 , No. 10 , PP. 171- 187.

-          Amnesty International, http://www.amnesty.org/ 2012, Iraq: A Decade of Abuses, March 2013 year. No. 3, PP. 123-134. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/001/2013/en/bbd876ee-aa83-4a63-bff3-7e7c6ee130eb/mde140012013en. Pdf.

-          Azizi, Gh. et al, 2012, Statistical analysis: Isometropia of dust phenomeno in West of Iran. Ecology, 38th Year , No.3 , PP. 123- 134. (in Persian)

-          Crawford, N., 2013, Civilian Death and Injury in the Iraq War Costs of War, Vol. ???, No. ???,  PP. 2- 3.

-          Food and Agriculture Organization of The United Nations, Euphrates-Tigris river basin, 2014, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/euphrates-tigris/index.stm.

-          GCI, 1998, An Environmental Assessment of Kuwait, Seven Years After the Gulf War.

-          Hafeznia, M., 2006, Principles and Concepts of Geopolitics, Papoli Publications, Mashhad, PP. 335- 340. (in Persian)

 

-          Hafeznia, M. et al, 2010, Politics and Space, Papoli publications, Mashhad, PP. 325- 330. (in Persian)

-          Inter-Agency Information and Analysis Unit, 2011, Water in Iraq Factsheet.

-          JAPU (Joint Analysis and Policy Unit), UN Iraq, 2013, Sand and Dust Storms Fact Sheet, PP. 2- 5.

-          Karimipour, Y., 2011, Investigation of Macro-Transportation of Widespread Wars in Middle East, Applied geographical research magazine, Vol. 19, No. 22, PP. 25- 30. (in Persian)

-          Mojtahed-zadeh, P., 2010, Political Geography and Geopolitics, Samt publications, Tehran, PP. 130- 132. (in Persian)

-          Partow, H., 2003, Shatt al-Arab: Palm Forest Destruction, In Atlas of Global Change, United Nations Environment Programme. (in Persian)

-          Partow, H., 2001, The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem.

-          Saleh, S., 2012, Studying of the Environmental Changes in Marsh Area Using Landsat Satellite Images, Journal of Asian Scientific Research, Vol. 2, No. 8, PP. 427- 435. (in Persian)

-          Sharp, J. and Christopher, B., 2013, Armed Conflict in Syria: Background and US Response, Congressional Research Service, PP. 1- 5.

-          Sissakian, V., Al-Ansari, N. and Knutsson, S., 2013, Sand and Dust Storm Events in Iraq, Natural Science, Vol. 5, No. 10, PP. 1090- 1100.

-          United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and United Nations Environment Programme (UNEP) and The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP or ESCAP), 2005, Regional Master Plan for the Prevention and Control of Dust and Sandstorms in Northeast Asia, vol. 1, PP. 2- 15.

-          United Nations Environment Programme (UNEP), 2003, Desk Study on the Environment in Iraq, PP. 40- 100.

-          Usher, C., Michel, A. and Grassian, V., 2003, Reactions on Mineral Dust, Chem, Rev. 103, PP. 4883- 4939.

-          Wikipedia free Encyclopedia, Water Management, http://en.wikipedia.org/wiki/Water resource management.

-          Wilkerson, W., 1991, Dust and Sand Forecasting in Iraq and Adjoining Countries, Air Weather Service, PP. 1- 22.

-          Yacoubian, M., 2013, The Security Situation in the Syrian Arab Republic: Implications for U.S. National Security and U.S. Policy Options, Testimony before the House Armed Services Committee, PP. 1- 2. (in Persian)

- Yaghut Hardani, H., 2012, Evaluation of the Effects Dust Phenomenon on Villagers’ Life Quality: a Case Study of Villages of Ahvaz Town, M.A thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. (in Persian)