ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

در دهه‌های اخیر، با تسریع فرایند جهانی‌شدن و افزایش گسترۀ اقتصاد مبتنی­بر دانش اطلاعات، مفهوم رقابت‌پذیری و سنجش آن در بین شهرها و مناطق، توجه زیادی از برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان شهری و منطقه‌ای را به خود جلب کرده است، اما علی‌رغم گستردگی اهمیت این مفهوم، ابهامات زیادی نیز برای تعریف و سنجش آن عنوان شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با توجه به ادبیات نه‌چندان گسترده در کشور، با استفاده از آرای صاحب‌نظران، تعریف روشن و جامعی را از این مفهوم ارائه می­کند. سپس، مناطق شهری عملکرد استان مازندران را با استفاده از تحلیل خوشه‌ای می­سنجد و پیشنهاد‌هایی را برای ارتقای رقابت‌پذیری مناطق ارائه می­کند. یافته‌های تحلیل خوشه‌ای در سه سطح و هفت عرصۀ رقابت‌پذیری شامل ترکیب و تخصص‌گرایی صنعتی، محیط کارآفرین، ظرفیت نوآوری، نیروی کار ماهر، استخدام‌پذیری، سن و اندازۀ بنگاه و بیانگر برتری سه شهر بزرگ استان که شامل ساری، آمل و بابل در سطح یک است. این خوشه، با ایجاد صرفه‌های تجمع لازم توانسته جریانی از سرمایه‌گذاری‌ها را به‌سوی خود جلب کند و درنتیجه، محیطی کارآفرین را خلق کند. در سطح بعدی قائمشهر، تنکابن، بابلسر، بهشهر، چالوس قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین فرصت‌های رقابتی این گروه، دسترسی به نیروی کار ماهر و استخدام‌پذیری و عمده‌ترین ضعف آن‌ها در نبود پشتیبانی اقتصادی و جمعیتی این شهرها در ساخت محیطی کارآفرین و جذب سرمایه‌گذاری‌ها است. به نظر می­رسد پیوندهای همکارانه، برای ارتقای کارایی فضایی استان می‌تواند پشتیبانی برای توسعۀ اقتصادی مناطق گروه دوم و سوم، برای پوشش ضعف‌ها و تقویت فرصت‌های رقابتی استان مازندران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Regional Competitiveness in Functional Urban Regions by Cluster Analysis, Mazandaran, Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Masoud Poursafavi 1
 • Shahin Jafari 2
1 Assistant professor of architecture and urban planning, Islamic Azad University, Central Tehran
2 MA in regional planning, Islamic Azad University, Central Tehran
چکیده [English]

Introduction
In the recent two decades with acceleration of globalization process and increase in the extent of information economics, concept of competitiveness and its measurement in cities have attracted the attention of many experts, planners, and decision makers in regional and urban fields of study. However, there are many ambiguities for definition and measurement of the concept. Increase in competition changed the city as the main core of a region. The changes in function of the urban areas are also dependent upon the structure of global development. Creativity and staffing of resources are critical for economic performance and competition. Mazandaran Province is one of the few provinces with high productivity in using spaces. The province has the least dependency on oil incomes. There are some conceptual models for competitiveness studies. The study attempts to measure the competitiveness criteria and incorporate them in a mathematical and statistical model. The statistics of the counties of the province have been compared with the theoretical fundamentals. Porter (2002) model for regional foundations of competitiveness is based on interaction of infrastructure and institute strategy, demand condition, input condition, and competition of dependent companies.  The model of Gardiner (2003), in a pyramid shape, determined the source of regional competitiveness in economy, structure, innovation, business development, and skills of workforce. The purpose of this present research is to present a clear and comprehensive definition of the concept to analyze functional urban regions of Mazandaran Province using cluster analysis.
 
Methodology
This present study is a descriptive and analytical research. We have used library and document methods to gather data and cluster analysis method for ranking of the functional urban regions. To determine the functional urban regions, we have used the results of Mazandaran Landuse Planning Act of 2009. To gather data, addition to the data, we have used Mazandaran Investment and Employment Development Act and statistical Annuals of the province. 
The indicators of the analysis have been initially extracted from the literature, then the criteria have been compared with the conceptual design of the research, and finally the data of the province have been compared with the theoretical indices. The main elements of competitiveness indicator are the results of annuals of the province about innovation, skillful workers, and employability of workforce, entrepreneur environment, establishment life, business size, industrial specialism, and industrial composition. 
 
Results and discussion
The results of the research have indicated that the functional urban regions have been assessed in three levels. The results of cluster analysis have also indicated that three high populated urban regions of Sari, Amol, and Babol are in the first cluster. The economic structure and heritage of the cities are the most important characteristics for the position. For example, Amol has an industrial function, Babol a commercial function, and Sari has an administrative function. The three urban regions have supplementary roles that encourage their functions. This supplementary situation can be observed in workforce market and innovation. 
The second cluster is urban regions in the second population group. The cluster includes the cities of Ghaemshahr, Tonekabon, Babolsar, Behshahr, and Chalus. Therefore, the geographical distribution of the cities cannot be considered in their position, but the economic and social heritage of the regions are effective in their position. 
The cities in the third cluster have lower production capacity. This is mainly resulted from institutional capacity that impedes their cooperation to use synergy for better performance. Some of the cities were not able to develop useful tourism activities.
The cities of Amol, Babol, and Sari have the highest rank in industrial specialism because they have suitable concentration of population. The three urban regions have also the highest quantity of institutes and employment rate. This is typical of dynamics of workforce and investment in the regions. In terms of company size, Amol City is in the first cluster. Entrepreneur environment of the cities of Amol, Babol, and Sari are in the first cluster and the Ghaemshahr and Tonekabon are in the second cluster. The cities of Savadkuh, Babolsar, Noshahr, Neka, Noor, Chalus, Jooybar, Mahmudabad, Behshahr, and Ramsar are in the final cluster in terms of entrepreneurship properties. The two cities of Amol and Sari have the highest ranks among the functional urban regions of the province in terms of employability of workforce. The skillful workforce is the best in the cities of Sari and Chalus as the first cluster. Sari has the highest rank of innovation potential among the urban regions of Mazandaran. 
 
Conclusion
The ranking of the regional competitiveness of the urban regions as an interesting issue for both academic literature and policy making projects has been considered in this research based on present resources and the outcomes of competitiveness process. There is no consensus in the ranking of competitiveness. We have initially defined the concept and then analyzed the present state with the theoretical situation.
The results of this research have indicated dispersion and preference of three functional urban regions of Sari, Amol, and Babol. The cluster with spatial and urban advantages was able to attract investment. Thus, this prosperous environment is dependent upon geographical location and economic structure. Natural characteristics of the functional urban region formed a special structure that concentrated many settlements in the region. Spatial vicinity reinforced the spatial ties in the region and made it as an inter-related spatial cluster. The second group of urban regions including Ghaemshahr, Tonekabon, Babolsar, Behshahr, and Chalus are located in the second cluster. Access to skillful workforce, employability of the workforce, and innovation capacity are considered as the opportunities giving the potential to this cluster to compete the first cluster. The urban regions of this cluster cannot support entrepreneur environment and attract investment. The third cluster includes the urban regions of Noshahr, Savadkuh, Neka, Mahmudabad, Noor, Ramsar, and Juybar. The cluster also contains all the seven fields of competitiveness. The power points of the cities in the cluster are innovation capacity and skillful workforce. 
The most important subject that should be considered in the priority of policy making in the province is to promote spatial competency to support economic development. Therefore, specialism in the functional urban regions and reinforcement of transportation system can improve spatial and functional integrity in entire province.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitiveness
 • functional urban region
 • Mazandaran
 • workforce
 1. هاشم داداش­پور، و ؟؟فرانک احمدی، 1389، رقابت‌پذیری منطقه‌ای به‌مثابۀ رویکردی نوین در توسعۀ منطقه‌ای، فصلنامۀ راهبرد یاس، شمارۀ 22، صص 51- 80.
 2. خدر فرجی­راد،و لامرضا کاظمیان، 1392، توسعۀ محلی و منطقه‌ای از منظر رویکرد نهادی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
 3. Atkinson, R D. and Correa, D. K., 2007, The 2007 State New Economy Index: Benchmarking Economic Transformation in the States.” Kansas City, MO: Ewing Marion Kauffman Foundation, February. Available at: http://www.kauffman.org.
 4. Atkinson, R D. and Gottlieb, P. D., 2001, The Metropolitan New Economy Index: Benchmarking Economic Transformation in the Nation’s Metropolitan Areas. Washington, D.C. Progressive Policy Institute, April. Available at: http://www.neweconomyindex.org /metro/.
 5. Austrian, Z., Lendel, I. and Yamoah, A., 2007, An Update of the Regional Growth Model for Large and Mid-Size U.S. Metropolitan Areas: Northeast Ohio Dashboard Indicators, The Center for Economic Development, Cleveland State University, August. Available at: http://futurefundneo.org/page10474.cfm.
 6. Barkley, D. L., Henry, M. S. and Santosh, N., 2006, Regional Innovation Systems: Implications for Nonmetropolitan Areas and Workers in the South, Growth and Change, Vol. 37, No. 2, PP. 278- 306.
 7. Bristow, G., 2005, Everyone’s a ‘Winner: Problematizing the Discourse of Regional Competitiveness, Journal of Economic Geography, Vol. 5, No. 3, PP. 285- 304.
 8. Brooks, S., 2003, Public Policy in Canada. Toronto: McClelland and Stewart.
 9. Bronisz, U., Wim, H. and Miszczuk, A., 2008, Regional competitiveness in Poland: Creating an index, Jahrbuch fur Regional wissenschaft, Vol. 28, PP. 133- 143.
 10. Budd, L. and Hirmis, A. K., 2004, Conceptual Framework for Regional Competitiveness, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1015- 1028.
 11. Carlino, G A. and Mills, E. S., 1987, The Determinants of County Growth, Journal of Regional Science, Vol. 27, No. 1, PP. 39- 54.
 12. Carruthers, J. and Mulligan, G. F., 2008, A Location al Analysis of Growth and Change in American Metropolitan Areas, Papers in Regional Science, Vol. 87, No. 2, PP. 155- 171.
 13. Corporation for Enterprise Development, 2007, 2007 Development Report Card for the States, Washington DC: Corporation for Enterprise Development. Available at: http://www.cfed.org.
 14. Donegan, M. et al, 2008, Which Indicators Explain Metropolitan Economic Performance Best? ” Journal of the American Planning Association, Vol. 74, No. 2, PP. 180- 195.
 15. Eberts, R. W., Erickcek, G.A. and Kleinhenz, J., 2006, Dashboard Indicators for the Northeast Ohio Economy: Prepared for the Fund for Our Economic Future, Working Paper No. 06-05, Federal Reserve Bank of Cleveland, April. Available at: http://ssrn.com/abstract=1022345.
 16. Gardiner, B., 2003, Regional Competitiveness Indicators for Europe - Audit, Database Construction and Analysis, Regional Studies Association International Conference, April 12-15, Pisa. Available at: http://www.camecon.com.
 17. Gardiner, B., Martin, R. and Tyler, P., 2004, Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1045- 1067.
 18. Glaeser, E. L. et al., 1992, Growth in Cities, Journal of Political Economy, Vol. 100, No. 6, PP. 1126- 1152.
 19. Glaeser, E. L., Scheinkman, J. A. and Shleifer, A., 1995, Economic Growth in a Cross-Section of Cities, Journal of Monetary Economics, Vol. 36, No. 1, PP. 117- 143.
 20. Greene, F. J., Tracey, P. and Cowling, M., 2007, Recasting the City into City- Regions: Place Promotion, Competitiveness Benchmarking and the Quest for Urban Supremacy, Growth and Change, Vol. 38, No. 1, PP. 1- 22.
 21. Harvard Business School, Institute for Strategy and Competitiveness, 2008, Cluster Mapping Project, Available at:https:// secure.hbs.edu/isc/login/login.do? http://data.isc.hbs.edu/isc/index.jsp.
 22. Huggins, R., 2003, Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local Benchmarking, Regional Studies, Vol. 37, No. 1, PP. 89- 96.
 23. Huovari, J., Kangasharju, A. and Alanen, A., 2001, Constructing an Index for Regional Competitiveness, Working Paper 44, Pellervo Economic Research Institute, June.
 24. Indiana Chamber of Commerce, 2007, Economic Vision 2010 Report Card, 7th Edition, Indianapolis, Indiana Chamber of Commerce, May.
 25. Kitson, M., Martin, R. and Tyler, P., 2004, Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept?, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 991- 999.
 26. Mack, E., Grubesic, T. H. and Kessler, E., 2007, Indices of Industrial Diversity and Regional Economic Composition, Growth and Change, Vol. 38, No. 3, PP. 474- 509.
 27. Malecki, E. J., 2004, Jockeying for Position: What It Means and Why It Matters to Regional Development Policy When Places Compete, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1101- 1120.
 28. Markusen, A. R., 1985, Profit Cycles, Oligopoly, and Regional Development. Cambridge, MA and London: MIT Press.
 29. Nissan, E. and Carter, G., 2006, The Measurement of Employment Diversity for States and Regions, Journal of Economics and Finance, Vol. 30, No. 2, PP. 186- 197.
 30. Porter, M. E., 1998, On Competition, (Michael Porter, ed.), Boston: Harvard Business School Press.
 31. Porter, M. E., 1998, The Competitive Advantage of Nations, 2nd Edition, London: MacMillan.
 32. Porter, M. E., 2002, Regional Foundations of Competitiveness and Implications for Government Policy, Paper presented at the Department of Trade and Industry Workshop on Regional Competitiveness. London: DTI.
 33. Rork, J. C., 2005, Getting What You Pay For: The Case of Southern Economic Development, Journal of Regional Analysis and Policy, Vol. 35, No. 2, PP. 37- 53.
 34. Scott, A. J., 1988, New Industrial Spaces, Pion, London.
 35. Steinle, W. J., 1992, Regional Competitiveness and the Single Market, Regional Studies, Vol. 26, No. 4, PP. 307- 318.
 36. Storper, M., 1997, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, Guildford Press, New York.
 37. Tuerck, D G., Sirin, C. and Soylemez, A. O., 2007, State Competitiveness Report 2006, Boston: Beacon Hill Institute, February, Available at: http://www.beaconhill.org/CompetitivenessHomePage.html.
 38. Tuerck, D. G. et al, 2007, State Competitiveness Report 2007, Boston: Beacon Hill Institute, December. Available at: http://www.beaconhill.org/CompetitivenessHomePage.html.
 39. Tuerck, D. G. et al, 2008, Metro Area Competitiveness Report 2007, Boston: Beacon Hill Institute, May, Available at: http://www.beaconhill.org/CompetitivenessHomePage.html.
 40. Turok, I., 2004, Cities, Regions and Competitiveness, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1069- 1083.