کاربرد روش PROMETHEE به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادتمام گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه دورتموند - آلمان

چکیده

امروزه بیشتر شهرهای ایران در مسائلی چون عدم تعادل در سلسله‌مراتب، نابرابری در برخورداری از امکانات و منابع، افزایش روند مهاجرت، قطبی‌شدن و پیدایش الگوی تسلط تک‌شهری و نداشتن راهبرد توسعه اشتراک دارند و با چالش‌های جدی در سطوح منطقه‌ای روبه‌رو هستند. در استان مازندران، نابرابری جمعیتی و برخورداری از امکانات در بین شهرهای بزرگ و کوچک بازگوکنندة نابرابری و ناهمگونی زیادی در سلسله‌مراتب شهری است، درحالی‌که شهرهای کوچک با توجه به توان‌های اقتصادی و کارکردی به‌عنوان حلقة واسط و پیونددهندة جامعه روستایی با شهرهای میانی و بزرگ می‌توانند در برقراری تعادل در نظام سلسله‌مراتبی و ایجاد توازن در بهره‌مندی از خدمات و زیرساخت‌ها و تراوش توسعه به نواحی پیرامون نقش سازنده‌ای داشته باشند. در پژوهش گروه‌های شهری استان مازندران به همراه معرفی و بهره‌گیری از روش تحلیلی PROMETHEE، نتایج گویای نابرابری گسترده در میزان برخورداری از امکانات، تسهیلات، زیرساخت‌ها و خدمات شهری در شهرستان‌های این استان است. در این زمینه، شهرهای بزرگ بیشترین خدمات را در اختیار دارند و هرچه به سمت شهرهای گروه میانه و کوچک‌تر پیش می‌رویم، از میزان این امکانات کاسته می‌شود و روند کاهشی مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیربنایی، شهرستان ساری بالاتر از همة این گروه از شهرها قرار گرفته است. نتایج تحلیلی به‌طور تفصیلی در متن اصلی این پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using the PROMETHEE Method as a Constructive Approach in Regional Decision-Making and Planning, Case Study: The Small Towns of Jouybar

نویسندگان [English]

 • Issa Ebrahimzadeh 1
 • Ahmad Sahraei Jouybari 2
1 teacher
2 i dont Have
چکیده [English]

Today, in urban system with Service dense centralization, Facilities and infrastructures in the big populated cities and dominance of large cities in an region, has been occurrence cause polarized urban system in each of the country's urban zones. this phenomenon of Inharmonious, preserved his advantages and governance on the middle and small cities and so create many problem underhand these towns and their rural hinterland. now in order to solve the problem and exit from the crisis, urgent need for planning at all levels cities, especially small towns. because this group of the town since the, they have the role of linkages and linkage between rural and middle town and then big cities, can be provide level of service for them, provided context up to this group of towns get of the performance and power necessary for services residents of influence area that in provided necessary context for to prevent unwanted movement, control and stabilize population. therefore, the population of until yesterday must to spend a lot of time and costs in the other city for buy their need, now they can spend lesser time and cost buy their need in the small town. also this event will help Up to addition reduce intensity of population movements to the big and middle cities, over time this group of small town will have greater functional strength and will act as a center of attraction spheres of influence population. eventually, this pattern help to the balanced in urban system at the regional level and definitely will decrease if the population difference and a large gap between the big city, middle and small town. In order to pursue and the realization of this important in this study, analysis amount the role of jouybar city among the major city and important and effective Mazandaran province in the spatial and locative distribution of population and influence spread, to analysis population and size cities, analysis regional resources, spatial analysis of regional communications, analysis accesses and also analysis performance gap and the other functional analysis have been discussed. What won over all the graces of this paper gives a new method of implementing the Regional Studies in Iran.
Methodology
In this paper, the software Promethee Area for analysis and works with data and indicators to be employed. By examining the four areas studied in this research was collected from all the cities of the province, Results of analytical methods and Promethee Fuzzy reflecting the large inequality in terms of entitlement to facilities, infrastructure and services. As big cities of the province have the highest services and go towards the smaller cities of the Midwest group having reduced the rate of decline will take. As part of the (economic, cultural, physical and infrastructural) city of Surrey, above all, the city is located. Middle and small towns that were seen in each of these cities have to have two of the four indices are relative and other parameters to zero or negative benefit. The results of the detailed manner in this study is shown. the results of the analysis findings indicate that the four first county: sari, amol, babol and ghaemshar keep its position as the top four cities in the urban system structure the province of mazandaran in the past decade. analysis result of Lorenz model and Gini coefficient for the periods 1375, 1385 and 1390 showed the presence of inequality of development. also as regards impact the spatialy - locative result of Fuzzy VIKOR model showed that sari county is in the first place, ghaemshar is in second place, babolsar is in the third place and joubar county was the last. the analytical results of original indicators (cultural, physical, economic and infrastructure) affecting on the functioning of county province, that was used PROMETHEE software show that, babolsar only physical indicators is in good condition, but in cultural and infrastructural indicators there is not appropriate facilities. particularly in the economic sector there is the lowest having compared to other three indicators. however this county compared to sari and ghaemshar at located lower in conditions but is richer than to jouybar. but also jouybar county economic indicator is in good condition, but other three indicator, all of them proportionally is in lowest condition and in general has the lowest resources compared to other three county.
Results and Discussion
sari county in four of indicators ( cultural, economic, physically and infrastructure) has a good condition compared to other three county. ultimately ghaemshahr county though have facilities relatively adequate in the cultural sector and development but have not suitable condition in terms of economic and physical factors. however this county is lowerdan from sari and higherdan of babolsar and jouybar. analysis of the questionnaire results from the perspective of citizens show that can be held accountable most of residents ana citizen needs. however, in some cases there is a significant shortage that they should be attention more than before. also output results questionnaire analysis of the rural groups shows that jouybar county is able very effectively and efficient act in the their rural sphere of influence. the main results include is rural areas sphere of influence of the jouybar county for fulfilling their needs in the areas of teaching, service, administration, banking, agriculture, and etc in the most cases, they have interact with jouybar county. this important represents a powerful and positive role that is this county in the their sphere of influence is exhibited. however, findings of analytical shows thatv in the jouybar county during past decades from the percentage amount of employment in agricultural sector has declined and the percentage amount of service jobs was added and this suggests that this county the changing of roles, particularly in the agricultural sector and receptive getting new roles in the service. In fact, jouybar county has a growing and development and attract more population from rural sphere of influence and is increasing of offering Services to them. the changing role from the agriculture to services is evidence for functional development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • small towns
 • Decentralization
 • Regional Planning
 • the small towns of jouybar
 • The PROMETHEE Model
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی، قرخلو، مهدی و مهدی شهریاری، 1388، تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادر شهر تهران، مجلۀ جغرافیا و توسعه، سال هفتم، شمارة 13، صص 27- 46.
  1. Ebrahimzadeh, I., Gharakhlou, M. and Shahriari, M., 2007, A new analysis on the role of decentralization of the metropolitan campus in Tehran, Journal of Geography and Development, Vol. 7, No. 13, PP. 27- 46. (In Persian)
 2. اصغری‌زاده، عزت‌الله و مهدی نصرالهی، 1388، مقایسه وزن‌دهی آنتروپی و فازی در به‌کارگیری PROMETHEE برای تعیین قطعه‌سازان برتر سایپا، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
  1. Asgharizadeh, I. and Nasrollahi, M., 2007, Compare and fuzzy entropy weight in applying the PROMETHEE to determine the top manufacturers Saipa, 4th International Management Conference. (In Persian)
 3. اکبری، نعمت‌الله، عسگری، علی و شکوفه فرهمند، 1385، تحلیل توزیع اندازة شهرها در سیستم شهری ایران، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شمارة 4، صص 83- 105.
  1. Akbari, N. and Asgari, A., 2004, Charismatic bloom, analyzing the size distribution of cities in the urban system, Economic Research Journal, Vol. 6, No. 4, PP. 83- 105. (In Persian)
 4. انتظاری، بهزاد، جمالی، فیروز و کریم حسین‌زاده دلیر، 1386، درآمدی بر اثرات فضایی سیستم صنعتی فوردیزم در توسعة شهر و مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی (مورد نمونه: منطقۀ شهری تبریز)، نشریة پژوهش‌های جغرافیای انسانی،  سال سی و نهم، شمارة 61، صص 73- 88..
  1. Entezai, B., Jamali, F., Husseinzadeh Dalir, K., 2006, Introduction to industrial systems fvrdyzm effects of the space and location in the development of industrial parks (eg metropolitan area of Tabriz), Human Geography Research Bulletin, Vol. 39, No.  61, PP. 73- 88. (In Persian)
 5. باقری، اشرف‌السادات، 1375، کارکرد شهرهای میانی در توسعه ناحیه‌ای، رسالة دکتری جغرافیای انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، صص 1- 439.
  1. Bagheri, A., 1994, The function of central cities in regional development, PhD Thesis in human geography, Tarbiat Modarres University, PP. 1- 439. (In Persian)
 6. پرهیزگار، اکبر، 1376، ارائۀ الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدل‌ها و GIS شهری، رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، صص 1-441.
  1. Parhizgar, A., 1995, Provide an appropriate model for locating urban centers of research models and GIS in urban, PhD Thesis in geography and urban planning, Tarbiat Modarres University, PP. 1- 441. (In Persian)
 7. تقوایی، مسعود، وارثی، حمیدرضا و حجت شیخی، 1387، تحلیل جایگاه و نقش شهر میانی همدان در توسعة منطقه‌ای، مجلة جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، سال ششم، شمارة 11، صص 37- 64.
  1. Taghvai, M., Varsy H., Sheikh, H., 2006, Analyzes the status and role of the central city of Hamedan on Regional Development, Journal of Geography and Regional Development,VOL.7, No. 11, PP. 37- 64. (In Persian)
 8. حسین‌زاده دلیر، کریم، اکبرپور سراسکانرود، محمد و محمدحسین حسینی، 1390، مدیریت شهری در شهرهای میانی، فصلنامة علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارة 37، صص 159- 181.
  1. Hoseinzadeh dalir, K., Akbarpour saraskanroud, M. and Hosseini, M. H., 2009, Urban management in intermediate cities, Journal- Pzhvshy Geographical Space, Vol. 12, No. 37, PP. 159- 181. (In Persian)
 9. رضایی، مریم و مسعود تقوایی، 1387، جایگاه شهرهای کوچک در تعادل‌بخشی توزیع فضایی جمعیت (نمونة موردی استان ایلام)، فصلنامة جمعیت، سال پانزدهم، شمارة 67- 68، صص 1- 18.
  1. Rezaei, M. and Taghvaei, M., 2007, The small towns in balancing the spatial distribution of the population (sample Ilam Province), Journal of Population, Vol. 15, No. 67- 68, PP. 1- 18. (In Persian)
 10. رضوانی، محمدرضا، گلی، علی و سعیدرضا اکبریان رونیزی، 1386، نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعة روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه مورد: دهستان رونیز (شهرستان استهبان)، مجلة پژوهش‌های جغرافیایی، سال سی و نهم، شمارة 61، صص 45- 58.
  1. Rezvani, M. R., Goli, A. and Akbarian roniz, S. R., 2005, Role and function of small towns in rural development using network analysis: Roniz (city Estahban), Geographical Research Journal, Vol. 39, No. 61, PP. 45- 58. (In Persian)
 11. زیاری، کرامت‌الله و جعفر تقی مقدم، 1387، عملکرد شهر میانی خوی در توسعة فضایی استان آذربایجان غربی، نشریة پژوهش‌های جغرافیایی، سال چهلم، شمارة 63، صص 15- 28.
  1. Ziyari, K. and Taqimoghadam, J., 2006, The central city of Khoy in West Azerbaijan province spatial development, Geographical Research Journal, Vol. 40, No. 63, PP. 15- 28. (In Persian)
 12. زیاری، کرامت‌الله، 1374، نقش شهرهای جدید در روند شهرنشینی مورد: منطقۀ اصفهان، رسالة دکتری جغرافیای انسانی (گرایش شهری)، دانشگاه تربیت مدرس، صص 1- 437.
  1. Ziyari, K., 1993, The role of new cities in the urbanization process: Isfahan, PhD Thesis in Human Geography (urban bias), Tarbiat Modarres University, PP. 1- 437. (In Persian)
 13. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390، مرکز آمار ایران.
  1. General Census of Population and Housing, 2009, Statistical Center of Iran. (In Persian)
 14. سیف‌الدینی، فرانک و موسی پناهنده‌خواه، 1389، چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعۀ منطقه‌ای در ایران، نشریة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال چهل و دوم، شمارة 73، صص 83- 98.
  1. Saifuddin, F. and Panahandehkhah, M., 2008, Challenges and barriers to regional development planning in Iran, Human Geography Research Bulletin, Vol.42, No. 73, PP. 83- 98. (In Persian)
 15. شکویی، حسین و اشرف‌السادات باقری، 1387، کارکرد شهرهای میانی در توسعۀ ناحیه‌ای مورد: نجف‌آباد و خمینی‌شهر، نشریة مدرس، سال دوم، شمارة 8، صص 85- 117.
  1. Shakuie, H. and Bagheri, A., 1996, The function of the central cities in regional development: Najafabad and Khomeini Shahr, Journal Instructor, Vol.2, No. 8, PP. 85- 117. (In Persian)
 16. عرب حلوایی، امیرمسعود، 1388، کاربرد روش PROMETHEE در تصمیم‌گیری‌های پلیس، دو ماهنامة توسعة انسانی پلیس، سال ششم، شمارة 23.
  1. Arab Halvaei, A. M., 2007, PROMETHEE method in the decision by the police, The Bimonthly of Human Development of Police, Vol. 23, No. 23. (In Persian)
 17. عزیزی، محمدمهدی، 1378، سیر تحول سیاست‌های مداخله در بافت‌های کهن شهری در ایران، نشریة هنرهای زیبا، سال سوم، شمارة 7، صص 37- 47.
  1. Azizi, M. M., 1996, Evolution of policy intervention in urban old sites in Iran, Journal of Fine Arts, Vol 3, No. 7, PP. 37- 47. (In Persian)
 18. آل شیخ، علی‌اصغر، عارفی مقدم، آیدین و عباس علیمحمدی، 1391، توسعه و بهبود حل مسئلۀ مکانیابی و تخصیص مراکز درمانی، مطالعۀ موردی: منطقة 2 شهرداری تهران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
  1. Al-Sheykh, A., Arefimoghaddam, A., Alimohammadi, A, 2010, Develop and improve problem-solving location and allocation of medical centers, case study: Region 2 of Tehran, 4th International Management Conference. (In Persian)
 19. غفاری گیلانده، عطا، 1380، ارزیابی نظام توسعۀ کالبدی شهری و ارائۀ الگوی مناسب توسعۀ کالبدی شهر با استفاده از GIS در قالب مدل توسعه پایدار زمین (مطالعة موردی: شهر اردبیل)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، صص 1- 162.
  1. Ghaffari Gilandeh, A., 1999, Evaluate the development of the urban fabric and provide proper pattern of physical development using GIS model of sustainable land development (Case study: Ardabil), MA Thesis in geography and urban planning, Tarbiat Modarres University, PP. 1- 162. (In Persian)
 20. فنی، زهره، 1382، شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعۀ منطقه‌ای، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، شهر تهران.
  1. Fanni, Z., 2001, Another approach to the development of regional towns, Municipalities Nations publication, Tehran. (In Persian)
 21. قرخلو، مهدی، حسینی امینی، حسن و سیدعباس رجایی، 1387، نقش شهرهای میانی در تعادل ناحیه‌ای مطالعة موردی: شهر میانی شهر رضا (استان اصفهان)، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، سال ششم، شمارة 11، صص 147- 166.
  1. Gharakhlou, M., Husseini Amini, H. and Rajai, S. A., 2006, The role of central cities in regional balance, Case study: City centre Shar Reza (province), Journal of Geography and Regional Development, Vol 6, No. 11, 166-147. (In Persian)
 22. کیانی، یوسف، 1365، نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  1. Kiani, Y., 1984, An overview of urbanism in Iran, The Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
 23. محمدزاده تیتکانلو، حمیده، 1381، ظرفیت‌سازی در شهرهای متوسط و توسعۀ فضایی منطقه‌ای، موردپژوهی شهر بجنورد و استان خراسان، نشریة پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شمارة 12، صص 1- 17.
  1. Mohammadzadeh Tytkanlo, H, 2000, Capacity building in medium-sized towns and regional spatial development, Case study Khorasan and Bojnord, Journal of Urban and Regional Studies, Vol 4, No. 12, PP. 1- 17. (In Persian)
 24. محمدزاده، شیرزاد، 1381، بررسی اثرات توریسم بر کاربری اراضی شهری (مورد پژوهش شهر بابلسر)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 1- 121.
  1. Mohamadzadeh, Sh., 2000, The effects of tourism on urban land use (the study Babolsar), MA Thesis in geography and urban planning, University of Sistan and Baluchestan, pp 121-1. (In Persian)
 25. معصومی، اسحاق، 1391، بررسی جایگاه و کارکرد شهرهای کوچک در توسعۀ منطقه‌ای (نمونۀ موردی داراب)،  پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
  1. Masomi, E., 2010, Examining the role and function of small towns in regional development (Case Darab), MA Thesis in Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan. (In Persian)
 26. موحد، علی و ماندانا مسعودی، 1388، بررسی نقش و کارکردهای شهرهای میانی در توسعۀ اقتصادی منطقه‌ای (مطالعة موردی: بروجرد)، مجلة جغرافیا و توسعه، سال ششم، شمارة 12، صص 125- 145.
  1. Movahed, A. and Masoudi, M., 2007, The role and functions of central cities in regional economic development (Case study: Boroujerd), Journal of Geography and Development, Vol 6, No. 12, PP. 125- 145. (In Persian)
 27. موسی کاظمی محمدی، سیدمهدی، 1378، ارزیابی توسعۀ پایدار در توسعۀ شهری پژوهش موردی: شهر قم، رسالة دکتری جغرافیای انسانی (گرایش شهری)، دانشگاه تربیت مدرس، صص 1- 246.
  1. Musa Kazimi Mohammadi, S. M., 1997, The assessment of sustainable development in urban development, Case study: The city of Qom, PhD Thesis in Human Geography (Urban bias), Tarbiat Modarres University, PP. 1- 246. (In Persian)
 28. مهدی بیگی، حمیرا و مسعود مهدوی حاجیلویی، 1390، نقش روستا شهرها در تعادل‌بخشی ناحیه‌ای، مورد مطالعه: شهر وحیدیه در شهرستان شهریار، فصلنامة جغرافیایی سرزمین، سال هشتم، شمارة 31، صص 1- 16.
  1. Mehdibeygi, H. and Mahdavi Hajilooi, M., 2009, Role in balancing regional rural towns Case Study of the city's Vahidieh, Geographic Territories Quarterly, VOL.8, No. 31, PP. 16-1. (In Persian)
 29. میرشفیع، مهدی، 1380، طراحی الگوی منطقه بندی متوازن جهت تقسیم‌بندی بهینۀ شهرها (مورد مطالعه: شهر تهران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس، صص 171- 186.
  1. Mirshafiee, M., 1999, Zoning pattern design balanced for optimum division of cities (Case study in Tehran), MA Thesis in urban and regional planning, Tarbiat Modarres University, PP. 171- 186. (In Persian)
 30. نصیری، اسماعیل، 1388، بررسی تأثیر نقش شهرهای کوچک در ساماندهی نظم فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بومهن)، نشریة جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، پیش‌شمارة پاییز، صص 27- 42.
  1. Nasiri, I, 2007, Exploring the role of small towns in organizing spatial order (Case Study, City Boomehen), Journal of Geography and Regional Planning, Prefix Fall, PP. 27- 42. (In Persian)
 31. نصیری، اسماعیل، 1390، تحلیلی بر دلایل مهاجر فرستی شهرهای کوچک (مطالعۀ موردی، شهر قیدار)، نشریة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال سوم، شمارة 11، صص 119- 138.
  1. Nasiri, I., 2009, An Analysis of reasons for attracting migrates small towns (Case study of Kedar), Journal of Urban and Regional Studies and Research, Vol. 3, No. 11, PP. 119- 138. (In Persian)
 32. نظری، عبدالحمید، 1383، نقش دولت در توسعۀ شبکة ارتباطی و تأثیر آن در تحول سیستم حمل و نقل روستایی با تأکید بر روابط شهر و روستا در ایران (مورد استان گلستان)، مجلة جغرافیا و توسعه، سال اول، شماره 2، صص 189- 214.
  1. Nazari, A. H., 2002, The role of government in the development of the network of communication and its impact on the evolution of rural transport systems with emphasis on the relationship between towns and villages in Iran (Golestan Province), Journal of Geography and Development, Vol 1, No . 2, PP. 189- 214. (In Persian)
 33. نظریان، اصغر، 1375، جایگاه شهرهای کوچک در ساماندهی فضایی توسعۀ ملی مورد: استان زنجان، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، سال 11، شمارۀ 42، صص 47- 71.
  1. Nazaryan, A., 1989, The small towns in the organization of national development space: Zanjan, Geographical Research Quarterly, VOL.11, No.  42, PP. 48- 71. (In Persian)
  2. Brans, J.P. Vincke,Marshall. B., 1986, How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method, European Journal of OperationalResearch, Vol. 24, No. 3, PP. 228– 238,.
  3. Brans, J.P. and  Marshall , B. 2005, PROMETHEE methods, In Figueira, J., Greco, S. and Ehrgott, M. (Eds), Multiple Criteria Decision Analysis: Of the Art Surveys, Ch. 5, Springer, New York, NY, PP. 163-198,
  4. Macharis, C. Springael, J.  Brucker, K.D. Verbeke, A. 2004, PROMETHEE and AHP: The design of perational synergies in multicriteria analysis:Strengthening PROMETHEE with ideas of AHP, European Journal of Operational research, Vol. 153 No. 2, 153, PP. 307– 317.
  5. Clayton, D. Dent, D. Dubois, O. 2003, Rural Planning in DevelopingCountries, Earthscan Publication Ltd London, London, PP. 110- 123.
  6.  Doloi, H.K. 2007, Developing an integrated management system for optimising project options, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 20, No. 4, PP. 465- 486.
  7. Hinderdink, G. Titus, M. 1998, Paradigms of regional development andthe role of small centers, Thela Thesis, University of Amsterdam.
  8. Manasijevic., D. Zivkovic., Z. Prvulovic, S. Todorovic, I. 2006, Muclti-criteria decision using PROMETHEE-GAIA methodology, Journal TEHNIKA, Vol. X1, No. 14, PP. 6- 12.
  9. Milovanović,1997, Marketing Dimensions Of Global Advertising, Facta Universitatis Series Economics and Organization, Vol. 1, No. 5, PP. 71- 78.
  10. Prvulovic, Manasijevic, 2007, Decision theory with examples, Technical Faculty, Bor.
  11. Prvulovic, S. Tolmac, D. Radovanovic, Lj., Blagojevic, Z, 2007, The theory of system design- Design, investments, re-engineering, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin.
  12. Prvulović, S. Dragiša Tolmač, D. Živković, Z. Radovanović, L. 2008, Multi-criteria decision in the choice of advertising tools, Mechanical Engineering, Vol. 6, No. 1, PP. 91– 100.
  13. Tolmac, D. 2001, Projects of technological systems of process engineering, Technical Faculty Mihajlo Pupin, Zrenjanin.
  14. Zadeh, L. 1975, The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning - III, Information Sciences, Vol. 9, No. 1, PP. 43- 80.
  15. Visual Promethee, 2012, Version 1.0.0, October 24.