الزامات توسعۀ پایدار و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ موردی: محلۀ اکباتان منطقۀ 5 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توسعه مفهومی است که اغلب به فرایند حرکت جامعه از نقطه‌ای به نقطة دیگر اطلاق می‌شود که جنبه‌های مختلفی از جمله رشد اقتصادی، تغییر ساختاری، صنعتی‌شدن، خودشکوفایی و اعتمادبه‌نفس فرهنگی، مذهبی و ملی و فردی را دربر می‌گیرد. توسعة پایدار مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است؛ رشدی که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان- و نه تعداد اندکی- برگزیده است. دو عامل توجه به نقش و اهمیت حکومت محلی و همچنین مقولة مشارکت شهروندان در اجرای تصمیمات در نیل به توسعه‌ای مناسب در مقیاس محلی همواره اهمیت زیادی داشته است. هدف از انجام‌دادن این پژوهش سنجش میزان پایداری در محلة اکباتان بوده است. روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و داده‌ها و اطلاعات به‌صورت اسنادی و پیمایشی جمع‌آوری شده است. در بخش تحلیلی، به فرضیات تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در محیط نرم‌افزار SPSS بررسی و آزمون شده است. محلة اکباتان از نظر ابعاد پایداری، در شاخص‌های اجتماعی- فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی به‌ترتیب با میانگینی برابر 6977/3، 5166/3 و 4385/3 پایدار شناخته شده است و در بعد اقتصادی با میانگین 8241/2 ناپایدار تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements of sustainable development and assessment of the community sustainable development (Case study: Ekbatan neighborhood in region 5 of Tehran city)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Alavi 1
 • Mehdi Pourtaheri 2
 • Abdolmotaleb Saberi 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 M.Sc. Student in Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Sustainable development is defined as the process of meeting human development goals while sustaining the ability of natural systems to continue to provide the natural resources and ecosystem services upon which the economy and society depends. While the modern concept of sustainable development is derived most strongly from the 1987 Brundtland Report, it is rooted in earlier ideas about sustainable forest management and twentieth century environmental concerns. As the concept developed, it has shifted to focus more on economic development, social development and environmental protection for future generations. The humans in this century are intuitively looking for a good life to improve the environmental conditions of their fitted talents, capabilities, and their capacity for their surroundings. Hence, the question is optimal quality and original life. Development is a concept that covers various aspects such as economic growth, structural change, industrialization, self-actualization and cultural, religious, national and individual self-reliance. A sustainable development is a new concept of economic growth. A growth is as justice and opportunity for all people that living in the world; and not for a few selected individuals. Sustainability, in its vast sense, applied to the ability of ecosystems or any current system to continue function has been an indefinite future. Today, due to the poor results of government-oriented solutions of urban development plans, government consideration is focused on lower levels of urban and management and to the tangible dimension of urban life. Two important factors to achieve the appropriate development in local scale are; attention to role and importance of local governance and another is citizen’s participation in the decision-making. Sustainable development is the organizing principle for sustaining finite resources necessary to provide the needs of future generations on the planet. It is a process that envisions a desirable future state for human societies in which living conditions and resource-use continue to meet human needs without undermining the "integrity, stability and beauty" of natural biotic systems. It was suggested that "the term 'sustainability' should be viewed as humanity's target goal for human-ecosystem equilibrium (homeostasis), while 'sustainable development' refers to the holistic approach and temporal processes that lead us to the end point of sustainability. Therefore, local communities in the cities are best center and workshop of management and participatory planning and there are the greatest social and spatial cohesion between other groups in spatial organization of the city. This research seeks to answer this question: How we can measure the stability condition of the case study neighborhood? The aim of this research was to measure the stability of the Ekbatan neighborhood. In this study, according to the research topic, the research method was descriptive-analytic. Sustainable development, or sustainability, has been described in terms of three spheres, dimensions, domains or pillars, i.e., the environment, the economy and society. The three-sphere framework was initially proposed by the economist René Passet in 1979. It has also been worded as "economic, environmental and social" or "ecology, economy and equity. This has been expanded by some authors to include a fourth pillar of culture, institutions or governance In September 2015, when the United Nations General Assembly formally adopted the "universal, integrated and transformative" 2030 Agenda for Sustainable Development, a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The goals are to be implemented and achieved in every country from the year 2016 to 2030.
 
Methodology
In the present study, with respect to the subject of the research, this research has a descriptive-analytic methodology. The method of gathering data l was the use of documents and information. Thus, with internal and external resources for the study of literature and the theoretical foundations, the research is to investigate the background and history and opinions about the subject of the case study method. This is expressed as documents and library use and fitted in the field through the questionnaire and field observations. In the analytical section, check and test the assumptions of research and reviews of the relationship between the independent and dependent variables in the SPSS software.
 Data and information collection method was documentary and survival. In the analytical part, we discussed to review and test hypotheses, and examine relationships between independent and dependent variables in SPSS software. To test this hypothesis, we used the non-parametric binomial test. Statistical analysis has indicated that Ekbatan neighborhood in terms of community sustainability, according to sustainable development indicators, had high neighborhood stability and resulting Ekbatan neighborhood is considered as a sustainable neighborhood.
 
Results and Discussion
The Ekbatan neighborhood in terms of sustainability, in the socio-cultural, environmental and physical indicators are sustainable with mean values equal to 3.6977, 3.5166 and 3.4385, respectively, and it is unsustainable in the economic dimension, with mean value of 2.8241. The statistical analysis has indicated that in terms of sustainable development indicators, the neighborhood is fitted and thus considered as a stable neighborhood. We have examined neighborhood dimensions, psychological indicators, socio-cultural, environmental and physical indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • community-based
 • community sustainable development
 • Ekbatan
 • Sustainable Development
 • SPSS
 1. . کریمی، سرگل، 1385،نقش مدیریت محلی و شورایاری‌ها در توسعۀ محله­ای، نمونۀ موردی: محلۀ اوین، پایان‌نامۀ کارشناشی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  2. کریمی، سرگل، 1388،جایگاه توسعه در مقیاس خرد و محله­­ای در توسعه پایدار شهری، نمومه موردی: محله اوین، فصل نامه پژوهش های حغرافیای انسانی، سال اول، شماره سوم،صص 93-81.

  3. سرایی،محمد حسین،لطفی، صدیقه و ابراهیمی،سمیه، 1389، ارزیابی و سنجش سطح پایداری در توسعه محلات شهر بابلسر، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری،سال اول، شماره دوم،صص 60-37.

  4.پورطاهری،مهدی،سجاسی قبداری، حمدالله، صادقلو، طاهره،1389، سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه حل ایده آل فازی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده، فصل نامه پژوهش های روستایی،سال اول، شماره1،صص 31-1.

  5. بیگلری، شادی،1389، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه 2 شهرداری منطقه 4 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  6. معصومی، سلمان،1390، توسعه محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، ادراه کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران،نشر جامعه و فرهنگ تهران.

  7. مطوف، شریف، رحیمی، زهره،1387، توسعه دارایی مبنا رهیافتی مؤثر در حل معضلات مسکونی محلات شهری، محله شهر نگار،سال هفتم، شماره 47.

   

   

  References

   

   

   

  1. Azkia, M. and Ghaffari, G., 2011, Sociology development, 9th Edition, Kayhan Publication, Tehran. (In Persian)
  2. Barton, H., Grant, M. and Guise, R.,  2003, Shaping neighborhood's: For local health and global sustainability, Spon press, London and New York.
  3. Barton, H., 2000, Sustainable Coemmunities: the potential for eco- neighbourhoods, Earthscan Publication Ltd, London.
  4. Biglari, S., 2010, Performance evaluation of urban management in neighborhood sustainability district2-area4 of the Tehran municipality,
  5. Brohman, J., 2002, Popular development: Rethinking the theory and practice of development, Translated by: Eftekari, A. R. and Tavakkoli, M., 1st Edition, The Commercial Publishing Company, Tehran. (In Persian)
  6. Ebrahimzade, E., 2010, Land use and environmental planning in south east of Iran, 1st Edition, Ettelaat Publication, Tehran. (in Persian)
  7. Eftekhri, A., Sojasi, H. and Sadeghloo, T., 2013, Content analysis of the status of rural sustainable development in programs after the islamic revolution, kournal of human geography research, Vol. 45 course, No. 3, PP. 19- 38. (In Persian)
  8. Fatahi, A., Khorasani, M. and  Paidar, A., 2012, Quality of life and human development, 1st Edition, Entekhab Publication, Tehran. (In Persian)
  9. Jozsa, A. and Brown, D., 2005, Neighborhood sustainability indicators report on a best practice workshop, school of urban planning, McGill University and the Urban Ecology Center, Montreal.
  10. Karimi, S. and Tavakkolinia, J., 2009, Development position in small and neighborhoods in urban sustainable development (Case study: Evin neighborhood), Journal of Human Geography, Vol. 1, No. 3, PP. 81- 93. (In Persian)
  11. Karimi, S., 2006, The role of local management and neighborhoods councils in the neighborhood development (Case study: Evin neighborhood), M.AThesis, Supervisor: Tavakkoli nia, J., Shahid Beheshti University. (In Persian)
  12. Harris, M. J., 2000, Basic principles of sustainable development, Global Development and Environment Institute, Working paper, Tufts University, No. 22, p p 1-4.
  13. Leonard, Liam & Kenny, paula(2010); sustainable justice and the community, advanced in ecopolitics, Emerald group.publishing, Howard House, wagon Lane, Bingley.
  14. Masumi, S., 2011, Neighborhood sustainability in order to stability of Tehran megalopolis, Department of Social and Cultural Studies, Tehran Municipality, Jamee and Farhang Publication, Tehran. (In Persian)
  15. Meter, K., 1999, Neighborhood sustainability indicators guidebook, crossroads resource center, Urban Ecology Coalition, Minneapolis, Minnesota.
  16. Momeni, M., Shamskooshki, H. and Javadian, M., 2011, Application of neighborhoods council associations in sustainable urban management based on citizen participation, Procedia Engineering, No. 21, pp. 65- 71.
  17. Motavvaf, S. and Rahimi, Z., 2008, Asset-based development an effective approach in solving residential problem of neighborhoods,Shar Negar Journal, Vol. 8, No. 47, PP. 42- 49. (In Persian)
  18. Phillips, R. and  Pittman, H. R., 2009, An introduction to community development, Routledge Taylor & Francis Group publication, London & New york.
  19. Poortaheri, M., Sojasi, H. and Sadeghloo, T., 2010, Assess and prioritize social sustainability in rural areas, using ranking techniques based on the fuzzy similarity to ideal solution; (Case study: Home rural district in central part of Khodabandeh city), Journal of Rural Researches, Vol. 1, No. 1, PP. 1- 31. (In Persian)
  20. Daniels, R. M., 2001, Creating sustainable community programs examples of collaborative public administration, Praeger Publishers, Westport, Connecticut, London.
  21. Richards, G. and Hall, D., 2002, Tourism and sustainable community development, Routledge Taylor & Francis Group publication, London & New York.
  22. Roseland, M., 2000, Sustainable community development: Integrating environmental, economic, and social objectives, Progress in Planning,  No. 73, PP. 73- 132.
  23. Roseland, M., 2005, Toward sustainable communities, resources for citizens and their governments, New Society Publishers, Canada.
  24. Sarayi, M., Lotfi, S. and Ebrahimi, S., 2010, Evaluation and assessment of sustainability level in community development of the Babolsar city, Research and Urban Planning Journal, Vol. 1, No. 2, PP. 37- 60. (In Persian)
  25. Shih-Liang, C. and Shu-Li, H., 2004, A systems approach for the development of a sustainable community-the application of the sensitivity model (SM), Journal of Environmental Management,  No. 72, PP. 133– 147.
  26. Willis, M., 2006, Sustainability: The issue of our age, concern for local government, public management, Vol. 88, No. 7, PP. 1- 6.
  27. Sung Heui, Cho. and Tae Kyung L., 2011, A study on building sustainable communities in high-rise and high-density apartments e Focused on living program, Building and Environment,  No. 46, PP. 1428- 1435.