تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی منطقۀ 5 شهرتهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت نیرویی فراگیر بر ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته است و یکی از جلوه‌های اصلی فناوری نوین طراحی و استقرار دولت الکترونیکی به‌شمار می‌آید، دولت الکترونیک نیز از نظر ساختاری و ماهیتی، پدیده‌ای مدرن محسوب می‌شود و براساس تعامل متقابل میان دولت با شهروندان برپا شده است. این پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام شده که در بخش توصیفی، داده‌های تحقیق با روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. در بخش تحلیلی نیز ابتدا جامعة هدف، یعنی شهروندان منطقة 5 تهران و دفاتر خدمات الکترونیک تعیین شده‌اند سپس حجم نمونه برطبق آزمون کوکران تعیین و داده‌های استخراج‌شده براساس فنون آماری تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد براساس آزمون t تک‌نمونه‌ای، مقدار آمارة t با 82/3 برابر است که در سطح (000/0 sig) 95 درصد اطمینان معنا‌دار تأیید شده است، همچنین از ضریب همبستگی پیرسون، 464/0- در سطح (000/0 sig) 99 درصد (01/0>P) رابطه‌ای منفی و معنا‌دار بین دو متغیر مشاهده می‌شود؛ یعنی با ارائة خدمات دولت الکترونیک و افزایش آن، ترددهای شهری به‌طور معنا‌داری کاهش پیدا کرده‌ است که برطبق نتایج، نقش دفاتر خدمات الکترونیک را در کاهش سفرهای درون‌شهری تبیین می‌کند، همچنین با توجه به مقدار t که برابر با 89/17 در سطح معنا‌داری 000/0 sig به‌دست آمده، می‌توان گفت این دفاتر نقش مؤثری در رفع مشکلات و ارائة خدمات‌رسانی بهتر و آسان‌تر در محدودة مورد مطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of E-Service Offices in Reducing Urban Journeys (Case Study: District 5, Tehran City)

نویسندگان [English]

  • seyed Ali Alavi 1
  • Sara Fakhimjoo 2
  • Akbar Parhizkar 3
1 Assistant Professor Department of Geography, Faculty of Human Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 MA in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, information and communication technology as a pervasive force has affected various aspects of the human life. One of the main effects of the new technology was design and deployment of e-government. Both structurally and in terms of nature, e-government is a modern phenomenon that has been established on the basis of mutual interactions between government and citizens.
Given economic restructuring and reducing the government role in providing a free service to the citizens, in one hand, increase in the cost of urban life and the diversity of needs, on the other hand, will make the need to find a fast, low-cost, direct and indirect solution to reduce costly urban trips. With the development of cities and metropolitan areas and population density, urban travel demand takes a broader scale. The reason of high travel demand is additional traffic to benefit from various urban services. Hence, in Tehran, in District 5, with irregular migration, low rates of urban land caused population density in the area. The district has very limited physical growth and changes in internal body of the regions and localities are the only way to attract the population.
Therefore, the need for appropriate and accessible services and information to citizens without wasting unnecessary time and costs due to urban traffic cannot be met except the use of ICT tools.
Hence, the purpose of this research is to examine the role of e-service offices formation in reduction of trips and to increase positive effects in urban management. Accordingly, the research question is:
What is the impact of e-service offices in reducing urban journeys as well as providing the easier and faster service in the study area?
Methodology
This study is conducted through descriptive and analytical methods, in the descriptive section, documental methods as well as field work were used and required data were collected using questionnaire. In the analytical section, the target population, the citizens of District 5 of Tehran and electronic service offices were determined. Then, the sample size was determined based on Cochran and extracted data were analyzed by statistical techniques. 
 
Results and discussion
Descriptive results represent that most widely used vehicle type to access E-government services offices by clients was personal vehicle (more than 56 percent of respondents). Use of bus and subway had the lowest portion for access to E-government services offices.
The question referred to the distance from home and workplace to electronic service offices shows that more than 30 percent of homes and 43 percent of workplaces have a distance more than 1000 meter to E-government service offices. Also from 8 AM to 10 AM in the morning was preferred time for most of the residents to go to E-government services offices. Most of the people were partly familiar with electronic services but they were not learnt about electronic services web sites.
The first step of analytical method is to answer the first question, “What is the impact of e-service offices in reducing urban journeys in the study area?”Single-sample T test was used. The results show that the T-statistic is equal to 3.82, which is significant at 95% confidence interval.
Therefore, it can be said that e-government services was able to reduce urban traffic. Pearson results show that there was a significant negative relationship between the use of e-government services and urban traffic in 99% confidence level (p <0.01). This means that through development of e-government services, the urban traffic can significantly be reduced. Therefore, significant and negative relationship between these two variables was observed by 99% confidence level.
To investigate the second research question, “What is the impact of e-service offices in provision of the easier and faster servicing in the study area?” also single-sample t-test has been used. The results show that except for information level item from electronic office in average terms, electronic services have been effective on other items. Thus, more attention should be paid to informing people. Results show that the overall impact of e-government services is positive and significant. Given that the value of T is equal to 17.89, we can say that e-government is "helpful" in solving problems and make the service better and easier.
 
Conclusion 
Urban spaces providing better services to citizens are established to improve the quality of life of people. It can have lasting effects on access to timely information and statistics, improving the efficiency and performance of government agencies, reducing the time waste and expense of citizens, reducing trips within the city, reducing urban traffic, and reducing air pollution and noise pollution, easy access to services, government downsizing and privatization, increasing the number and quality of services and providing services to citizens everywhere and every time. The establishment of integrated systems in the cities prevents the parallel activities, chaos and disorder, and all activities are supervised by the integrated urban space management.
The correct use of ICT and city tools in the formation of e-government in cities is the most reasonable and effective way to accomplish this goal. Thus, with this approach, results from this study have indicated that the t value of 3.82 with a confidence level of 95% shows the effective functions of  e-government services in reducing traffics. Also, the t-value equal to 17.89 shows the share of government in solving problems and providing better urban services. Thus, reducing trips within the city and the development of electronic civil services as a key goal of e-government is approved. Based on the results, weaknesses of factors such as poor information, lack of completely electronic affairs and need to follow and obtain information in person and lack of proper access to provided services, failure to provide the required information can eliminate the positive effects of e-government in reducing urban trips.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-service offices
  • urban environment
  • traffic
  • urban journeys
  • Tehran city
-      بمانیان، محمدرضا، رفیعیان، مجتبی و الهام ضابطیان، 1387، امنیت تردد زنان در فضاهای شهری و سنجش مشارکتی آن‌ها در بخش مرکزی شهر تهران، مجلة علمی- پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شمارة 4، صص 39- 56.
-         Bemaniyan M. R., Rafieian M., and Zabetian E., 2008, Safety of women traffic in urban spaces and evaluation of their participation in the central part of Tehran, Journal of Women Research, Vol.2, No. 4, pp. 39-56. (in Persian)
-      پاکزاد، جهانشاه، 1376، طراحی شهری چیست، مجلة آبادی، ویژة طراحی شهری، سال هفتم، شمارة 25، صص 30-36.
-         Pakzad, Jahanshah., 1997, What is urban design, Abadi Journal, Vol.7, No.25, pp. 30-36. (in Persian)
-      پرهیزکار، اکبر  و دیگران، 1389، سهم فضای مجازی از فضای خدمات شهری تهران و تأثیر خصوصیات شهروندان در میزان استفاده از خدمات فضای مجازی (مطالعة موردی منطقه شش شهرداری تهران)، فصلنامة مدرس علوم انسانی: برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورة چهاردهم، شمارة 3، صص 21-35.
-         Parhizkar, A., et al., 2010, Proportion of virtual space from urban service space of Tehran and impact of citizen characteristics in the use of virtual space services (A case study of district 6 Tehran), Moddares human science journal: Space planning and logistics, Vol. 14, No. 3, pp 21-35. (in Persian)
-      توسلی، محمود و ناصر بنیادی، 1386، طراحی فضای شهری: فضاهای شهری و جایگاه آن‌ها در زندگی و سیمای شهر، ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.
-         Tavasoli, M., and Bonyadi, N., 2007, Urban spaces and its place in life and city face, center of study and research of urbanization and architecture of iran Pub, Tehran. (in Persian)
-      جلالی، علی‌اکبر، 1383، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
-         Jalali, A.A., 2004, Electronic city, Iran University of Science and Technology Pub, Tehran. (in Persian)
-      شکوئی، حسین،1375، اندیشه‌های نو در فلسفة جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، تهران.
-         Shokuei, H., 1996, New trends in philosophy of geography, Gitashenasi Pub, Tehran. (in Persian)
-      خیاط‌مقدم، سعید و حمید عرفانیان خان‌زاده، 1390، جذب سفر و کالیبره‌نمودن مدل‌های حمل‌ونقل کاربری‌های تجاری در مشهد، سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، 31 فروردین و اول اردیبهشت، مشهد مقدس.
-         Khayatmoghadam S. and Erfaniyan Khanzadah H., 2011, Travel absorption and calibrating transport models of commercial land in Mashhad, Planning and Urban Management Conference, Mashhad. (in Persian)
-      رضایی، حمیدرضا و علی داوری، 1383، دولت الکترونیک، ماهنامة تدبیر، شمارة 146، صص 17- 22.
-         Rezai H. R., and Davari A., 2004, E-government,Tadbir, No. 146, pp. 17-22. (in Persian)
-      سلطانی، لیلا، ضرابی، اصغر و علی زنگی‌آبادی، 1387، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری (نمونة موردی: شهر اصفهان)، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد 32، شمارة 4، صص 1- 18.
-         Soltani L, Zarrabi A, and Zangi Abadi, A., 2008, Examines the role of ICT in urban travel demand reduction (Case Study: Isfahan), Esfahan University Research Journal (Science), Vol. 32, No. 4, pp. 1-18. (in Persian)
-      شهرداری منطقه 5 شهر تهران، 1391، بانک اطلاعات، <http://region5.tehran.ir>.
-         Municipality distinct 5 of Tehran, 2012, Database, <http://region5.tehran.ir>.
-      عاملی، سعیدرضا، 1384، دو فضایی‌شدن شهر: شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهرهای ایران، فصلنامة انجمن فرهنگ و ارتباطات، شمارة 2 و 3، صص 117-134.
-         Ameli, S.R., 2005, Double spacing of the city: virtual city the basically necessity for grand cities, association of culture and communication, No.2 - 3, pp. 117-134. (in Persian)
-      عبدی، بهنام، 1387، توسعة مدل پذیرش دولت الکترونیک: تبیین برداشت شهروندان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، مدیریت.
-         Abdi B., 2008, Development of E-Government Adoption model: Verification Of Citizen s Perception, master's thesis in IT management, supervisor: Elahi, Sha'aban‌, Tarbiat Modarres University, Tehran. (in Persian)
-      علوی، سید علی، 1389، مدل‌سازی مکانی تقاضای سفر و تأثیر آن بر پیش‌بینی جریان‌های ترافیکی (مطالعة میدانی: منطقة 6 شهر تهران)، رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی، تهران.
-         Alavi A., 2010, Spatial Modeling of Travel Demand and its effect on the traffic forecasting (Case Study: Region 6 in Tehran)‌, Ph.D. thesis in Geography and urban planning, supervisor (s), Tarbiat Modarres University, Faculty of Humanities, Tehran. (in Persian)
-      فکوهی، ناصر،1383، انسان‌شناسی شهری، ناشر نی، تهران.
-         Fakoohi, N., 2004, City anthropology, Ney Pub., Tehran. (in Persian)
-      محمدی، جمال، ضرابی، اصغر و سید چمران موسوی، 1390، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش سفرهای شهری؛ مطالعة موردی: شهر شیراز، فصلنامة مدیریت شهری، شمارة 28، صص 164.
-         Mohammadi J., Zarrabi A., and Mousavi Ch., 2011, ICT and its role in reducing urban travel; case study: Shiraz, Journal of Urban Management, No. 28, pp. 151-164. (in Persian)
-      مختاری بایع کلایی، مهران، 1386، نقش دولت الکترونیک در تسهیل به‌کارگیری مدیریت دولتی نوین در جمهوری اسلامی ایران و ارائة الگوی مناسب، رسالة دکتری رشتة مدیریت دولتی، استاد راهنما: صرافی‌زاده، اصغر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
-         Mokhtari baye kalaie M., 2007, The role of Egovernment in facilitating the implementation of new public management in Iran and provide a appropriate model, Ph.D. thesis in government management, supervisor: Sarufyzadeh, Asghar, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. (in Persian)
-      مدنی‌پور، علی، 1379، طراحی فضای شهری، نگرشی بر فرایندهای اجتماعی-مکانی، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران.
-         Madani pour, A., 2000, Designing of urban spaces look out on social-spatial process, process and urban planning of Iran Pub., Tehran. (in Persian)
-      مرکز آمار ایران، 1390، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، <http://www.amar.org.ir>.
-         Statistical Center of Iran, 2011, Census of Population and Housing, <http://www.amar.org.ir>.
-      مشکینی، ابوالفضل و دیگران، 1390، تأثیر بانکداری الکترونیک در کاهش سفرهای درون‌شهری (نمونة موردی: بخش مرکزی شهر زنجان)، فصلنامة برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال اول، شمارة 3، صص 17- 28.
-         Meshkini A., et al, 2011, The impact of electronic banking in reducing trips to the cities (case study: the central part of the city of Zanjan), quarterly regional planning, the first year, No. 3, pp. 17-28. (in Persian)
-      معصومی اشکوری، سید حسن، 1370، اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ناشر: صومعه‌سرا.
-         Masumi Ashkori, H., 1991, The principles and basics of regional planning, Somesara Pub. (in Persian)
-      نظری، محمد و فتاح آقازاده، 1388، شهر الکترونیک: از مفاهیم تا کاربرد، دومین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی، 22 و 23 اردیبهشت، تهران.
-         Nazari, M., and Aghazade, F., 2009, Electronic city: from the concepts to the application, 2nd international conference of electronic municipality 22 and 23 Ordibehesht, Tehran. (in Persian)
 
-         Dvir, R., and Pasher, E., (2004). Innovation engines for knowledge cities: an innovation ecology perspective, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 5, pp. 16-27.
-         Fang, Z., 2002, E- government in digital Era: concept, practice and Development, international journal management of the computer: The internet and management, Vol. 10, No. 2, pp 1-22.
-         Jaeger, P.T., 2005, Deliberative democracy and the conceptual foundations of electronic government, Government Information Quarterly, Vol. 22, No. 4.
-         Layne, k. and Lee, J., 2001, Development fally fanctional: A four stage Model, Government information Qnartely, Vol. 18, No. 2, pp. 122-136.
-         Mosa, A., 2011, Modeling the impacts of information and communication technologies and virtual activities on activity and travel behavior: Case study of Cairo, Egypt, Transportation Research Record, Vol. 22, No. 31, pp.102-109.
-         West, Darrell M., 2004, E-Government in the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1, pp. 15-27.