دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-247 
13. تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی

صفحه 199-216

سید عباس احمدی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو


15. توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری

صفحه 233-247

محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ فخرالدین حاجیلو؛ رامین بسطامی مفرد