دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-247 
تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی

صفحه 199-216

10.22059/jhgr.2017.61888

سید عباس احمدی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو