دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 791-1065 
8. تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران

صفحه 907-927

10.22059/jhgr.2017.61601

ژیلا سجادی؛ محمدصادق افراسیابی راد؛ جمیله توکلی نیا؛ حسین یوسفی