بررسی پیامدهای منطقه‌ای همه‌پرسی در کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

کردستان عراق نام منطقه‌ای در شمال عراق است که از ابتدای استقلال این کشور در سال 1932 تاکنون بر سر جدایی از عراق جنگیده است. کردها پس از سال‌ها مبارزه توانستند در سال 1991 در شمال این کشور به حداقلی از خودمختاری دست یابند. با سقوط صدام (2004) کردها موفق شدند کردستان را به منطقه‌‌ای فدرالی تبدیل کنند. این منطقه تا سال 2014 در اوج شکوفایی بود، اما با ظهور داعش (2014)، کردها با حکومت مرکزی عراق بر سر بودجه و مناطق مورد مناقشه دچار اختلاف شدند و در 25 سپتامبر 2017 همه‌پرسی‌‌ای برگزار کردند که نتیجۀ آن، رأی مثبت به استقلال از عراق بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، برای جمع‌آوری داده‌ها از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که برگزاری همه‌پرسی چه پیامدهایی برای کردستان عراق در مقیاس منطقه‌ای داشته است. مطابق فرضیۀ پژوهش، این همه‌پرسی پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی متعددی برای آن‌ها ایجاد کرده است. نتایج نشان می‌‌دهد انزوای ژئوپلیتیکی تحمیلی، تحریم تجاری اقلیم کردستان توسط ترکیه و ایران و حمایت اسرائیل از مرکزگریزی کردها، از جمله پیامدهای منطقه‌ای همه‌پرسی در کردستان عراق بوده‌‌اند؛بنابراین می‌توان گفت با توجه به موقعیت محصور در خشکی کردستان عراق و ناخرسندی کشورهای هم‌جوار از واگرایی کردها به‌‌دلیل تبعات ژئوپلیتیکی آن، هرگونه اقدامی از جانب آن‌‌ها در این زمینه، فارغ از هرگونه نتیجه‌ای، محکوم به شکست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Regional Consequences of the Referendum in Iraqi Kurdistan

نویسندگان [English]

 • Zahra Pishgahifard 1
 • Hasan Karimi 2
1 Professor of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Iraqi Kurdistan is the name of a Kurdish region located in northern Iraq that has been struggling to be separated from Iraq since the country’s independence in 1932. After years of struggle, Kurds managed to achieve a minimum level of autonomy in 1991 in the light of no-fly zone and with the support from the foreign powers. After the fall of Saddam in 2004, Kurds succeeded to turn Kurdistan into a federal region. However, with the rise of ISIS in 2014, they were challenged by the central government of Iraq. Due to their disagreement with the central government of Iraq over the budgets and territorial conflicts, Kurds held a referendum on September 25, 2017 which was accompanied by the Kurds’ vote for independence from Iraq. A descriptive-analytical research design was used in this study and the data were collected through written sources and the internet. The main question addressed in this study is: what are the possible outcomes of holding the referendum for Iraqi Kurdistan at the regional scale? In response, it should be stated that the referendum had negative political and economic consequences for them.
Results indicate that the imposed geopolitical isolation, the Turkish-Iranian trade embargo on Kurdistan and Israel's supports of the Kurdish decentralization were among the regional implications of the referendum in Iraqi Kurdistan. Therefore, given the enclosed geographical position of Iraqi Kurdistan, any action taken by the Kurds in this regard, regardless of its outcomes, is doomed to failure. 
Introduction
Iraqi Kurdistan is the name of a federal regional in northern Iraq, which includes four provinces of Erbil, Dohuk, Sulaimaniyah, and Halabja. Most of the inhabitants of the area are Kurdish people. Iraqi Kurdistan was able to achieve a minimum level of autonomy in the light of the no-fly zone created after the Iraqi invasion against Kuwait in 1990 and the subsequently the deport of the Iraqi forces from Kuwait by the United States and its Western allies in 1991,. But with the US invasion against Iraq in 2003 and the positive role that the Kurds played in drafting the constitution of Iraq, Iraqi Kurdistan became a federal region. However, with the passage of several years since the establishment of the federal system in Iraqi Kurdistan and despite the positive effect that the federal system had on its economic prosperity, the Kurdish leaders decided to hold a referendum because of the conflict between the federal government of Kurdistan and the Iraqi government over the budget and disputed areas, The purpose of this study is to examine the implications of this referendum; Because this referendum, beyond geopolitical isolation, had political and economic consequences for Iraqi Kurdistan; a matter that greatly impacted the morale of the Kurdish people and invoked their reaction to bad economic and political conditions.
Methodology
The most important and strongest method in experimental sciences including geography is inference (deduction). The deductive reasoning or inference discovers scientific principles through the process of reasoning which is a logical method. In fact, it is logical reasoning that supports and enhances the ideas and conceptions gained through the experimental techniques and create synthesis by developing a thesis and an antithesis. In this method, the ways of establishing a rule as a basis for the validity of that rule are explored. 
Results and Discussion
Iraqi Kurdistan with an area of 60643 square kilometers and a population of 7.6 million is a region rich in resources. The Kurds managed to achieve economic prosperity after they created a federal system in Kurdistan and established security, so that they were called the "Dubai II". However, with the rise of ISIS (2014), they encountered many problems. What exacerbated these problems was the cut off Kurdistan’s budget by Baghdad. In 2017, Iraqi Kurdistan went through a critical situation in a way that, as a result of falling oil prices, the Kurdish Trust Fund was almost emptied, and poverty hit Kurdistan and the region was on the brink of stagnation. The Kurds' demands for budget from Baghdad and Baghdad's refusal to repay Kurdish funds made the Kurds follow a different approach. In mid-2017, while ISIS was spending its final days in Iraq, and somewhat in Syria, Kurdish leaders who were worried about the post-ISIS era held a referendum. The referendum, which was accompanied by regional and global opposition, had some negative political and economic consequences for the Kurds. Imposed geopolitical isolation, a trade embargo on the Kurdistan region by neighboring countries, and Israel's support for the Kurdish divergence were some of negative implications of the referendum. 
Conclusion
Iraqi Kurds managed to achieve a federal system in 2004. In this system, the economic boom swept through the region due to prevailing security in Iraqi Kurdistan. But this situation did not last long due to the cutoff of the Kurdistan’s budget, the emergence of ISIS, and the controversy between Erbil and Baghdad. Iraq Kurds who were exposed to some challenges due to their conflicts over Article 140 and cutoff their budget by the Iraqi government held a referendum on September 25, 2017 despite regional and global opposition. The referendum left the Kurds at a disadvantage because the neighboring countries imposed sanctions on Kurdistan. Therefore, Kurdish leaders should refrain from any hasty action by understanding the geopolitical position of Kurdistan, because Kurdistan has no access to the Free Sea. In the second place, Iraqi Kurdistan has geopolitical affiliations with neighboring countries, and the movement of this region towards independence has stimulated Kurds in other countries. Therefore, it is natural for neighboring countries to oppose the independence of Iraqi Kurdistan. Now, given the conflicts between Erbil and Baghdad, the only solution to the current crisis is the diplomatic negotiations within the framework of the constitution of the federal Iraq state.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iraqi Kurdistan
 • Iraq
 • Referendum
 • Geopolitical Isolation
 • Sanction
 1. اخوان کاظمی، مسعود و عزیزی، پروانه، 1390، کردستان عراق؛ هارتلند ژئوپلیتیکی اسرائیل، فصلنامۀ راهبرد، سال بیستم، شمارۀ 60، صص 141-168.
 2. جان ادموندز، 1367، کردها، ترک‌ها و عرب‌ها، ترجمۀ ابراهیم یونسی، روزبهان، تهران.
 3. نوبل، استیون و ماسری، فیلیپ، 1394، منازعۀ قومی و سیاست بین‌الملل (چگونگی انتشار و افزایش)، ترجمۀ زهرا پیشگاهی‌‌فرد و افشین کرمی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.
 4. پیشگاهی‌‌فرد، زهرا، 1383، روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، ثارالله، تهران.
 5. ـــــــــــــــــ، 1386، فرهنگ جغرافیای سیاسی، انتخاب، تهران.
 6. ـــــــــــــــــ و رحمانی، محمدعلی، 1388، قلمروخواهی ایران و آمریکا در خاورمیانه، سازمان جغرافیایی ارتش، تهران.
 7. ـــــــــــــــــ 1391، مقدمه‌ای بر شناخت تهدیدات امنیت ملی ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.
 8. حافظ‌‌نیا، محمدرضا، 1384، اصولومفاهیمژئوپلیتیک، آستان قدس رضوی، تهران.
 9. حافظ نیا و همکاران، 1391، سیاست و فضا، انتشارات پاپلی، تهران.
 10. حافظ‌‌نیا، محمدرضا، 1393، تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه، فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، سال بیستم، شمارۀ 83، صص 36 ـ36.
 11. رابرت السین، 1390، خون‌ها، باورها، برگه‌های رأی: مدیریت ناسیونالیسم کردی در ترکیه، ترجمۀ هاشم کرمی، پانیذ، تهران.
 12. زارعی، بهادر، 1395، مطالعات استراتژیک خلیج فارس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 13. زنگنه، صباح و کریمی، حسن، 1396، پیشینۀ گروه‌های جهادی در کردستان عراق، سیاست خارجی، دورۀ سی‌‌ویکم، شمارۀ 2، صص 81-108.
 14. کینان، درک، 1373، کردها و کردستان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، نگاه، تهران.
 15. کوهن، سائول برنارد، 2014، ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمۀ عباس کاردان، مؤسسۀ ابرار معاصر، تهران.
 16. شیخ عطار، علیرضا، 1382، کردها و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران.
 17. عزتی، عزت‌‌الله، 1393، ژئوپلیتیک، سمت، تهران.
 18. کوچرا، کریس، 1373، جنبش ملی کرد، ترجمۀ ابراهیم یونسی، نگاه، تهران.
 19. محمدی، حمیدرضا و خالدی، حسین، 1391، ژئوپلیتیک کردستان عراق، انتخاب، تهران.
 20. مرادی، اسکندر و افضلی، رسول، 1393، اندیشه‌های جدید در ژئوپلیتیک پست‌‌مدرن، زیتون سبز، تهران.
 21. عیسی، ملاعمر، 1379، بحران‌‌آفرینی ابرقدرت‌ها در کردستان عراق، توکلی، تهران.
 22. مهری‌‌پور، ذبیح‌‌اله، 1376، کردستان عراق و سیاست‌های جمهوری اسلامی، فصلنامۀ راوه، دورۀ بیست‌‌ویکم، شمارۀ 3، صص 98 ـ 73
 23. میرحیدر و همکاران، 1392، مبانی جغرافیای سیاسی، سمت، تهران.
 24. ویسی، هادی، 1394، نظریه‌های جغرافیای سیاسی، سمت، تهران.
 25. رمضان‌‌زاده، عبدالله، 1375، پویایی داخلی و بین‌‌المللی منازعه: مورد ایران، ردیه، لندن.
  1. Akhavan Kazemi, M., and Azizi, P., 2011, Iraqi Kurdistan; Israel’s Geopolitical Heartland, Quarterly of Strategy, Vol. 20, No. 60, PP.141–168. (In Persian)
  2. Edmonds, J., 1988, Kurds, Turks and Arabs, Translated by Ebrahim Younesi, Ruzbahan Publishing, Tehran. (In Persian)
  3. Nobel, S., and Massrey, P., 2015, Ethnic Conflicts and International Politics (How to Spread and Increase), Translated by Pishgahifard, Z., and Karami, A., Geographic Organization of the Armed Forces, Tehran. (In Persian)
  4. Pishgahifard, Z., 2004, Research Methodology in Political Geography, Sarallah Publishing, Tehran. (In Persian)
  5. Pishgahifard, Z., 2007, Political Geography Culture, Entekhab Publishing, Tehran. (In Persian)
  6. Pishgahifard, Z., and Rahmani, M. A., 2009, Iranian-American Territory Seeking Policies in the Middle East, Army Geographical Organization, Tehran. (In Persian)
  7. Pishgahifard, Z., 2012, An Introduction to Understanding Iran’s National Security Threats, Geographic Organization of the Armed Forces, Tehran. (In Persian)
  8. Hafeznia, M. R., 2005, Principles and Concepts of Geopolitics, Astan Quds Razavi Publishing, Tehran. (In Persian)
  9. Hafeznia et al., 2012, Policy and Space, Papoli Publishing, Tehran. (In Persian)
  10. Hafeznia, M. R., 2013, The Impact of the Kurdish Autonomy in Northern Iraq on Neighboring Countries, Geographical Quarterly, Vol. 20, No. 43, PP.  5-36. (In Persian)
  11. Olsin, R., 2011, Blood, beliefs, ballots: Kurdish nationalism in Turkey, Translated by Karami, H., Paniz Publishing, Tehran. (In Persian)
  12. Zarei, B., 2016, Persian Gulf Strategic Studies, Tehran University Press, Tehran. (In Persian)
  13. Zanganeh, S., and Karimi, H., 2017, The History of Jihadist Groups in Iraqi Kurdistan, Foreign Policy, Vol. 31, No. 2, PP. 81–108. (In Persian)
  14. Kennan, D., 1994, Kurds and Kurdistan, Translated by Younesi, E., Negah Publishing, Tehran. (In Persian)
  15. Cohen, S. B., 2014, Geopolitics of the Global System, Translated by Kardan, A., Contemporary Abrar Institute, Tehran. (In Persian)
  16. Sheikh Attar, A. R., 2003, Kurds and Regional and Trans-Regional Powers, Islamic Revolution Documentation Center, Tehran. (In Persian)
  17. Ezzati, E., 2014, Geopolitics, Samt Publishing, Tehran. (In Persian)
  18. Kuchra, C., 1994, Kurdish National Movement, Translated by Younesi, E., Negah Publishing, Tehran. (In Persian)
  19. Mohammadi, H. R., and Khalidi, H., 2012, Geopolitics of Iraqi Kurdistan, Entekhab Publishing, Tehran. (In Persian)
  20. Moradi, E., and Afzali, R., 2014, New Thoughts in Post-Modern Geopolitics, Zeytoon Sabz Press, Tehran. (In Persian)
  21. Isa, M. O., 2000, Superpowers’ Crisis in Iraqi Kurdistan, Tavakoli Publishing, Tehran.
  22. Mehripour, Z., 1997, Iraqi Kurdistan and the Islamic Republic’s Policies, Rave Journal, Vol. 21, No. 3, PP. 43–55. (In Persian)
  23. Mirheydir et al., 2013, Foundations of Political Geography, Samt Publishing, Tehran. (In Persian)
  24. Wiesi, H., 2015, Concepts and Theories of Political Geography, Samt Publishing, Tehran. (In Persian)
  25. Ramazanzadeh, A., 1996, Internal and International Dynamics of Conflict: The Case of Iran, Rutedye, London. (In Persian)