دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 513-790 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران

صفحه 513-535

10.22059/jhgr.2017.33919.1006519

حسین حاتمی‌نژاد؛ کرامت‌اله زیاری؛ شهرام پارسا (پشاه‌آبادی)؛ مهسا حاجی


بنیادی

جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی

صفحه 749-771

10.22059/jhgr.2018.236604.1007489

محمود واثق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ لطف‌‌الله نبوی؛ احد محمدی