دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-511 
4. تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR

صفحه 277-295

الهام شاهی؛ لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ رضا صالحی


7. بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران

صفحه 339-354

زینب فضلعلی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری