دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-511 
7. بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران

صفحه 339-354

10.22059/jhgr.2017.60338

زینب فضلعلی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری