سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

کمک به توسعة روستاها و خروج از مشکلات جاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی، نیازمند گرایش به عرصه‌های نوین و کارآمد است. یکی از این عرصه‌ها کارآفرینی است که شناخت نگرش روستاییان و درک آنان از ویژگی‌های شخصیتی برای ورود به این عرصه بسیار ضروری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی، در بخش مرکزی شهرستان خدابنده بررسی شده است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی به­وسیلۀ پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماری پژوهش شامل روستاییان دهستان حومه و بخش مرکزی شهرستان، و نمونة مورد بررسی شامل روستاهای زواجر، شیخ‌الو، بیجقین و توپ‌قره با مجموع 1039 خانوار است. در این پژوهش، 348 نفر از روستاهای مذکور به‌عنوان نمونة مورد مطالعه، براساس فرمول کوکران تعیین شدند و شاخص‌های مؤلفۀ شخصیت شامل موارد زمینه‌ای، توانایی‌های درونی، امیال فردی، برداشت‌های فردی و توانایی‌های ارتباطی افراد بررسی شد. برای آزمون فرضیات، از روش‌های آماری T و آزمون F در نرم‌افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان می­دهد روستاییان از میان مؤلفه‌های شخصیت، به شاخص امیال و برداشت فردی برای ورود به کارآفرینی گرایش دارند. همچنین مطابق نتایج، تحصیلات، کسب سود، اراده و پشتکار، و آشنایی با منابع اطلاعاتی، مهم‌ترین نماگرها در هر شاخص به­شمار می­آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Personal Character Components on Villagers’ Attitude to Entrepreneurial Activity (Case Study, Central District, Khodabandeh City)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Salmani 1
 • Mahdi Hajilou 2
 • Amir Talkhab 3
1 Associate professor of geography and rural planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD candidate in geography and rural planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA in geography and rural planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Given the development of villages and appearance of many problems in the economic, socio-cultural, environmental conditions, it seems necessary to analyze social properties of urban areas. In this study, we have distributed e-survey questionnaire for data collection. The population of this study includes rural villages. Khodabandeh city consists of 21 villages including Zavajer, Sheikh Aloo, Bejeghen and Toop Ghareh with a total population of 3752 people and 1039 families that have been studied in this research. The villages are in the two groups with a population of more than thousand people and a population of less than one thousand. Therefore, in this study the city Khodabandeh, Central District and suburban district have been analyzed in terms of access to the city center. 
 
Methodology
In this study, the method of the reference survey questionnaire was a general recognition of the importance of this kind of research that leads to the alumni situation. A questionnaire was used for data collection; study population consists of villagers and suburbs, the central districts. The Khodabande has 21 villages, among these villages, four villages with a total population of 3752 people and 1039 households have been studied. It is noteworthy that in the selection of the target population, special villages has been selected; this means that the two groups in the study area were villages with a population of more than thousand people and a population with less than one thousand people. For example, two villages in each group were examined. Up to 348 samples have been selected on the basis of randomly selection sampling. We have analyzed the data obtained from the questionnaire using T-Test and one-way analysis of variance and post hoc test DUNCAN ONE WAY ANOVA and correlation by SPSS. Based on the validity, before completing the questionnaire for pre-test study, 15 villages were evaluated by professors and experts. 
Results and discussion
The descriptive results of questionnaire data show that with relation to the gender characteristics of respondents, 69.4% of respondents were male and 30.6 percent were women. Given the characteristics of the age of respondents, the results represents that 29.1 percent of people aged 17-20 years old and  40.3 percent was  21-30 years old , 18.3% 31-40 years , 8.6% aged 41-50 years, and, 3.4 percent was more than 51 years old. Also concerning the academic level of respondents, the results indicates that 13.1% of respondents has less education, 33.6% school diploma, 26.5 % diploma degree, 22 % has a Bachelor degree and finally 4.9 % are graduates and higher education. The results depict that between internal communication variables, there has been a significant positive correlation in skills, education, and age of individual desires, development-oriented, profit, gain power, and prestige.
 
Conclusion
Entrepreneurship can be a new approach to solve rural problems and the crises originating from various factors including immigration due to unemployment. The approach requires a new productive view for the transition of these chaotic circumstances. In this regard, entrepreneurship has been recognized as the most important remedy for contributing the growth and development of rural areas. Therefore, the results showed that the total villages as well as the personal components  were evaluated in four dimensions. The villagers tend to do more entrepreneurial activities and desire to meet their individual needs. Furthermore, the underlying index includes the items such as birth and childhood conditions in comparison with other indicators. The main focus should be on the effects of entrepreneurship as much as possible with the following personal features. In fact, the talent and ability to believe and to wait for the conditions are not dependent on environmental features.  Personality factors results showed that there is a link between these indicators. Thus, if one of the measurements fails, its negative impact on other indicators can be expected. The villagers' tendency to gain entrepreneurial activity will not succeed. The entrepreneurship, the achievement, and satisfaction will be effective on the success of the progress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rural attitudes
 • personal characteristics
 • Entrepreneurship
 • Khodabandeh City
Arasti, Z. et al., 2013, Motivated Women Entrepreneurs in Setting Up the Business and its Impact on Business Growth, Journal of Social Studies Psychological Women, Vol. 11, No. 1, PP. 71–92. (In Persian)
آراستی، زهرا و دیگران، 1392، انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه‌اندازی کسب‌وکار و تأثیر آن در رشد کسب‌وکار، فصلنامة مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال یازدهم، شمارة 1، صص 71-92.
Ahmadi, A. A., and Darwish, H., 2008, Principles of Entrepreneurship, 1st Edition, Payam Noor University, Tehran. (In Persian)
احمدی، علی‌اکبر و حسن درویش، 1387، مبانی کارآفرینی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
Babaei, M., Nicknami, M., and Samari, D., 2013, The Characteristics of Rural Female Entrepreneurship in The Province Cooperatives, Cooperative and agricultural Journal, Vol. 2, No. 5, PP. 69–86. (In Persian)
بابایی، مونا، نیک‌نامی، مهرداد و داود ثمری، 1392، ویژگی‌های کارآفرینی زنان روستایی در تعاونی‌های استان سمنان، فصلنامة تعاون و کشاورزی، سال دوم، شمارة 5، صص 69-86.
Razghandi, N., and Darrani, K., 2009, Recognition of Personal and Environmental Factors Affecting the Success of The Top Entrepreneurs in Tehran Province to Provide Training Model, Journal of Entrepreneurship Development, Vol. 2, No. 6, PP. 33–59. (In Persian)
رازقندی، ناهید و کمال درانی، 1388، شناسایی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان تهران جهت ارائة الگوی آموزشی، نشریة توسعة کارآفرینی، سال دوم، شمارة 6، صص 39-55.
Zare, B., and Zare, M., 2013, Examining the Relationship of Family Social Capital and Entrepreneurial Characteristics on The Personality of People, Journal of Social Welfare and Development Planning, Vol 4, No. 16, PP. 209–246. (In Persian)
زارع، بیژن و مرضیه زارع، 1392، بررسی رابطة میزان سرمایة اجتماعی خانواده و ویژگی‌های کارآفرینانه در شخصیت افراد، فصلنامة برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، دوره 4، شمارة 16، صص 209-246.
Heidari Sarban, V., 2013, The Role of Psychological Empowerment on Strengthening Rural Entrepreneurship (Case Study: Ardebil Province), Journal of Geography and Regional Development, Vol. 11, No. 20, PP. 217–237. (In Persian)
حیدری ساربان، وکیل، 1392، نقش توانمندسازی روان‌شناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: استان اردبیل)، مجلة جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، سال 11، شمارة 20، صص 217-237.
Saeedikia, M., 2012, Principles of Entrepreneurship, 21st Edition, Kia Publishers, Tehran. (In Persian)
سعیدی‌کیا، مهدی، 1391، اصول و مبانی کارآفرینی، چاپ 21، تهران، انتشارات کیا.
Saydaie, E., and Sadeghi, H., 2014, Entrepreneurship and Rural Development Planning, 1st Edition, Darkhoein Publications, Isfahan. (In Persian)
صیدایی، سید اسکندر و حجت‌الله صادقی، 1393، کارآفرینی و برنامه‌ریزی توسعة روستایی، چاپ اول، انتشارات دارخوین، اصفهان.
 
Askar Oghli, N., and Abedi, R., 2013, The Impact of Entrepreneurial Personality to Job Performance with the Mediation of Empowerment, Entrepreneurship Development Journal, Vol. 6, No. 3, PP. 124–105. (In Persian)
عسکر اوغلی، ناصر و رحیم عابدی، 1392، تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجیگری توانمندسازی، نشریة توسعة کارآفرینی، دورة ششم، شمارة 3، صص 105-124.
-Faraji Sabokbar et al., 2011, Prioritizing the Development of Entrepreneurship in Rural Areas Using Prometea Technique, Geographical Researches, No. 75, PP. 53–68. (In Persian)
فرجی سبکبار و دیگران 1391، اولویت‌بندی توسعة کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارة 75، بهار 1390، صص 53-68.
Glossary of Entrepreneurship Terms, 2005, The National Education Measurement and Evaluation Organization. (In Persian)
فرهنگ اصطلاحات کارآفرینی، 1384، مرکز انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
Faizabadi, H., 2008, Assessing the Role of Entrepreneurship, Adhere to the Principles of Cooperatives and Their Relationship at the Success of Cooperatives, First National Conference on Cooperation and Entrepreneurship, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran and Industrial Research Organization of Iran. (In Persian)
فیض‌آبادی، حسین، 1387، بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطة آن‌ها در موفقیت تعاونی‌ها، مجموعه چکیدة مقالات اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی، دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.
Mohammadi, H. R., Ahmadi, E., Shayan Jahromy, S. A., 2011, The Relationship with Personality Traits with Tend to be Entrepreneurial, Journal of Women's Sociology, Vol. 2, No. 1, PP. 99–119. (In Persian)
محمدی، حمیدرضا، احمدی، عبادالله و شاپور امین شایان جهرمی، 1390، بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی، فصلنامة علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شمارة 1، صص، 99-119.
Mahmoudi Mofid, M., and Monajemzadeh, N., 2014, Assess and Ranking the Effect of Personality on The Entrepreneurship, Strategic Management Research, Vol. 20, No. 56, PP. 160–133. (In Persian)
محمودی مفید، محمد و نازلی منجم‌زاده، 1393، بررسی تأثیر و رتبه‌بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیستم، شمارة 56، صص 133-160.
Mokht, S. et al., 2013, Investigate the Personal Skills of Rural Youth Entrepreneurial (Gonbad Kavoos), Iran Agricultural Economics and Development Research, Vol. 44, No. 3, PP. 523–532. (In Persian)
مخت، سارا و دیگران، 1392، بررسی مهارت‌های شخصیتی کارآفرینانةجوانان روستایی شهرستان گنبدکاووس، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، دورة چهل­وچهارم، شمارة 3، صص 523-532.
Moniyan, D., Maddahi, H., and Jamali, H. R., 2009, Principles of Entrepreneurship, 1st Edition, Safir Ardehal, Tehran. (In Persian)
معنیان، داود، مداحی، حجت و حمیدرضا جمالی، 1388، مبانی کارآفرینی، چاپ اول، سفیر اردهال، تهران.
MirzaAmini, M., 2001, Strategies for the Development of Entrepreneurship and Rural Employment, National Conference on the Role of Information Technology at Cooperation Employment, The Supreme Council of Information Sciences, Tehran, PP. 21–45. (In Persian)
میرزاامینی، محمدرضا، 1380، راهکارهای توسعة کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی، مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال سازمان همیاری، شورای عالی اطلاع‌رسانی، تهران، صص 21-45.
Adenuga, R., 2013, Entrepreneurship, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 1, No. 12, PP. 48–58.
 
Camelo-Ordaz, Carmen., et al., 2016, the Influence of Gender on Entrepreneurial Intention: the Mediating Role of Perceptual Factors, BRQ Business Research Quarterly, No.19, 261-277.
 
Choi, H., Cho J., and Kazda, P., 2010, The Effect of Culture Diffrences on Self Check-in Kiosk Use: An Empirical Study of Canadian Travells, International Journal of Tourism Science, Vol.10, No.2, PP.117-152.
 
Çolakoğlua, N., and Gözükarab, İ., 2016, A Comparison Study on Personality Traits Based on the Attitudes of University Students Toward Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral, No. 229, PP.133- 140.
Edwards, J. M., 1968, Creativity, in the Sills, International Encyclopedia of the social science. NewYork: Free Press, PP. 435-460.
Eimani, S., Hashemi, S. S, 2008, The Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development, Journal of Work and Society, Vol. 106-107, PP. 95–105.
Franziska, L., Gorkan, A., and Reece, A., 2014, The Relationship between the Entrepreneurial Personality and the Big Five Personality Traits, Personality and Individual Differences, No. 63, PP. 58–63.
 
Funder, D. C., 1994, Explaining Traits, Psychol. Inq. Vol. 5, No. 2.
Ghafari, M., Taslimi Baboli, A., and Mohamadi Sadr, M., 2014, Studying Impact of Personality Traits on Intention to Entrepreneurship between University of Isfahan’s Personnel, Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 19, No. 11, PP. 1432–1438.
 
Griffith, D. A., Noble, S. M., and Chen, Q., 2006, The Performance Implications of EntrepreneurialProclivity: A Dynamic Capabilities Approach, Journal of Retailing, Vol. 82, No. 1, PP. 51−62.
 
Gurel, E., Altinay, L., and Daniele, R., 2010, Tourism Students’ Entrepreneurial Intentions, Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 3, PP. 646–669.
Hafnidar, P., 2013, The Relationship among Five-Factor Model of Personality, Spirituality and Forgiveness, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 2, PP.167-170.
Hall, J. K., Daneke, G., and Lenox, M. J., 2010, Sustainable Development and Entrepreneurship: Past Contributions and Future Direction, Journal of Business Venturing, Vol. 25, No. 5, PP. 439–448.
Higgins, M., and Morgan, J., 2000, The Creativity in Planning: The CreativePractitioner, Planning Practice and Research, Vol. 15, No. 1, PP. 117–128.
 
Irengun, O., and Arikboga, S., 2015, The Effect of Personality Traits on Social Entrepreneurship Intentions: A Field Research, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 195, No. 1186–1195.
Ivancevich, J. M., and Matteson, M. T., 2002, Organizational Behavior and Management, 6th Edition, McGraw Hill, New York.
 
Kozubíková, L. et al., 2015, Personal Characteristics of Entrepreneurs in the Context of Perception and Management of Business Risk in the SME Segment, Economics and Sociology, Vol. 8, No. 1, PP. 41–54.
 
Kring A. M., Davison, G. C., and Johnson, S. H. L., 2011, Abnormal Psychology (Psychology of Abnormality), 10th Edition, Translated by: Shamsi-Pour, H., Vol 2, Argmand Publishing, Tehran. (In Persian)
 
Krueger, N. F., 2007, What Lies Beneath? The Experiential Essence of Entrepreneurial Thinking, Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol. 31. No.1, PP. 123-138.
Laukkanen, M., 2003, Exploring Academic Entrepreneurship: Drivers and Tensionsof University-Based Business, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 10, No. 4, PP. 372–382.
 
Lock, H., Fattah, A., and Kirby, S., 2010, Airline of the Future: Smart Mobility Strategies that Will Transform the Industry, Cisco IBSG.
 
Lordkipanidze, M., Han, B., and Mikael, M., 2005, The Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development, Journal of Cleaner Production, Vol. 13. PP. 787–798.
Metha, R., 2008, Cooperatives Action and Youths Prescriptive Strategy, International Workshop on Setting up University/Campus Cooperatives, 5, 6 May.
Moskanen, S., Rozell, S., Goodhue, R., 2007, The Rise of Selfemployment in Rural China: Development or Distress, World Development, Vol. 35, No.1, PP. 163–181.
 
Nejatbakhsh Esfahani, A., and Shirazi-Pour, M., 2013, Effects of Entrepreneurial Characteristic of Public and Private Tehran School Principals on Evaluation of Innovativeness, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 93, No. 12, PP. 1736–1743.
Pittaway, L., and Cope, J., 2007, Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the Evidence, International Small Business Journal, Vol. 25, No. 5, PP. 479–510.
 
Remeikiene, R., 2013, Explaning Entrepreneurial Intention of University Students: The Role of Entrepreneurial Education, International Conference, Zadar, Croatia.
Sadat Abtahi, M., Karamipour, M., and Abbasi, K., 2014, Investigating the Effects of Personal Entrepreneurial Characteristics, Management Science Letters, Vol. 36, No. 4, PP. 417–420.
 
Shane, S. A., and Venkataraman, S., 2000, The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management Review, Vol. 25, No 1, PP 217-226.
 
Tua, Chiayu. et al., 2012, The Joint Effects of Personal and Relationships Characteristics on Micro-Entrepreneurial Success, Procedia Economics and Finance, Vol. 14, No. 4, PP. 365–372.
Wiklund, J., and Shepherd, D., 2005, Entrepreneurial Orientation And Small Business Performance: A Configurationally Approach, Journal of Business Venturing, Vol. 20, No. 1, PP. 71–91.
دوره 50، شماره 2
تیر 1397
صفحه 431-447
 • تاریخ دریافت: 28 بهمن 1395
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397