تأثیر سفرهای درون‌شهری در ایجاد محیط دوستدار کودک (مورد مطالعه: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نابرابری‌های خدماتی و اجتماعی ناشی از وضعیت نامناسب شهرنشینی، ضرورت برنامه‌ریزی را برای تأمین نیازهای گروه‌های سنی مختلف، به‌خصوص کودکان ایجاب می‌کند. در این بین، احداث محیط شهری سازگار با روحیات کودکان، سهم عمده‌ای در بلوغ اجتماعی و تکامل شخصیتی آنان خواهد داشت. این امر ضمن تأثیر بر مراحل رشد کودکان، زمینه‌ساز طراحی متناسب شهرها براساس نیازهای فیزیکی و روان‌شناختی آن‌هاست. هدف این پژوهش شناسایی فضاهای دوستدار کودک براساس الگوهای رفت‌وآمد شهری و تأثیر آن در ایجاد بستر مناسب برای فعالیت کودکان در شهر زنجان است. روش پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی به‌شمار می‌آید و با استفاده از ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه‌ای و روش اسنادی- پیمایشی انجام شده است. به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار متلب[1] و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نتایج کلی این نوشتار نشان می‌دهد بین مؤلفه‌های جذب سفر، سفر تحصیلی، سفر با دوچرخه، اختلاط کاربری اراضی، تصادفات محله‌ای و آلودگی صوتی در محل، رابطة معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش ضرایب مؤلفه‌های نامبرده، جمعیت گروه سنی یک تا چهارده سال کاهش می‌یابد. درادامه بیان می‌شود که محله‌های دوستدار کودک در شهر زنجان براساس مرزهای محله‌ای خاصی نیست و پهنه‌های کودک‌محور در بخش‌های بیرونی و میانی استقرار یافته است. بیش از 13 درصد مساحت شهر در پهنة مطلوب استقرار دارد. در مقابل مساحتی بین 19 تا 22 درصد در پهنة نامطلوب قرار گرفته و درصد عظیمی از پهنة مذکور در بخش مرکزی شهر و تا حدودی در بخش میانی استقرار یافته است.[1]. MATLAB

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of Urban Trips to Create Child Friendly Environment (Case Study: Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Moghadam 1
  • Zohre Fanni 2
1 PhD student in geography and urban planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate professor of geography and urban planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Nowadays urban spaces have become a traffic spaces and the places for automobiles. Traffic impacts on citizens in urban areas particularly children are obvious. Children who usually live near busy streets and parking sites do not have satisfied feeling about their home and life and this cannot be considered as a safe environment for life and playing. This insecure feeling and lack of desire to play and go outside are the separate factors, regardless of socio-economic status of urban neighborhoods. Being more far away from roadways can enhance the safety of children and provide clean weather for them. It is very important to design and create relaxed environment by setting limits to street performances. The concept of Child Friendly City has been formulated on the basis of the theory of citizenship rights for children from 1990. Baby Friendly is an effort to engage children to shape their environment. Zanjan as an intermediate city of the country, due to ignorance of urban development and existence of the old streets along with population growth, is faced with massive volumes of vehicles, no proper distribution and flow of urban journeys. Thus, interurban trips to the downtown must be taken into consideration as well, because of the lack of large stores in the countries and the suburbs. This problem imposes heavy traffic and increased traffic accidents. Accordingly, more than 29 percent (113,439) of the population in Zanjan are children. This would be an important reason to taken into consideration the needs of this age group as vital subject for the future of this city. 
 
Methodology
According to the objectives of the research, we have applied a combination of descriptive and analytic methods. In this study, we have also analyzed the statistics of traffic accidents in 2011 within the several neighborhoods of Zanjan. In order to examine the relationship between urban accidents and child friendly city in this study, safe areas of urban traffic is selected randomly. The factors of this study are the percentage of accidents in the neighborhood, proximity to neighborhood parks, principles of urban design, road bumps, traffic calming and its accomplishments. Then, using GIS and overlapping the data layers have been identified for child friendly areas in the city.
Results and discussion
One of the essential issues for the child-friendly is children's safety and security in public spaces of the city. That is why in this research Zanjan neighborhoods have been studied based on physical features and lack of accidents on district roads. All accidents are investigated in Zanjan city, 92.2% male and 7.8% women. The remarkable thing is about young drivers under 18 years old. This indicates that children are not only victims of accidents but can also be a factor in increasing urban accidents. As it can be seen in the findings, child friendly neighborhoods are Baharestan, Zibashahr, Amir Kabir, Paeen Khoh, Ghodes, Olomeh Payeh, Koyeh Daneshgah. These areas in addition to low accident neighborhoods have closed network structure with open space for turning vehicles back. This fact has led to public traffic not to inter these neighborhoods and discharge into the street as a detour in rush hours. 
Since traffic system in the neighborhoods is related to the residents, the speed of vehicles is low. The drivers because of the recognition of the social and physical characteristics of these areas did not have accidents in these neighborhoods. Meanwhile, the open end of a dead end street in a safe neighborhood and public space available can lead to development and prosperity in the social interaction and creativity. In contrast to these areas, the neighborhoods of Islamabad and Etemadieh are the most inappropriate places for children, in terms of traffic and easy access to urban spaces.
 
Conclusion
According to the study and the results obtained by accidents at the local level and the appropriate traffic, the ultimate identification of child-friendly neighborhoods in the city with the lowest rate of accidents are Karmandan, Ghodea, Payyan Khoh, Shahrakeh Amirkabir, Shahrakeh Valiasr, Andisheh, Shahrakeh Laleh, Baharestan, Ghaesarea, Shahrakeh Shohada. According to analysis of these neighborhoods, the designed and constructed environments are based on the features and needs of the child in the road network design, quiet environment, and the movement of horses. In contrast to these areas, the places such as Islamabad and Etemadieh neighborhoods have had the highest accident rate. As the largest informal settlements of Zanjan, Islamabad neighborhood with the notable population density is one of the most important commercial centers of the city. The neighborhood is known for absorbing travelers. This subject along with the checkered network, local traffic and traffic flow toward sideways are used as a playground for the children, increase in the risk of accidents. Like Islamabad neighborhood, Etemadieh with checkered network, because of residence of rich people in the area, is privileged accommodation. This is more preferred by the citizens because of low population of children, access to open spaces in the neighborhood, leisure in kindergarten games, daily travel to school and home by school service and lack of outdoor space for children to play and interact with the Islamabad neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child-friendly environment
  • Neighborhood
  • traffic calming
  • Zanjan City
بهاروند، شکوفه، 1393، بررسی و بازبینی مفهوم شهر دوستدار کودک از مشارکت‌سازی کودکان تا استاندارهای طراحی، با ارائة راهکارهای اجرایی و راهبردی، مدیریت شهری، شمارة 34، صص 297-322.
BAHARVAND, SH., 1393, Review of The Participation of Children to The Child-Friendly City Design Standards, with the Executive and Strategic Solutions, Urban Management, No. 34, PP. 297-322.
دریسکل، د، 1387، ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان، مترجم: توکلی، مهرنوش  و سعیدی رضوانی نوید، نشر دیبایه، تهران.
Dryskl, D., 1387, Creating Better Cities With Children and Youth, Translation: Tavakoli, m., and Saeedi Rezvani. N. published:Dybayh, Tehran.
دویران، اسماعیل، 1387، نقش جمعیت در برنامه‌ریزی شهری (نمونة موردی: شهر زنجان)؛ بررسی شاخص‌های تعداد و بعد خانوار، نسبت سنی و جنسی، تراکم جمعیتی، فصلنامة جمعیت، شمارة 65-66، صص 27-48.
Dawyran, I.,2008, the population of urban planning Case Study: Zanjan indices after the number of household, age and sex ratio, population density, Journal of Population, No. 65-66, PP. 27-48.
رجبی، ژیلا 1391، طراحی منظر شهری دوستدار کودک، به راهنمایی دکتر احمد فرزین، گروه معماری منظر دانشگاه تهران
Rajabi, J., 2012, Child-Friendly Landscape Design, landscape architecture Group Tehran University, Tehran.
رفیعی، محمدرضا و محمدرضا فرزاد بهتاش، 1392، بررسی وضعیت مناسب‌سازی فضاهای شهری برای کودکان، معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی زیرساخت و طرح جامع، مدیریت معماری، شهرسازی و امور بحران، گزارش 22.
Rafie, M and Farzad Behtash, MR., 2013, The Status of Suitable Urban Spaces for Children, Department of Studies and infrastructure planning and comprehensive project management, architecture, urban planning and crisis Affairs, Report, No. 22, PP.18-34.
عمران‌زاده، ب، قرخلو، م و پوراحمد ا. ، 1389، ارزیابی و تحلیل کارایی سامانة حمل‌ونقل  BRTو رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارة 73، صص 19- 38.
Omranzadeh, b., Gharakhlou, m., and pourAhmad, A., 2010, Evaluate and Analyze the Performance and Satisfaction of Public Transportation System BRT in Tehran, Human Geography Research, No. 73, PP. 19 -38.
کامل‌نیا، ح و حقیر س. ، 1388، الگوهای طراحی فضای سبز در شهر دوستدار کودک (نمونة موردی: شهر دوستدار کودک بم)، باغ نظر، شمارة 12، سال 6، صص، 77-88
Kamel niya, H. and haghir, S. 1388, Child-Friendly Design Patterns Green Space in the City (Case Study: Child-Friendly BAM), bag nazar, No. 12, part 6, PP. 77-88.
مهرگان، ن و رضایی ر. ، 1388، اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شمارة 29، صص 137-146.
Mehrgan, n., and Rezai, r. 1388, The Effect of Population age Structure on Economic Growth, Iran Journal of Economic Research thirteenth year, No. 29, PP.137-146.
آذری، سیده صفورا، 1391، تعاریف کوتاه و مختصری از آرام‌سازی ترافیک، دوشنبه 1 خردادماه
Azari, S., 1391, Short, Concise Definitions of Traffic Calming, Monday 1 June.
Asadi Shekari, Z., Moeinaddini, M., and Zaly Shah, M. 2015, Pedestrian Safety Index for Evaluating Street Facilities in Urban Areas, Safety Science 74 (2015). PP 1–14.
Bjorkild, P., 2003, Child Friendly Cities- Sustainable Cities, Stockholm University, Department of Human Geography.
Ghanbari Azarneir, S., et al., 2015, Identification of Child Friendly, Environments in Poor Neighborhoods. Procedia Social and Behavioral Sciences, PP.19-29.
Gleeson, b., and Sipe, n., 2006, Creating Child Friendly Cities Reinstating Kids in The City, Taylor and Francis or Routledge’s.
Lwin, K., and Murayama, Y., 2011, Modelling of Urban Green Space Walkability: Eco-Friendly Walk Score Calculator. Computers, Environment and Urban Systems, PP. 408-420, 35.
Moeinaddini, M., et al., 2015, Analyzing the Relationships Between the Number of Deaths in Road Accidents and The Work Travel Mode Choice at The City Level, Saf. Sci, No.72, PP. 249–254.
Saumel, I., Frauke, W., and Kowarik, I., 2015, Toward Livable and Healthy Urban Streets: Roadside Vegetation Provides Ecosystem Services Where People Live and move, Environmental Science and Policy, PP.131-141.
Schwebel, d., Aaron L. d, and O’Neal, e., 2012, Child Pedestrian Injury: A Review of Behavioral Risks and
Preventive Strategies, Am J Lifestyle Med, Vol. 6, No. 4, PP. 292–302. Doi: 10.1177/0885066611404876
Wessells, M., and Kostelny, K., 2013, Child Friendly Spaces: Toward a Grounded, Community-Based Approach for Strengthening Child Protection Practice in Humanitarian Crises, Child Abuse and Neglect, No. 37, PP. 29-40.
WHO, 2013, Pedestrians, Cyclists among Main Road Traffic Crash Victims.
Witten, K., Kearns, R., and Carrol, P., 2015, Urban Inclusion as Wellbeing: Exploring Children's Accounts of Confronting Diversity on Inner City Streets. Social Science and Medicine, PP. 357-349.