چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2018.72114

عنوان مقاله [English]

English Abstracts