نقدی بر مدیریت زمین‌شهری کشورهای درحال‌توسعه (مطالعۀ موردی: ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت‌مدرس

2 مدرس گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، با استفاده از رهیافت نهادی به‌عنوان نظریۀ پژوهش، مدیریت زمین­شهری در ایران تحلیل می­شود. پس از بررسی مطالعات پیشین، مسائل پیش‌روی مدیریت مذکور طبقه‌بندی شد و با بهره‌گیری از روش دلفی، شاخص‌های استخراج‌شده با شرایط کشورهای درحال‌توسعه تطبیق داده شد. پس از این، عواملی که با شرایط کشورهای درحال‌توسعه انطباق نداشت حذف، و از عوامل باقی‌مانده بهره‌برداری شد. ارزیابی سیاست کنونی زمین­شهری با استفاده از پرسشنامۀ نهادهای متولی مدیریت زمین­شهری صورت گرفت و یافته‌ها با کمک روش SWOTتحلیل شدند. براساس یافته‌ها، ضروری است چشم‌انداز فرانهادی با مشارکت تمام سهامداران و به‌تبع آن سیاست‌های هماهنگ تدوین شود. همچنین هماهنگی عمودی (نهاد سطح ملی و نهاد ملی بالادستی) و افقی (یک نهاد با نهادهای هم‌سطح خود در سطح محلی) نهادها، به‌همراه تفویض اختیارات و مسئولیت مدیریت زمین­شهری به نهادهای سطح محلی که ظرفیت‌سازی نهادی لازم را دارند، راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی است. بدین­ترتیب می‌توان به مدیریت پایدار زمین­شهری در کشورهای درحال‌توسعه دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of Urban land Management in Developing Countries (Case Study: Iran)

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Meshkini 1
 • Mahdi Nourmohammadi 2
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning; Department of Geography, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Lecturer of Department of Urban Development, Azad University, Tehran South Branch, Iran
چکیده [English]

In this paper, the previous studies (especially the last two decades) have been surveyed by using coding method of information of qualitative research. Indexes were determined, and then the indexes using the Delphi technique was adapted to conditions in developing countries. To assess current policies, responsible institutions for urban land management and people attending these institutions questionnaire was prepared and distributed. Findings in SPSS using path analysis, multiple regression analysis and SWOT methods were analyzed.
Results indicate that governments in developing countries in the area of urban land management face challenges including: lack of clear vision, highly centralized and non-participatory decision making, uncoordinated and sometimes contradictory and conflicting policies, uncoordinated institutions and absence of needed institutional capacity to perform the assigned duties. So, the approach for escaping from this situation is providing beyond institutional vision through participating all stakeholders, and consequently coordinated (integrated) policies in various sectors to achieve vision mentioned above in the time frame, through the institutions that are coordinated vertically and horizontally. Also devolution urban land management authorities and responsibilities for local institutions with institutional capacity building according to defined vision.
Introduction
The developing countries are grappling with several problems in their efforts to achieve goals including: restricted sources for housing and service sector, defective performance of markets, Inefficient and often outdated means for appropriate, limited access of the low-income groups to land, the policies and control systems of a centralized government and consequently the irregularity in the behavior of a normal land market, insufficiency of land in appropriate positions and with appropriate price, inefficient development plan for governmental urban land, weak inner-government coordination and fragile coordination between the government and the private sector, centralized decision-making, inefficient usage of urban space, rigid and costly legal frameworks, inefficient centralized data systems, lack of security in the possession system, and high cost of transference. Hence, the main question of this study is what reasons are behind inefficiency of governmental policies in urban land management.
Methodology
The data-based theorization is one of the qualitative research methods that can be applied in development of theoretical methods in different scientific realms. In this method, in addition to focus on development of theory based on field data, efforts are made for expansion of the theoretical method based on the collected data. The data-based theorization maintains unique features (in sampling, analysis of data, and attainment of theoretical sufficiency) that lead the researcher to analyze his data by application of the capacities of this methodology. Results of the analysis of qualitative data were assessed in accordance to the view of experts of the urban land management sector.
Results and discussion
Behind the specific vision is that the obligations related to urban land management in different aspects (land development, the land possession system, land applications, and land tax) are shouldered by numerous organizations. Therefore, the trans-organizational vision, which has been prepared with the participation of all shareholders, draws up the appropriate state of future urban land management, which each of the organizations (via preparation of the vision and inner-organizational missions, in addition to adaptation of policies and strategies) should lead to an appropriate status within the framework of the vision horizon.
Given that the following questions regarding the urban land management are yet to be answered in developing countries; what level of urban land applied rules and regulations are necessary for the efficient management of urban development in the swiftly growing cities? In what range of economic tools and in what scope of the state policies and plans should the policymakers rely upon for determination or control of terms of allocation and usages of land? Which is the optimal allocation of labor between the private and public sector, with due regard to provision of urban services and the accommodation of low-income strata? It can be said that the government's interference in urban land management as observed below doesn't take place in the appropriate manner.
The authority for decision-making should focus on the local realms and that the decisions would be made with the participation of all shareholders in the bottom to top form.
Each of the bodies in the urban land management realm doesn’t maintain transparent and specific activities, which would prevent the presence of parallel organizations. These organizations cannot horizontally work with each other due to lack of trust among them. They cannot hold talks and reach an agreement, participate in decision makings and activities or present an opportunity for expression of each other’s views and standpoints. Also, vertically, they cannot maintain a constructive interaction for accomplishment of the goals of the vision
Conclusion
There is need for preparation of a trans-organizational vision regarding the sustainable management of urban land in which the realms of interference of government in urban land management has been clearly defined. Hence, the presence of such a vision can set the stage for adoption of uniformed policies and the strategic move of the related organizations. To this end, the capacity of local organizations should be enhanced via delegation of authority, responsibilities, and sources, in addition to provision of the necessary legal arrangements. As a result, the local organizations with the decentralized authorities will maintain the bargaining ability of the regional and national organization for fulfillment of an optimal performance. On this basis, the policy adopted in each realm of urban land management should be coordinated with each other and should also complement each other. Hence, the responsible organizations will act in coordination with each other. The terms of performance of organizations should be horizontally coordinated with organizations of other sectors. Also, vertically, there should be coordination between the hierarchy of national and local organizations

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable
 • Urban Land Management
 • Developing Countries
 • Land Policy
 1. الوانی، سید مهدی، 1380، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، انتشارات سمت، تهران.
 2. برک‌پور ناصر، 1390، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
 3. بهشتیان، محسن 1386، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری، مؤسسۀ فرهنگی طرح نوین اندیشه، تهران.
 4. پورمحمدی، محمدرضا، 1370، شیوه‌های دخالت دولت در بازار زمین‌شهری، مجله رشد و آموزش جغرافیا.
 5. مولر، پیر، 1378، سیاست‌گذاری عمومی، ترجمۀ حمیدرضا ملک‌محمدی، انتشارات دادگستر، تهران.
 6. میرعلی کتولی جعفر، 1380، فرایند عرضۀ زمین و نقش آن در توسعۀ شهری (گرگان)، رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
 7. رحمتی، قدرت‌الله، 1389، فرایند سیاست‌گذاری در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران.
 8. عزیزنژاد، لقمان، 1384، طرح‌های واگذاری اراضی شهری و نقش آن در توسعۀ فضایی شهر سقز، 1357 تا 1382، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
 9. غلامحسینی، اسماعیل، 1384، نحوۀ اثرگذاری بازار زمین‌شهری بر تحقق طرح‌های توسعۀ شهری تهران، رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
 10. فرج‌کرده، خدر، 1391، تبیین رابطۀ ظرفیت نهادی و توسعة پایدار منطقه‌ای، رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
 11. کاظمیان، غلامرضا، 1390، آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچۀ شهری در تهران از منظر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شهری، نشریۀ هنرهای زیبا، معماری، شهرسازی، دورۀ بیست‌وهفتم، شمارۀ 46، صص 27-38.
 12. _________ ، 1383، امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، ج 5، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تهران.
 13. مامفورد، لوئیز، 1376، فرهنگ شهرها، ترجمۀ عارف اقوامی‌­مقدم، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.
 14. محمدزاده، حمیده، 1378، ضرورت تمرکززدایی مدیریت زمین‌شهری، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران، تهران.
 15. پرویزپور، افشین، 1388، سیاست‌های زمین‌شهری؛ «بایدها و نبایدها»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات زیربنایی)، تهران.
 16. مرکز تحقیقات ساختمان (بخش پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی ساختمان و مسکن، 1389، ارائۀ الگوی اصلاحات در نظام مدیریت زمین‌شهری، سازمان ملی زمین و مسکن، تهران.
 17. نقیب‌زاده، احمدرضا، 1382، مدیریت زمین‌های رهاشده (شهر شیراز)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 18. نورمحمدی، مهدی، 1394، رهیافت نهادی در مدیریت زمین‌شهری، انتشارات آراد کتاب، تهران.
 19. _________ ، 1394، الگوی سیاست‌گذاری مداخلۀ دولت در مدیریت زمین‌شهری ایران (مطالعۀ موردی: شهر تهران)، مجلۀ برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 1
  1. Alvani, M., 2002, Decision-Making and the Determination of Government Policy, Samt Publication, Tehran. (In Persian)
  2. Barakpoor, N., 2012, Management and Urban Governance, Art University Press, Tehran. (In Persian)
  3. Beheshtian, M., 2008, Review of Public Order Governing the Ownership Rights Against Municipaliti’s Plans, Cultural Institute of New Design Ideas, Tehran. (In Persian)
  4. Pourmohammadi, M. R., 1992, Forms of Government Intervention in the Urban Land Market, Growth and Training Geography. (In Persian)
  5. Moliyer, P., 2000, Public Policy, Translator Hamidreza Malek Mohammadi, Dadgostar Press, Tehran. (In Persian)
  6. Mirkatouli, J., 2002, The Supply of Land and Its Role in Urban Development (Gorgan), Phd Thesis Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
  7. Rahmati, Gh., 2011, Policy-Making Process in Iran, Majlis Research Center, Tehran. (In Persian)
  8. Aziznezhad, L., 2006, Granting Urban Land Projects and Their Role in Spatial Development of Saqez (1979-2004), MA Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
  9. Gholamhoseini, E., 2006, Urban Land Market Affects the Realization of Urban Development Plans in Tehran, Phd Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
  10. Farajkordeh, Kh., 2013, The Explanation of Relationship Institutional Capacity and Sustainable Regional Development, Phd Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
  11. Kazemian, Gh., 2012, Pathology of the Integrated Urban Management in Tehran, from the Perspective of Urban Policy and Decision Making, Journal of Fine Arts Architecture and Urbanism, Vol. 27, No. 46, PP. 27-38. (In Persian)
  12. ---------- , 2005, The Feasibility of Assigning New Tasks to the Municipalities, Vol. 5, Municipalities Press, Tehran. (In Persian)
  13. Mumford, L., 1998, The Culture of Cities, Translator: Aref Aghvami Moghaddam, Center for the Study and Research in Urbanism and Architecture, Tehran. (In Persian)
  14. Mohammadzadeh, H., 2000, The Need for Decentralization of Urban Land Management, Center for the Study and Research in Urbanism and Architecture, Tehran. (In Persian)
  15. 15- Parvizpour, A., 2010, Urban Land Policies, "Should and Should Not", Majlis Research Center, Tehran. (In Persian)
  16. Building Research Center (Department of Economic and Social Research Building and Housing, 2011, Reform Model of Urban Land Management System, National Land and Housing Organization, Tehran. (In Persian)
  17. Naghibzadeh, A. R., 2004, Abandoned Land Management (Shiraz), MA Thesis, University of Shiraz, Tehran. (In Persian)
  18. Nourmohammadi, M. et al., 2016, Institutional Approach in the Urban Land Management, Arad Book Press, Tehran. (In Persian)
  19. Brickland Thomes A., 1999, An Introduction to the Policy Process, Armonk, Noram. E. Sharpe.
  20. Catherine F., and Patrick M., 1992, Reforming Urban Land Policies and Institutions in Developing Countries, UMP (Urban Management Programme) No. 5, The World Bank.
  21. Clarissa A., 2008, How to Establish Aneffective Land Sector, (UN-Habitat).
  22. E. D. D., and Giles C., 1996, A Framework for Reforming Urban Land Policies in Developing Countries, UMP, No. 7, The World Bank.
  23. ---------- , 1995, The Land Market Assessment: A New Tool for Urban Management, UMP, No. 4, The World Bank.
  24. Economic Commission for Europe, 1996, Land Administration Guidelines with Special Reference to Countries in Transition, UN, NewYork and Geneva.
  25. MostafaMorsi, E. A., 2003, The Role of the State in Managing Urban Land Supply and Price, Habitat International 27.
  26. Stig, E., 2009, A Global Land Management Vision, Aalborg University, Denmark 18th, United Nations Regional Cartographis Conference for Asia and Pacific Bangkok.
  27. Shaibu Bala, G. et al.,1999, An Assessment Framework for Public Urban Land Management Intervention, Land Use Policy16.
  28. Smith Bruce, L., 2003, Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the Development of Public Policy, http://PPH-Atlantic.Ca.
  29. Unescap, 1995, Municipal Land Management in Asia: A Comparative Study, United Nations, NewYork, 1995, CITYNET, http://unescap.org/Huset/M_Land/Mun_Land.Pdf
  30. Paul, M. et al., 2010, Count Me Insurveying for Tenure Security and Urban Land Management, UN-Habitat.
  31. Wilbard, J. K. et al., 2000, Reconciling Informal and Formal Land Management: An Agenda for Improving Tenure Security and Urban Governance in Poor Countries, Habitat International 24.
  32. http://localaction 21.org