بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

دلبستگی به محل زندگی، حس تعلق به محل را در افراد ایجاد می‌کند و سبب می‌شود سرمایه‌های فکری و مالی آن‌ها به‌منظور ترقی محیط زندگی‌ به‌کار گرفته شود. این امر به تغییر در فضای سکونتگاه‌ها می‌انجامد. هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار تعلق مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی می­باشد. جامعۀ آماری خانوارهای روستایی دهستان نِه در شهرستان نهبندان به‌عنوان بوده است (12291 N=). با کمک فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده، 344 سرپرست خانوار به‌عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه می­باشد. با استفاده از آزمون t تک‌نمونه‌ای، میزان حس تعلق مکانی در نمونۀ آماری بررسی شد. سپس بررسی رابطۀ خطی میان حس تعلق مکانی و بازساخت فضایی-کالبدی با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) صورت گرفت و درنهایت، آثار تعلق مکانی بر این بازساخت، با استفاده از مدل رگرسیون و تحلیل مسیر بررسی شد. براساس نتایج، سطح تعلق مکانی در میان خانوارها قابلقبول است. دلبستگی عاطفی به محل نسبت به سایر شاخص­ها در سطح بالاتری قرار گرفته است. بررسی رابطۀ خطی حس تعلق مکانی و بازساخت فضایی-کالبدی، نشان‌دهندۀ رابطه‌ای منسجم و معنادار میان این دو متغیر است؛ به‌طوری‌که حس تعلق به مکان، کیفیت مسکن، اصلاح زیرساخت‌ها، اصلاح بافت و شبکۀ معابر روستایی را افزوده است؛ بنابراین، به‌منظور افزایش حس تعلق مکانی و ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی، باید خدمات حمایتی بیشتری مانند توسعۀ فرصت‌های شغلی، توسعۀ کارآفرینی و غیره در اختیار روستاییان قرار بگیرد و محیطی مساعد برای زیست آن‌ها فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study and Evaluation Impacts of Attachment to Place on Spatial-physical Reconstruction of Rural Settlements (Case Study: District Neh, City Nehbandan)

نویسندگان [English]

 • Javad Bazrafshan 1
 • Mehrshad Tuolabinejad 2
 • Haniyeh Skati 3
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Graduate Student of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

Introduction
In the international literature, the interest for development and progress of rural societies has been highly increased as a strategy to improve the life condition, and is considered as the most important solution to solve the villagers’ problems. However, in the beginning of the 19th century, along with the beginning of the monotonous growth of population and urbanization procedure in the late 19th century and the beginning of the 20th century, many of rural regions lost a majority of their population in advantage of small and big cities. One of the most important reason of this phenomena is decreasing the sense of belonging to the places in the rural regions. Place belonging shows the emotional relation of individuals toward geographic places. This relationship creates an emotional sense between the individual and his living place, while a type of belonging to the place is created in the individual due to these emotions. Therefore, one of the main basis for considering habitation stability and decreasing of immigration in rural planning and development is keeping the sense of belonging for the inhabitants of their living places. The belonging sense of everybody toward his living place and birth place may lead to significant growth effects on the rural society, which causes high quality environments in the rural regions. On the other hand, regarding the old history of most villages, the physical texture of most villages is old, which is in proportion to the economical, social, cultural, and technical conditions of those days. Obviously, regarding the evolutions of life conditions villages during time, the old texture does not coordinate with the necessities of the new life, which leads to decreasing life quality in these areas.
Methodology
The presents paper is considered as a practical study regarding the method, and analytical-descriptive regarding the method, while the data are gathered through two methods of field and documentary. The measurement tool of this study is questionnaire (structured and non-structured). The target society includes family heads of village of Neh Rural District in the central part of Nehbandan Township (N=12291). 344 families were randomly selected using Coceran Method (24 villages). In the first stage, the sense of belonging to place among the statistical samples are evaluated using T-test to analyze data. Then, Variance Analysis (ANOVA) is analyzed to evaluate the liner relationship between sense of belonging to place as the independent variable, as well as space and physical reconstruction as the dependent variable. Finally, the multi-purpose regression and way analysis are used to evaluate the effect of sense of belonging to the place based on the indicators of emotional belonging, place identity, social linkage, as well as perception and behavior on the space and physical reconstruction. The pretest was taken from a sample including 95 questionnaires to assess the stability.
Results and discussion
Evaluating the amount of sense of belonging to place among the families of the target region in respect of four aspects show the high amount of place belonging in all target aspects. In such way that the effects of four aspects of sense of belonging to the place among families lead to the amount of villagers’ staying in their villages, preferring to live in villages rather than cities, having properties in their living place, prejudice toward the village and try to removing of village’s need thereby. One of the most important reasons for this is having close relations in their living place, having memory of there, passing childhood in the village, existing social values such as relations’ graves, racial and relational interactions among inhabitants, which lead to increasing the sense of belonging to the place in their living place. Evaluating the linear relationship between place belonging and space and physical reconstruction show there is a completely significant coherence between independent variable and dependent variable. In such way that sense of belonging to the place has led to increasing construction. Evaluating the effect of sense of belonging to the place in space and physical reconstruction show the amount of significance is less than 0.01 for all variables. In addition, the values of BETA show one change unit on standard deviation in aspects of emotional belonging, place identity, social linkage, perception and behavior leads to change in the variable of space and physical reconstruction 0.179, 0.157, 0.189 and 0.135 respectively in the sample villages among the target area. It leads to increasing rural housing quality, improvement of rural foundation, reforming of rural texture, and passage network in the religion.
Conclusion
Regarding the old history of most villages is in proportion to the economic, social, cultural and technical conditions of those days, which has a high damageability, and transformed to one of the main subjects, problems and disorders as well low quality of houses in the region. However, in case of those families, which have more sense of belonging to their living places, they established new constructions, which lead to change of physical and environmental. Therefore, in this study, the sense of belonging to the place in respect of space and physical reconstruction in the habitants of Neh Rural Districts are evaluated. The results of research in respect of assessing and evaluating the amount of sense of belong to space and space and physical reconstruction in villages of Neh Rural districts of Nehbandan Township show the high amount of sense of place belonging in all of target indicators. Results show that the sense of place belonging among rural families in the target region leads to staying of the population in the rural areas, which motivates people to comprehensively recover and reconstruct their home and local environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sense of belonging
 • Space as a Physical Construction
 • Population Stability
 • Rural Development and Nehbandan Township
 1. احمدی، علی و مسعود مهدوی، 1393، رابطة کیفیت‌ زندگی و حس تعلق ‌مکانی در روستاهای درحالتوسعه؛ مطالعة موردی شهرستان زرندیه، پژوهش‌های روستایی، دورة پنجم، شمارة ۴، صص 827- 848.
 2. افشارنادری، کامران، 1378، از کاربری تا مکان، معمار، سال اول، شمارۀ ششم، صص 4-6.
 3. امیرکافی، مهدی و شکوفه فتحی، 1390، بررسی عوامل مؤثر بر دلبستگی به محلۀ مسکونی (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، سال پنجم، شمارۀ 1، صص 5-41.
 4. بهرام‌پور، عطیه و آتوسا مدیری، 1394، مطالعۀ رابطۀ میان رضایتمندی ساکنان از محیط زندگی و میزان حس تعلق آن‌ها در مجتمع مسکونی بلندمرتبۀ شهرک کوثر تهران، نشریۀ هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دورۀ بیستم، شمارۀ 3، صص 85-94.
 5. جوان فروزنده، علی و قاسم مطلبی، 1390، مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیلدهندۀ آن، نشریۀ هویت شهر، دورۀ پنجم، شمارۀ 8، صص 27-37.
 6. حیدری، علی‌اکبر، مطلبی، قاسم و فروغ نگین‌تاجی، 1393، تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانه‌های سنتی و مجتمع‌های مسکونی امروزی، نشریۀ هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 3، صص 75-86.
 7. رضوانی، محمدرضا، 1390، برنامه‌ریزی توسعۀ روستایی در ایران، نشر قومس، تهران.
 8. رهنما، محمدرحیم و محمدمحسن رضوی، 1391، بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایۀ اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد، نشریۀ هنرهای ‌زیبا، معماری و شهرسازی، دورۀ هفدهم، شمارۀ 2، صص 29-36.
 9. سرمست، بهرام و محمدمهدی متوسلی، 1389، بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان (مطالعۀ موردی: شهر تهران)، مجلۀ مدیریت شهری، سال هشتم، شمارۀ 26، صص 133-146.
 10. شایان، حمید، بوذرجمهری، خدیجه و محمودرضا میرلطفی، 1389، بررسی نقش کشاورزی در توسعۀ روستایی (مطالعۀ موردی: بخش میانکنگی سیستان)، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، سال دوازدهم، شمارۀ 15، صص 151-171.
 11. شکوئی، حسین، 1386، اندیشه‌های نو در فلسفۀ جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، تهران.
 12. صافیان، محمدجواد و همکاران، 1390، بررسی پدیدارشناختی-هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری، نشریة پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، دورۀ پنجم، شمارۀ 8، صص 93-129.
 13. عنابستانی، علی‌اکبر، 1388، بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعۀ سکونتگاه‌های روستایی: مطالعۀ موردی روستاهای ییلاقی شهر مشهد، فصلنامۀ روستا و توسعه، سال دوازدهم، شمارۀ 4، صص 149-166.
 14. فرهاد، حمزه، 1388، از رفتارگرایی تا جغرافیای رفتاری، فصلنامۀ جغرافیا، دورۀ سوم، شمارۀ 8 و 9، صص 71-97.
 15. فلاحت، محمدصادق، 1385، مفهوم حس مکان و عوامل شکلدهندة آن، نشریة هنرهای زیبا، دورۀ اول، شمارۀ 26، صص 57-66.
 16. گلکار، کوروش، 1380، مؤلفه‌های سازندۀ کیفیت طراحی شهری، نشریۀ علمی-پژوهشی صفه، سال سی و دوم، شمارۀ 3، صص 38-65.
 17. گل‌محمدی، احمد، 1381، جهانیشدن فرهنگ و هویت، نشر نی، تهران.
 18. میرمقتدایی، مهتا، 1383، معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها، نشریۀ هنرهای زیبا، سال یازدهم، شمارۀ 19، صص 29-38.
 19. وودز، مایکل، 1390، جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی)، ترجمة محمدرضا رضوانی و صامت فرهادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
  1. Afshar-Naderi, K., 1999, The User Has the Location, Architect, Vol. 1, No. 6, PP. 4-6. (In Persian)
  2. Ahmad, A., and Mahdavi, M., 2014, The Relationship Between Quality of Life and Sense of Place in Rural Areas of The Developing Case Study Zarandieh City, Rural Research, Vol. 5, No. 4, PP. 827-848. (In Persian)
  3. AmirKafi, M., and Fathi, Sh., 2011, The Factors Affecting the Attachment to a Neighborhood (Case Study: Kerman City), Journal Of Social Studies, Vol. 5, No 1, PP. 5-41. (In Persian)
  4. Anabestani, A. A., 2009, Physical Impacts of Second Homes on the Development of Rural Settlements: Case Study of Villages Resort City of Mashhad, Journal of Rural Development, Vol. 12, No. 4, PP. 149-166. (In Persian)
  5. Bahrampoor, A., and Modiri, A., 2015, To Study the Relationship Between the Environment and the Sense of Satisfaction of Residents in High-Rise Residential Complex in the Town of Kowsar Tehran, Journal of Fine Arts Architecture, Vol. 20, No. 3, PP. 85-94. (In Persian)
  6. Falahat, M. S., 2006, Which Reflect the Sense of Place and form Factors, Journal of Fine Arts, Vol. 1, No. 26, PP. 57-66. (In Persian)
  7. Farhad, H., 2009, From Behaviorism and Behavioral Geography, Journal of Geology, Vol. 3, No. 8/9, PP. 71-97. (In Persian)
  8. Golkar, K., 2001, Elements of Quality Urban Design, Journal of the Account, Vol. 32, No. 3, PP. 38-65. (In Persian)
  9. Gol-Mohammadi, A., 2002, The Globalization of Culture and Identity, Ney Publication, Tehran. (In Persian)
  10. Heydari, A. A., Matlabi, Gh., and Negin-Taji, F., 2014, Analyzes the Physical Sense of Place in Traditional Houses and Modern Residential Complexes, Journal of Fine Arts- Architecture and Urbanism, Vol. 19, No. 3, PP. 75-86. (In Persian)
  11. Javan Foroozandeh, A., and Matlabi, Gh., 2011, The Sense of Place and Its Components, Journal Identity of the City, Vol. 5, No. 8, PP. 27-37. (In Persian)
  12. MirMoghtadaei, M., 2004, The Criteria to Determine the Physical Identity of Cities, of Fine Arts Journal, Vol. 11, No. 19, PP. 29-38. (In Persian)
  13. Rahnama, M. R., and Razavi, M. M., 2012, The Effect of Social Capital''''''''s Sense of Belonging and Participation in the City of Mashhad, Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, Vol. 17, No. 2, PP. 29-36. (In Persian)
  14. Rezvani. M. R., 2011, Rural Development Planning in Iran, Publishing Ghomes, Tehran. (In Persian)
  15. Safian, M. J. et al., 2011, To Investigate the Cognitive Hermeneutic Phenomenology of Place and Architecture, Journal of Tabriz University Philosophical Research, Vol. 5, No. 8, PP. 93-129. (In Persian)
  16. Sarmast, B., and Motavaseli, M., 2010, An Analysis of the Role of Inventory in the Sense of Place (Case Study: Tehran), Journal of Urban Management, Vol. 8, No. 26, PP. 133-146. (In Persian)
  17. Shakuie, H., 2007, New Ideas in Philosophy, Geography, Gitashenasi Publications, Tehran. (In Persian)
  18. Shayan, H., Bouzarjomehri, Kh., and MirLotfi, M. R., 2010, The Role of Agriculture in Rural Development (Case Study: Sistan Miankangi), Journal of Geography and Regional Development, Vol. 12, No. 15, PP. 151-171. (In Persian)
  19. Woods M., 2010, Rural Geography (Processes, Reactions and Experiences of Rural Restructuring), Translated by Mohammad Reza Rezvani and Samet Farhadi, Tehran University Publications, Tehran. (In Persian)
  20. Anton, Ch. E., and Lawrence. L., 2016, The Relationship Between Place Attachment, the Theory of Planned Behaviour and Residents’ Response to Place Change, Journal of Environmental Psychology, Vol. 47, No. 3, PP. 145- 154.
  21. Campbell, R. B., 2011, A Sense of Place: Examining Music-Based Tourism and Its Implications in Destination Venue Placement, Unlv Theses/ Dissertations/ Professional Papers/ Capstones, P. 1142.
  22. Canter, D., 1971, The Psychology of Place, The Architectural Press, London.
  23. Elle Li, T., and Mckercher, B., 2015, Effects of Place Attachment on Home Return Travel: A Spatial Perspective, An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, Vol. 18, No. 4, PP. 359-376.
  24. Figueroa, E., and Rotarou, E. S., 2016, Sustainable Development or Eco-Collapse: Lessons for Tourism and Development from Easter Island, Vol. 8, No. 11, PP. 1- 26.
  25. Fitri-Amir, A. et al., 2015, Sustainable Tourism Development: A Study on Community Resilience for Rural Tourism in Malaysia, Social and Behavioral Sciences,, Vol. 168, No. 3 PP. 116-122.
  26. Gross, M. d., and Brown. G., 2008, An Empirical Structural Model of Tourists and Places:Progressing Involvement and Place Attachment Into Tourism. Tourism Management, Vol. 29, No. 6, PP. 1141-1151.
  27. Gustafson, P., 2001, Meaning of Place:Every Day Experience and Theorethical Conceptualization, Journal of Environmental Psychology, Vol. 21, No. 4, PP. 5-16.
  28. Hernandez, B. et al., 2010, The Role of Place Identity and Place Attachment in Breaking Environmental Protection Laws, Journal of Environmental Psychology, Vol. 30, No. 2, PP. 281–288.
  29. Hinojosa, L. et al., 2016, Place Attachment as a Factor of Mountain Farming Permanence: A Survey in the French Southern Alps, Ecological Economics, Vol. 130, No. 1, PP. 308–315.
  30. Isserman, A. M., Feser. E., and Warren, D. E., 2009, Why Some Rural Places Prosper and Others Do Not, International Regional Science Review, Vol. 32, No. 3, PP. 300- 342.
  31. Jun, H., and Xiang, H., 2011, Development of Circular Economy Is a Fundamental way to Achieve Agriculture Sustainable Development In China, Published by Elsevier Ltd, Selection and Peer-Review Under Responsibility of RIUDS, Energy Procedia, Vol. 5, No. 6, PP. 1530–1534.
  32. Kifle, S. et al., 2016, Factors Influencing Farmers Decision on the Use of Introduced Soil and Water Conservation Practices in the Lowland’s of Wenago Woreda, Gedeo Zone, Ethiopia, American Journal of Rural Development, Vol. 4, No. 1, PP. 24-30.
  33. Lee, T. H., and Shen, Y. L., 2013, The Influence of Leisure Involvement and Place Attachment on Destination Loyalty: Evidence from Recreationists Walking Their Dogs in Urban Parks, Journal of Environmental Psychology, Vol. 33, No. 3, PP. 76- 85.
  34. Madgin, R., Bradley, L., and Annette H., 2016, Connecting Physical and Social Dimensions of Place Attachment: What Can We Learn from Attachment to Urban Recreational Spaces?, Journal of Housing and the Built Environment, Vol. 31, No. 4, PP. 677-693.
  35. Meijerink, G., and Roza, P., 2007, The Role of Agriculture in Development: Focusing on Linkages Beyond Agriculture Strategy and Policy, PP. 238.
  36. Morse, Ch., and Mudgett, J., 2017,Longing for Landscape: Homesickness and Place Attachment Among Rural Out-Migrants in the 19th and 21st Centuries, Journal of Rural Studies, Vol. 50, No. 3, PP. 95-103.
  37. Payton, M., and Angela P., 2003, Influence of Place Attachment and Social Capital on Civic Action: A Study at Sherburne National Wildlife Refuge, Master’s Thesis of Natural Resources Science and Management Program, University of Minnesota.
  38. Peng, L. et al., 2017, Interaction Between Risk Perception and Sense of Place in Disaster-Prone Mountain Areas: A Case Study in China’s Three Gorges Reservoir Area, Natural Hazards, Vol. 85, No. 2, PP. 777-792.
  39. Ramkinssoon, H., Weiler, B., and Smith, G., 2012, Place Attachment and Proenvironmental Behavior in National Parks: The Development of a Conceptual Framework, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 20, No. 2, PP. 257-276.
  40. Relph, E., 1976, Place and Placelessness, Pion, London, The Making of Place, Research on Place and Space Website, 20 Feb. 2003, 12 Mar.
  41. Seamon, D., and Jacob, S., 2008, Place and Placelessness, Edward Relf, London: Sage.
  42. Trell, E. et al., 2012, It’s Good to Live in Järva-Jaani but We Can’t Stay Here: Youth and Belonging in Rural Estonia, Journal of Rural Studies, Vol. 28, No. 1, PP. 139-148.
  43. Tsai, S. P., 2012, Place Attachment and Tourism Marketing: Investigating International Tourists in Singapore, International Journal of Tourism Research, Vol. 14, No. 2, PP. 139-152.
  44. Visser, O., and Spoor, M., 2011, Land Grabbing in Post- Soviet Eurasia: The World’s Largest Agricultural Land Reserves At Stake, The Journal of Peasant Studies, Vol. 38, No. 2, PP. 299-323.
  45. Yuksel, A., Yuksel, F., and Bilim, Y., 2010, Destination Attachment: Effects on Customer Satisfaction and Cognitive, Affective and Conative Loyalty, Tourism Management,Vol. 31, No. 2, PP. 274-284.
  46. Zwiers, S., Markantoni, M., and Dirk S., 2016, The Role of Change- and Stability-Oriented Place Attachment in Rural Community Resilience: A Case Study in South-West Scotland, Community Development Journal, Vol. 51, No. 4, PP. 2-20.