چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jhgr.2018.68151

عنوان مقاله [English]

English Abstracts