سنجش و ارزیابی میزان حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهر فردوسیۀ شهرستان شهریار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی، شهر ری، ایران

چکیده

از دیدگاه آمایشی، توسعة فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به توانمندی‌ها و میزان ظرفیت تولیدی منابع طبیعی موجود منطقه، مشکلات متعدد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد؛ از این‌رو در هر منطقه‌ای، به‌ویژه مناطق کوهستانی مانند ارومیه، شناخت و مدیریت صحیح پارامترها و منابع محیطی برای حفظ پایداری زمین و منابع امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری زمین بر تناسب کاربری‌هاست که با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش MCE برای ارزیابی و مطالعه بیشتر زمین در شهرستان ارومیه انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عناصر توپوگرافی و لندفرم‌ها نقشی برجسته‌ در غربال‌گری تناسب زمین برای توسعة فعالیت‌ها دارند. براساس نتایج این مطالعه، درمجموع تنها حدود 33 درصد کل مساحت شهرستان ارومیه برای توسعة فعالیت‌های مختلف در پهنه‌های بسیار متناسب و متناسب قرار دارد. در فرایند مطالعه، نتیجة هم‌پوشانی لایة شیب بر پهنه‌بندی پیشنهادی نشان می‌دهد پهنه‌های تناسب محدود، تناسب بسیار پایین و نامتناسبی با میانگین شیب‌های 18/20 درصد، 69/28 درصد و 42 درصد مشتمل بر 67 درصد مساحت شهرستان دارد، اما توانمندی لازم برای توسعة فعالیتها را ندارد و عملاً محدودیت‌های شدید محیطی ناشی از توپوگرافی و لندفرمها، مانع اصلی توسعة فعالیت‌ها در این محدوده‌هاست. براساس این نتایج می‌توان به‌خوبی دریافت که در منطقة ارومیه، نیل به توسعه در هر فعالیتی مستلزم توجه و اولویت ملاحظات محیطی و مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement and Evaluation of Urban Good Governance In Ferdowsieh Neighborhoods, City Shahriyar

نویسندگان [English]

  • Mahta Tari 1
  • Meysam Rezaei 2
1 Assistant Professor of Architecture, Islamic Azad University, Yadegar Emam, Shahr Rey, Tehran, Iran
2 Member of Young Researchers and Elites Club, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, good urban governance is considered as the most efficient and least costly solution for urban management.  The rapid development of urbanization in Iran and the wide acceptance of people-oriented urban managements involve public participation and good urban governance. The urban proportion increased from 32 percent to 71 percent in 1956-2011. It is likely that the efficient management of the cities in the coming years is a major concern in the national management system. In general, one of the new phenomena in in recent decades and in the twentieth century is the process of urbanization and excessive increase in population and physical development. The urban environment with a complex, dynamic and diverse needs requires substantial management capacity for providing urban governance. A model of good governance is currently the most effective, least costly and most sustainable management solution. The objective of this study is to introduce urban good governance approach to  measure and evaluate indicators of urban good governance in Ferdowsieh City. This study is to measure and assess the variables of governance at the local level and offer solutions for the following questions:
What connections made between indicators of urban good governance are related to Ferdowsieh?
Which indicators of urban good governance had the most influence in neighborhoods of Ferdowsieh?
Methodology
Based on the methodology of this research, two common methods have been selected; the library and field survey. We have used the method to develop a theoretical framework to analyze previous studies on the relationship between social capital and social justice. After evaluation, we have reviewed relevant theories and knowledge of the current state of society, indicators and variables. The instruments used in this study, are questionnaire data using the whole five-item Likert. To ensure the validity of the questionnaire, the preliminary questionnaire was prepared to be filled by relevant experts. The reforms necessary to evaluate the reliability during a pilot study (pilot test) was assessed by Cronbach's alpha coefficient. In this study, we have applied t-test, correlation, regression and ANOVA. 
Results and discussion
According to the one-sample t test in neighborhoods, urban good governance indices are: Level of participation, equality, effectiveness, responsiveness and security at a level lower than the average in urban neighborhoods. According to the analysis of variance compared with the average social capital and social justice in the neighborhood, the results have indicated that the neighborhood of Abbas Abad, Abd Abad, Khave, Ferdous and Mahmoudabad have the highest rate of urban good governance. The Pearson correlation coefficient test results show the indicators of urban good governance. In the Ferdowsieh urban neighborhoods, there is a significant positive relationship (0/000 = P-Value) and the hypothesis is confirmed. According to t-test, the effect of participation, equality, effectiveness, accountability and good governance of urban security on the dependent variables showed the greatest impact on urban good governance and the least citizen participation in neighborhoods Ferdowsieh.
Conclusion
Urban governance and urban management can be affected by citizen participation and their trust to urban managers. Citizen participation in decision-making is important for the management of neighborhood to achieve urban governance. In other words, good governance and urban social behavior patterns are affecting citizens. According to the literature reviews, majority of these studies have addressed the role of partnerships in urban good governance. It can be concluded that the participation of the indicators can lead to good governance. According to the results of this study, it seems that urban governance can be viewed as a mediator to improve management performance at the local level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban good governance
  • participation
  • Urban Management
  • Ferdowsyeh city
1. بدری، سید علی و علیرضا رکن‌الدین افتخاری، 1382، ارزیابی پایداری: مفهوم و روش، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی سال هجدهم، شمارة 2، صص 9-34. 2. سرور، رحیم، 1384، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات سمت، تهران. 3. قنواتی، عزت‌اله و فاطمه دلفانی گودرزی، 1392، مکان‌یابی بهینة توسعة کشاورزی با تأکید بر پارامترهای طبیعی شهرستان بروجرد، فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، سال دوم، شمارة 2، صص 15-31. 4. مرکز آمار ایران، 1390، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان آذربایجان غربی. 5. نوری، سید هدایت‌اله و اصغر نوروزی آورگانی، 1386، ارزیابی توان محیطی برای توسعة توریسم در دهستان چغاخور، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، سال چهاردهم، شمارة 22، صص 13-28. 6. نوری، سید هدایت‌اله و همکاران، 1389، ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌یکم، شمارة 1، صص 33-46. 7. Akıncı, H., Özalp, A. Y., And Turgut, B., 2013, Agricultural Land Use Suitability Analysis Using GIS And AHP Technique, Computers and Electronics in Agriculture, 97, 71-82. Doi: 10.1016/J.Compag.2013.07.006. 8. Bathrellos, G. D. et al., 2013, Assessment of Rural Community and Agricultural Development Using Geomorphological–Geological Factors and GIS in the Trikala Prefecture (Central Greece), Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol. 27. No. 2, PP. 573-588. 9. Beinat, E., and Nijkamp, P., 1998, Multicriteria Analysis for Land-Use Management, Vol. 9, Springer. 10. Boroushaki, S., and Malczewski, J., 2008, Implementing an Extension of the Analytical Hierarchy Process Using Ordered Weighted Averaging Operators with Fuzzy Quantifiers in Arcgis, Computers and Geosciences, Vol. 34, No. 4, PP. 399-410. Doi: 10.1016/J.Cageo.2007.04.003. 11. Chen, K., Blong, R., and Jacobson, C., 2001, MCE-RISK: Integrating Multicriteria Evaluation and GIS for Risk Decision-Making in Natural Hazards, Environmental Modelling and Software, Vol. 16, No. 4, PP. 387-397. 12. Feng, Z. et al., 2009, Natural Environment Suitability for Human Settlements in China Based on GIS. Journal of Geographical Sciences, Vol. 19, No. 4, PP. 437-446. Doi: 10.1007/S11442-009-0437-X. 13. Heywood, J., Cornelius, S., and Carver, S., 2006, An Introduction to Geographical Information Systems, Pearson Education Publications. 14. Jelokhani Niaraki, M., and Malczewski, J., 2015, A Group Multicriteria Spatial Decision Support System for Parking Site Selection Problem: A Case Study, Land Use Policy, Vol. 42, PP. 492-508. Doi: 10.1016/J.Landusepol.2014.09.003. 15. Joshi, R., and Nimachow, G., 2012, Terrain Characterization for Land Suitability Analysis of the Igo River Basin, Eastern Himalaya, Arunachal Pradesh, India, Asian Journal of Geoinformatics, Vol. 10, No. 4, PP. 11-21. 16. Kumar, M., and Shaikh, V. R., 2013, Site Suitability Analysis for Urban Development Using GIS Based Multicriteria Evaluation Technique, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 41, No. 2, PP. 417-424. 17. Lafortezza, R. et al., 2008, Patterns and Processes in Forest Landscapes, Patterns and Processes in Forest Landscapes, Edited by R. et al., Berlin: Springer, 2008, ISBN: 978-1-4020-8503-1, 1. 18. Malczewski, J., 2004, GIS-Based Land-Use Suitability Analysis: A Critical Overview, Progress in Planning, Vol. 62, No. 1, PP. 3-65. 19. ___________., 2006, Ordered Weighted Averaging with Fuzzy Quantifiers: GIS-Based Multicriteria Evaluation for Land-Use Suitability Analysis, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 8, No. 4, PP. 270-277. Doi: 10.1016/J.Jag.2006.01.003 20. Malczewski, J., and Rinner, C., 2005, Exploring Multicriteria Decision Strategies in GIS with Linguistic Quantifiers: A Case Study of Residential Quality Evaluation, Journal of Geographical Systems, Vol. 7, No. 2, PP. 249-268. Doi: 10.1007/S10109-005-0159-2. 21. Rasheed, S., and Venugopal, K., 2009, Land Suitability Assessment for Selected Crops in Vellore District Based on Agro-Ecological Characterisation, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 37, No. 4, PP. 615-629. 22. Santé-Riveira, I., Crecente-Maseda, R., and Miranda-Barrós, D., 2008, GIS-Based Planning Support System for Rural Land-Use Allocation, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 63, No. 2, PP. 257-273. Doi: 10.1016/J.Compag.2008.03.007. 23. Yang, X, and Ma, H., 2009, Natural Environment Suitability of China and Its Relationship with Population Distributions, International Journal Environ. Res, Public Health, Vol. 6, No 12, PP. 3025-3039.