دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-247 

شناسنامه علمی شماره

صفحات آغازین

صفحه 1-5

10.22059/jhgr.2019.74191

حجت کرمی؛ سیده زهرا میرعمادی؛ خسرو حسینی؛ سید علی اصغر هاشمی


مدل‌سازی مکانی-زمانی کیفیت محیط‌زیست شهری

صفحه 229-247

10.22059/jhgr.2018.249566.1007615

محمد جوانبخت؛ مجید کیاورز مقدم؛ نجمه نیسانی سامانی؛ لعبت زبردست؛ علی درویشی بلورانی