صفحات آغازین

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سمنان.


عنوان مقاله [English]

First Pages

نویسندگان [English]

  • Hojat Karami 1
  • seyedeh zahra miremadi 2
  • khosrow hosseyni 2
  • sayed ali asghar hashemi 3
1 Department of Water Engineering and Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Department of Water Engineering and Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Agriculture and Natural Resources Research and Education Center of Semnan, Semnan.