ارزیابی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری سطح زمین بر تناسب اراضی برای کاربری‌ها مختلف (مطالعة موردی: شهرستان ارومیه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه

چکیده

از دیدگاه آمایشی، توسعة فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به توانمندی‌ها و میزان ظرفیت تولیدی منابع طبیعی موجود منطقه، مشکلات متعدد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد؛ از این‌رو در هر منطقه‌ای، به‌ویژه مناطق کوهستانی مانند ارومیه، شناخت و مدیریت صحیح پارامترها و منابع محیطی برای حفظ پایداری زمین و منابع امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری زمین بر تناسب کاربری‌هاست که با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش MCE برای ارزیابی و مطالعه بیشتر زمین در شهرستان ارومیه انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عناصر توپوگرافی و لندفرم‌ها نقشی برجسته‌ در غربال‌گری تناسب زمین برای توسعة فعالیت‌ها دارند. براساس نتایج این مطالعه، درمجموع تنها حدود 33 درصد کل مساحت شهرستان ارومیه برای توسعة فعالیت‌های مختلف در پهنه‌های بسیار متناسب و متناسب قرار دارد. در فرایند مطالعه، نتیجة هم‌پوشانی لایة شیب بر پهنه‌بندی پیشنهادی نشان می‌دهد پهنه‌های تناسب محدود، تناسب بسیار پایین و نامتناسبی با میانگین شیب‌های 18/20 درصد، 69/28 درصد و 42 درصد مشتمل بر 67 درصد مساحت شهرستان دارد، اما توانمندی لازم برای توسعة فعالیت‌ها را ندارد و عملاً محدودیت‌های شدید محیطی ناشی از توپوگرافی و لندفرم‌ها، مانع اصلی توسعة فعالیت‌ها در این محدوده‌هاست. براساس این نتایج می‌توان به‌خوبی دریافت که در منطقة ارومیه، نیل به توسعه در هر فعالیتی مستلزم توجه و اولویت ملاحظات محیطی و مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Earth Surface Terrain on Land Suitability of Various Landuses (Case Study: Urmia County)

نویسندگان [English]

 • Nosrat Moradi 1
 • Hedayat Nouri 2
 • Abbas Amini 3
 • Mir Najaf Mousavi 4
1 PhD Candidate in Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Iran
2 Professor, Faculty of Geographical Sciences and Planning, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Iran
4 Associate Professor of Literature and Humanities, Urmia University, Iran
چکیده [English]

Introduction
In the contemporary era, vital environmental resources such as water and soil have experienced degradation. This is mainly resulted from increasing population, development of environmental harmful activities, inappropriate management and so on. Today, development beyond ecological thresholds and degradation of the main factors of development and human survival has turned into one of the major challenges of human society. If this trend continues, the world society will face with various problems such as food security, environmental conservation and preservation of natural heritage. From the perspective of land use planning, development of economic activities without taking into account the potentials and the degree of production capacity of land resources can lead to various environmental, social and economic problems in a specific region. Therefore, it is essential to understand appropriate management of land resources and its parameters for land sustainability.
Given the physical conditions of land such as topography and landforms in Urmia region, as the limitations for development, it seems that analysis of land characteristics and identifying limitations and potentials of this region can be used as an effective tool for development activities. The present study is aimed at answering this critical question that: how much topographic and landform conditions can affect land suitability for development in Urmia County. The results of this study helps to make a background for further evaluation of the land for determining various land uses in the region.  
Methodology
Multi-Criteria Evaluation (MCE) method was used to identify suitable classes for developing activities. MCE is a method for combining data according to their preferences in making a given decision. At a conceptual level, MCE involves qualitative or quantitative weighting, ranking of criteria to reflect their importance to either a single or a multiple set of objectives (Heywood and et al., 2006). Since the last decade a number of multi-attribute (or multi-criteria) evaluation methods have been implemented in the GIS environment by WLC and consistency analysis in Analytic Hierarchy Process (AHP). Among these procedures, the WLC and Boolean overlay operations are considered as the most straightforward and the most often employed. WLC  is based on the concept of a weighted average. The decision maker directly assigns the weights of ‘relative importance’ to each attribute map layer. A total score is then obtained for each alternative by multiplying the importance assigned for each attribute by the scaled value given to the alternative on that attribute, and summing the products over all attributes. When the overall scores are calculated for all of the alternatives, the alternative with the highest overall score are chosen.
Results and discussion
Operations of overlaying layers are including:
1. Map A
In order to produce map A, at first stage, slope and elevation parameters were compared. The Statistics of this map show that the highly suitable and suitable classes cover 31.66% and 30.31% of the total area, respectively. The results also show that the combination of the slope and elevation layers has covered approximately 40% of the total areas in limited and not suitable classes. 
2. Map B
In order to produce map B, the standardized layer is overlaid with map A. The results of the topographic map indicate that only 21 percent of the total area is highly suitable for developing activities. In the second class, the suitable, covering 22 percent of the total area, the lands are suitable for some special activities. 
3. Map C
By overlaying land type and map B to produce map C, more filtering was applied in structural land layers for developing activities. This phase can be regarded as the milestone of the layers overlaying process. In other words, in this step, by adding land type layer, main characteristics of land are combined with the geomorphology map of the region. By producing geomorphology map, the highly suitable area was decreased, significantly. Therefore, the highly suitable area is decreased to 13.02 percent, which indicate the high effeteness of the land type in filtering of natural parameters for developing activities. 
In final map, the drainage layer as an effective parameter was used in the analysis. The drainage map is generated from river density and line density function. The results of this map show that approximately 11 and 21 percent of the total area is attributed to two classes of highly suitable and suitable, respectively. By adding drainage layer to geomorphology map, the areas of the two mentioned classes were significantly decreased. According to final land suitability map, 33 percent of the total area is related to the classes of highly suitable and suitable, 28 percent to the class of marginally suitable and 38 percent to the class of not suitable.
Conclusion
The results of overlaying the parameters represented that topographic elements have played significant role in filtering of land suitability for developing activities. The results of overlaying the land evaluation maps with proposed land suitability have demonstrated that the classes of marginally, very low and not suitable, with slope of 20.18, 28.69 and 42 percent, respectively, have severe natural limitations. The possibility of developing activities is not practical in approximately 67 percent of the total area. Therefore, topographic and landform characteristics of the region are the main constraints in development of the activities in Urmia County. Based on these results, development in Urmia involves prioritization of environmental issues and sustainable management of natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • topography
 • landform
 • Urmia county
 • Geographic Information System
 • MCE method
 1. بدری، سید علی و علیرضا رکن‌الدین افتخاری، 1382، ارزیابی پایداری: مفهوم و روش، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی سال هجدهم، شمارة 2، صص 9-34.
 2. سرور، رحیم، 1384، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات سمت، تهران.
 3. قنواتی، عزت‌اله و فاطمه دلفانی گودرزی، 1392، مکان‌یابی بهینة توسعة کشاورزی با تأکید بر پارامترهای طبیعی شهرستان بروجرد، فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، سال دوم، شمارة 2، صص 15-31.
 4. مرکز آمار ایران، 1390، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان آذربایجان غربی.
 5. نوری، سید هدایت‌اله و اصغر نوروزی آورگانی، 1386، ارزیابی توان محیطی برای توسعة توریسم در دهستان چغاخور، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، سال چهاردهم، شمارة 22، صص 13-28.
 6. نوری، سید هدایت‌اله و همکاران، 1389، ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌یکم، شمارة 1، صص 33-46.
  1. Akıncı, H., Özalp, A. Y., And Turgut, B., 2013, Agricultural Land Use Suitability Analysis Using GIS And AHP Technique, Computers and Electronics in Agriculture, 97, 71-82. Doi: 10.1016/J.Compag.2013.07.006.
  2. Bathrellos, G. D. et al., 2013, Assessment of Rural Community and Agricultural Development Using Geomorphological–Geological Factors and GIS in the Trikala Prefecture (Central Greece), Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol. 27. No. 2, PP. 573-588.
  3. Beinat, E., and Nijkamp, P., 1998, Multicriteria Analysis for Land-Use Management, Vol. 9, Springer.

10. Boroushaki, S., and Malczewski, J., 2008, Implementing an Extension of the Analytical Hierarchy Process Using Ordered Weighted Averaging Operators with Fuzzy Quantifiers in Arcgis, Computers and Geosciences, Vol. 34, No. 4, PP. 399-410. Doi: 10.1016/J.Cageo.2007.04.003.

11. Chen, K., Blong, R., and Jacobson, C., 2001, MCE-RISK: Integrating Multicriteria Evaluation and GIS for Risk Decision-Making in Natural Hazards, Environmental Modelling and Software, Vol. 16, No. 4, PP. 387-397.

12. Feng, Z. et al., 2009, Natural Environment Suitability for Human Settlements in China Based on GIS. Journal of Geographical Sciences, Vol. 19, No. 4, PP. 437-446. Doi: 10.1007/S11442-009-0437-X.

13. Heywood, J., Cornelius, S., and Carver, S., 2006, An Introduction to Geographical Information Systems, Pearson Education Publications.

14. Jelokhani Niaraki, M., and Malczewski, J., 2015, A Group Multicriteria Spatial Decision Support System for Parking Site Selection Problem: A Case Study, Land Use Policy, Vol. 42, PP. 492-508. Doi: 10.1016/J.Landusepol.2014.09.003.

15. Joshi, R., and Nimachow, G., 2012, Terrain Characterization for Land Suitability Analysis of the Igo River Basin, Eastern Himalaya, Arunachal Pradesh, India, Asian Journal of Geoinformatics, Vol. 10, No. 4, PP. 11-21.

16. Kumar, M., and Shaikh, V. R., 2013, Site Suitability Analysis for Urban Development Using GIS Based Multicriteria Evaluation Technique, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 41, No. 2, PP. 417-424.

17. Lafortezza, R. et al., 2008, Patterns and Processes in Forest Landscapes, Patterns and Processes in Forest Landscapes, Edited by R. et al., Berlin: Springer, 2008, ISBN: 978-1-4020-8503-1, 1.

18. Malczewski, J., 2004, GIS-Based Land-Use Suitability Analysis: A Critical Overview, Progress in Planning, Vol. 62, No. 1, PP. 3-65.

19. ___________., 2006, Ordered Weighted Averaging with Fuzzy Quantifiers: GIS-Based Multicriteria Evaluation for Land-Use Suitability Analysis, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 8, No. 4, PP. 270-277. Doi: 10.1016/J.Jag.2006.01.003

20. Malczewski, J., and Rinner, C., 2005, Exploring Multicriteria Decision Strategies in GIS with Linguistic Quantifiers: A Case Study of Residential Quality Evaluation, Journal of Geographical Systems, Vol. 7, No. 2, PP. 249-268. Doi: 10.1007/S10109-005-0159-2.

21. Rasheed, S., and Venugopal, K., 2009, Land Suitability Assessment for Selected Crops in Vellore District Based on Agro-Ecological Characterisation, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 37, No. 4, PP. 615-629.

22. Santé-Riveira, I., Crecente-Maseda, R., and Miranda-Barrós, D., 2008, GIS-Based Planning Support System for Rural Land-Use Allocation, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 63, No. 2, PP. 257-273. Doi: 10.1016/J.Compag.2008.03.007.

23. Yang, X, and Ma, H., 2009, Natural Environment Suitability of China and Its Relationship with Population Distributions, International Journal Environ. Res, Public Health, Vol. 6, No 12, PP. 3025-3039.

دوره 51، شماره 1
فروردین 1398
صفحه 41-56
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1395
 • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1395
 • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398