دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 825-1130 
1. تحلیل فرایندهای محلی در پراکنش فضایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

صفحه 825-851

سیدعلی علوی؛ ابوالفضل مشکینی؛ جلال کرمی؛ چوقی بایرام کمکی؛ عبدالحمید نشاط


5. تدوین چارچوب نظری معرفت‌شناسی مکان در مطالعات میان‌رشته‌ای

صفحه 911-929

زینب عادلی؛ مجتبی رفیعیان؛ حسین ایمانی جاجرمی


7. تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران)

صفحه 951-967

سوده سادات طباطبائی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسف‌علی زیاری؛ حمید ماجدی


14. تبیین تفکر ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه

صفحه 1093-1110

بهادر زارعی؛ الهه کولایی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهناز اسدی کیا


15. تبیین نقش آسیای جنوب غربی در آیندۀ نظام اقتصاد جهانی

صفحه 1111-1130

سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ یاشار ذکی؛ حسین مختاری هشی؛ محمدعلی محمدی