دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 825-1130 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل فرایندهای محلی در پراکنش فضایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

صفحه 825-851

10.22059/jhgr.2017.239120.1007517

سیدعلی علوی؛ ابوالفضل مشکینی؛ جلال کرمی؛ بایرام چوقی کمکی؛ عبدالحمید نشاط


تبیین تفکر ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه

صفحه 1093-1110

10.22059/jhgr.2019.267413.1007797

بهادر زارعی؛ الهه کولایی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهناز اسدی کیا


تبیین نقش آسیای جنوب غربی در آیندۀ نظام اقتصاد جهانی

صفحه 1111-1130

10.22059/jhgr.2019.277892.1007883

سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ یاشار ذکی؛ حسین مختاری هشی؛ محمدعلی محمدی