چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jhgr.2019.79703

عنوان مقاله [English]

English Abstracts