تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های‌ فرسوده منطقه موردی: شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده
مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده استفاده از ظرفیت نهادهای موجود را مورد تأکید قرار می‌دهد و بسترهای نهادی میان کنشگران را به منظور ایجاد سازمان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پایدار مهیا می‌کند. اصلاح ابعاد رویه‌ای مدیریت شهری به عنوان بسترهای نهادی و مبتنی بر تعامل میان کنشگران مختلف مبتنی بر نقش، وظایف و عملکرد آن‌ها می‌تواند زمینه تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار را فراهم آورد. صلاح ابعاد رویه‌ای مدیریت شهری به عنوان بسترهای نهادی و مبتنی بر تعامل میان کنشگران مختلف مبتنی بر نقش، وظایف و عملکرد آن‌ها می‌تواند زمینه تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار را فراهم آورد. ازاین‌رو، هدف مقاله حاضر تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی می‌باشد و براساس مطالعات صورت گرفته از طریق برداشت‌های میدانی، اسناد فرادست و مصاحبه با ساکنان و پرسشنامه؛ با بهره‌مندی از آزمون-های آماری میانگین، تحلیل واریانس، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر ضمن احصاء چالش‌های نهادی در بین کنشگران اصلی مدیریت شهری کلانشهر اهواز براساس متغیرهای اثر‌گذار در غالب4 مولفه، 12 شاخص اصلی و 53 گویه، چگونگی تحقق مدیریت یکپارچه بازآفرینی شهری پایدار مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رویکرد به مدیریت یکپارچه بازآفرینی شهری پایدار زمانی محقق می‌شود که ازیک‌سو روابط متقابل کنشگران این فرآیند با یکدیگر بصورت آگاهانه و براساس تعامل و گفتگو، اعتماد متقابل و ازسوی دیگر نظام رسمی مابین کنشگران اجتماع‌مدار، یکپارچه و متکی بر بسترهای نهادی باشد.
کلیدواژه: بسترهای نهادی، مدیریت یکپارچه شهری، بازآفرینی پایدار شهری، بافت فرسوده شهر اهواز.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of institutional beds Integrated Management in Sustainable Urban Regeneration of Disaster Area )Case study: City of Ahvaz (

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Firozi 1
 • Saead Amanpour 2
 • javad zarei 3
1 Associate in Shahid Chamran University of Ahvaz. Address: Ahwaz Chamran University, School of Earth and GIS, Department of Geography and Urban Planning.
2 Associate Professor of geography and urban planning in Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 PhD student of geography and urban planning in Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Evaluation of institutional beds Integrated Management in Sustainable Urban Regeneration of Disaster Area
)Case study: City of Ahvaz (

Introduction
Integrated management in the context of sustainable urban regeneration in Disaster Area out of the capacity of the existing institutions and institutional beds between players in order to make the decision making and illogical for sustainable. Reform procedural aspects of urban management as hotbeds of institutional and based on the interaction between the various actors role based tasks and their performance in the field of integrated management of the realization of sustainable urban regeneration. Therefore, the objective of this research evaluation of urban management in Metropolitan Ahvaz indicators of integrated management and the necessity of integrated management of Sustainable urban regeneration Disaster Area.

Methodology
In this research and application of the types of studies descriptive and analytical approach to the Method of data collection documents - field (questionnaires) is used. According to studies carried through field withdrawals, mental documents and interviews with residents and questionnaire, benefiting from the statistical tests, average variance analysis, the Multivariate regression analysis, route enumerated institutional challenges in between the main actors urban management, according to the Metropolitan Ahvaz variables affecting the dominant component in the main index 4 , 12 and 53 have integrated management, how to achieve sustainable urban regeneration . Finally, using a test average variance multivariate regression analysis, and data analyze. Obtained By using the Cranach’s coefficient for questionnaire to people with 0/79, for the private sector0/76, for the public sector 0/81 and for the public sector urban management 74/ 0, which is appropriate reliability of the investigation.In this research and application of the types of studies descriptive and analytical approach to the Method of data collection documents - field (questionnaires) is used. According to studies carried through field withdrawals, mental documents and interviews with residents and questionnaire, benefiting from the statistical tests, average variance analysis, the Multivariate regression analysis, route enumerated institutional challenges in between the main actors urban management, according to the Metropolitan Ahvaz variables affecting the dominant component in the main index 4 , 12 and 53 have integrated management, how to achieve sustainable urban regeneration . Finally, using a test average variance multivariate regression analysis, and data analyze. Obtained By using the Cranach’s coefficient for questionnaire to people with 0/79, for the private sector0/76, for the public sector 0/81 and for the public sector urban management 74/ 0, which is appropriate reliability of the investigation.
Results and discussion
Research finding may, stated that the public and private sectors diffusivity in urban management structure and urban management function mainly controlled by public and private sector. Variance data also showed that the majority of characteristics tend to the variance of zero - at least that the response of the self - similarity in statistical community. It looked as though , power - said that in the presence of the management system of urban regeneration, private and public institutions in this process and intervention to organize it was down and led to the inefficiency of interventions regeneration of tissue . also component integration and coordination body (social capital within and between the institutional) in the first priority titled period renaissance and institutional arrangements in the face of the tissue - worn out in the second period as a priority, growth of knowledge and learning the institutional and institutional development capacity in the third period as a priority, sustainable development of the integrated management of the regeneration of old urban fabric. The life cycle of achieving sustainable management of urban regeneration of tissue in Iran, the average priority and scored the index is drawing. Needed life cycle with regard to the priority of integration and coordination on the necessity of starting the institutional integrated management of urban regeneration in the context of sustainable worn by this indicator.
It looked as though , power - said that in the presence of the management system of urban regeneration, private and public institutions in this process and intervention to organize it was down and led to the inefficiency of interventions regeneration of tissue . also component integration and coordination body (social capital within and between the institutional) in the first priority titled period renaissance and institutional arrangements in the face of the tissue - worn out in the second period as a priority, growth of knowledge and learning the institutional and institutional development capacity in the third period as a priority, sustainable development of the integrated management of the regeneration of old urban fabric. The life cycle of achieving sustainable management of urban regeneration of tissue in Iran, the average priority and scored the index is drawing. Needed life cycle with regard to the priority of integration and coordination on the necessity of starting the institutional integrated management of urban regeneration in the context of sustainable worn by this indicator.
Conclusion
One of the complex issues urban planning for the realization of integrated management of urban regeneration in the city of Ahvaz regarding the structural constraints, social, cultural, economic and management. According to a survey in this study of Bob urban management function in the context of sustainable urban regeneration process - worn out with a view to integrated management of this result was achieved in the town of integrated management of the Ahvaz city and has not performance attitude and function of traditional half and is the result of the attitudes of the failure of its plan to reproduce and expanding urban problems in the context is worn out. the realization of sustainable urban regeneration of the integrated management of the current situation in the city of Ahvaz, which represents only when the realization of integrated management of the actors this process that mutual relations with other players are conscious, based on the interaction and dialogue, mutual trust between them, with the proviso that their interaction with other actor sand formal recognition system design relations.
Keywords: institutional beds, integrated management, sustainable urban regeneration, Disaster Area of Ahvaz.

کلیدواژه‌ها [English]

 • institutional beds
 • integrated management
 • sustainable urban regeneration
 • Disaster Area
 • city of Ahwaz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396
 • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1396
 • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1396