دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 249-530 
شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس

صفحه 291-306

10.22059/jhgr.2017.228918.1007415

مرتضی اکبری؛ مریم سادات رشادی؛ حمید پاداش؛ محمد کریمیان راوندی