بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

توزیع نابرابر منابع و موقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی در فضاهای شهری، ارتباط بین گروه‌های اجتماعی مختلف را کاهش داده، با تأثیرگذاری بر فرصت مشارکت در زندگی شهری، انزوای اجتماعی-فضایی را منجر می‌شود. اگرچه در زمینة تأثیر شکل شهری بر انزوای اجتماعی، پژوهش‌هایی صورت گرفته است، دانش کمی دربارة تأثیر پیکربندی فضایی شهر بر ظهور شبکه‌های اجتماعی مختلف وجود دارد که به‌واسطة تأثیرگذاری بر حرکت، بر انزوای اجتماعی-فضایی نیز مؤثرند. این مقاله با تأکید بر امکان حضور افراد در فضاها و مکان‌های عمومی در مراکز محله‌ای دوازده محله از شهر زنجان، به بررسی اهمیت چیدمان فضایی در فرایند تعاملات اجتماعی پرداخته است تا نحوة تأثیر پیکربندی فضایی شهر را بر فرصت مشارکت در زندگی شهری بررسی کند. از سوی دیگر، در پی بررسی جایگاه طراحی شهری در تسهیل دسترسی به منابع و ظهور شبکه‌های اجتماعی به‌منظور کاهش تأثیرات منفی انزواست. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات به روش میدانی و کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. تحلیل‌های پیوستگی فضایی به‌وسیلة ابزار Space Syntaxو نرم‌افزار UCL Depthmap و تحلیل اجتماعی با نرم‌افزار SPSSصورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که چگونگی روابط فضایی فضاها و مکان‌های عمومی در سطح محلی و فرامحلی و قابلیت دسترسی متأثر از آن، نتایج اجتماعی مهمی درپی دارد. در‌صورتی‌که پیکربندی فضایی شهر، پیوستگی محله‌ها را در مقیاس‌های مختلف تأمین کند، توزیع عادلانة منابع و فرصت‌های کار، زندگی و فعالیت، از انزوای اجتماعی-فضایی می‌کاهد و منجر به افزایش همبستگی اجتماعی در سطح محله‌های شهری و شهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Space Syntax Theory in Reduction of the Socio- spatial Segregation of Urban Neighborhoods

نویسندگان [English]

 • Faeze Mehri 1
 • Zohre Davoudpour 2
1 PhD Candidate in Urban Planning, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction
Unequal distribution of resources and social situations in urban spaces reduces the relations between different social groups. This affects the participation chances in urban life and causes socio-spatial segregation. However, some studies have been executed by the role of urban form in social segregation but there is little knowledge about the impact of urban spatial configuration (relations between spaces) on social networks appearance. The presented study emphasizing on potential of co-presence in public spaces of twelve neighborhoods of Zanjan City to explore the role of urban design in facilitating access to resources and appearance of social networks in order to decrease the negative impacts of socio-spatial segregation. The type of research is an applied one with is descriptive-analytical method. The analysis of spatial integration has been conducted by Space Syntax Tool and UCL Depthmap to study the influence of urban spatial configuration on resource distribution. The social analysis has been implemented by SPSS. The results show that the quality of public spaces and spatial relations in local and ultra-local levels can affect the accessibility influenced from that. These effects have important social results. If the spatial configuration of city provides neighborhoods integration in different scales, the equal distribution of resources and job opportunities reduces socio-spatial segregation and increases social solidarity in city.   
Methodology
In analysis of spatial configuration, the urban zonation is a base for physio-spatial analysis. The neighborhoods are selected from each region. They are different in aspects of spatial arrangement, distribution of non-residential land uses and distance from city center. Neighborhoods not only are studied in relation of their larger context and affected area but also analyzed the aspects like spatial accessibility, distribution of resources and job opportunities.  
The emphasis is on aspects that are important for creation of participation chances in life, job and activity in different neighborhoods like the potential of space in creation of social interactions and accessibility to attractive land uses. Local centers and streets can provide possibility of co-presence studied in different functional scales (local, ultra-local, city). The analysis of configuration is conducted based on indicators like integration, choice/betweenness and spatial accessibility to determine the relation between urban spatial characteristics and the quality of urban space application. Detailed information about the users of the space has been provided by asking questions through setting up 384 questionnaires. The statistical population is the citizens of Zanjan and the sample was taken from the twelve neighborhoods. Moreover, daily activities have been observed directly in six days in two consecutive weeks at certain times (in the morning and evening). Finally, spatial and social data have been combined with each other through correlation analysis in SPSS.
Results and discussion
The combined results from spatial analysis maps and social data from questionnaires and observations show that neighborhoods are socially, economically and culturally different and give various chances and life qualification. The residents of neighborhoods located in region 3, 4 and 6 are limited to use only some parts of the city. They are faced with limitation in sharing public spaces and their daily life activities as separated and limited. Limited exchange between different parts of the city can hurt the mechanism of social interactions. Neighborhoods encounter with not-directed social contacts and the lack of suitable public spaces which enable the co-presences to be possible. Moreover, the negative impact of unequal distribution of pervasive land uses in micro and macro levels on function of local land uses influence the social life in neighborhoods. Since social interactions are not formed, social networks cannot be generated or regenerated. Inattention to the quality of spatial relations between neighborhoods and the social mobility affected from that can gradually spoil the integrated structure of the city. Accomplished spatial separation, limits the relational, social and economic exchanges between different neighborhoods. Weak social ties that affect social mobility and increase social solidarity are weakened because of weak physio-spatial relation between different neighborhoods. These are the base for socio-spatial segregation. But the space is planned and designed correctly by making different levels of construction and intensity of the patterns of co-presence. This can influence energy level to form impression experiences and the tendency of having relationship with other people. Thus, it can cause group solidarity. On the other hand, spatially inequality increases social inequality. People live in segregated regions have less social opportunities than those with similar social characters in other places. Spatial inequalities reduce social and economic relations between income groups. Not only socio-spatial boundaries cut income flows, but also limit access to existence of social networks in high income neighborhoods which are important for job searchers.
Conclusion
Public spaces are important places for expansion of urban social networks and joining processes in larger community. Living in the areas, people will be able to participate in different social processes. If spatial relations between neighborhoods organized correctly, the residents can utilize the public arenas in different neighborhoods. By supporting social processes which help the creation of weak ties and appearance of social networks, equal distribution of resources and social activities chances can increase social movement. It can cause socio- economic sustainability in neighborhoods and social solidarity in city by reducing the negative effects of socio-spatial segregation. In this regard what is important is:
1) Given the role of urban spatial configuration in creation of difference in benefit and spatial nature of public spaces, the processes can influence daily activity routes in terms of time and space.
2) Emphasizing on co-presence in public spaces, suitable resources distribution and facilitating access to them in interventions and policies of urban design in relation to urban spatial configuration. This renders the appearance of participation chances possible in urban life for different social groups. Therefore, these two points by reducing socio- spatial segregation have an important role in creating social solidarity in the city. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • spatial configuration
 • socio-spatial segregation
 • space syntax
 • urban design
 • Zanjan City
 1. حاتمی‌نژاد، حسین، ایوب منوچهری میاندوآب، ایمان بهارلو، احمد ابراهیم‌پور، و حجت حاتمی‌نژاد. (1391). «شهر و عدالت اجتماعی: تحلیلی بر نابرابری‌های محله‌ای (مطالعة موردی: محله‌های قدیمی شهر میاندوآب)». فصلنامة پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شمارة 80. ص 63-41.
 2. موسوی، میرنجف. (1391). «شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر میاندوآب)». فصلنامة پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شمارة 80. ص 192-177.
 3. نوروزی، فیض‌الله، علی‌اصغر عباسی اسفجیر و معصومه بسمل. (1391). «پیوندهای اجتماعی: مطالعة تطبیقی بررسی انواع ساختار شبکة زنان با شوهرانشان در شهر بابل». فصلنامة مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. سال 3. شمارة 8. ص 164-145.
  1. Alper, S. (2009). “Quantitative Analysis of Urban Morphology: Exploring Ethnic Urban Formations and Structure in the City of Izmir”. A Thesis Submitted to the Graduate School of Engineering and Sciences of Izmir Institute of Technology in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in City Planning.
  2. Asselin, O., F. Dureau, L. Fonseca, M. Giroud, A. Hamadi, J. Kohlbacher, F. Lindo, J. Malheiros, Y. Marcadet & U. Reeger. (2006). “Social Integration of Immigrants with Special Reference to the Local and Spatial Dimension”. the Dynamics of International Migration and Settlement in Europe, a State of the Art. Amesterdam: Amesterdam University Press. PP. 134-170.
  3. Charalambous, N. (2012). “Understanding segregation: the Relation Between Urban Form and Social Exclusion”. Department of Architecture. University of Cyprus.
  4. Goffman, E. (1963). Stigma. Penguin Group. England. London.
  5. Hatami-Nezhad , H., A. Manouchehri Miandoab, I. Baharlo, A. Ebrahimpoor,& H. Hatami-Nezhad. (2012). “City and Social Justice: an Analysis on Local Unequalities (Case Study: Old Neighbourhoods of Miandoab)”. Human Geography Research Quarterly. No. 80 . PP. 41-63 (in Persian).
  6. Hillier, B. (1996). Space is the Machine. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Hillier, B. (2001). “A Theory of the City as Object or, How Spatial Laws Mediate the Social Construction of Urban Space”. 3rd International Space Syntax Symposium. Atlanta.

11. Hillier, B. & L. Vaughan. (2007). “the City as One Thing”. the Spatial Syntax of Urban Segregation. Progress in Planning. 67 (3). PP. 205–294

12. http://www.journalofspacesyntax.org.

13. Kilroy, A. (2008). “How does the Spatial Configuration of a Rapidly-growing City Impact on Urban Insecurity? a Case Study of Bamako, Mali”. Department of Urban Studies and Planning Massachusetts Institute of Technology. Cambridge. MA.

14. Kwan, M. & J. Lee. (2010). “Geovisualisation of Human Activity Patterns Using 3D GIS: a Timegeographic Approach”. in Michael F. Goodchild & Donald G. Janelle. Eds. 2003. Spatially Integrated Social Science: Examples in Best Practice. Chapter 3. , Oxford: Oxford University Press.

15. Legeby, A.( 2008). “What Knowledge Can a Spatial Approach Add to the Understanding of Segregation”. School of Architecture, Stockholm, Sweden, Conference Architectural Inquiries. Göteborg.

16. Legeby, A. (2009). “From Housing Segregation to Integration in Public Space”. 7th International Space Syntax Symposium, KTH. School of Architecture. Stockholm. Sweden.

17. Legeby, A. (2013a). “Configuration and Co-presence: the Underpinnings of Job Opportunities”. Ninth International Space Syntax Symposium. Sejong University. Seoul.

18. Legeby, A. (2013b). “Patterns of Co-presence: Spatial Configuration and Social Segregation”. KTH Architecture and the Built Environment School of Architecture Royal Institute of Technology. Stockholm. Sweden.

19. Marcus, L. & A. Legeby. (2012). “the Need for Co-present in Urban Complexity Measuring Social Capital Using Space Syntax”. Eight International Space Syntax Symposium, School of Architecture. The Royal Institution of Technology. Sweden.

20. Marcus, L. (2007). “Spatial Capital and How to Measure it - an Outline of an Analytical Theory of the Social Performativity of Urban Form”. in A. S. Kubat, Ö. Ertekin, Y. I. Güney, E. Eyüboglou (eds.) Proceedings to the 6th International Space Syntax Symposium. ITU Faculty of Architecture. Istanbul.

21. Mosavi, M. (2012). “Sustainable Shape of City and Social Justice (case study: City of Miandoab) ”. Human Geography Research Quarterly. No. 80. PP. 177-192. (in Persian).

22. Nabil, N. & G. Eldayem. (2015). “Influence of Mixed land-use on Realizing the Social Capital, Housing and Building National Research Center”. HBRC Journal, Architecture Helwan University. Egypt. No. 11. PP. 285-298.

23. Narvaez, L.,A. Penn & S. Griffiths. (2012). “Configurational Economies: the Value of Accessibility in Urban Development”. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. Vol 3. No. 3. PP. 293-309.

24. Norouzi , F., A. Abasi Asfajir& M. Besmel. (2013). “ Social Ties: the Comparative Study of Surveying the kinds of Women or Their Husbands Network Structure in the City of Babul”. Sociological Studies of Youth Journal Third Year. No. 8. PP. 145-164. (in Persian).

25. Tasan-kok, T., R. Kempen, M. Raco & G. Bolt. (2013). “Toward Hyper-Diversified European Cities: a Central Literature Review”. Utrecht University, Faculty of Geosciences. Utrecht.