چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2019.74128

عنوان مقاله [English]

English Abstracts