تحلیل فرایندهای محلی در پراکنش فضایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت‌علمی جغرافیا و سنجش‌ازدور، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، به واکاوی علل و عوامل پراکنش افقی شهر گرگان پرداخته شده است. گردآوری داده‌ها براساس مستندات موجود و مصاحبه با 30 متخصص کشوری در زمینة پراکنش افقی و 150 متخصص محلی انجام شد که در فرایند توسعة شهر مشارکت داشته‌اند. ابتدا با ارائة مستنداتی از روند توسعة شهر مشخص شد که رشد شهر بیرونی است و در دو الگو صورت گرفته است: الگوی خوشه‌ای در بخش‌های شمال شرق، جنوب و جنوب شرق و رشد پراکنده همراه با زمین‌های خالی میان بافت‌ها در بخش‌های مرکزی، شمالی و شمال غربی. سپس مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این پدیده شناسایی شد که شامل 36 متغیر در قالب 9 متغیر کلان و 27 متغیر محلی بودند. با توجه به هم‌بستگی درونی متغیرها، 29 متغیر در قالب پنج عامل اصلی دسته‌بندی شدند که درمجموع 63 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند. براین‌اساس مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این پدیده در شهر گرگان عبارت است از ناتوانی مدیریت محلی شهر در کنترل جریان‌های رشد شهری که شامل موارد زیر است: استفادة نادرست و بی‌رویه از زمین (مقدار ویژة 691/5)، اعمال کنترل ضعیف بر محدودة شهر (482/4)، حومه‌نشینی و جدایی‌گزینی اکولوژیک (793/2)، وفور زمین (790/2) و مسائل مرتبط با جمعیت شهری (627/2). این عوامل در ترکیب با بورس‌بازی زمین‌های کشاورزی، تفکیک غیرقانونی زمین از سوی مردم، ناتوانی در عرضة زمین متناسب با تقاضای آن و استفاده‌نکردن از ظرفیت توسعه‌ای زمین‌های بایر و وقفی داخل محدودة شهر سبب در این پژوهش، به واکاوی علل و عوامل پراکنش افقی شهر گرگان پرداخته شده است. گردآوری داده‌ها براساس مستندات موجود و مصاحبه با 30 متخصص کشوری در زمینة پراکنش افقی و 150 متخصص محلی انجام شد که در فرایند توسعة شهر مشارکت داشته‌اند. ابتدا با ارائة مستنداتی از روند توسعة شهر مشخص شد که رشد شهر بیرونی است و در دو الگو صورت چالش‌های فضایی برای آینده شهر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Local Processes in Urban Spatial Distribution (Case Study: Gorgan City)

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ali Alavi 1
 • Aboulfazl Meshkini 1
 • Jalal Karami 2
 • Bayram Choughi Komaki 3
 • Abdolhamid Neshat 4
1 Assistant Professor in Geography and Urban Planning, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Geography and Remote Sensing, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Desertification Management, University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Ph.D Student in Geography and Urban Planning, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
More than half of the world human population has been living in urban areas. Irregular urban growth is considered as a global issue; and it is predicted that more than 65% of the world population will live in cities by 2025. Rapid growth of urbanization not only increased number of cities and population size, it also accelerated their physical growth. The process has led to consequences for urban population health, environmental resources, climate and biodiversity. In some countries, rapid physical growth of cities has even surpassed their population growth rates, and this uncontrolled growth creates a phenomenon called the "urban sprawl" which is a complicated model of land use, transportation, and socio-economic development. Urban sprawl is a kind of urban development with a low, unordered and unorganized density. In this type of development, the urban land use model is changed; and further per capita urban land is available to people. Factors affecting the incidence of these phenomena in cities are among important aspects that should be studied in the field of urban sprawl. Many factors contribute to the particular pattern of urban development known as urban sprawl, e.g., consumer preferences for inexpensive lots, single-family detached housing, and for living in green low-density neighborhoods, and the wish for second homes. Existing studies investigated numerous factors and processes ranging from macro level to local and micro levels such as failure of capitalist system (macro level) or local farmers' willingness to sell their lands with the aim of urban landuse change (local level). However, weights of these factors, their importance, time priority, their cohesion,   effectiveness and impressibility are still unclear in the urban development process. There are a few studies with the same procedures as the present research. Therefore, this study has investigated causes of urban sprawl with an emphasis on local factors in Gorgan City as one of central cities of Iran.
 Methodology
The present study is a descriptive-analytical and applied research. Data collection was based on the available documents about growth of Gorgan City and survey methods. Since the research had specialty-based nature and it was impossible to achieve desired results through traditional survey methods, statistical population of research consisted of two groups of experts in the research subject: 1) thirty experts who were highly specialized in the urban sprawl and urban development and working in this field in Iran; 2) One hundred local experts who were quite familiar with the study area and participating in development of Gorgan City. Sampling was conducted using the snowball and judgmental methods. Research period was from 1956 to 2016. Data analysis was also performed using one-sample t-test, factor analysis, Shannon's relative entropy, Moran’s global index, and Geary's global coefficient.
Results and discussion
Providing documents of urban development process, it became clear that the urban growth was completely external. Results of entropy, Moran and Geary's models indicated that there were two distinct models of urban growth: 1- Cluster growth in the northeastern, southern and southeastern regions, and 2- Urban sprawl with vacant lands between textures in the central, northern and northeastern regions. The most important factors of this phenomenon were then identified and they consisted of 36 variables including 9 macro and 27 local variables. Due to the inter-correlation of variables, 29 variables with 5 main factors were identified as follows: Inappropriate and uncontrolled urban land use; inefficiency of urban management in urban control; ecological segregation; resident’s preferences for marginalization; abundance of land; and issues and challenges of urban population. We performed the correlated analysis of urban sprawl factors. Accordingly, the inability of local management to control urban growth procedures specially outside the legal limits of the city was the most important cause of this phenomenon in Gorgan and it included the following factors: failure to prevent the farmland speculation; inability to cope with illegal land subdivision by people; inability to cope with marginalization; inability to control land use of urban limits; inability to supply lands according to demand; impossibility of utilizing development capacity of barren and endowed lands within the city limits.
Conclusion
Urban sprawl of Gorgan city was resulted from interaction of various factors with an emphasis on local factors. Despite the fact that each of existing factors played the roles in this case, they did not have the same weights and importance. Based on the evidence and results of the present research, it seems that some factors play key roles in this process and can act as productive factors of urban sprawl because unlike the American model, the urban sprawl of Gorgan as one of the northern cities of Iran is not resulted from the public prosperity or existence of vast areas for urban development, but it happens since the local institutions of urban management of Gorgan lack sufficient power to control urban growth procedures around the city and also surrounding villages. They also lack sufficient power to control land use and its type of use. These two factors, along with another two factors of the resident preferences to live in the suburbs and garden cities in addition to urban population problems will provide serious urban development challenges. Among these factors, the physical-spatial contradiction in urban view is the most important issue. In other words, the regions with good weather conditions will be vertically developed and join the surrounding villages, but development of low-cost districts of the cities is dispersed over the area. This type of development model may lead to internal development of city provided that urban limits are controlled and other requirements are met such as solution of barren and endowed land acquisition problems. Finally, the urban sprawl can be largely controlled by controlling main factors (mother) which are originated from local processes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban distribution
 • urban growth
 • local factors
 • Gorgan
 1. احمدی، قادر، عزیزی، محمدمهدی و اسفندیار زبردست، 1389، بررسی تطبیقی پراکنده‌رویی در سه شهر میانی ایران، نمونة موردی: شهرهای اردبیل، سنندج، کاشان، دوفصلنامة دانشگاه هنر، شمارة 5، صص 25-43.
 2. احمدی، قادر، 1390، تبیین علل پراکنده‌رویی شهرهای میانی ایران با تاکید بر سیاست‌های زمین شهری، رسالة دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، به راهنمایی محمدمهدی عزیزی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 3. حسام، مهدی، پوراحمد، احمد و حدیثه آشور، 1392، آثار زیست‌محیطی گسترش افقی شهر (مطالعة موردی: شهر گرگان)، محیط‌شناسی، سال سی‌و‌نهم، شمارة 3، صص 91-104.
 4. حسینی، سید هادی و معصومه حسینی، 1394، تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد پراکنش افقی در مناطق شهری ایران، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورة نوزدهم، شمارة 4، صص 33-65.
 5. زارع چاهوکی، محمدعلی، 1389، روش‌های تحلیل چندمتغیره در نرم‌افزار SPSS، قابل‌دسترسی از طریق سایت: http://utcan.ut.ac.ir/member/syllabus/mazare/multivariate.pdf
 6. سلیمانی، محمد، احمدی‌فرد، نرگس، رشیدی ابراهیم‌حصاری، اصغر و سعید زنگنه شهرکی، 1394، بررسی تأثیر برنامه‌های دولت بر گسترش افقی شهر تهران، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شمارة 52، صص 185-204.
 7. شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، 1388، مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (از سال تأسیس تا پایان سال 1388) و قوانین و آیین‌نامه‌های شهرسازی و معماری مورد عمل، چاپ نخست، تهران، نشر توسعة ایران.
 8. مرکز پژوهش‌های مجلس، 1395، قانون زمین شهری، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91392
 9. مشکینی، ابوالفضل، زنگانه، احمد و حافظ مهدنژاد، 1393، درآمدی بر پراکنش افقی (خزش) شهری، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی، تهران.
 10. مهندسین مشاور امکو، 1359، طرح جامع گرگان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
 11. مهندسین مشاور پارت، 1392، طرح جامع شهر گرگان، جلد دوم،ادارة کل راه و شهرسازی استان گلستان.
 12. مهندسین مشاور طرح و معماری، 1373، طرح جامع گرگان، خلاصة گزارش وضع موجود، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
 13. نشاط، عبدالحمید، 1396، تبیین الگوی رشد و پراکنش فضایی شهر (مطالعة موردی: شهر گرگان)، رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی دکتر سیدعلی علوی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

14. Ahmadi, G., 2011, Explaining the Causes of Dispersive Growth in the Central Cities of Iran with An Emphasis Onurban Land Policies, Phd Dissertation in Urban and Regional Planning, Supervised by Mohammad Mehdi Azizi, College of Fine Arts, University of Tehran. (In Persian)

15. Ahmadi, G., Azizi, M., and Zarbast, E., 2010, Comparative Analysis of Dispersive Growth in Three Central Cities of Iran (Case Study: Cities of Ardebil, Sanandaj and Kashan), Biannual Journal of Art University, No. 5, PP. 25-43. (In Persian)

16. Anas, A., and Pines, D., 2008, Regional Science and Urban Economics Anti-Sprawl Policies in A System of Congested Cities, Regional Science and Urban Economics, No. 38, PP. 408–423.

17. Bhatta, B., 2010, Analysis of Urban Growth and Sprawl From Remote Sensing Data, Springer Heidelberg Dordrecht London NewYork.

18. Bruegmann, R., 2009, Sprawl: A Compact History, The University of Chicago Press, London.

19. Burchell, R. W., Downs, A., Mccann, B., and Mukherji, S., 2005, Sprawl Costs: Economic Impacts of Unchecked Development, Island Press, and Washington, DC.

20. Burton, E., 2001, The Compact City and Social Justice, Housing Studies Association Spring Conference, Housing, Environment and Sustain Ability, University of York, Canada

21. Congress Research Center, 2016, Urban Land Law, http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91392. (In Persian)

22. Dahal, Kh. R., Benner, Sh., and Lindquist, E., 2017, Urban Hypotheses and Spatiotemporal Characterization of Urban Growth in the Treasure Valley of Idaho, USA, Applied Geography, No. 79, PP. 11–25.

23. De Vos, J., and Witlox, F., 2013, Transportation Policy As Spatial Planning Tool; Reducing Urban Sprawl by Increasing Travel Costs and Clustering Infrastructure and Public Transportation, Journal of Transport Geography, No. 33, PP. 117–125.

24. Deng, F., and Huang, Y., 2004, Uneven Land Reform and Urban Sprawl in China: the Case of Beijing, Progress in Planning, Vol. 61, No. 3, PP. 211–236.

25. Design and Architecture Engineers, 1994, Gorgan Master Plan: A Summary of the Status Quo, Tehran, Ministry of Housing and Urban Development. (In Persian)

26. Ewing, R., 1997, Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable? Journal of the American Planning Association, Vol. 63, No. 1, PP. 107–127.

27. Frenkel, A., and Ashkenazi, M., 2008, Measuring Urban Sprawl: How Can We Deal With It? Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 35, No. 1, PP. 56–79.

28. Frumkin, H., 2002, Urban Sprawl and Public Health, Public Health Reports, No. 117, PP. 201-217.

29. Green, R., 1999, Nine Causes of Sprawl, Illinois Real Estate Letter, No. 10-13, available at: http://www.academia.edu/download/30771331/v13-4-4.pdf

30. Hadly, C. C., 2000, Urban Sprawl Indicators, Causes and Solution, available at: www.city.blomington.

31. Hesam, M., Pourahmad, A., and Ashour, H., 2013, Environmental Effects of Horizontal Urban Expansion (Case Study: Gorgan City), Environmental Studies, Vol. 39, No. 3, PP. 91-104. (In Persian)

32. High Council of Architecture and Urban Development of Iran, 2009, Urban Planning,Architecture and Development Plans Approved by the Supreme Council for Urbanism and Architecture of Iran (Since Its Establishment Until the End of 2009) and the Laws and Regulations On Urban Planning and Architecture. First Publication, Tehran, Iran Development Publication. (In Persian)

33. Hosseini, S. A., and Hosseini, M., 2015, An Analysis of Factors Affecting Horizontal Distribution in Urban Areas of Iran, Space Planning, Vol. 19, No. 4, PP. 33-65. (In Persian)

34. Johnson, M. P., 2001, Environmental Impacts of Urban Sprawl: A Survey of the Literature and Proposed Research Agenda, Environment and Planning A, No. 4, PP. 717-735.

35. Lee, H., Lee, S. K., and Kim, D., 2010, A Strategic RIS Model for Sustainable Urban Growth, Management Based Upon Smart Growth, Journal of the Korea Academia, available at: koreascience.or.kr

36. Leontidou, L., Couch, C., and Arnstberg, K., 2007, Introduction: Definitions, Theories and Methods of Comparative Analysis Urban Sprawl, in Chris Couch, Lila Leontidou and Gerhard Petschel-Held Europe-Landscapes, Land-Use Change and Policy, Blackwell Publishing.

37. Liu, Y., Yue, W., and Fan, P., 2011, Spatial Determinants of Urban Land Conversion in Large Chinese Cities: A Case of Hangzhou, Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 38, No. 4, PP. 706–725.

38. Lungo, M., 2001, Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America, Land Lines, Vol. 13, No. 2, PP. 28–39.

39. Mann, S., 2009, Institutional Causes of Urban and Rural Sprawl in Switzerland, Land Use Policy, Vol. 26, No. 4, PP. 919–924.

40. Menon, N., 2004, Urban Sprawl, Vision the Journal of the WSC-SD, Vol. 2, No., PP. 159-170.

41. Meshkini, A., Zangane, A., and Mahdanezhad, H., 2014, An Introduction to Horizontal Urban Distribution, Jahad Publishing House, Kharazmi Branch. (In Persian)

42. Morollón Rubiera, F., González, M., Victor, M., Pérez, R., and José, L., 2015, Urban Sprawl in Spain: Differences Among Cities and Causes, European Planning Studies, Vol. 24, No. 1, PP. 207–226.

43. Neshat, A, 2017, Explaining Urban Spatial Growth and Distribution Pattern (Case Study: Gorgan City), Phd Dissertation in Geography and Urban Planning, Supervised By Dr. Seyed Ali Alavi, Tarbiatmodares University, Tehran, Iran. (In Persian)

44. Nuissl, H., and Rink, D., 2005, the Production of Urban Sprawl in Eastern Germany As a Phenomenon of Post-Socialist Transformation, Cities, Vol. 22, No. 2, PP. 123–134.

45. Olvera, L., Plat, D., and Pochet, P., 2003, Transportation Conditions and Access to Services in a Context of Urban Sprawl and Deregulation, the Case of Dar Es Salaam, Transport Policy, No. 10, PP. 287–298.

46. Omco Consulting Engineers, 2016, Gorgan Master Plan, Tehran, Ministry of Housing and Urban Development. (In Persian)

47. Part Consulting Engineers, 2013, Gorgan Master Plan, Vol. 2, Road and Urban Development Office of Golestan Province (In Persian)

48. Paulsen, K, 2014, Geography, Policy or Market? New Evidence on the Measurement and Causes of Sprawl (and Infill) in US Metropolitan Regions, Urban Studies, Vol. 51, No. 12, PP. 2629–2645.

49. Peiser, R., 2001, Decomposing Urban Sprawl, Town Planning Review, No. 3, PP. 275–298.

50. Pence, J., 2008, Measurnig Omaha, Nebraska’s Urban Sprawl From 1990-2000, MA Thesis, University of Nebraska At. Maha.

51. Polyzos, S., Minetos, D., and Niavis, S., 2013, Driving Factors and Empirical Analysis of Urban Sprawl in Greece, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 8, No. 1, PP. 5–29.

52. S. Kaya, C, P. J, 2006, Monitoring Urban Growth on the European Side of the Istanbul Metropolitan Area: A Case Study, International Journal of Applied Earth Observation and Geo Information, No. 8, PP. 18–25.

53. Soleimani, M., Ahmadifard, N., Rashidi Ebrahimhasari, A., and Zanganeh Shahraki, S., 2015, Investigating the Impact of Government Plans on Horizontal Development in Tehran, Geography and Planning, No. 52, PP. 185-204. (In Persian)

54. Wang, J., 2002, Searching for the Urban Development Pattern, available at: http://www.uncp. edu/mpa/papers/professional papers.

55. Wang, L. G., Han, H., and Lai, S. K., 2014, Do Plans Contain Urban Sprawl? A Comparison of Beijing and Taipei, Habitat International, No. 42, PP. 121-130

56. Wassmer, R. W., 2003, Influences of the Fiscalization of Land Use and Urban-Growth Boundaies, available at: www.csus.edu/indiv/w/wassmerr/sprawl.html.

57. Weilenmann, B., Seidl, I., and Schulz, T., 2017, The Socio-Economic Determinants of Urban Sprawl Between 1980 and 2010 in Switzerland, Landscape and Urban Planning, No. 157, PP. 468-482.

58. Williamson, T., 2010, Sprawl, Justice, and Citizenship: the Civic Costs of the American Way of Life, Oxford University Press, NewYork, USA.

59. Wu, J., 2006, Environmental Amenities, Urban Sprawl, and Community Characteristics, Journal of Environmental Economics and Management, No. 52, PP. 527–547.

60. Yue, W., Liu, Y., and Fan, P., 2013, Measuring Urban Sprawl and Its Drivers in Large Chinese Cities: the Case of Hangzhou, Land Use Policy, No. 31, PP. 358–370.

61. Zare Chahuki, M. A., 2010, Multivariate Analysis Methods in SPSS, available at: http://utcan.ut.ac.ir/member/syllabus/mazare/multivariate.pdf (In Persian)

62. Zeng, C., Liu, Y., Stein, A., and Jiao, L., 2015, Characterization and Spatial Modeling of Urban Sprawl In the Wuhan Metropolitan Area, China, International Journal of Applied Earth Observation and Geo Information, No. 34, PP. 10-24.