تحلیل فرایندهای محلی در پراکنش فضایی شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار و عضو هیأت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 استادیار و عضو هیأت علمی جغرافیا و سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5 استادیار و عضو هیأت علمی مدیریت بیابان‌زدایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

چکیده

در این پژوهش به واکاوی علل و عوامل پراکنش افقی شهر گرگان پرداخته شده است. گردآوری داده‌ها بر اساس مستندات موجود و همچنین مصاحبه با 30 متخصص کشوی در زمینه پراکنش افقی و 150 متخصص محلی که در فرایند توسعه شهر مشارکت داشته‌اند، انجام گردید. ابتدا با ارائه مستنداتی از روند توسعه شهر مشخص شد که رشد شهر به صورت بیرونی بوده و در دو الگو اتفاق افتاده است: 1- الگوی خوشه‌ای در بخش‌های شمال شرق، جنوب و جنوب شرق و 2- رشد پراکنده همراه با زمین‌های خالی مابین بافت‌ها در بخش‌های مرکزی، شمالی و شمال غربی. سپس مهم‌ترین عوامل موثر بر این پدیده شناسایی شد که شامل 36 متغیر در قالب 9 متغیر کلان و 27 متغیر محلی بودند. با توجه به همبستگی درونی متغیرها، 29 متغیر در قالب 5 عامل اصلی دسته‌بندی شدند که در مجموع 63 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کند. بر این اساس، مهم‌ترین عامل بوجود آورنده این پدیده در شهر گرگان عبارت است از ناتوانی مدیریت محلی شهر در کنترل جریان‌های رشد شهری که شامل موارد زیر می‌باشد: استفاده نادرست و بی‌رویه از زمین (مقدار ویژه 691/5)، اعمال کنترل ضعیف بر محدوده شهر (482/4)، حومه‌نشینی و جدایی‌گزینی اکولوژیک (793/2)، وفور زمین (790/2) و مسائل مرتبط با جمعیت شهری (627/2). این عوامل در ترکیب با بورس‌بازی زمین‌های کشاورزی، تفکیک غیرقانونی زمین توسط مردم، عدم توانایی عرضه زمین متناسب با تقاضای آن و عدم امکان استفاده از ظرفیت توسعه‌ای زمین‌های بایر و وقفی داخل محدوده شهر موجبات چالش‌های فضایی برای آینده شهر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis the role of Local processes in urban spatial distribution (Case study: Gorgan city)

نویسندگان [English]

 • Hamid neshat 1
 • Seyyed Ali Alavi 2
 • Abolfazl Meshkini 3
 • jalal karami 4
 • ChoghiBayram Komaki 5
1 Phd .student modares.ac.ir
2 Assistant Professor in Geography and Urban Planning, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran
3 Geography and Urban Planning, University of Tarbiat Modares, Tehran
4 Assistant Professor in Geography and Remote Sensing, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran
5 Assistant Professor in Desertification Management, University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
More than half of the world’s human population has been living in urban areas. Irregular urban growth is considered a global issue; and it is predicted that more than 65% of the world population will live in cities by 2025. Rapid growth of urbanization not only has increased number of cities and population size, and accelerated their physical growth, but has also led to consequences for urban population health, environmental resources, climate and biodiversity. In some countries, rapid physical growth of cities has even surpassed their population growth rates, and this uncontrolled growth creates a phenomenon called the "urban sprawl" which is a complicated model of land use, transportation, and socio-economic development. Urban sprawl is a kind of urban development with a low, unordered and unorganized density. In this type of development, the urban land use model is changed; and further per capita urban land is available to people. Factors, which affect the incidence of these phenomena in cities, are among important aspects that should be studied in the field of urban sprawl. Many factors contribute to the particular pattern of urban development known as urban sprawl, e.g., consumer preferences for inexpensive lots, single-family detached housing, and for living in green low-density neighborhoods, and the wish for second homes. Existing studies have investigated numerous factors and processes ranging from macro level to local and micro levels such as failure of capitalist system (macro level) or local farmers' willingness to sell their lands with the aim of urban land change (local level). However, weights of these factors, their importance, time priority of each factor in the urban development process, their cohesion, and their effectiveness and impressibility are still unclear and there are a few studies with the same procedures as the present research. Therefore, this study investigated causes of urban sprawl with an emphasis on local factors in Gorgan City as one of central cities of Iran.

Methodology
The present research is a descriptive-analytical and applied study. Data collection was based on the available documents about growth of Gorgan city and survey methods. Since the research subject had specialty-based nature and it was impossible to achieve desired results through traditional survey methods, statistical population of research consisted of two groups of experts in the research subject: 1) 30 experts who were highly specialized in the urban sprawl and urban development and worked in this field in Iran. 2) 150 local experts who were quite familiar with case study and participated in development of Gorgan City. Sampling was conducted using the snowball and judgmental methods. Research period was from 1956 to 2016. Data analysis was also performed using one-sample t-test, factor analysis, Shannon's relative entropy, Moran’s global index, and Geary's global coefficient.

Findings
Providing documents of urban development process, it became clear that the urban growth was completely external. Results of entropy, Moran and Geary's models indicated that there were two distinct models of urban growth: 1- Cluster growth in the northeastern, southern and southeastern regions, and 2- Urban sprawl with vacant lands between textures in the central, northern and northeastern regions. The most important factors of this phenomenon were then identified and they consisted of 36 variables including 9 macro and 27 local variables. Due to the inter-correlation of variables, 29 variables with 5 main factors were identified and classified as follows: Inappropriate and uncontrolled urban land use; inefficiency of urban management in urban control; ecological segregation; residents' preferences for marginalization; abundance of land; and issues and challenges of urban population. Afterwards, we performed the correlated analysis of urban sprawl factors. Accordingly, the inability of local management of city to control urban growth procedures specially outside the legal limits of city was the most important cause of this phenomenon in Gorgan and it included the following factors: failure to prevent the farmland speculation; inability to cope with illegal land subdivision by people; inability to cope with marginalization; inability to control land use of urban limits; inability to supply lands according to demand; impossibility of utilizing development capacity of barren and endowed lands within the city limits.

Conclusion
Urban sprawl of Gorgan city was resulted from interaction of various factors with an emphasis on local factors. Despite the fact that each of existing factors played roles in this case, they did not have the same weights and importance. Based on the evidence and results of the present research, it seems that some factors play key roles in this process and can act as productive factors of urban sprawl because unlike the American model, the urban sprawl of Gorgan as one of the northern cities of Iran is not resulted from the public prosperity or existence of vast areas for urban development, but it happens since the local institutions of urban management of Gorgan lack sufficient power to control urban growth procedures around the city and also surrounding villages. They also lack sufficient power to control land use and its type of use. These two factors, along with another two factors namely the residents' preferences to live in the suburbs and garden cities in addition to urban population problems will provide serious urban development challenges among which the physical-spatial contradiction in urban view is the most important issue. In other words, regions with good weather conditions will be vertically developed and join the surrounding villages, but development of low-cost districts of cities is dispersed and low dense. This type of development model may lead to internal development of city provided that urban limits are controlled and other requirements are met such as solution of barren and endowed land acquisition problems. Finally, the urban sprawl can be largely controlled by controlling main factors (mother) which are originated from local processes.

Keywords: Urban distribution, urban growth, local factors, Gorgan

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Urban distribution"
 • "urban growth"
 • " urban sprawl"
 • "local factors"
 • "Gorgan"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1396
 • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1396
 • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1396