چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2019.72425

عنوان مقاله [English]

English Abstracts