هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: منطقة 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی تهران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

توسعة پایدار از مهم‌ترین دغدغة پژوهشگران در دهه‌های اخیر است؛ زیرا تمامی ابعاد و جنبه‌های زندگی بشر را دربرمی‌گیرد. براین‌اساس، اصطلاح توسعه، معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه عمومی جامعه و پایداری آن است و به استمرار این فرایند در طول نسل‌های بشر اشاره دارد. در این زمینه، شهر هوشمند نه واقعیت بلکه نوعی راهبرد محسوب می‌شود که در جهت چشم‌انداز توسعة آینده به آن توجه شده است. این شهر به چگونگی شکل‌دهی شهر توسط شهروندان و اینکه چگونه می‌توان به امر توسعة پایدار شهری کمک کرد و به آن سرعت بخشید، اشاره دارد. تراکم بالای زندگی و وابستگی به منابع مشترک، شهرها را در موقعیتی قرار می‌دهند که به مکان‌هایی برای توسعة پایدار تبدیل می‌شوند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش شهر هوشمند (محیط هوشمند، پویایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمرانی هوشمند، زندگی هوشمند و مردم هوشمند) در تحقق توسعة پایدار شهری برای منطقة 6 کلان‌شهر تهران با بهره‌مندی از 14 محله است. پژوهش حاضر پیمایشی است و داده‌های آن به‌کمک پرسشنامه که اعتبار صوری دارد جمع‌آوری شد. برای دستیابی به میزان پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد هوشمندی و پایداری شهری رابطة هم‌بستگی مستقیمی دارند. همچنین براساس نتایج تحلیل رگرسیونی، سه عامل تحرک هوشمند، مردم هوشمند و زندگی هوشمند از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پایداری به‌شمار می‌آیند. زندگی هوشمند تأثیرگذارترین و مهم‌ترین عامل تبیین پایداری است و پس از آن به‌ترتیب تحرک هوشمند و مردم هوشمند قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Making Smart; an Approach for Attaining Sustainable Urban Development (Case Study: District 6 Tehran)

نویسندگان [English]

 • Hasan Esmaeilzadeh 1
 • Zohreh Fanni 2
 • Seyyedeh Fatemeh Abdoli 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 MA in Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
The concept of the smart city over the past two decades has found great popularity in the realm of science and politics. The term of development focuses on improvement of the level and quality of life for individuals and enhancement of the general welfare of society. Its sustainability refers to the continuity of this process throughout the human generations. As a result, the sustainable development will encompass all the aspects and dimensions of human life. Sustainable development focuses on the qualitative and quantitative aspects. Since 1990, the term of Smart City has been expanded with the liberation of telecommunications and the development of services provided through the internet.
What drives a city into intelligence is not merely the application of electronic device and communication system of that city. The Smart City is a city administering all the affairs of its citizens online including public and private services. Thus, one of the main differences between the smart city and other urban concepts (virtual city, electronic city, digital city, etc.) is the ability of the smart city to answer and solve the urban problems of citizens in a hierarchy. The citizens of Smart city have a high responsibility for their settlement because they are more aware of their own city and can participate in its administration. They will provide service at their level of participation. Thus, the major roles the smart city can play are including smart environment, smart mobility, smart economy, smart governance, smart life and smart people. This study attempts to examine sustainable urban development in Tehran 6th metropolitan area with 14 neighborhoods. One of the main physical features is its location in the city center of Tehran in one hand and the establishment of the most important administrative-service utilities with a transnational, urban and even national scale of service-oriented utilization on the other hand. This kind of application is faced with many challenges and problems such as blending of resources, population overflow in the region, concentration of ministries and important national organizations. These factors can cause instability in the neighborhoods of this region.
Methodology
The current study was conducted using a survey method and a questionnaire tool to collect data. Measurement tools (questionnaires) have formal validity. Cronbach's Alpha coefficient was used to obtain validity of the tool. The statistical population of this study is all the residents in the district 6 of Tehran, by cluster sampling method. 
The district 6 may be considered as one of the central areas of Tehran. This neighborhood is geographically limited to the Enghelab Islami Street from the south, to the Hemmat highway from the north, to the Modarres highway from the east and to the Shahid Chamran highway from the west. The district of the municipality is divided into 14 neighborhoods.   
Results and discussion
The results of this study indicate that there is a solid correlation between smart environment, smart governance, smart mobility, smart people, smart living, and smart economy. Each of the smart urban components will increase the stability of the district. This finding is confirmed by the research findings of Su, Li and Fu (2011), Awosusi and Jegede (2013), Lee and Hu (2013). The results of regression analysis have indicated that three factors of smart mobility, smart people and their smart life affect their significant sustainability as the most important factors. The proportions of the smart mobility, smart people and smart lives are 26%, 16%, and 28%, respectively. Thus, among these factors, smart life is the most influential factor in explaining sustainability. The results of this research are consistent with the research by Ni and Liu (2014).
Conclusion
The term of development focuses on improving the level and quality of life of individuals and improving the general welfare of the community, and its sustainability refers to the continuation of this process in future. In this way, sustainable development embraces all aspects and dimensions of human life. Paying attention to the purposes, principles and philosophy of sustainable development explain that sustainability of development depends on the participation of the people of a country in the planning, implementation and evaluation of projects. Since sustainable development has a quantitative and qualitative dimension, it is necessary to change the attitudes, skills, and perspectives of individuals. The development proceeds more quickly and this is not possible without the cooperation of all people. In sustainable development, people constitute the true wealth of every nation, and the purpose of development is to create conditions to enable people to enjoy a long healthy life.  
Over the past decades, cities have become increasingly important in economic, environmental, social, and development trends. These agents, in turn, depend on the real and focal point of political and economic strategies. The smart city is about how citizens can shape the city and how it can contribute to urban development. The smart cities join to each other by strategic planning initiatives from a bottom-up perspective. The planning approaches from top to bottom and from bottom to top must be complementary. The areas, neighborhoods, and urban spaces are key elements of smart city strategies. Therefore, the current paper argued that the use of new methods such as urban intelligence with intelligent economy, smart people, smart environment, intelligent mobility, and intelligent governance can realize purposes of urban sustainability. The main goals are including supply of basic needs, improvement of living standards, better management of ecosystems and a secure future in several economic, social, cultural, environmental, and physical aspects. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • smart city
 • Sustainable urban development
 • sustainability
 • communications and information
 • district 6 of Tehran
 1. صفایی‌پور، مسعود و روزبه حبیبه، 1392، هویت و توسعة پایدار محله‌ای در شهر شیراز (مورد: محلة فخرآباد)، جغرافیا و توسعه، سال یازدهم، شمارة 31، صص 107-120.
 2. عامری، محمود و همکاران، 1390، ارائة الگویی جهت جلب مشارکت مردم در طرح‌های توسعة پایدار حمل‌ونقل زمینی، علوم و فناوری محیط‌زیست، دورة سیزدهم، شمارة 49، صص 68-79.
 3. عبدلی، سیده فاطمه و امیر مرادی اصل، 1394، نقش شهر الکترونیک در دستیابی به زیرساخت‌های شهر هوشمند، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم جغرافیایی، مؤسسة عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز.
  1. Abdoli, S. F., and Moradi Asl, A., 2015, The Role of Electronic City in Achieving the Smart City Infrastructure, First International Conference of Geographic Sciences, Advanced Institute of Kharazm Science and Technology of Shiraz. (In Persian)
  2. Albino, V., Berardi, U., and Dangelico, R. M., 2015, Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives, Journal of Urban Technology,Vol. 22, No.1, PP. 3-21.
  3. Ameri, M. et al., 2011, Provide a Model for Public Participation in Sustainable Development Projects Ground Transportation, Journal Environmental Science and Technology, Vol. 13, No. 49, PP. 68-79. (In Persian)
  4. Anthopoulos, L., and Fitsilis, P., 2009, From Online to Ubiquitous Cities: The Technical Transformation of Virtual Communities, International Conference on E-Democracy, PP. 360-372. Springer Berlin Heidelberg.
  5. Antrop, M., 2004, Landscape Change and the Urbanization Process in Europe, Landscape and Urban Planning, Vol. 67, No.1, PP. 9-26.
  6. Awosusi, O. O., and Jegede, A. O., 2013, Challenges of Sustainability and Urban Development: A Case of Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria, International Education Research,Vol.1, No.1, PP. 22-29.

10. Berardi, U., 2013a, Clarifying the New Interpretations of the Concept of Sustainable Building, Sustainable Cities and Society, No. 8, PP. 72-78.

11. Berardi, U., 2013b, Sustainability Assessment of Urban Communities Through Rating Systems, Environment, Development and Sustainability, Vol. 15, No. 6, PP. 1573-1591.

12. Borja, J., 2007, Counterpoint: Intelligent Cities and Innovative Cities, Universitat Oberta De Catalunya (UOC) Papers: E-Journal on the Knowledge Society,No. 5.

13. Bulkeley, H., and Betsill, M., 2005, Rethinking Sustainable Cities: Multilevel Governance and The'urban'politics of Climate Change, Environmental Politics, Vol. 14, No.1, PP. 42-63.

14. Caragliu, A., and Del Bo, C., 2012, Smartness and European Urban Performance: Assessing the Local Impacts of Smart Urban Attributes, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol. 25, No. 2, PP. 97-113.

15. Chourabi, H. et al., 2012, Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, In System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference, PP. 2289-2297.

16. Cohendet, P., and Simon, L., 2008, Knowledge Intensive Firms, Communities and Creative Cities, Community, Economic Creativity, and Organization, PP. 227-253.

17. Correia, L. M., and Wunstel, K., 2011, Smart City Application and Requirement, Networks European Technology Platform. Http://Www.Networksetp, Eu/Fileadmin/User_Upload/Publications/Position_White_Papers/White_Paper_Smart_Citie S_Applications.Pdf (Accessed 3 February 2015).

18. De Santis, R. et al., 2014, Smart City: Fact and Fiction, Https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/Id/Eprint/54536.

19. Giffinger, R., and Pichler Milanović, N., 2007, Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science, Vienna University of Technology, http://Smart-Cities.Eu/Press-Ressources.Html.

20. Glaeser, E. L., and Gottlieb, J. D., 2006, Urban Resurgence and the Consumer City, Urban Studies, Vol. 43, No. 8, PP. 1275-1299.

21. Hall, R. E., 2000, The Vision of A Smart City, Proc, of the 2nd International Life Extension Technologyworkshop, Paris, France.

22. Harrison, C. et al., 2010, Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, Vol. 54, No. 4, PP. 1-16.

23. Haughton, G., and Hunter, C., 2005, Sustainable Cities, Published in the Taylor and Francis E-Library.

24. Hawkes, J., 2001, The Fourth Pillar of Sustainability: Culture's Essential Role in Public Planning, Common Ground.

25. Hollands, R. G., 2008, Will the Real Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial? City, Vol. 12, No. 3, PP. 303-320.

26. Inoguchi, T., Newman, E., and Paoletto, G., 1999, Cities and The Environment: New Approaches for Eco-Societies, United Nations Univ.

27. Jabareen, Y. R., 2006, Sustainable Urban Forms Their Typologies, Models, and Concepts, Journal of Planning Education and Research, Vol. 26, No. 1, PP. 38-52.

28. Johnson, B., 2008, Cities, Systems of Innovation and Economic Development, Innovation, Vol, 10 No. 2 and 3, PP. 146-155.

29. Komninos, N., 2008, Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge.

30. Kourtit, K., and Nijkamp, P., 2012, Smart Cities in the Innovation Age, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol. 25, No. 2, PP. 93-95.

31. Lazaroiu, G. C., and Roscia, M., 2012, Definition Methodology For The Smart Cities Model, Energy, Vol. 47, No.1, PP. 326-332.

32. Lee, J. H., Hancock, M. G., and Hu, M. C., 2014, Towards an Effective Framework for Building Smart Cities: Lessons From Seoul And San Francisco, Technological Forecasting and Social Change, No. 89, PP. 80-99.

33. Lombardi, P. et al., 2012, Modelling the Smart City Performance, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol. 25, No. 2, PP. 137-149.

34. Marceau, J., 2008, Introduction: Innovation in the City and Innovative Cities, Innovation, Vol. 10, No. 2 and 3, PP. 136-145.

35. Mckinsey Global Institute, 2011, Urban World: Mapping The Economic Power of Cities.

36. Meeus, L. et al., 2010, Smart Cities Initiative: How to Foster a Quick Transition Towards Local Sustainable Energy Systems.

37. Mori, K., and Christodoulou, A., 2012, Review of Sustainability Indices And Indicators: Towards a New City Sustainability Index (CSI), Environmental Impact Assessment Review, Vol. 32, No. 1, PP. 94-106.

38. Murray, A., Minevich, M., and Abdoullaev, A., 2011, Being Smart About Smart Cities, Searcher, Vol. 19, No. 8, PP. 38-47.

39. Nam, T., and Pardo, T. A., 2011, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, In Proceedings of the 12 th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation In Challenging Times, PP. 282-291.

40. Nam, T., and Pardo, T. A., 2014, The Changing Face of a City Government: A Case Study Of Philly311,Government Information Quarterly, Vol. 31, PP. 81-89.

41. Neirotti, P. et al., 2014, Current Trends in Smart City Initiatives: Some Stylised Facts, Cities, Vol. 38, PP. 25-36.

42. Ni, D. M., and Liu, R. H., 2014, Study on the Enlightenment from EU Smart City Evaluation System, In Applied Mechanics and Materials, Vol. 641, PP. 624-628, Trans Tech Publications.

43. Polèse, M., and Stren, R. E., 2000, The Social Sustainability of Cities: Diversity and the Management of Change, University of Toronto Press.

44. Ratti, C., and Berry, D., 2007, Sense of the City: Wireless and the Emergence of Real-Time Urban Systems, Interactive Cities, Editions XYZ.

45. Rotmans, J., Van Asselt, M., and Vellinga, P., 2000, An Integrated Planning Tool for Sustainable Cities, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 20, No. 3, PP. 265-276.

46. Safaei Pour, M., and Habibeh, R., 2013, Identity and Sustainable Development of Neighborhood in Shiraz City (Case: Fakhrabad Neighborhood), Journal Geography and Development, Vol. 11, No. 31, PP. 107-120. (In Persian)

47. Santinha, G., and Anselmo De Castro, E., 2010, Creating More Intelligent Cities: The Role of ICT in Promoting Territorial Governance, Journal of Urban Technology, Vol. 17, No. 2, PP. 77-98.

48. Satterthwaite, D., 1999, The Earthscan Reader in Sustainable Cities, London: Earthscan.

49. Schatz, G., 2007, Smart City: How Much City Can We Endure? http://Alpbachtechnologyforum.Com/Fileadmin/User_Upload/Alpbach/2011/Arbeitskreise_7- 12___SV/Abstract_Schatzx.Pdf (Accessed On January 6, 2015).

50. Shapiro, J. M., 2006, Smart Cities: Quality of Life, Productivity, and the Growth Effects of Human Capital, The Review of Economics and Statistics, Vol. 88, No. 2, PP. 324-335.

51. Steinert, K. et al., 2011, Making Cities Smart and Sustainable, The Global Innovation Index, Pp.87-95.

52. Su, K., Li, J., and Fu, H., 2011, Smart City and the Applications, In Electronics, Communications and Control (ICECC), 2011 International Conference, PP. 1028-1031. IEEE. Sustainable Cities International. 2010. Our Work. http://Sustainablecities.Net/Our-Work (Accessed 18 January 2015).

53. Sustainable Cities International, 2010, Our Work,http://Sustainablecities.Net/Our-Work (Accessed 18 January 2015).

54. Toppeta, D., 2010, The Smart City Vision: How Innovation and ICT Can Build Smart,“Livable”, Sustainable Cities, The Innovation Knowledge Foundation. Think.

55. Turcu, C., 2013, Re-Thinking Sustainability Indicators: Local Perspectives of Urban Sustainability, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 56, No. 5, PP. 695-719.

56. UN World Urbanization Prospects, 2011, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. United Nations: New York.

57. Vanolo, A., 2013, Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy, Urban Studies, 0042098013494427.

58. Washburn, D. et al., 2009, Helping Cios Understand “Smart City” Initiatives,Growth,Vol. 17, No. 2.