بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مطالعات جهان دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مطالعات جهان دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک

چکیده

موضوع امنیت انرژی یکی از مضامین مهم در بررسی‌های امنیت ملی کشورهاست که اهمیت زیادی در مباحث مربوط به توسعة پایدار دارد. در دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت جهان و نگرانی‌های ناشی از افزایش شایان‌توجه میزان مصرف سوخت‌های متعارف، ضرورت دسترسی پایدار و مطمئن به انرژی بیش از پیش آشکار شده است. باید درنظر داشت سوخت‌های فسیلی، منابع انرژی غیرقابل‌تجدید و محدودی هستند که در زمانی نه‌چندان دور پایان می‌پذیرند و اتکای بیش از اندازه به آن‌ها علاوه‌بر بروز چالش‌هایی در سطح جهانی نظیر آلودگی محیط‌زیست، مشکلات گوناگون در سطح ملی و منطقه‌ای از قبیل درگیری‌های داخلی و مناقشات بین حکومت‌ها را نیز به همراه دارد. از این‌رو، ضروری است به‌منظور جلوگیری از بروز بحران‌های گوناگون در حوزة انرژی و به‌خطرافتادن امنیت ملی، دولت‌ها در پی اجرای سازوکارهایی برای ارتقای امنیت انرژی باشند. بسیاری از کشورهای صنعتی راهکارهایی از قبیل بهره‌وری و افزایش بازدهی انرژی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی‌های اولیه و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را جزء سیاست‌های امنیت انرژی خود قرار داده‌اند. در این پژوهش، با مقایسة ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن، تأثیر عوامل انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر سازوکارهای امنیت انرژی این کشورها مقایسه و ارزیابی می‌شود. براساس نتایج، ثبات در موقعیت ژئوپلیتیکی هر دو کشور در گرو تأمین امنیت پایدار انرژی است. همچنین، عوامل تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر انرژی بیشترین تأثیر را بر سازوکارهای امنیتی دارد و بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر انرژی در سبد انرژی ایران و ژاپن، به بهبود امنیت ملی انرژی این کشورها کمک شایان‌توجهی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of energy security to promote the use of renewable energy; In the geopolitical Iran and Japan

نویسندگان [English]

 • Qumars Yazdanpanah-dero 1
 • Nahid Porrostami 2
 • Reyhaneh Yousfi 3
 • Mohamad Reza Hosseinzade 4
1
2
3 tehran university st.
4 National Bank employee of Iran
چکیده [English]

Abstract
One of the most important issues in the study of national security that is of great importance in issues related to sustainable development,In recent decades the world's population and concerns arising from the significant increase in the consumption of conventional fuels,Necessity and urgency of sustainable and secure access to energy is more and more evident.Not long in the end accept and rely too much on them in addition to global challenges such as pollution At the national level and regional problems such as internal conflicts and conflicts between governments as well. Therefore, it is essential It should be noted that fossil fuels are a finite and non-renewable energy sources Necessity and urgency of sustainable and secure access to energy is more and more evident.

The results indicate that the geopolitical situation of both countries depends on securing sustainable energy.As well as renewable and nonrenewable energy factors played the biggest impact on security mechanisms and utilizing the renewable energy sources in the energy mix Iran and Japan, to contribute significantly to the country's energy and national security.In this study we compared geopolitical Iran and Japan, the effect of renewable and nonrenewable energy in the country's energy security mechanisms are compared and assessed.
Key words: national security, energy security, geopolitics of energy, renewable energy, Iran, Japan.
Introduction
"Interests", "power" and "security" concepts that are national in a bipolar system of the Cold Pyshajng, generally had military applications.Words Mmvlahm hand power using the facilities of a country to achieve its national interests, whether it was used "national security" was picked up,The use of military force to defend the territorial integrity of the country against foreign invasion.. Today these concepts in addition to military applications political and other functions, whether economic, social, cultural and environmental found.
It all together and find meaning in order to achieve sustainable development.Security, whether as an end or as a means, seeks to preserve the independence and territorial integrity of the country and creating the conditions that lead to reduced vulnerability to threats.Hence, today, the first priority of government planning and national security has become a national concern.Japan is currently the world as one of the most developed countries, according to several reasons its dependence on the national fixed factor, more than before.Japan's heavy reliance on national security requirements in the field of energy, the country Vadarbh referring to alternative agents in order to sustain stability and security and non-stop development program.Japan's lack of natural resources and high dependence on energy imports has caused the supply of energy and its conservation is important and vital for Japan As one of the most influential national security issues in the debate is the issue of energy.
And now this issue very closely and inextricably linked with security and defense policy Japan has found;Evaluation and utilization of renewable energy emerging in the name of national security, Japan has become one of the strategies.In connection with the Islamic Republic of Iran, despite considerable potential in the field of renewable energy and improving energy security, stressing the need to further increase national power, it seems Do these concepts so that should be a priority in government planning and policy-have not.What about the energy situation in Iran is obvious, favorable geopolitical position
and the presence of huge reserves of oil and gas Which is on track to achieve sustainable development factors are considered.But considering the current security issues such as instability and conflict in the Middle East and threats related to energy and obviously the end of fossil fuels,According to Iran's need for high potential in terms of using renewable energy is felt.
problem statement
According to what was said above,In this study we review the strategic policies of the Japanese government to improve the energy situation and achieve sustainable development ,Despite the constraints that caused the country's major economic powers have become one of,To assess the challenges and opportunities in the way of improving energy security deal between Iran and Japan.No doubt aware of the priorities of national security in relation to energy issues as well as identify the characteristics of their geopolitical, a more detailed analysis of study This study helps.
The main research question
The use of renewable energy in order to guarantee and enhance the national security of countries in the current era How And the type of relationship analysis and interpretation of the concept of national security issues between Iran and Japan look like?
The secondary question
- Geopolitical and security situation in Iran and Japan in terms of energy How do you assess it?
The impact of renewable energy and renewable energy in security mechanism between Iran and Japan look like?
The necessity of the project
As noted earlier, one of the most important issues discussed in the review of national security, issues related to energy and apply strategies to enhance national energy security.Processing importance to the issue of the fact that the use of appropriate patterns of energy efficiency in order to achieve sustainable development and emphasize national security Will be considered.Thus, according to the research, the need for case studies can be found in the importance of energy and function This factor, especially in the national security of Iran and Japan, as well as how it affects the security of this country's future.Given the limitations of fossil energy, planning to use more renewable energy With the aim of strengthening and improving the country's energy security is very important.Since Japan despite the limitations associated with conventional sources of energy,And relying solely on scientific and technological capabilities have won the Top Rated global economy and the sustainable development,Its strategies and appropriate scenarios can be used to improve energy security in Iran.
According to this national security targets are defined separately in each country We must also bear in mind that classification to achieve these goals is different in each country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National security
 • Energy Security
 • geopolitics of energy
 • renewable energy
 • Iran and Japan
 1. ۱. آقایی، سیدداود، ۱۳۸۲، راهبردهای توسعۀ پایدار در سازمان ملل متحد، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،  شمارۀ 59.

  1. Aghaei, S. D., 2003, Sustainable development strategies at the United Nations, Journal of Faculty of Law and Political Science, 2012Vol. 5, No 4 PP59.

  ۲. امیدوار، امیر، ۱۳۹۳، ریزجلبک‌ها، منابع آیندۀ تولید انرژی زیستی، دوفصلنامۀ علمی- تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، شمارۀ ۱، صص 16- ۲۰.

  2. Omidvar, A., 2014, Microalgae, future sources of bioenergy production, Scientific Papers on Renewable and New Energy, , PP. 16- 20.

  ۳. امین‌منصور، جواد، ۱۳۸۳، رویکردهای بین‌المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط‌زیست، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست‌وسوم، شمارۀ ۱۰۱، ص  ۳.

  3. Amin Mansour, J., 2009, International approaches to dealing with natural and environmental resources, Foreign Policy Quarterly, Vol. 23, No. 101.p3.

  ۴. بریمانی، مهدی و عبدالرزاق کعبی‌نژادیان، ۱۳۹۳، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران، دوفصلنامۀ علمی- تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، شماره ۱.

  4. Berimani, M. and Ka'ib Neghadian, A. R., 2014, Renewable energy and sustainable development in Iran, Two Scientific Journals on Renewable and Renewable Energies, 1.

  ۵. بوزان، باری، ۱۳۹۰، مـردم، دولت‌ها و هراس، ترجمة پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، شمارۀ ۳۹.

  5. Boozan, B., 2011, People, governments and panic, Translated by: Institute for Strategic Studies, Publications Research Institute for Strategic Studies.N.39

  ۶. پیرکندی، جاماسب، افشاری، ابراهیم و شبنم منصوری، ۱۳۹۴، سیستم‌های هیبریدی تولید توان بر پایۀ انرژی خورشیدی، فصلنامۀ علمی- ترویجی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، (۲)، صص ۱- ۱۰.

  6. Pirkandi, J., Afshari, I. and Mansouri, Sh., 2015, Solar power generation hybrid systems, Quarterly Journal on the Promotion of Renewable and Renewable Energies, (2), PP. 1- 10.

  ۷. ترکی، معصومه و زهرا عابدی، ۱۳۹۰، هزینه‌های خارجی تولید برق از نیروگاه‌های فسیلی: به‌صورت موردی ایران، فصلنامۀ انسان و محیط‌زیست، شمارۀ ۱۶.

  7. Turki, M. and Abedi, Z., 2011, External costs of power generation from fossil power plants: Case study Iran, Human and Environmental Quarterly,N.16.

  ۸. حافظ‌نیا، محمدرضا، عزتی، عزت‌الله و احسان لشکری، ۱۳۹۳، تبیین نظری مفهوم منطقۀ استراتژیک پس از جنگ سرد، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، سال ۱۳۹۳، شمارۀ ۳ . پیاپی(۱۰).

  8. Hafez Nia, M. R., Ezzati, E. and Lashkari, E., 2014, Theoretical explanation of the concept of the strategic area after the Cold War, Geopolitical Quarterly, N.3.V (10).

  ۹. سجادپور، سیدمحمدکاظم و سیدشمس‌الدین صادقی، ۱۳۸۹، موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ ۶، سری (۳)، صص ۶۷- ۶۹.

  9. Sadjadpour, S. M. K. and Sadeghi, S. Sh., 2010, Iran's geo-nuclear situation and considerations about gas exports, Central Eurasia Studies, Center for International Studies, Faculty of Law and Political Science, N.6 V(3), PP. 67- 96.

  ۱۰. سرخه‌دهی، فاطمه، ۱۳۹۱، راهکارها و چالش‌های تحقق سبک زندگی اسلامی؛ به مثابۀ بستر تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی.

  10. Sorkhgati, F., 2012, Solutions and challenges for the realization of islamic lifestyle as a basis for realization of resistance economics, National Conference on the Role of Lifestyle in Resistance Economics.

  ۱۱. موسوی، سیدفضل‌الله و پیری‌دمق، مهدی، ۱۳۹۴، توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین‌الملل، مطالعات حقوق انرژی، ۲ (۱)، صص 257- ۲۸۷.

  11. Mousavi, S. F. and Pierre Damagh, M., 2015, Renewable energy development from the perspective of international law, Energy Law Studies, N.2.V. (1), PP. 257- 287.

  ۱۲. موسوی شفائی، سیدمسعود، ۱۳۸۹، رویکرد توسعه‌محور به سیاست خارجی ایران؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها، فصلنامۀ سیاست، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، شماره۲ پیاپی (۴۰)، صص ۳۳۸- ۳۳۹.

  12. Mousavi Shafa'i, S. M., 2010, Development-oriented approach to Iran's foreign policy, Essentials and Challenges, Quarterly Journal of Politics, Journal of Law and Political Science, N.2.V.40, PP. 319- 338.

  ۱۳.  قدیر، ۱۳۷۹، دولت رانتیر و پروژۀ تأمین امنیت ملی، فصلنامة مطالعات راهبردی، شمارۀ ۱و۲، پیاپی(۳).

  13. Qadir, 2000, Renter state and national security project, Strategic Studies Quarterly, N.1 & 2V. (3).

   

  1. Cherp, A. and Jewell, J., 2014, The concept of energy security: Beyond the Four As, Energy Policy, N.75, PP. 415– 421.
  2. Jewell, J., 2011, The model of short-term energy security (MOSES): Primary energy sources and secondary fuels, International Energy Agency (IEA),p17.
  3. Hafendorn, H., 1991, The security puzzle: Theory-building and discipline building in international security, International Studies Quarterly, N.(35)V.1, PP. 3- 17.
  4. Renewable Energy Policy Network for the 21­­st Century (REN21), 2016, Global Status Report.
  5. Global Wind Energy Council (GWEC), 2016, Global Wind Statistics.
  6. International Energy Agency (IEA), 2011, Renewable Energy Technologies: Solar Energy Perspectives. OECD/IEA.
  7. Koolaee, E., 2011, Iran’s role in energy security at regional and global levels, Iranian Economic Review,N.(15)p28.
  8. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2016, Annual Statistical Bulletin.
  9. Pindiga, I. Y. and Olorunfemi, O., 2015, Renewable energy: Comparison of nuclear energy and solar energy utilization feasibility in northern Nigeria, Asian Transaction on Engineering, N.(5)V.2, PP. 19- 23.
  10. http:// suna.org.ir

  سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا).

  1. http://www.irena.org
  2. International Renewable Energy Agency (IRENA).
  3. http://www.need.org/energyinfobooks

  (The NEED Project, Intermediate Energy Infobook (2016). Available from)

  1. http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/world