تحلیل آسیب‌پذیری کاربری اراضی شهری جوانرود در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه ‏ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ‏ارشد جی. آی. اس، دانشگاه تبریز

چکیده

مخاطرات طبیعی و انسانی همواره تهدیدی برای زندگی انسان‏هاست. در دهه‏های اخیر،به‏‏‏رغم پیشرفت‏های علمی در پیش‏بینی حوادث و مدیریت بحران، بلایای طبیعی همچنان هزینه‏های سنگینی به جوامع انسانی وارد می‏سازند. از آنجا که ایران در میان ده کشور بلاخیز جهان قرار دارد و از میان بلایای طبیعی زمین‏لرزه در ایران، بنا به ماهیت خاص خود، از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است‏ـزیرا نسبت به سایر بلایای طبیعی دیگر فراوانی آن بیشتر است‏ـ تلفات و صدمات فراوانی نیز به همراه دارد. شهر جوانرود از شرایط ویژه‏ای در رابطه با مخاطراتی همانند زلزله برخوردار است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه‏ای (ANP) و با بهره‏گیری از نرم‏افزارهای  Super  Decisionو ARC GIS و با استفاده از داده‏های مربوط به کاربری اراضی شهر جوانرود، DEM 30×30 متری و نقشة زمین‏شناسی 1:100000 پس از تبیین اصول، اهداف نقشه‏های آسیب‏پذیری مورد نیاز برای مشخص‏کردن پهنه‏های خطر به‏دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حدود 20/0 از فضاهای ساخته‏شدة شهری جوانرود در برابر این نوع از مخاطرات آسیب‏پذیری متوسط به بالایی دارد و ساختار کالبدی مطلوبی در چارچوب بحث مدیریت زلزله ارائه نمی‏کند؛ محلات حاشیه‏نشین در پهنة آسیب‏پذیری بالا و نیز مسکن مهرهای شهر به علت قرارگرفتن در حاشیة مرتفع شهر و سنگ بستر نامناسب و ارتفاع و شیب زیاد و تعداد طبقات بیشتر نسبت به سایر واحدها دارای آسیب‏پذیری بیشتری می‏باشند. فضای مسکونی و کاربری اراضی جوانرود نشان می‏دهد، درصورت بی‏توجهی و برنامه‏ریزی نامناسب، رویکرد مقابله با زلزله می‏تواند به فاجعة انسانی و مصیبتی بزرگ منتهی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Javanrud Urban Land Use Vulnerability to Earthquake, Using Network Analysis (ANP) and Geographic Information System (GIS)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Raouf Heidarifar 1
 • Abdullah Mahmoudi 2
1 Assistant Professor of Political Geography, Payame Noor University
2 GIS Master, University of Tabriz
چکیده [English]

Natural and human hazards are always a threat to human life. In recent decades, despite scientific advances, prediction of disasters, and crisis management, natural disasters continue to cost human societies dearly. Iran belongs to the 10 most disaster-stricken countries in the world. Among these disasters, earthquake is of particular importance in Iran, since it occurs more frequently and entails significantly more casualties than other natural calamities.
The city of Javanrood in western Iran has a unique position with special circmstances in relation to earthquake.As such, the present study uses ANP and Super Decision and ARC GIS software programs for land use data of Javanrood, namely 30*30 m DEM and ground map Geology on a scale of 1:100,000. After explaining the principles, it gives the vulnerability maps of the city, required for identification of the danger zones. The results indicate that about 20% of Javanrood urban areas are moderately vulnerable to this type of hazard and do not provide a good physical structure within the context of earthquake management. The apartments belonging to Maskan Mehr Project are more vulnerable as they are located on the high margins of the city on inadequate bedrocks, high elevations and slopes, and more floors than other houses.
Methodology 
This research employed ANP, super decision software, and ARC GIS software, for land area data, i.e. 30 * 30 meter DEM and geology map on a scale of 1:100,000. After explaining the principles, objectives, and considerations of inactive defense along with the analysis of passive defense approach in urban areas, the vulnerability maps required to identify the risk areas were identified and, finally, strategies for inertial defense measures related to urban management were provided.
Network Analysis Process (ANP), used in this research, is one of the multivariate decision-making techniques that is very similar to Hierarchical Analysis Process (AHP), being an expanded form of the latter and functioning in a better way. It was first proposed by Thomas El Saaty in 1996. What is more, the theory behind this process is that there is a network structure of the successor to the hierarchical structure. It takes into account the complex relation between decision elements through replacement of a hierarchical structure with a network structure. For this reason, the use of ANP has increased in most areas in recent years. The network analysis method is consisted of 6 steps:
Step One: Modeling and Explaining the Problem
Step Two: Matrix-Pair Comparison Matrix and Estimatation of the Relative Weight
Stage Three: Formation of Primary Supermatrix
Stage Four: Formation of Weight Supermatrix
Step Five: Sufficiently large weighted supermatrix for matrix elements to converge with their row values being equal
Step Six: Calculatation of the final weight of the criteria
Results and Discusssion
Results showed that Javanrood can be divided into three areas: old, new, and marginal. The central part of the city, due to its ancient texture along with vast majority of administrative, commercial, and service centers is of special importance. The older the building, the greater the wear resistance of its materials, which goes hand in hand with the fact that the use of low-quality materials in the past, had reduced buildings’ resistance to earthquake, mounting its level of vulnerability. Relief and health centers are among the most important urban services in the event of accidents for citizens. As the distance from these centers increases, timely relief to citizens is reduced, resulting in a higher level of vulnerability. Presence of open spaces and green spaces in the city's neighborhoods, in addition to allowing the residents to escape and take shelter, thus reducing the number of injuries, can also serve as temporary accommodation centers. So, both during and after the earthquake, it can prove effective in reducing the damage. Slope is also one of the factors to affect the vulnerability of residential buildings and urban facilities to natural factors such as earthquakes. The greater the slope, the higher the vulnerability to earthquakes and vice versa. Moreover, the bedrock type is the most important environmental factor for earthquake waves, influential by moving away and passing alluvial layers. The bedrock factors are known as the effect of the site, which as a resonance of earthquake waves, changes the characteristics of seismic waves such as amplitude, frequency, and durability of the strong movement.
Conclusion
In general, the older the building, the more resistant the building to earthquakes and the greater the vulnerability of the construction due to its increased material burnout and use of past durable materials. Also, the buildings have moderate vulnerability in the suburbs, having the most vulnerable buildings mainly belonging to Maskan Mehr Project houses. This is due to their higher margins and height as well as their greater number of bedrock and floors. Finally about 20% of the built-up spaces in Javanrood have a moderate to high vulnerability to these types of hazards, not providing a desirable body structure within the framework of earthquake management. Marginal neighborhoods in the area of high vulnerability, as well as apartment belonging to Maskan Mehr Project are more vulnerable due to the high elevation of the city, inappropriate bedrock, and the height and slope and the number of floors in comparison to other houses. The residential space and land use of this city are represented in a way that can lead to a great human catastrophe in case of lack of attention and proper planning for controlling earthquakes. Therefore, it is imperative that the city's management and institutions take action to reduce the vulnerability of these areas by looking at passive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ANP
 • Vulnerability
 • Javanrood
 • Earthquakes
 • GIS
 1. آمانی، محمد و آرزو صفویان، 1395، ارزیابی خطر روان گرایی خاک با استفاده از مدل SWM در دشت های جنوبی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان)، مجله مدیریت بحران، ش 10، صص 40-35.
 2. احدنژاد روشتی، محسن و جلیل‏پور، شهناز، 1392، ارزیابی عوامل درونی تأثیرگذار در آسیب‏پذیری ساختمان‏های شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونة موردی: بافت قدیم شهر خوی)، فصل‏نامة آمایش محیط، س ۶، ش 20، صص ۲۳-49.
 3. اردکانی، امیر و همکاران، 1396، بررسی تأثیر فرم ساختمان‏های بلند بر پایداری سازه‏ای آن‏ها با هدف کاهش مخاطرات زلزله نمونۀ موردی: تأثیر پارامتر شکل پلان، مدیریت مخاطرات محیطی، دورة 4، ش 1.
 4. اکبری مهام، امیر، 1389، بررسی وضعیت ساختمان‏های مسکونی به منظور مدیریت بحران با تأکید بر زلزله: نمونة موردی شهر اصفهان، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدۀ جغرافیا و علوم برنامه‏ریزی، دانشگاه اصفهان.
 5. برگی، خسرو، 1384، اصول مهندسی زلزله، چ ۲، انتشارات مؤسسة بین‏المللی زلزله‏شناسی.
 6. بمانیان، محمدرضا؛ رفیعیان، محمدمهدی؛ خالصی، مجتبی و بمانیان، رضا، 1391، کاهش خطرپذیری شهر از مخاطراتی طبیعی (زلزله) از طریق برنامه‏ریزی کاربری زمین، مجلة مدیریت مخاطرات، س ۱، ش 2، صص 5-15.
 7. پرویزیان،علیرضا، 1394، ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در همجواری صنایع مطالعة موردی؛ کلان‏شهر اهواز، پایان‏نامة کارشناسی ارشد رشتة جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 8. پورمحمدی، محمدرضا و همکاران، 1391، برنامه‏ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامه‏ریزی بهینة کاربری اراضی شهری نمونة موردی شهر سنندج، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی سپهر، دورة ۲۱، ش ۸۳، صص 97-107.
 9. ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻣﻠﮑﯽ، ﮐﯿﻮﻣﺮث؛ ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ، آرزو و ﺑﺮﻧﺪﮐﺎم، ﻓﺮﻫـﺎد، 1390، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی، ﻧﺸـﺮﯾﮥ ﺳـﭙﻬﺮ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، صص 70-86.
 10. حسین‏زاده، سید رضا، 1383، برنامه‏ریزی شهری همگام با مخاطرات طبیعی با تأکید بر ایران، مجلۀ جغرافیا و توسعة ناحیهای، ش ۳، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 11. حسینی، میرهادی، 1395، جغرافیای تاریخی زلزله در ایران، فصل‏نامة علمی‏- پژوهشی و بین‏المللی انجمن جغرافیایی ایران، س ۱۴، ش 49.
 12. داداش‏پور، هاشم؛ خدابخش، حمیدرضا و رفیعیان، مجتبی، 1391، تحلیل فضایی و مکان‏یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرایند تحلیل شبکه‏ای (ANP) و سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مجلة جغرافیا و مخاطرات محیطی، ش 1، صص 111-131.
 13. راهنما، امیرحسین و طالعی، محمد، 1390، اولویت‏بندی مناطق شهری تهران در برابر زلزله به کمک مدل فازی و GIS، فصل‏نامة آمایش محیط، ش 16، صص ۵۱-۷۱.
 14. رجایی، عباس، زیاری، کرامت الله، زنگنه شهرکی، سعید و محمد سینا شهسواری، 1398، فصلنامه برنامهریزی فضایی (جغرافیا)، دوره 9 ش3، صص 1-22.
 15. زارع، مهدی، 1391، نقش انسان در مخاطراتى طبیعى، روزنامة شرق، پنجشنبه 21 دی‏ماه.
 16. زبردست، اسفندیار، 1390، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‏ای (ANP) در برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای، نشریۀ هنر‏های زیبا معماری و شهرسازی، دورۀ ۲، ش 41، صص 79-90 .
 17. زنگی‏آبادی، علی؛ قائد رحمتی، صفر و سلطانی، لیلا، 1391، برنامه‏ریزی مدیریت بحران زلزله در شهرها، انتشارات شریعۀ توس، مشهد.
 18. زهرایی، سیدمهدی و ارشاد، لیلی، 1384، بررسی آسیب‏پذیری لرزه‏ای ساختمان‏های شهر قزوین، نشریة دانشکدة فنی، ج 39، ش 3، صص 287- 297.
 19. صفوی، عباس، 1384، تأثیرات برنامه‏ریزی شهری و مدیریت بحران در کاهش خسارت‏های زلزله، مجموعه مقالات نخستین همایش زلزله در درود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود،دانشکده هنرهای زیبا، ش 34.
 20. عبداللهی، مجید، 1380، بلایای طبیعی مسئلة شهرهای امروز، شهرداری‏ها، س ۴، ش 40.
 21. غفوری زرندی، علیرضا؛ قائم‏مقامیان، محمدرضا و امینی حسینی، کامبد، 1388، زمین‏لرزه، توسعة پایدار روستایی و مدیریت خطرپذیری، نخستین همایش ملی توسعة پایدار روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 22. فرامرزی، عباس و حقیقت نائینی، غلام‏رضا، 1392، مکان‏یابی پناهگاه‏های عمومی با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقة 12 شهر تهران، فصل‏نامة علمی‏- ترویجی پدافند غیرعامل، س ۴، پیاپی14.
 23. فرجی سبکبار، حسن‏علی؛ امیدی‏پور، مرتضی؛ مدیری، مهدی و بسطامی‏نیا، امیر، 1393، ارائة مدل پهنه‏بندی آسیب‏پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب‏سازی گزینه‏ها مبتنی بر پروفایل، مدیریت بحران، ش 6، صص 45-55.
 24. فشارکی، سیدجواد و محمودزاده، امیر، 1391، فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل، اصفهان: انتشارات علم آفرین.
 25. ﻓﯿﺮوزی، ﻣﺤﺮﻣ‏ﻌﻠﯽ، 1385، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻬﺮان، رﺷﺪ آﻣـﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ، دورة 21، ش 2، صص 10-17.
 26. قدیری، محمدعلی، 1381، کاربرد روش‏های برنامه‏ریزی شهری در کاهش آسیب‏پذیری مناطق شهری در برابر زلزله، مطالعة موردی منطقة 17 تهران، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 27. گوهری‏پور، سیدعلی، 1391، ارزیابی آسیب‏پذیری لرزه‏ای در منطقة یک شهر تبریز با استفاده از مدل تحلیل چندمعیارة فضایی، مدرس علوم انسانی-برنامه‏ریزی و آمایش فضا، دورة 16، ش 2.
 28. مرکز مطالعات و برنامه‏ریزی شهر تهران، 1391، مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران، مجلة دانش شهر، ش 37.
 29. مشکینی، ابوالفضل؛ شعبانی، مرتضی و نشاط، عبدالحمید، 1396، ارزیابی آسیب‏پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی منطقة 6 تهران)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، دورة 49، ش 2، صص ۲۴۳-258.
 30. موحدی‏نیا، جعفر، 1383، دفاع غیرعامل، تهران: ستاد تدوین متون درسی دافوس.
 31. مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 1397، .geophysics.ut.ac.ir
 32. نگارش، حسین، 1384، زلزله، شهرها، وگسل‏ها، فصل‏نامة پژوهشهای جغرافیایی، دورة 37، ش 52، صص 93-110.
 33. وارثی، حمیدرضا و اکبری مهام، امیر، 1391، بررسی مقاومت ساختمان‏های مسکونی شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: همدان)، فصل‏نامة هفت حصار، س ۱، ش ۱، صص 45-60.

34. Abdollahi, Majid, 2001, Natural Disasters of the Cities of Today, Municipalities, Fourth Year, No. 40. (In Persian)

35. Ahadnezhad R., M. and Jalilpor, S., 2008, Evaluation of internal factors affecting the vulnerability of urban buildings against earthquake using GIS (case study: Old tissue of Khoy city), Journal of Environmental Studies, Vol. 6, No. 20, PP. 23-49. (In Persian)

36. Akbari Maham, Amir, 2010, Assessing the Status of Residential Buildings for Crisis Management with Emphasis on Earthquake: A Case Study of Isfahan City, MA Thesis, Faculty of Geography and Planning Sciences, University of Isfahan (In Persian)

37. Alcantara-Ayala, I., 2002, Geomropology , Natural Hazard,Vulnerability And Prevention Of Natural Disasters In Developing Countries; Geomorphology, No. 47, PP. 107-124.

38. Amani, Mohammad and Arezu Safavian, 2016, Risk analysis of soil liquefaction Using SWM in the South Plains area of the river Gorgan, Golestan Province, the Journal of  Crisis Management, No. 10, pp. 35-40. (In Persian)

39. Ardakani, A. et al., 2012, Investigation of the Effect of Long-Form Buildings on Their Stability with the Purpose of Reducing Earthquake Risks. Case Study: The Effect of Plan Pattern Parameters, Environmental Management, Vol. 4, No 1. (In Persian)

40. Bemaneian, M.; Rafeian, M.; Khalesi, M. and Bemaneian, R., 2012, Reducing the city's risk of natural hazards (earthquakes) through land use planning, Journal of Risk Management, Vol. 1, No. 2, PP. 5-15. (In Persian)

41. Bergie, Khosrow, 2005, Principles of Earthquake Engineering, International Institute of Seismology, Second Edition. (In Persian)

42. Birkmann J.  and Wisner, B., 2006, Measuring Un-Immeasurable: The Challenge Of Vunerability; UNU Istitute For Environment And Human Security (UNUEHS). No. 5.

43. Chung, S. and Lee, W., 2005, analytic network process approach for mix planning, international journal of production economics, Vo1. 18, No. 96, PP. 15-36.

44. Curtin, K., 2009, Urban Defense Planning and Design, International Conference Urban Systems, USA.

45. Cutter, S.L., 1996, Societalresponses To Environmental Hazards, Intsoc. Sci.J.

46. Dadashpor, H.; Khodabakhsh, H. and Rafiean, M., 2010, Spatial analysis and location of temporary accommodation centers using the integration of the Analytical Network (ANP) process and the Geographic Information System (GIS), Journal of Geography and environmental hazards, Vol. 1, No., PP. 111-131. (In Persian)

47. Faraji Stebbar, HassanAli; Omidipour, Morteza; Moderator, Mehdi and Bastamnia, Amir, 2014, Presentation of Ahwaz Vulnerability Zoning Model Using Profile-Based Options Sorting Model, Crisis Management, No. 6, PP. 45-55. (In Persian)

48. Faramarzai, Abbas and Haghighat Naei, Gholamreza, 2013, Location of Public Shelters with Passive Defense Approach in District 12 of Tehran, Journal of Passive Defense, 4th year, 14th consecutive. (In Persian)

49. Fesharaki, Seyed Javad and Mahmoodzadeh, Amir, 2012, Descriptive Culture of Passive Defense, Science Publishing, Isfahan. (In Persian)

50. Firoozi, M., 2006, Opportunities and Challenges of Tehran Geography, Development of Geography Education, Vol. 21, No. 2, PP. 10-17. (In Persian)

51. Ghadiri, Mohammad Ali, 2002, Application of Urban Planning Methods in Reducing Vulnerability to Urban Earthquakes, Case Study of Tehran District 17, MSc Thesis, Tarbiat Modarres University. . (In Persian)

52. Ghafouri Zarandi, A.; Ghaygamian, M. and Amini Hosseini, K., 2009, Earthquake, Sustainable Rural Development and Risk Management, First National Conference on Rural Development, Ramesi University, Kermanshah. (In Persian)

53. Gohari Pour, Seyyed Ali, 2012, Estimation of Seismic Vulnerability in a Tabriz Region Using A Multi-Criterion Analysis Model, Lecturer in Humanities, Planning and Space Design, Vol. 16, No 2, PP. 47-63. (In Persian)

54. Heirs, H. and Akbari Maham, Amir, 2012, Investigating the Resistance of Urban Residential Buildings against Earthquakes (Case Study: Hamedan), Haft Hesar Quarterly Journal, No. 1, PP. 45-60.

55. Hossaini, M., 2015, Geographic Historical Earthquake in Iran, The Journal of Research and International Iranian Geographic Society, Vol. 14, No. 49. (In Persian)

56. Hosseinzadeh, Seyed Reza, 2004, Urban Planning in Accordance with Natural Hazards with Emphasis on Iran, Journal of Geography and Regional Development, Third Issue, Ferdowsi University of Mashhad Publications. (In Persian)

57. ICG, International Centre For Geohazards, 2004b); Slope Stabilityanalysis For Risk Assessment; Risk And Vulnerabilityassessment For Geohazards, ICG Report-2004-2-5, Oslo , Norway, 102p.

58. ISDR, 2004, Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives United Nations international strategy for disaster reduction. London: Addison- Wesley.

59. Keller, C., 2007. Urban riots in France, history, pattern and the significance of institutional violence, Journal of Social Justice, Vol. 25, PP. 34-56.

60. Lantada, N.; Pujades, L. and Barbat, A., 2009, Vulnerability index and capacity spectrum based methods for urban seismic risk evaluation, A comparison, Nat Hazards, No. 51, PP. 501-52.

61. Meshkini, A., Shabani, M., neshat, A., 2017, Evaluating EducationalUser's Vulnerability Using Inactive Urban Defense Against Earthquakes (Case Study of Tehran District 6), Geographic human research, Vol. 49, No. 2, PP. 243-258. (In Persian)

62. Movahedinya, J., 2004, Inactive Defense, Tehran: Dafos Textbook Editorial Board, First Edition, PP. 4.

63. Negaresh, H., 2005, Earthquakes, cities and Faults, Quarterly journal of Geographic research, Vol. 37, No. 52, PP. 93-110. (In Persian)

64. Parvizian, Alireza, 2015, Assessment of Passive Defense Requirements in the Neighborhood Industries Case Study: Ahwaz Metropolitan, MA Thesis in Geography and Urban Planning, under the guidance of Dr. Saeed Amanpour, Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian)

65. Pourmohammadi et al., 2012, Urban Planning Appropriate for Passive Defense with Emphasis on the Evaluation and Optimal Planning of Urban Land Use Case Study of Sanandaj City, Vol. 21, No. 83, PP. 97-107. (In Persian)

66. Pourmohammadi, M.; Maleki, K.; Shafaghaye, A. and Brendkam, F., 2011, Urban planning in proportion to passive defense with emphasis on the evaluation of urban land use optimization, Sepehr Journal, Winter, Geographic Organization of Armed Forces, PP. 70-86. (In Persian)

67. Rahnema, H. and Talee, M., 2011, Prioritization of Tehran's urban areas against earthquakes using Fuzzy model and GIS, Quarterly Journal of Environment, Vol. 16, No. PP. 51-71. (In Persian)

68. Rajaei1, Sayed Abbas, Keramatollah Ziyari  , Saeed Zanganeh Shahraki , Mohammad Sina, 2019, Shahsavary Spatial analysis of city size changes with the level of social vulnerability (Case study: Cities over 10,000 populations in Iran), the Journal of Spatial Programe,   Vol. 9, No. 3, pp. 1-22. (In Persian)

69. Safavi, Abbas, 2005, The Impacts of Urban Planning and Crisis Management on Earthquake Damage Reduction, Proceedings of the First Earthquake Conference in Doroud, Islamic Azad University of Dorood, Dord. (In Persian)

70. Samaddar, S. and Okada, N., 2006, Participatory Approach For Post- Earthquake Reconstruction In The Villages Of Kachehh, India, Annuals Of Disaster, Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., No. 49 B.

71. Smith, K., 2000, Environmental hazards, assessing risk and reducing disaster, 3rd Ed, London and New york.

72. Tang, A. and Wen, A., 2009, An intelligent simulation system for earthquake disaster assessment, Computers & Geosciences, No, 35, PP. 871-879.

73. Tehran Center for Studies and Planning, 2012, Concepts of Non-Agent Defense in Urban Management Focusing on Tehran, Daneshshahr Journal, No. 37 (In Persian)

74. The World Bank, Mainstreaming Hazard Risk Management In Rural Projects, Writen By Jolanta Kryspin Watson, 2006, Http://Www.Worldbank.Org/Hazards.

75. Thomas Phillip, 1949, Chinese warfare, in: Sun Tzu wu, the Art of war, Tran. By lionel Giles (Harrisburg, millitary Service Pub.

76. Tom, S., 1994, This Dynamic Planet: World Map of Volcanoes, Earthquakes, Impact Craters, and Plate Tectonic, published by the U.S. Geological Survey, Reston, VA.

77. Varesi, H. and Akbari, A. 2012, Investigating Resistance of Urban Residential Buildings against Earthquakes (Case Study: Hamadan), Quarterly journal, Vol. 1, No, PP. 45-60. (In Persian)

78. Yamin, F.; Atiq, R. and Saleemul, H., 2005, Vulnerability, Adaptation and Climate Disasters: A Conceptual Overview, IDS Bulletin, Vol. 36, Issue 4, PP. 1-14.

79. Zahraie, S. and Ershad, L., 2005, Investigation of Seismic Vulnerability in Qazvin City Buildings, Journal of Technical School, Vol. 39, No. 3, PP. 287-297. (In Persian)

80. Zangi Abadi, Ali; Ghaed Rahmati, Safar and Soltani, Leila, 2012, Earthquake Crisis Management Planning in Cities, Sharia Toos Publications, Mashhad. (In Persian)

81. Zebardast,E., 2011, Application of Network Analysis Process (ANP) in Urban and Regional Planning, Journal of Fine Arts and Architecture and urbanism, Vol. 2, No. 42, PP. 79-90. (In Persian)