دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-364 
3. نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم

صفحه 35-46

10.22059/jhgr.2020.104307.1006780

کرامت الله زیاری؛ مجتبی روستا؛ سجاد رفیعیان؛ مرجان دلوی