دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-364 

مقاله علمی پژوهشی

تبیین زیست پذیری محیطی سکونتگاه های روستایی پیرامون کلان شهر رشت

صفحه 1-22

10.22059/jhgr.2018.255494.1007676

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصرلله مولایی هشجین


نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم

صفحه 35-46

10.22059/jhgr.2020.104307.1006780

کرامت الله زیاری؛ مجتبی روستا؛ سجاد رفیعیان؛ مرجان دلوی