دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 793-1163 
2. تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی

صفحه 811-832

10.22059/jhgr.2020.290878.1008024

سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمود واثق


19. عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری

صفحه 1121-1142

10.22059/jhgr.2020.303831.1008130

محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی