دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 793-1163 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران

صفحه 793-810

10.22059/jhgr.2020.296238.1008074

علی خاکساری؛ امیرحسین معصومی فر؛ مریم آسایش


تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی

صفحه 811-832

10.22059/jhgr.2020.290878.1008024

سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمود واثق


عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری

صفحه 1121-1142

10.22059/jhgr.2020.303831.1008130

محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی