واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه یزد

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه یزد

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه یزد

4 استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه یزد

چکیده

مدیریت دانش تضمینکنندة برتری‏های بلند‏مدت برای سازمان‏ها و جوامع و میزان بهره‏ گیری آنها از سرمایه ‏های انسانی، فکری، و اطلاعاتی است. شناخت مدیریت دانش، بهعنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی در توسعة مدیریت شهری، ضروری است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی است. با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه‏های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن مجموعه‏ ای از روش‏های «توصیفی- تحلیلی و همبستگی» است. اطلاعات و دادهها به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسش‏نامه) جمع ‏آوری شده است. مدیران، معاونان و کارشناسان شهرداری‏ های شهر یزد (287 نفر) جامعة آماری تحقیق حاضر را تشکیل میدهند، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 102 نفر تعیین شده که بر اساس اصل «تسهیم به نسبت» در شهرداری‏ های شش‏ گانة شهر یزد تقسیم شده است. در این پژوهش، برای تعیین پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که با استفاده از پیشآزمون بر روی سی پرسشنامة مقدماتی، آلفای پرسشنامة مدیریت ‏دانش برابر با 964/0 و پرسشنامة مدیریت شهری برابر 957/0 به‏دست آمد. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده‏ ها از رویکرد آماری مدل ‏سازی معادله‏ های ساختاری (SEM) و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری و بسیار زیادی در مدیریت شهری دارد که مقدار آن برابر با 88/0 است و حدود 77 درصد از واریانس مدیریت دانش را تبیین می‏کند.
مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلند‌مدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آنها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی که می‌توان بر توسعه مدیریت شهری داشته باشد، پیاده‌سازی آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the knowledge management components on urban management performance Case study: Yazd city

نویسندگان [English]

 • Somayeh Ahmadinejad 1
 • Mohammad Hosaein Saraei 2
 • Mohammad Reza Rezaei 3
 • Reza Mostofiolmamaleki 4
1 دانشگاه یزد
2 Yazd University
3 Yazd University
چکیده [English]

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge management"
 • "Urban management
 • "
 • "Municipalities"
 • "Yazd city
 1. پرهیزکار، اکبر و کاظمیان، غلامرضا، 1384، رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان‏شهری تهران، پژوهش‏های اقتصادی، 16، 40-58.
 2. شهرداری شهر یزد، 1395، اطلاعات جامع شهرداری شهر یزد.
 3. طلایی‏ شکری، شهاب؛ طبرسا، غلام‏علی و صادقی، احمد، 1395، تبیین عوامل زمینه‏ای استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، فصل‏نامة مطالعات دانش‏شناسی، 2 (7)، 1-20.
 4. عبدی دانشپور، زهره؛ ابراهیم‏نیا، وحیده و محمودپور، ته‏سرین، 1393، تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست‏گذاری یکپارچه در کلان‏شهر تهران، مجلة هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 19 (1)، 57-70.
 5. عفیفی، رامین، 1395، اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقة یک شهر تهران، مطالعات مدیریت شهری، 7(23)، 78-91.
 6. مرادی، محمود؛ شاه‏بهرامی، اسدالله، مهدوی؛ مهرگان و بهجتی‏نژاد، آمنه، 1390، نقش مدیریت دانش و سیستم‏های مدیریت دانش در مدیریت اثربخش شهری، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان.
 7. مرکز آمار ایران، 1395، سرشماری 1395.
 8. Blau, G.; Hill, T. L.; Snell, C.; Atwater, C.; Halbert, T. and Zuckerman, M. M., 2016, Testing the relationship of gender and business major to professional development behaviors and expected employment. Journal of Education for Business, 91(5), 274-279.
 9. Donate, M. J. and Sánchez de Pablo, J. D, 2015, The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation, Journal of Business Research, 68, 360-370.
 10. Durst, S. and Bruns, G., 2016, Sustaining the Future of the Public Sector: Insights into a Swedish Municipality’s Dealing with Knowledge Management and Succession Planning. Journal of Information & Knowledge Management, 15(2), 20-32.
 11. Gaffoor, S. and Cloete, F., 2010, Knowledge management in local government: the case of Stellenbosch Municipality: original research. South African Journal of Information Management, 12 (1), 1-7.
 12. Glückler, J.; Lazega, E. and Hammer, I., 2017, Knowledge and Networks, Knowledge and Space, No. 11, ISBN 978-3-319-45023-0, Springer Open, Cham, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45023-0.
 13. Hall, R. D.; Hall, R. D.; Rowland, C. A. and Rowland, C. A., 2016, Leadership development for managers in turbulent times. Journal of Management Development, 35(8), 942-955.
 14. Kitchin, F.; Ovens, W. and Turpin, M., 2013, Capacity building through knowledge management: a toolkit for South African municipalities.
 15. Kolvir, A. K.; Ghorbani, N. and Deray, M., 2016, Considering the influence of factors affecting implementation of knowledge management (case study: central department of Rasht's municipality-Guilan, Asian Journal of Research in Banking and Finance, 6(2), 65-75.
 16. Lawson, S., 2003, Examining the relationship between organizational culture and knowledge management. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University.
 17. Lindner, F. and Wald, A., 2010, Success factors of knowledge management in temporary organizations, International Journal of Project Management, 1-12.
 18. Megginson, D. and Whitaker, V., 2017, Continuing professional development. Kogan Page Publishers.
 19. Ozlen, M. K., 2013, Comparison of the Adoption of Knowledge Management Systems among the Employees of a Turkish Municipality. Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive, 1, 112-129.
 20. Poortinga, Y. H., 2017, The organization of continued professional development. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 18(2), 221-223.
 21. Schutte, N. and Barkhuizen, N., 2015, Knowledge Management and Sharing in Local Government: A Social Identity Theory Perspective. Electronic Journal of Knowledge Management, 13 (2), 130-141.
 22. Svärd, P., 2014, The impact of information culture on information/records management: A case study of a municipality in Belgium. Records Management Journal, 24(1), 5-21.