واکاوی تأثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری نمونه موردی: شهر یزد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده

مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلند‌مدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آنها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی که می‌توان بر توسعه مدیریت شهری داشته باشد، پیاده‌سازی آن ضروری است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات «کاربردی» است. با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه‌های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن مجموعه‌ای از روش‌های «توصیفی – تحلیلی و همبستگی» است. جمع‌آوری اطلاعات و داده ها به دو صورت« اسنادی و پیمایشی(پرسش‌نامه)» انجام پذیرفته است. مدیران، معاونین و کارشناسان شهرداری‌های شهر یزد (287 نفر) جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 102 نفر تعیین شده که براساس اصل« تسهیم به نسبت » در شهرداری‌های شش‌گانه شهر یزد تقسیم شده است. در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که با استفاده از پیش آزمون بروی 30 پرسشنامه مقدماتی، آلفای پرسشنامه مدیریت‌دانش برابر با 964/0و پرسشنامه مدیریت شهری برابر 957/0 بدست آمد و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد آماری مدلسازی معادله‌های ساختاری (SEM) و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری در حد نسبتاً زیادی بر مدیریت شهری دارد که مقدار آن برابر با 88/0 است و حدود 77 درصد از واریانس مدیریت دانش را تبیین می‌کند.
مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلند‌مدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آنها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی که می‌توان بر توسعه مدیریت شهری داشته باشد، پیاده‌سازی آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the knowledge management components on urban management performance Case study: Yazd city

نویسندگان [English]

 • somayeh ahmadinejad 1
 • mohammad hosaein saraei 2
 • mohammad reza rezaei 2
 • Reza Mostofiolmamaleki 3
1 دانشگاه یزد
2 دانشگاه یزد
چکیده [English]

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd. In this study Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The pre-test on 30 baseline questionnaires, knowledge management questionnaire alpha as 0.964 and urban management questionnaire as 0.957 were used for analysis. Data were analyzed via the SEM and second-order confirmatory factor analysis test. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on urban management as 0.88, explaining 77% of the variance of knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Urban management, Municipalities, Yazd city.

Knowledge management guarantees the long-run superiorities for organizations and societies. It is also the extent to which they utilize human, intellectual and information capital. Understanding knowledge management as a spirit governing organizational practices and the effectiveness that it can have on the development of urban management is essential to its implementation. This study is a kind of "applied" study. Due to the nature of the subject and the components under consideration, the approach to it is a set of descriptive-analytical and correlation methods. Data gathering was done in both documentary and survey (questionnaire) forms. The statistical population of this study is managers, deputies and experts of Yazd city (287 people). Using Cochran's formula, a sample size of 102 participants was calculated according to the principle of proportionality in the six municipalities of Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge management"
 • "Urban Management
 • "
 • "Municipalities"
 • "Yazd city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1399