دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 365-792 
بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند)

صفحه 673-695

10.22059/jhgr.2020.285523.1007975

ناصر بیات؛ محمد رضا پورغلامی سروندانی؛ هادی فدایی؛ علی اصانلو