واکاوی و پایش سیاست‌های اجتماعی- فضایی در پهنه‌ای جغرافیایی شهر (موردپژوهی: شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

سیاست‌های اجتماعی- فضایی، زنجیره‌ای از تصمیم‌های اختیار شده توسط مراجع عمومی در هر یک از سطوح ملی، منطقه‌ای، فراشهری و شهری هستند که بر نحوه زیست انسان‌ها در شهرها، مشکل‌های شهرها و کیفیت زندگی در آنها، اثر می‌گذارند. در سیاستگذاری شهری ممکن است لابی‌های سیاسی، رسانه‌ها و گروه‌های فشار خارج از سازوکار رسمی سیاست‌گذاری نیز قادر شوند ترجیح‌های خود را بدون پیمودن یک فرایند تصمیم‌گیری، در سیاست‌ها وارد کند. لذا، تحقیق حاضر به واکاوی و واپایش سیاست‌های اجتماعی و نابرابری فضایی در شهر گرگان می‌پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و شیوه‌ای گردآوری داده‌ها اسنادی-کتابخانه‌ای می‌باشد. از تکنیک‌های کمی- ریاضی تصمیم‌گیری چند معیاره وازپاس ، دابلیو‌اس‌آ ، کوپراس و جهت وزندهی از آنتروپی شانون استفاده گردید، همچنین جهت نتیجه‌گیری بهتر از تکنیک تلفیقی کاندرست استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که شاخص‌های خدمات شهری در نواحی هشتگانه گرگان به صورت متوازن توزیع نشده و تفاوت چشمگیری بین نواحی شهر گرگان از نظر برخورداری از شاخص‌های عدالت فضایی ملاحظه می‌شود. یافته‌های تکنیک تلفیقی کاندرست بیانگر آن است: نواحی 4 و 1 به ترتیب در بالاترین و پایین‌ترین سطح شاخص‌های رفاه اجتماعی قرار گرفته‌اند. اولویت‌بندی نواحی از لحاظ برخورداری از شاخص‌های خدمات شهری نشان می‌دهد که؛ نواحی 4، 3 و 6 به عنوان نواحی برخوردار، نواحی 7 و 8 به عنوان نواحی نیمه‌برخوردار و نواحی 2، 5 و 1 به عنوان نواحی محروم از خدمات زیرساخت‌شهری قرار دارند. با توجه به یافته‌های این تحقیق مدیران و مسئولین شهری علی‌الخصوص سیاست‌گذاران و مشاوران توسعه برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبردی- عملیاتی شهرداری گرگان می‌توانند با تغییر سیاست و اصلاح بودجه‌بندی فضایی و تدوین برنامه‌‌های اجرایی سالانه، نابرابری‌های فضایی را کاهش و در نتیجه محیط شهری پایدارتری را در محور‌های مختلف برای شهروندان تضمین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thorough investigation and monitoring of spatial, social policies pertaining to city zoning ( case : Gorgan )

نویسنده [English]

  • Ebrahim Moammeri 2
2 Department of Geography and Urban planning , Golestan University
چکیده [English]

Thorough investigation and monitoring of spatial, social policies pertaining to city zoning ( case : Gorgan )
Spatial social policies comprises of sets of apt decisions taken by public entities at different levels including national, regional ,urban and intera urban ones .These would have an impact upon human livelihood as well as the quality of the life and other corresponding urban problems .With regard to urban policy decisions there exists a likelihood that some political key figure layers as well as medias and pressure groups, away from formal mechanism and decision processes being able to prioritize their political wills .The major objective of this paper is to thoroughly investigate and monitor the spatial social inequality policies detected in some zones in Gorgan as this work's study area. From objective side, this study has an applied nature. However, methodologically speaking it relies on a descriptive and analytical approach . This study is based on documentations as well as some mathematical and quantitative techniques including WASPAS ,WSA , COPRAS and Entropy Shannon . This is followed by application of some combining technique including kanderast?. This study suggests that Gorgan 's eight zones show uneven distribution regarding urban services indices. That means that there exists some drastic discrepancies with regard to possession of social justice indices associated with different zones. As such, based on kanderast combination technique, zone 4 possesses the highest value as opposed to zone 1 regarding social welfare. Prioritizing different Gorgan's zones based on urban social services reveals that zones 4,3, and 6 are ranked as the most privileged ones followed by zones 7 and 8 as semi privileged ones. Zones 2, 5 and 1 are ranked as the deprived ones regarding urban infrastructures.It is argued that Gorgan's key corresponding urban figures, more specifically urban politicians and strategic urban planning consultants should reduce spatial inequalities. This can be achieved by utilizing modified, improved urban policies and some budget amendment. The changes along this line will ultimately assure more sustainable urban environments.
Key words:Social Policies, Spatial Urban Justice, Decision Making Technique, Urban Planning , Gorgan City

Introduction
Generally speaking, political, social approaches as well as the politics and its social implication have great impacts upon the production of geographical space.This means that the politics along with political space economy aim to pave the way and ultimately shape decent urban spaces for the citizens.In fact, the geographic spaces are the setting of different economic, social and political functions in which affects the production of urban space.It is suggested that the government with its apt policies is capable of transforming urban spatial organization as well. The government is responsible for creation of urban geographic spaces and the corresponding functional structural changes as well as geographic balances and imbalances. Generally speaking, accomplishing targeted and well balanced urban development is the major objective of urban regional planning. Furthermore, urban services are being considered as the most fundamental realm of urban planning policies. Therefore, service allocation processes, due to its impact upon urban livability and promotion of comfort level and well being, should receive prime attention regarding advance urban management.
Methodology
This study has descriptive and analytical nature and from objective aspect it is applied as well. Our approach further bases on the existing relevant documentation in order to compile the required information.The statistical population is comprised of Gorgan's eight zones. Regarding analytical sphere, the study applies WSA, COPRAS, and WASPAS.
Results and discussion
Based on WASPAS technique those area with value close to 1 are considered to be privileged as opposed to deprived ones with values close to 0 .
This study suggests that different zones in Gorgan experience varied value levels regarding welfare indices. As such, zones 4, 8, 6, 7, 3, 5, 2 and 1 with values of 0.4096, 0.4022, 0.3802, 0.2981, 0.2540, 0.1461, 0.1192 and 0.0696 respectively correspond to different hierarchical spectrum level as far as the urban welfare is concerned. This indicates the unfair and unsuitable status of selected Gorgan's zones as far as urban welfare indices are concerned .Based on COPRAS technique, out of 16 urban service indices, zones 4, 1, 2, 5, 3, 7, 6, and 8 with the development coefficient 1 , 0.8222, 0.7423, 0.5762, 0.5762, 0.5013, 0.4076 and 0.1935 respectively correspond to different hierarchical spectrum level as far as the urban welfare is concerned.With regard to the application of WSA technique, zone 4 with corresponding development coefficient 0.5081 got the highest rank followed by zone 3 (0.3226). Zone 6 with development coefficient of 0.3220 holds the third position followed by zone 7 (0.2590). Zone 8 with development coefficient 0.2047 ranked the fifth followed by zone 2 (0.3226 ) Lastly, zone 5 with development coefficient 0.0804 ranked seventh followed by zone 1 (0.0417).Based on kandrast combination technique out of 8 selected zones, zone 4 ranked the highest as opposed to zone 1 (lowest rank) as far as the urban welfare service indices are concerned . Furthermore, zones 4, 3, and 6 are categorized as privileged and abundant zones . This is followed by zones 7 and 8 known as semi privileged ones. However, zones 2 ,5 and 1 are categorized as deprived ones with respect to receiving urban welfare services.
Based on forgoing discussions, Kandrast technique would be well justified to accomplish better allocation of urban services and combating spatial inequalities between Gorgan 's different zones. Our study reveals the drastic differences and inequalities among Gorgan's selected zones as far as urban welfare services is concerned. Zone 4, 3 and 6 are categorized as privileged and abundant zones. This is followed by zone 7 and 8 known as semi privileged ones and zones 2, 5 and 1 are categorized as deprived ones with respect to receiving urban welfare services. Regarding fair distribution of urban welfare services, the following recommendations sound appropriate :
Urban planning key figures should involve and incentivize citizens in implementation of urban plans. That means more active community participation is highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Policies
  • Spatial Urban Justice
  • Decision Making Technique
  • Urban Planning
  • Gorgan City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1398