بررسی ادراکات شهروندان از اثرات خزش شهری: مورد مطالعه شهر دماوند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

2 گروه آموزش جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

3 گروه آموزش جغرافیای دانشکده فرماندهی وستاد.دانشگاه علوم انتظامی.ایران.تهران

چکیده

گسترش کالبدی سکونتگاه‌های شهری در چارچوب مفهوم خزش شهری یکی از عوامل اصلی تغییر چشمانداز جغرافیای شهری در جهان معاصر به شمار می‌آید؛ این پدیده پیامدها و چالش‌های بسیاری برای توسعه پایدار و زیست‌پذیری نواحی شهری در پی دارد. در اغلب موارد خزش به مفهوم گسترش فیزیکی و رشد کنترل نشده و بی‌برنامه سکونتگاه‌های شهری در قلمرو فضاهای پیراشهری شناخته می‌شود. هدفِ این پژوهش، بررسی ادراکات شهروندان از اثرات خزش شهری در دماوند از توابع استان تهران است. در چارچوب روش‌شناسی کمّی با رویکرد توصیفی پیمایشی، از 384 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از یک خز پرسشنامه استاندارد پرسشگری به عمل آمد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی وضعیت نرمالیتی به کار رفت. پس از اطمینان از نرمال بودن داده‌ها و آزمون تی تک‌نمونه‌‌ای برای تجزیه و تحلیل آماری به کار رفت. پایایی هر یک از ابعاد پنجگانه مورد بررسی، با استفاده از ضریب آلفای مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه شهروندان اثرات منفی خزش شهری در همه ابعاد بررسی شده بالاتر از از حد متوسط تایید می‌شود. در این میان، مهمترین اثرات منفی خزش شهری در دماوند از دیدگاه شهروندان عبارتند از: "تغییر غیراصولی کاربری زمین‌های کشاورزی"، "افزاش آلودگی هوا"، " افزایش هزینه‌های احیای طبیعت و حفاظت از محیط زیست"، "اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی شهر"، " رشد فیزیکی شهر به طور بی برنامه، خودجوش و کنترل نشده". یافته های پژوهش دربردارنده نتایج کاربردی برای نهادهای مرتبط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و همچنین آمایش سرزمین در شهرستان دماوند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of citizens' perceptions about urban sprawl effects (Case study: Tehran/Damavand)

نویسندگان [English]

 • naser bayat 1
 • mohammad pourghoolami sarvandani 2
 • Hadi Fadaei 1
 • ali osanlo 3
1 Department of Geography, Faculty of Dafos, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Geography, Faculty of Daffus, Amin University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of gogeaphy
چکیده [English]

Introduction
Urban growth and creepsprawl is a dynamic and if this process continuous so fast and unplanned, in addition urban spaces could not creating a good physical composition. Also, it will create many problems in various social, economic and environmental areas for the urban space. It will be a model of a sick city that has suffered from the damage caused by this growing disorder from the development of the city. This form of physical growth of the city is in conflict with the sustainable development of the city.
CreepSprawl is generally seen as a low-density, unplanned, and irregularly growing phenomenon outside of urban centers. Compared to intensive development city, urban creepsprawl develops more peripheral spaces and absorbs areas around the city. And so it destroys many rural settlements and agricultural land uses, challenging the countryside ecosystem.
Damavand city in the northeast of Tehran metropolis has also been strongly affected by the mentioned conditions. This city to the above problems has been increasingly expanding from the center to the natural and rural suburbs around the central city in recent decades. Problems caused by urban management weaknesses, in order to create an unfavorable role in controlling the conditions governing the growth and physical development of Damavand city. The city of Damavand, towards uncontrolled growth, led to the surrounding natural and rural spaces, especially in the northern and southern parts. Therefore, the present study examines the different dimensions of the negative effects to urban creepsprawl in Damavand city.
Theoretical Foundations
The creepsprawl phenomenon in a variety of ways, from the perspective of developmental aesthetics to local street patterns can be described. There are several common features that encompass literature that can be help researchers to understand and even measure it. These include: 1. Low-density, single-family homes; 2. Dependence on cars; 3. Existence of creepsprawl growth outside urban centers; 4. Growth creepsprawling pattern; 5. Extension of urban growth; 6. Unspecified boundaries between urban areas and rural areas. By examining the theoretical literature of urban creepsprawl, these theories can be categorized under five heading groups;
Research method
This research is applied in terms of purpose, and in terms of the nature and method of data collection and analysis is quantitative, and descriptive-survey in terms of implementation method. Data collection tools are the standard questionnaire of the European Environment Agency on the subject of "urban creepsprawl" along with field observations. This questionnaire was designed to evaluate the effects of urban creepsprawl from the perspective of urban development stakeholders. Based on this, the citizens living in the native or permanent city of Damavand were considered as statistical population. The Likert range consisted of five options for answering questions. The Cochran's formula was used at the error level of 0.05 to determine the sample size. The Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the research instrument. Based on the population of Damavand city, the last official census of the country (2016) and using Cochran's formula, the sample size was estimated to be 384 people. Samples were selected by simple random sampling. The Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. Finally, after ensuring that the data were normal, an inferential and parametric test was used to analyze the data.
Discussions and findings
The data in this part of the study have a high reliability (0.85). In all items, the t-test value was 95% significant. Also, the average obtained in all cases is higher than acceptable. The findings show that from the perspective of respondents, urban creepsprawl has a negative impact on Damavand's natural resources and environmental countryside ecosystem. This situation shows that in general, the items that affect the impact of urban creepsprawl on water and soil resources are more important to the citizens living in Damavand.
In examining the reliability of urban creepsprawl data on the health and quality of life of Damavand citizens, the value of Cronbach's alpha was 0.74, which indicates an acceptable level of confidence. Also, the average number in all cases is more than acceptable, i.e. 3 as the middle limit. In general, the findings show that in this part of the research, the impact of urban creepsprawl on the dimensions of environmental pollution has received more attention from respondents.
In the reliability study of the economic effects of the urban creepsprawl phenomenon in Damavand, the value of Cronbach's alpha was 0.83. This value indicates the reliability and high validity of the obtained data. In general, the analysis of the findings of this part of the research shows that economic issues related to the environment and more energy consumption are in the focus of respondent's attention. Rising urban living costs and rising wastewater and urban waste management are other issues that come to the next.
By its nature, urban creepsprawl is a physical development and physical expansion of the city into its surroundings. The results of the T-test were observed in both significant cases and the mean value was calculated beyond the acceptable level, so that the average of "physical growth of the city unplanned, spontaneous and uncontrolled" was equal to 4.11, and the mean of "creating dense textures and disrupting the process of renovation and improvement of the city" was 4.99.
Conclusion
The findings show due to the growth of environmental pollution, increased vulnerability to that the threat to the health of citizens. And also, natural disasters due to manipulation and uncontrolled interventions in the natural environment, uncontrolled growth of population and population density in the region are more threat to the health of citizens. The negative economic effects of urban creepsprawl in Damavand include: increasing the costs of nature restoration and increasing the costs of environmental protection; increasing consumption and energy costs; increasing the cost of land and housing; increasing the cost of developing urban infrastructure and services; increasing the cost of relocation and transportation; rising wastewater and municipal waste management costs.
Keywords: urban sprawl, physical growth, citizens' attitudes, impacts of urban sprawl, Damavand city

کلیدواژه‌ها [English]

 • urban sprawl
 • physical growth
 • citizens' attitudes
 • impacts of urban sprawl
 • Damavand city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 25 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1399