نقش کیفیت محیطی بر دلبستگی به مکان در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: میدان مرکزی شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

دلبستگی به مکان براساس تعامل شناختی، عاطفی، و عملکردی بین افراد، گروه‏ها، و مکان کالبدی- اجتماعی طی زمان شکل می‏گیرد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کیفیت‏های محیطی در میزان دلبستگی به مکان در فضاهای شهری است. شاخص‏ها و معیارهای مورد سنجش در ارتباط با میزان دلبستگی به مکان شامل مؤلفه‏های اجتماعی‏- معنایی، کالبدی‏- عملکردی، زمینه‏ای‏- ساختاری، و ادراکی‏- احساسی است. میدان مرکزی شهر همدان با توجه به ویژگی‏های فضایی‏- تاریخی آن به‏عنوان نمونة موردی انتخاب شده است. روش تحقیق این پژوهش به‏صورت تفسیری‏‏- تحلیلی و به‏صورت کمی و کیفی است. در بخش کمی، تحلیل‏ها بر اساس آزمون مدل معادلات ساختاری و ضریب ماتریس‏های همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد. به‏منظور تحلیل یافته‏ها در این بخش، از ابزار پرسش‏نامه استفاده شده است. حجم نمونه حدود 400 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. در بخش تحلیل‏های کیفی از ابزار مشاهدة غیرمشارکتی، تحلیل نقشه‏های رفتاری، تصاویر و نقشه‏ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد عوامل کالبدی، اجتماعی، و معنایی رابطة مستقیمی با دلبستگی به مکان در میدان‏های شهری ایفا می‏کند. «احساس محصوریت مطلوب در فضای میدان»، «نقش میدان به‏عنوان نشانة ادراکی در شهر»، « موقعیت و جانمایی میدان در پیوند با بافت اطراف»، و در نهایت، «تنوع کاربری‏های موجود» مهم‏ترین عوامل مؤثر در دلبستگی به میدان‏های شهری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Quality on Place Attachment in Urban spaces

نویسندگان [English]

 • mohammad motaghed 1
 • hasan sajadzadeh 2
1 Department of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Associate Professor of Urban Planning, Bu-Ali Sina Hamedan University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Attachment to place is formed by cognitive, emotional, and functional interactions between individuals, groups, and socio-social locations over time. Sometimes this placement goes beyond the level of individual cognitive emotion experiences and extends through the collective collective feeling for a wider spatial range to the level of a nation. This study aimed to investigate the impact of environmental quality on the amount of attachment to a place in urban areas. Indicators and criteria for measuring attachment to place include socio-semantic, physical-functional, contextual-structural, and perceptual-emotional components. The central square of Hamedan has been selected as a case study for its exceptional spatial, historical and social characteristics. The research method of this research is based on structural equation model and correlation coefficient. Questionnaire and observation tools were used. The sample size was about 400 people selected by Cochran formula. The results show that physical, social and semantic factors have the greatest impact on the attachment to the place in urban areas from the perspective of users and citizens. Among the physical-spatial factors, "the feeling of being confined in the field space" and of the social-semantic factors, "the level of interaction and social interactions" had the most impact on the attachment to the field space, as well as in the perceptual-emotional factors, "Role of the Square as a Perceptual Sign of the City" and regarding contextual - structural factors, "Position and placement of the field in relation to the surrounding texture", finally on functional factors, "Variety of existing uses" had the greatest impact on attachment to the place. In the field studied from the perspective of citizens.
Introduction
In order to describe people's relation to place, researchers have used a number of terms such as: place identity, attachment to place, attachment to place, and the concept of place (Low and Altman 1998: 28). Urban spaces are a set of behavioral residences that are interconnected in a complex and nested order (Golrukh, 2012: 59). This means that the social and physical dimensions of the city have a dynamic relationship with each other. In fact, urban space consists of both social and physical spaces (MadaniPour, 2000: 48). Citizens' perception of a desirable location and its references to the constituent elements of a place have a direct relationship with their objective and subjective needs that they consider appropriate for this or that element in order to maintain that space (Behzadfar et al, 2010). When the relationship between man and the environment is based on human experience, the environment becomes a place. This relationship means that place is a part of the environmental experience, together with the convergence of the influences and behaviors of the people living with them (Pretty ,2003: 275).
In addition, this relationship maintains its spatial-social excellence through an internal process of interacting with its environment and maintaining its harmony and identity. The spatio-functional complexities of human-made environments indicate that their spatio-social constructs are programmed (Jelv Electric, 2008: 25).
Methodology
The statistical population of the study was Hamedan people. A researcher-made questionnaire was used to collect the research data. This questionnaire consists of 59 Likert-type items that measure 5 environmental quality factors related to place attachment. The Place Attachment Questionnaire was developed in several steps. Initially, the first sections of this questionnaire were written and edited both conceptually and comprehensively. In the next step, these items were examined by the technical experts and their validity and relevance to the research variables were confirmed. According to Cochran's formula and according to the population of Hamadan, in the pilot phase, a questionnaire was administered to a sample of 400 people and its inappropriate items were corrected and its psychometric properties were calculated. In the pilot phase, the questionnaire had enough psychometric properties and it showed that the questionnaire was suitable for using psychometric properties. Cronbach's alpha reliability was 0.893. Which is quite suitable for a research questionnaire. For the semantic and social subscales of ".85", physical ".86", functional ".69", contextual and ".76", emotional and perceptual ".78." All of which are statistically acceptable and significant.
Results and discussion
The results of this study showed that although there is a positive and significant correlation between contextual and structural factors, emotional, physical, and functional with attachment to urban fields, there is a stronger and stronger correlation between semantic and social factors with attachment to urban fields. Can be seen. Among the physical factors, the degree of confinement in the space "0.92" and the attractiveness and identity of the walls in the space of the central square "0.8", has the highest priority from the perspective of users in terms of attachment to urban areas, especially historical and historical squares. Social shows. Among the social and semantic factors, the level of social interactions and interactions in the field of "0.91", the importance and impact of the field in different areas for citizens "0.82" and the amount of reminiscences of past memories "0.8", It has the highest priority.
Conclusion
Among the perceptual and emotional factors, the role of urban squares as a hub and the role of squares as a '95 /.' Urban sign, as well as the diverse presence of different segments of people in the urban squares in terms of age, sex, Cultural, occupational and ... "/ 83." Plays an important role in people's attachment to urban areas. Also regarding the contextual and structural factors, the location and the interconnection of the field with the surrounding texture of "0.91", with the spatial cohesion in the form and architecture of the "0.87" metropolitan area, have the highest priority in attachment, Finally, in terms of functional factors, the variety of available uses ".94", the presence of attractive activities ".9" and the rate of pausing and stopping people in terms of the ".88" mental retention, an important role in maintaining attachment in The field has.
Keywords
Attachment to place, sense of place, urban squares, central square of Hamedan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attachment to place
 • sense of place
 • urban squares
 • central square
 • hamedan city
 1. آتشین‏بار، محمد، 1388، تداوم هویت در منظر شهری، باغ نظر، دورة 12، ش 6، صص ۴۵-56.
 2. آزاد، زهرا و پرتوی، پروین، 1392، بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطرة جمعی شهروندان (نمونة موردی: میدان تجریش و میدان بهارستان)، مطالعات شهری، دورة 4، ش 11، صص ۱-۱۲.
 3. براتی، ناصر و سلیمان‏نژاد، محمدعلی، 1390، ادراک محرک‏ها در محیط کنترل‏شده و تأثیر جنسیت بر آن، باغ نظر، دورة 17، ش 8، صص ۱۹-30.
 4. برق‏جلوه، شهین‏دخت، 1387، چارچوب مفهومی برنامه‏ریزی پایداری محیط: تعالی‏خواهی عملکرد شبکة سامانه‏های بومی-انسانی محیط، هنرهای زیبا، ش 35، صص ۱۵-26.
 5. بهزادفر، مصطفی؛ نادری، سیدمجید و فروزان‏گهر، حمیده، 1389، تلقی شهروندان از کوچه خوب، هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ش 40، صص ۱۱۱-120.
 6. چرخچیان، مریم، 1389، تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن، هنرهای زیبا، دورة 4، ش 11، صص ۳۸-48
 7. دانشپور، عبدالهادی، صفارسبزوار، فاطمه، 1397، تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قدیمی شهر سبزوار، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره9، ش33، صص125-136.
 8. قاسم‏زاده، بهنام؛ رسول‏زاده اقدم، صمد و رهبری‏پور، کسری، 1392، بررسی تأثیر فضاهای عمومی شهری و فضای مجازی در شکل‏گیری افکار عمومی جامعه، مطالعات جامعهشناسی ، دورة 9، ش 18، صص 38-53 .
 9. گلرخ، شمین، 1391، قرارگاه رفتاری واحدی برای تحلیل محیط، چاپ سوم، انتشارات آرمانشهر،تهران.
 10. لینچ، کوین، 1374، سیمای شهر، ترجمة منوچهر مزینی، چاپ سوم،  انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 11. مظلومی، سیدمازیار، 1389، تأثیرپذیری ابعاد حس مکان از ادراکات ذهنی در محله‏های مسکونی شهری، پژوهش و برنامهریزی شهری، دورة 1، ش 3، صص ۱۳۱-150.
 12. مدنی‏پور، علی، 1379، طراحی فضای شهری، ترجمة فرهاد مرتضایی، چاپ هشتم، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‏ریزی شهری، تهران.
 13. مرتضوی، شهرناز، 1380، روان‏شناسی محیط و کاربرد آن، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 14. نقی‏زاده، محمد، 1392، تحلیل و طراحی فضای شهری؛ مبانی، تعاریف، معیارها، و شیوه‏ها، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، دورة 14، ش ۲، صص ۳۲۰-380.
 15. نگین‏تاجی، صمد، 1390، بررسی نقش عوامل کالبدی در تشکیل مفهوم مکان، منظر، ش 13، صص ۲۴-۲۹.
 16. رضازاده، راضیه، 1385، رویکرد روانشناسانه و جامعهشناسانه به هویت مکانی در شهرهای جدید،  انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، ش 11، صص 238-254.
 17. صادقی فرشته، رؤیا؛ دانشگر مقدم، گلرخ و دژدار، امید، 1391، بررسی رابطة طرح کالبدی در مجتمع‏های مسکونی و حس دلبستگی به مکان در بین ساکنین (مطالعة موردی: مجتمع‏های مسکونی امام خمینی و امام رضا در همدان)، مدیریت شهری، ش 30، صص ۲۵۳-264.
 18. سجادزاده، حسن و پیربابایی، محمدتقی، 1390، تعلق جامعه، تحقق مسکن اجتماعی در یک محلة سنتی، باغ نظر، دوره 16، ش 8، صص ۱۷-28.
 19. سجادزاده، حسن، 1392، نقش دلبستگی به مکان در هویت‏بخشی به میدان‏های شهری: نمونة موردی میدان آرامگاه شهر همدان، باغ نظر، دوره 25، ش 10، صص ۷۹-88.
 20. سرمست، بهرام و متوسلی، محمدمهدی، 1389، بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان مطالعة موردی: شهر تهران، مدیریت شهری، ش 26، صص ۱۳۳-146.

21. Atashin Bar, Mohammad, 2009, The Persistence of Identity in the Urban Landscape, Nazar Research Center, Vol. 12, No. 6, PP. 45-56.

22. Azad, Zahra and Partovi, Parvin, 2013, A Comparative Study of the Position of Tehran Squares in Preserving and Promoting Citizens' Public Memory (Case Study: Tajrish Square and Baharestan Square), Urban Studies, vol. 4, No. 11, PP. 1-12.

23. Barati, Nasser and Suleiman Nejad, Mohammad Ali, 2011, Perceptions of Drivers in a Controlled Environment and the Impact of Gender on it, Nazar Research Center , Vol. 17, No. 8, PP. 19-30.

24. Bargh Jelveh, Shahin Dokht, 2008, The Conceptual Framework for Environmental Sustainability Planning: Transforming the Performance of the Native-Human Environment Systems Network, Fine Arts, No. 35, PP. 15-26.

25. Behzadfar, Mostafa; Naderi, Seyed Majid and Forouzanangar, Hamideh, 2010, Citizens' perception of the nice alley, Fine Arts, University of Tehran, No.40, PP. 111-120.

26. Bonaiuto, M.; Fornara, F. and Bonnes, M., 2002, Indexes of perceived residential environment quality and neighborhood attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome, Landscape and Urban Planning, Vol. 988, PP. 1-12.

27. Brown, B. B. and Perkins, D. D., 2000, Disruptions in place attachment. In I. Altman, & S. M. Low (eds.), Place attachment. New York: Plenum, Vol. 121, PP. 279-304.

28. Burley,D. Andrew J,Bladon and Clarke,M.,2015, Complex rift geometries resulting from inheritance of pre-existing structures: Insights and regional implications from the Barmer Basin rift,  Structural Geology, Vol.71, PP. 136-154.

29. Charkhchian, Maryam, 2010, Explaining the model of attachment to the place and exploring its various elements and dimensions, Fine Arts, Vol. 4, No.11, PP. 38-48.

30. Christopher, ME.; Miyake, A. and Keenan, JM., 2012, Predicting Word Reading and Comprehension With Executive Function and Speed Measures Across Development: A Latent Variable Analysis, Journal of Experimental Psychology General, Vol. 141, No.3, PP. 470-488.

31. Daneshpour, Abdolhadi, Saffar Sabzevar, Fatemeh, 2018, An Analysis of Physical Factors Affecting the Sense of Belonging to a Place in the Old Center of Sabzevar, Journal of Urban Research and Planning, Volume 9, No 33, pp. 125-136.

32. Devine-Wright, P. and Clayton, S. (eds.), 2009, Place, identity, and environmental behavior. [Special Issue]. Journal of Environmental Psychology, Vol. 30, No.3, PP. 267-270.

33. Droseltis, O. and Vignoles, V. L., 2010, Towards an integrative model of place identification: Dimensionality and predictors of intrapersonal-level place preferences. Journal of Environmental Psychology, No.30, PP. 23-34.

34. Elder, G. H.; King, V. and Conger, R. D., 1996, Attachment to place and migration prospects: A developmental perspective. Journal of Research on Adolescence, No.6, PP. 397-425.

35. Gifford, R., 2007, The impact of automobile traffic on quality of life. In T. Garling & L. Steg (Eds.), Threats from car traffic to the quality of urban life: Problems, causes, and solutions Amsterdam, Elsevier, Vol. 10, No.2, PP. 308-321.

36. Ghasemzadeh, Behnam; Rasoolzadeh Aghdam, Samad and Rahbaripour, Kasra, 2013, Investigating the effect of urban public spaces and cyberspace on public opinion formation, Sociology Stidies,Vol. 9, No.18, PP. 38-53.

37. Giuliani, M. V., 2003, Theory of attachment and place attachment. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (eds.), Psychological theories for environmental issues Aldershot, Ashgate, Vol. 8, No.11, PP. 137-170.

38. Goldberg, S., 2000, Attachment and Development.London: Arnold, Vol. 9, No. 12, PP. 100-112.

39. Golrokh, Shamin, 2012, Unified Behavioral Center for Environmental Analysis, Third edition ,Armanshahr Publications,Tehran.

40. Hague, Cliff and Jennkinsn, Paul, 2005, place identity, participation and planning, Routlege, Vol. 9, No.18, PP. 200-210.

41. Hernandez, B., 2001, Place attachment: Conceptual and empirical questions, Journal of Environmental Psycology, no.18, PP. 5-29.

42. Hinojosa, L.; Lambin, E.; Mzoughi, N. and Napoléone, C., 2016, Place attachment as a factorof mountain farming permanence: a survey in the French Southern Alps. Ecol. Econ, Vol. 12, No.21, PP. 130-131.

43. Hummon, David, 1992, Community Attachment: Local Sentiment & Sense of Place, Plenum, New York, Vol. 9, No.12, PP. 51-57.

44. Kim, S.; Lee, Y. K. and Lee, C. K., 2017, The moderating effect of place attachment on the relationship between festival quality and behavioral intentions. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 22, No.1, PP. 49-63.

45. Kyle, G.T.; Mowen, A.J. and Tarrant, M., 2005, Linking place preferences with place meaning: an examination of the relationship between place motivation and place attachment. J. Environ. Psychol., Vol. 24, No.4, PP. 439-454.

46. Lewicka, M., 2011, Place attachment: how far have we come in the last 40 years? J.Environ. Psychol, Vol. 18, No.32, PP. 6-19.

47. Low, S.M. and Altman, I., 1992, Place attachment: a conceptual inquiry, in Place AttachmentEds. Altman, I. and Low, S.M., New York: Plenum Press, Vol. 21, No. 8, PP. 1-12.

48. Lynch, Kevin, 1995, City View, translation by Manouchehr Mazini, Third edition University of Tehran Press, Tehran..

49. Mazloomi, Seyyed Maziar, 2010, The Influence of Place Sense Dimensions on Mental Perceptions in Urban Residential Neighborhoods, Journal of Research and Urban Planning, Vol. 1, 3, PP. 131-150.

50. Madanipour, Ali, 2000, Urban Space Design, translated by Farhad Mortazai, Tehran, Urban Planning and Publication Company Publications, Vol. 8, 1, PP.11-15.

51. Moore, R. L. and Graefe, A. R., 1994, Attachments to recreation settings, Leisure Sciences, No.16, PP. 17-31.

52. Mortazavi, Shahrnaz, 2001, Environmental Psychology and its Application, Tehran: Shahid Beheshti University.

53. Naghizadeh, Mohammad, 2013, Urban Space Analysis and Design; Principles, Definitions, Criteria, and Practices, Iranian Students Booking Agency , Second Edition, Tehran, Vol. 14, 2, PP. 320-380.

54. NeginTaji, Samad, 2011, Investigating the Role of Physical Factors in Forming the Concept of Place, Landscape , No. 13, PP. 24-29.

55. Pretty, G.H.; Chipuer, H.M. and Bramston, P., 2003, Sense of place amongst adolescents and adults in two rural Australian towns: the discriminating features of place attachment, sense of community and place dependence in relation to place identity, Journal of Environmental Psychology, No. 23, PP. 273-287.

56. Remesar, A.(ED), 2001, Urban regeneration a challeng for public art, University of Barcelona, Vol. 21, PP. 41-58.

57. Rezazadeh, Razieh, 2006, The Psychological and Sociological Approach to Location Identity in New Cities, New Cities Civil Society Publishing, No. 11, PP. 238-254.

58. Rubinstein, R.L and Parmelee, P.A., 1992, 'Attachment to place and representation of the life course by the elderly', In I. Altman and S. M. Low (Eds.), Place Attachment, New York, Plenum Press, No. 51, PP.139-163.

59. Ryan, Robert, 1998, Attachment to urban natural areas, Journal of Effects of environmental experience, Vol. 13, No. 1, PP. 3-42.

60. Sadeghi Fereshteh, Roya; Daneshgar Moghaddam, Golrokh and Dezhdar, Omid, 2012, Investigating the Relationship between Physical Planning in Residential Complexes and the Sense of Place Attachment Among Residents (Case Study: Imam Khomeini and Imam Reza Residential Complexes in Hamadan), Urban Management , No. 30, PP. 246-253.

61. Sajadzadeh, Hassan and Pirbabai, Mohammad Taghi, 2011, Community belonging, realization of social housing in a traditional neighborhood, Nazar Research Center , Vol. 16, No. 8, PP. 17-28.

62. Sajadzadeh, Hassan, 2013, The Role of Attachment to Place in Identifying Urban Squares: A Case Study of Hamadan Tomb Square, Nazar Research Center , Vol. 25, No. 10, PP. 79-88.

63. Sarmast, Bahram and Motevaseli, Mohammad Mehdi, 2010, Investigating and Analyzing the Role of the City Scale in the Sense of Belonging to the Case Study: Tehran City, Urban Management , No. 26, PP. 133-146.

64. Scannell, L. and Gifford, R., 2010, Defining place attachment: a tripartite organizing framework, Journal of Environmental Psychology ,No. 23, PP. 1-10.

65. Shamai, Shmuel, 1991, Sense of place: An empirical measurement, Isreael, Geoforum, No. 22, PP. 347-358.

66. Steele, Fritz, 1981, The sense of place, Boston: CBI Publishing Company, Vol. 58, No. 12, PP. PP. 84-105.

67. Trentelman, C., 2009, Place attachment and community attachment: a primer grounded in the lived experience of a community sociologist. Soc. Nat. Resour. Vol. 22, No. 3, PP. 191-210.

68. Van der Klis, M. and Karsten, L., 2009, Commuting partners, dual residences, and the meaning of home, Journal of Enviro,  Vol. 29, No. 2, PP. 235-245.

69. Weijs-Perrée, M.; Appel-Meulenbroek, H. A. J. A.; De Vries, B. and Romme, S., 2017, Differences between business center concepts in The Netherlands. Property Management, Vol. 34, No. 2, PP. 100-119.

70. Williams, D.R., and Vaske, J.J., 2003, The measurement of Place Attachment: validity and generalizability of a psychometric approach. Forest Science, Vol. 49, No. 6, PP. 830-840.