تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ‏ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

چکیده

کیفیت زندگی شهری یکی از مهم‏ترین حوزه‏های مطالعات شهری در کشورهای مختلف از جمله در ایران است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست‏های عمومی و نقش آن همچون ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه‏ریزی شهری است. بر این اساس، هدف از این پژوهشتحلیل چگونگی شاخص‏های کیفیت زندگی محلات شهر کوهبنان در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی است. مفهوم کیفیت زندگی در ۴ بُعد، ۸ مؤلفه، و ۲۹ شاخص تعریف عملیاتی شد. داده‏های مورد نیاز به روش میدانی و با استفاده از پرسشنام» خانوار گردآوری شد. حجم نمونه به روش کوکران و برابر با ۳۷۷ خانوار تعیین شد و نمونه‏گیری به روش تصادفی‏- سیستماتیک انجام گرفت. تحلیل داده‏ها نیز با استفاده از آمار توصیفی، مدل ANP، مدل همپوشانی فازی، تحلیل واریانس یک‏طرفه، و روش tاستودنت انجام شد. مطابق نتایج، که بیانگر وجود تفاوت در کیفیت زندگی محلات شهر کوهبنان و محرومیت محلة دهمیر است، این محله باید در اولویت رسیدگی و برنامه‏ریزی قرار گیرد. در این زمینه قراردادن متغیرهای سن و درآمد در کانون توجه با توجه به وجود ارتباط مستقیم و معنادار آن با کیفیت زندگی ضروری است. به‏علاوه، با توجه به اینکه عوامل میزان درآمد، دسترسی به امکانات بهداشتی، و فرصت‏های شغلی ‏‏در بین سایر عوامل بررسی‏شده تأثیر بیشتری در کیفیت زندگی شهر کوهبنان داشته‏اند، لازم است این عوامل نیز در اولویت رسیدگی و برنامه‏ریزی قرار گیرند. ‏نتیجه اینکه در شناخت و بهبود کیفیت زندگی لازم است شرایط محلی، اجتماعی، و محیطی هر شهر ‏به‏خوبی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Quality of Life Indicators in Urban neighborhoods Case Study: Koh-‎Banan City

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Ghadiri 1
 • Hassan Hekmatnia 2
 • Maryam Seifollahi 3
1 Payame Noor University
2 Payame Noor University
3 Payame Noor University
چکیده [English]

Analyzing the Quality of Life Indicators in Urban neighborhoods
Case Study: Koh-‎Banan City
Extended Abstract
Introduction
Cities were quickly developed after the industrial revolution. As the population increased, ‎various ‎socio-economic problems also increased in the cities. these problems in return ‎caused dangerous ‎effects not only on environment but also on soul and body of inhabitants. ‎In response to these ‎problems and crisis, new concepts and procedures were suggested for ‎future developments. Some ‎of these concepts are: sustainable development, bio-‎environmental justice, new urbanism and more ‎recently intelligent growth. Also, in ‎recent years, serious attention to the sustainable development ‎of city officials and urban ‎planners at different levels of social, economic and cultural, tangible ‎aspects of urban life ‎and lower levels (neighborhood) has attracted. So, the attention to the ‎importance of ‎sustainable development neighborhood is very important. Therefore, ‎understanding ‎and analyzing of sustainability of cities and their inside differences including‎ Kuh-Bānan city, is ‎necessary for sustainable development. ‎ ‎
‎ After the rapid population growth in the Iranian cities, these cities have experienced great ‎changes. The rapid growth of urbanization in recent decades and neglect of the qualitative aspects ‎of human life have had adverse consequences on the individual and social health of cities. The ‎concept of quality of life was provided by Remington Bauer for the concept of quality of life in the ‎late 20th century. Quality of life is generally recognized as satisfying life, happiness and ‎prosperity, well-being and comfort, and reflects the level of expectation of human needs. The ‎purpose of the concept of urban quality of life is to achieve urban development, especially ‎sustainable development, to achieve prosperity and appropriate use of facilities. Quality of life has ‎different meanings for individuals and groups. Some have interpreted it as an area's viability, ‎others have been interpreted as measures for the level of attractiveness, and some as general ‎welfare, social welfare, happiness, satisfaction, etc. Kowastanza et al. (2007) define quality of life ‎as the level of human needs in relation to the perceptions of individuals and groups of mental well-‎being. Das (2008) defines the quality of life as a well-being or a poor state of the people and their ‎living environment.‎
‎ So, the purpose of this study is analyzing the quality of life indicators of Kohbanan city based ‎on a descriptive-analytical research, which has been studied social, economic, physical and ‎environmental indicators in different districts of the city.‎
Methodology
The present study is a descriptive-analytical case-based documentary-field study. In the main part ‎of the study, a survey method has been used on Kohbanan city‎. Kohbanan city have three ‎neighborhoods, includes: Ansar, Dameer and Taleghani neighborhoods. The sample size was ‎determined by the Cochran method and equated to 377 households. Hence, using the appropriate ‎allocation of the population (households) of each neighborhood, the questionnaire was distributed ‎among households as well. In this research, we use the ANP and Fuzzy logic and T-test method. ‎Then, based on the theoretical foundations of the research, the concept of quality of life was ‎defined and operationalized in 4 dimensions, 8 components and 29 indicators. ArcGIS, ANP and ‎fuzzy logic have been used to analyze the spatial distribution of quality of life in neighborhoods.‎
Results and Conclusion
The results of the analysis of the questionnaires and the output of the models used indicate that the ‎Ansar neighborhood with a total area of 301021 square meters and a normal weight of 0.426 is ‎more than other areas of Koh-Banan. This suggests that in the Ansar neighborhood quality of life ‎is at a higher level. Consequently, citizens have been satisfied with the quality of life and their ‎efficiency. Also, Taleghani neighborhood with an area of 133029 square meters and a normal ‎weight of 0.339 is moderate in terms of quality of life indicators, and satisfaction in Dameer ‎neighborhood with a coefficient of 0.233 is lower than standard, and in fact their residents have ‎lower quality of life Who need more service and welfare. The t-test student method has also been ‎used to analyze the influence the quality of life indicators on the Koh-Banan neighborhoods. ‎Among the indicators used, the index of income in the economic dimension, with an average of ‎‎3.83, has been ranked first. The second is allocated to The social dimension related to the access ‎to health facilities with average 3.23. the lowest is the satisfaction of the waste disposal system ‎and the waste collection system with an average of 0.775 which shows the greatest impact on the ‎quality of life. So, by strengthening the index of waste disposal systems and waste collection, we ‎can influence to improve the quality of life in the city Kuh-Banan increase.‎
Conclusion
According to the results of the dissatisfaction of residents in the two urban neighborhoods (Ansar ‎and Dmitry) Kuh-Banan, urban neighborhoods in terms of quality of life and their degree of ‎satisfaction can be seen as a kind of classification and disparity, and this issue is necessary for the ‎proper organization and satisfaction of citizens to redefine the quality of life with a fair approach ‎from the receiving institutions. ‎
‎ The results showed that there is Inequality and differences between various areas of ‎ Kuh-‎Banan city. So, reduction of these inequalities ‎‎(in social, economic, environmental and physical ‎aspects) is necessary for actual ‎sustainability of Boushehr city. Finally, in order to improve the ‎quality of life in the city, it is suggested that the fair distribution of service as well as the ‎development of health and medical facilities be in the center of planning. In this relation, we must ‎prioritize the area and indexes that have lowest level of ‎sustainability. Also, it is necessary ‎to ‎select reliable indexes for specific cities, because the assessment of sustainability is ‎depended ‎on selected indexes seriously.‎
Keywords: quality of life, Urbun neighborhoods, Kuh-Banan city, ‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • quality of life
 • Urbun neighborhoods
 • Decision making
 • development
 • Kuh-Banan city‎
 1. ابراهیم‏زاده، عیسی و قادرمرزی، جمیل، 1394، تحلیلی بر کیفیت مسکن محلات شهری راهکاری جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان، مطالعة موردی: محلات دهگلان، نشریة جغرافیا و توسعه، س 13، ش 40، صص. 139-156.
 2. ارثیا، علیرضا و مهربانی گلزار، محمدرضا، 1397، الگوی توسعة شهری مبتنی بر عناصر طبیعی و ارزش‏آفرین نمونة مورد مطالعه: مادی‏های اصفهان و ارزش افزودة آن بر بافت همجوار، باغ نظر، دورة 15، ش 62.
 3. امیری، فرشاد؛ عبادی، حمید و کریمی، محمد، 1386، مکان‏یابی پست‏های فشارقوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، اولین همایش GIS شهری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکدة مهندسی عمران، صص 52-97.
 4. حجازی، نگین؛ فاضل، رضا و وحیدا، فریدون، 1394، بررسی تأثیر منطقة عسلویه بر کیفیت زندگی (با رویکرد رشد صنعتی)، فصل‏نامة راهبرد اجتماعی- فرهنگی، س 4، ش 10، صص 113-87.
 5. خراسانی مقدم، صبا؛ یزدان‏فر، سیدعباس و حسینی، سیدباقر، 1394، بررسی شاخص‏های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان ‏رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی (مطالعة موردی: محلة فرحزاد تهران- فرحزاد شمالی)، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، س 47، ش 1، صص 97-117.‏
 6. ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مجید، 1386، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعة موردی شهر ‏اصفهان، مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س 15، ش 58-59، صص 67-108.‏
 7. ‏رضوانی، محمدرضا؛ متکان، علی‏اکبر؛ منصوریان، حسین و ستاری، محمدحسین، ۱۳۸۸، توسعه و سنجش شاخص‏های ‏کیفیت ‏زندگی (مطالعة موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)، مطالعات و پژوهش‏های شهری و منطقه‏ای، دوره ۱، ش ۲، صص ‏‏87-110.‏
 8. رهنمایی، محمدتقی؛ فرجی ملایی، امین؛ حاتمی‏نژاد، حسین و عظیمی، آزاده، 1391، تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری در ‏بابلسر، ‏فصل‏نامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‏ای، ش 5، صص 49-76.‏
 9. شاهرخی ساردو، صالح و نوری‏پور، مهدی، 1394، بررسی وضعیت شاخص‏های کیفیت زندگی در مراکز دهستان‏های شهرستان جیرفت، فصل‏نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س 4، ش 2، صص 19-40.
 10. شماعی، علی و شهسوار، امین، 1396، ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مطالعة موردی: شهر جدید پرند)، فصل‏نامة جغرافیایی سرزمین، س 14، ش 54، صص 1-15.
 11. قائد رحمتی، صفر و جمشیدی، صدیقه، 1394، ارزیابی رابطه بین شاخص‏های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ‏ادغام‏شده در شهر، مطالعة موردی: محله‏های خیرآباد و عیش‏آباد شهر یزد)، فصل‏نامة پژوهش‏های ‏جغرافیای انسانی، دورة 47، ش 1، صص 63-80.‏
 12. قدیری معصوم، مجتبی؛ رضوانی، محمدرضا و حاجیلو، مهدی، 1394، ارزیابی شهرک‏های صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی، مطالعة موردی: شهرک صنعتی شریف شهرستان ابهر، فصل‏نامة پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دورة 47، ش 2.
 13. لطفی، صدیقه، 1388، مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد، و سنجش آن در برنامه‏ریزی شهری، فصل‏نامة ‏نگرش‏‏‏های نو در جغرافیای انسانی، س 1، ش 4، صص 65-80.‏
 14. مرکز آمار ایران، 1396، سالنامة آماری شهرستان کوهبنان. https://www.amar.org.ir
 15. نادری‏نژاد، ریحانه؛ غفاری، غلام‏رضا و مؤمنی، فرشاد، 1397، نفت، کیفیت زندگی، و توسعه در ایران 1350-1390، فصل‏نامة علوم اجتماعی، س 27، ش 80.

16. Ebrahimzadeh, Isa and Ghadarmarzi, Jamil, 2015, An Analysis of the Quality of Urban Urban Housing A way to improve the quality of life of citizens, A case study: Dehgolan neighborhoods, Development Geography Journal, Vol 13, No. 40, PP. 52-108.

17. Erthia, Alireza and Mehrabani Golzar, Mohammad Reza, 2018, Urban Development Pattern Based on Natural and Valuable Elements. Case Study: Isfahan's Madiha and its Additive Value on the Neighboring Textures, Bagh-e-Nazar, Vol. 15, No. 62.

18. Amiri, F.; Ebadi, H. and Karimi, M., 2007, Location of High-Level Posts Using Geographic Information System, Khaje Nasir-Al-Din Toosi University, 1st conference on urban GIS, Faculty of Civil Engineering, PP. 52-97.

19. Hejazi, Negin; Fazel, Reza and Vahida, Fereydoon, 2015, Effect of Assaluyeh region on quality of life (with industrial growth approach), Journal of Social-Cultural Strategy, Vol. 4, No. 10, PP. 21-89..

20. Khorasani Moghaddam, Saba; Yazdanfar, Sayed Abbas and Hosseini, Sayed Bagher, 2015, An Investigation on Quality of Life Indicators Affecting the Satisfaction of Residents of Informal Settlements (Case Study: Farahzad Neighborhood Tehran-Farahzad North), Human Geography Research, Vol. 47, Issue 1, PP. ‎97-117.

21. Rabbani Khorasgani, Ali and Kianpour, Majid, 2007, The proposed model for measuring quality of life: a case study in Isfahan, Faculty of Literature and Humanities, Vol. 15, No. 58-59, PP. 67-108.

22. Rezvani, Mohammad-Reza; Motakan, Ali-Akbar; Mansoriyan, Hossein. and Satari Mohammad-Hossein., 2009, Development of Indicators to Measure ‎the ‎Quality of Urban Life (Case Study: Noor Abad, Lorestan Province), Urban and Regional Studies and ‎Research, ‎No. 2, PP. 87-110.

23. Rahnamaye, Mohammad-Taghi; Faraji-Malaii, Amin; Hatami-Nejad, Hossein and Azimi, Azadeh, 2012, Analyzing the quality of urban life in Babolsar, Quarterly Journal of Geography and Urban-Regional Development, No. 5, PP. 49-76.

24. Shahrokhi-Sardou, Saleh and Nouripoor, Mehdi, 2015, Study of status of quality of life indicators in districts of Jiroft city, Quarterly Journal of Rural Space and Rural Development, The Year 4, Issue 2, PP. 31-89.

25. Shamaee, Ali and Shahsavar, Amin, 2017, Assessing the quality of life in new cities (Case study: New Town of Parand), Geography Journal of Territory, Vol. 14, No. 54. PP. 1-15.

26. Qaed Rahmati, Safar and Jamshidi, Sedigheh, 2015, Evaluation of the relationship between objective and subjective indicators of quality of life in the integrated villages in the city. Case study: Kheyrabad and Eishabad neighborhoods of Yazd city, Quarterly journal of human geography, Vol. 47, Issue 1, PP. 1-22.

27. Ghadiri-Masoomsh, Mojtaba; Rezvani, Mohammad Reza and Hajilou, Mehdi, 2015, Evaluation of industrial settlements on the quality of life of rural areas around the periphery, case study: Sharif industrial city, Abhar city, Quarterly journal of human geography, Vol. 47, Issue 2.

28. Lotfi, Sedigheh, 2009, The Concept of Urban Quality of Life: Definitions, Dimensions and Measurements in Urban Planning, Quarterly Journal of Human Geography, Vol. 1, No. 4, PP. 52-98.

29. Statistical Center of Iran, 2017, Statistical yearbook of Kuhbnan.

30. Naderinejad, Reyhaneh; Ghaffari, Gholamreza and Momeni, Farshad, 2018, Oil, Quality of Life and Development in Iran, 1350- 1350, Journal of Social Sciences, Vol. 27, No. 80.

31. Biagia, B.; Gabriela Ladub, M. and Meleddub, M., 2018, Urban Quality of Life and ‎Capabilities: An Experimental Study, Ecological Economics, No.150, PP. 137-152.‎

32. Costanza, R.; Fisher, B.; Ali, S.; Beer, C.; Bond, L.; Boumans, R.; Danigelis, N.L.; Dickinson, J.; ‎Elliott, C.; Farley, J.; Gayer, D.E.; MacDonald Glenn, L.; Hudspeth, T.; Mahoney, D.; McCahill, L.; ‎McIntosh, B.; Reed, B.; Rizvi, S.A.T.; Rizzo, D.M.; Simpatico, T. and Snapp, R., 2007, Quality of life: an ‎approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecol. Econ., No. 61, PP. 267-276.‎

33. Das, D., 2008, Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati, Soc Indic Res, Vol. 88, PP. 297-310‎.

34. ‎ Discoli, C.; Martini, I.; Juan, G.; Barbero, D.; Dicroce, L.; Ferreyro, C.; and Esparza, J., 2013‎,‏‎ Methodology aimed at evaluating urban life quality levels, Sustainable Cities and ‎Society, No. 10, PP. 140-148.

35. Dissart. J. and Deller, S., 2000, Quality of Life in the Planning Literature, Journal of Planning Literature, No.15, PP. 135-161.

36. Diener, E., 1997, A value based index for measuring national quality of life, Social Indicators ‎Research, No. 36, PP. 107-127.

37. Foo, T.S., 2000, Subjective assessment of urban quality of life in Singapore (1997-1998), Habitat International, Vol. 24, No. 1, PP. 31-49.‎‎

38. ‎Gondos, Borbála, 2014, Relationship between tourism and quality of life- researches at Lake ‎Balaton, Management, Knowledge and Learning Conferences International,‎ 25-27 June 2014, Portorož, Slovenia.

39. Kamp, I.; Leidelmeijer, K.; Marsman, G. and Hollander, A., 2003, Urban Environmental Quality and Human Well-‎Being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts, a literature study, Landscape and Urban ‎planning, Vol. 65, PP. 5-18.‎

40. Keles, R., 2012, The Quality of Life and the Environment, Social and Behavioral Sciences, Vol. 35, PP. 23-32.‎

41. Lee, Y. J., 2008, Subjective Quality of Life Measurement in Taipei, Building and Environment, Vol. 43, No. 7, ‎PP. 1205-1215.‎

42. Liu, Ben-Chieh, 1976, Quality of life indicators in U.S. metropolitan areas: A statistical analysis, New York, Praeger.

43. ‎Massam, B.H., 2002, Quality of life: Public planning and private living, Progress in Planning, No. 58, PP. ‎‎141-227.‎

44. Orrell, Lison; Mckee, kevin; Torrington, Judith; Sarah, Barnes; Darton, Robin; Netten, Ann and Lewis, Alan, 2013, The relationship between building design and residents quality of life in extra care housing schemes, Health & place, Vol. 21, PP. 52-64.

45. Pacione, M., 2003, Urban environmental quality and human wellbeing a social geographical perspective, Landscape and Urban Planning, Vol. 65, No. 1-2, PP. 19-30.‎

46. Rossouw, Stephanie and Pacheco, Gail, 2012, Measuring Non-Economic Quality of Life on a Sub-National Level: A Case Study of New Zealand, Journal of Happiness Studies, No. 13, PP. 439-454.

47. Roșu, L.; Corodescu, E. and Blăgeanu, A., 2015, Does geographical location matter? Assessing spatial patterns in perceived quality of life in ‎European cities. Eur. J. Geogr, Vol. 6, No. 2, PP. 15-34.‎

48. Sands, Gary, 2015, Measuring the prosperity of cities, Habitat International, No. 45, PP. 1-2.‎

49. Santos, LD. and Martins, I., 2007, Monitoring Urban Quality of Life: The Porto Experience, Social Indicators Research, No. 80, PP. 411-425.

50. Sigit, Y. and Dwiananto, Arifwidodo, 2012, Exploring the effect of compact development policy to urban quality of life in Bandung, Indonesia, City, Culture and Society, Vol. 3, Issue 4, PP. 303-311.

51. Sirgy, M.J. and Cornwell, T., 2002, How neighborhood features affect quality of life. Soc.Indic. Res., No. 59, PP. 79-114.

52. Tokarchuk, Oksan; Maurrer, Oswin and  Bosnjak, Michael, 2015, Tourism Experience at Destination and Quality of life Enhancement: a Case for Comprehensive Congruity Model, World Tourism Organization, septamber 10, PP. 599-613.

53. Türksever, A.; Nilay, Evcil and Gündüz, Atalik., 2001, Possibilities and Limitations for the Measurement of the Quality of Life in Urban Areas, Social Indicators Research, Vol. 53, No. 2, PP. 163-187.

54. ‎Ulengin, B.; Ulengin, F. and Guvenc, U., 2001, A multidimensional approach to‏ ‏urban quality of life: ‎The case of Istanbul, European journal of operational‏ ‏research, Vol. 130, No. 2, PP. 361-374.‎

55. Yigitcanlar, T.; Dur, F. and Dizdaroglu, D., 2015, Towards prosperous sustainable cities: A‏ ‏‎ ‎multiscalar urban sustainability assessment approach, Habitat International‏,‏‎ ‎‏Vol. 45‏‎, PP. 36-46.‎