اصول توسعۀ مبتنی بر حمل ونقل عمومی در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت‏ علمی پژوهشکدة حمل‏ونقل مرکز تحقیقات راه، مسکن، و شهرسازی

2 کارشناس ‏ارشد برنامه ‏ریزی شهری

چکیده

رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه مشکلاتی مانند آلودگی زیستمحیطی و بهداشتی، تردد زیاد اتومبیلهای شخصی، و عدم سرزندگی شهرهارا بهوجود آورده است. جنبشهایی مانند نوشهرگرایی در اواخر قرن بیستم در جهت رفع این مشکلات و افزایش پایداری شهرها ایجاد شدند. «توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی» (یکی از مشتقات جنبش نوشهرگرایی) رویکردی است که با تأکید بر افزایش سیستم حملونقل عمومی و مناسبسازی محلات برای پیادهروی سعی در کاهش استفاده از خودروی شخصی دارد. از این الگو در دهههای اخیر با هدف افزایش کیفیت توسعههای جدید و بهبود وضع موجود استفاده شده است. قزوین پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته و ازآنجا که رشد کالبدی شهر با گسترش زیرساختهای حملونقل عمومی مطابقت نداشته موجب بروز مشکلات مختلفی شده است. این پژوهش با هدف بررسی معیارهای توسعة حملونقل در منطقة۳ قزوین انجام شده است. برای دستیابی به هدف، نخست نظریات در زمینة توسعة حملونقل مطالعهو معیارهای بررسی این توسعه تدوین شد و در قالب پرسشنامه در محدودة مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در زمرة پژوهشهای کمی و کیفی قرار میگیرد. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی (تحلیل محتوا) و تحلیل کمی (آمار توصیفی و استنباطی) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد منطقة۳ قزوین از نظر معیارهای توسعة حملونقل وضعیت متوسطی دارد. معیارهایی مانند دسترسی و پیادهمداری وضعیت متوسطی داشته و بایستی در جهت ارتقای وضعیت آنها در منطقه برنامهریزی شود. در انتها راهبردهایی برای بهبود منطقه از نظر توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles of Transit Oriented Development for the Future of City Planning

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Ahadi 1
 • Leila Shah Hosseini 2
1 Transportation Research InstituteءRoad
2 Student
چکیده [English]

In recent decades the urban population growth and then hit the top of residing in urban areas of
the world, especially in developing countries, make problems in cities such as Overcrowding
and traffic problems like environmental pollution resulting from excessive personal cars, health
problems, lack of vitality. In other words, the growth of personal transport and increase the
number of trips are the main causes of instability in urban environments. The movement
appeared in the late twentieth century were created to solve this problem and increase the
sustainability of cities and the proposed principles were trying to push the society in the better
way. New Urbanism movement in this period is one of the approaches that two patterns “based
on the development of public transport” and “Traditional Neighborhood Development” has been
derived from this approach. Pattern “based on the development of public transport” approach
with emphasis on improving public transport systems and tailor neighborhoods to walk is to
reduce the use of private cars. The pattern in recent decades in many cities in the world with the
goals of increasing the quality of new urban developments and improve the status quo is being
used.
Qazvin as one of the ancient cities of Iran after the revolution has population growth. This
increase affects physical growth of urban population growth have been many post-revolutionary
period. The city has three urban areas. Since the physical growth of Qazvin not match the
expansion of public transport infrastructure in various fields is causing problems. In this study,
the criteria for transit-oriented development in the third district of Qazvin and the region in
terms of this approach have been identified. Then, the advantages and disadvantages of the
region to provide vision and strategies to improve the region and achieve development based on
public transport have been paid.The movement appeared in the late twentieth century were created to solve this problem and increase the sustainability of cities and the proposed principles were trying to push the society in the better way. New Urbanism as a movement in design and urban planning in this period is one of these approaches. This approach first emerged in the 1980s in the United States of America. In this decade, a large number of American architects and urbanists such as Crier, Christopher Alexander and others criticized the burnout urban centers, local community's dependent on the automobile sector and use of private car in high level. These architects and urbanists are Prepared the emergence fields of New Urbanism. New Urbanism emerged as one of the approaches towards sustainable development and smart growth. This movement has two patterns. These patterns are "Transit Oriented Development" that based on the development of public transport and "Traditional Neighborhood Development". Traditional neighborhood development pattern is based about new suburban residential development with narrow streets, public spaces and public facilities that encourage people to walk to the nearest public transportation station. Transit Oriented Development pattern that based on the development of public transport approach emphasizes on improving public transport systems and tailor neighborhoods to walk is to reduce the use of private cars. In the other words this pattern seeks to create healthy communities, compact and pedestrian-oriented and high-quality public transport is around stations. This approach aims to promote quality of life for residents without dependence on the private car. Transit Oriented Development includes a range of programming at regional and local level. The main body of this approach consists of wide area network of heavy and light transport lines, Bus Rapid Transport and Metro lines. The transport network has a significant role in the transmission and displacement of populations and local and regional services. Along the transport route-based Transit Oriented Development land uses are developed. For development based on Transit Oriented Development approach being close to transport routes is not enough. Some issues like accessibility to parking and building density is important. This approach coordinates transportation and land use with each other in the process of planning and urban design and in this way creates sustainable and friendly-man society.
The positive effects of economic, physical and environmental of this model for cities have prompted managers to make their towns sync with the principles of this development. Reducing automobile dependency and parking demand, increasing use of public transport systems, promoting walkability of neighborhoods, increasing mixed use areas, creating complex and attractive pedestrian, reducing air pollution caused by cars, reducing noise pollution, and etc. are the positive effects of this development. Transit Oriented Development is one of the approaches that many cities are trying to synchronize itself with the principles of this model. Studies and designs on many cities around the world to achieve this development is done. In Iran, this study was conducted on a limited basis. Some researchers have studied Transit Oriented Development principles in local scale. But surveying indicators of this approach in region scale was not mentioned in Iranian's studies. This pattern is useful for most of the cities. Historical cities because of its historical context and historical vacant lots within the area are good options for this development.
Qazvin as one of the ancient cities of Iran after the revolution has population growth. This increase affects physical growth of urban population growth have been many post-revolutionary periods. This city has three urban areas. Region one is placed in southern area. Region three is placed in the northernmost area. And region number two is placed between region number one and region number three. Since the physical growth of Qazvin not match the expansion of public transport infrastructure in various fields is causing problems. In this study, the criteria for transit-oriented development in the third district of Qazvin and the region in terms of this approach have been identified. Then, the advantages and disadvantages of the region to provide vision and strategies to improve the region and achieve development based on public transport have been paid.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Transit-oriented development
 • New Urbanism
 • Qazvin
 • Public transportation
 • Smart growth
 1. ارنت، رندال، 1378، منشورنوشهرگرایی، ترجمة علیرضا دانش و رضا بصیری مژدهی، تهران: انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری.
 2. بحرینی، سیدحسین و خسروی، حسین، 1389، معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده­روی، سلامت و آمادگی جسمانی، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد، نشریه هنرهای زیبا، شماره 43، صص 5-16.
 3. بنتلی، ای ین؛ الکک، آلن؛ مورین، پال؛ مکگلین، سو و اسمیت، گراهام، 1388، محیطهای پاسخده:کتابراهنمابرایطراحان، ترجمة مصطفی بهزادفر، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 4. بهزادفر، مصطفی و ذبیحی، مریم، 1390، راهنمای برنامهسازی حوزههای شهری در چارچوب توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی، فصلنامة علمی- پژوهشی باغ نظر، ش ۱۸، صص 37-48.
 5. پورمحمدی، محمدرضا و قربانی، رسول، 1382، ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکمسازی فضاهای شهری، فصلنامة مدرس، دورة ۷، ش 2، صص 85-108.
 6. حافظ­نیا، محمدرضا، 1385، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، تهران.
 7. حبیبی، محسن؛ تحصیلدار مهدی و پورمحمدرضا، نوید، 1390، شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریههای معاصر شهرسازی، فصلنامة مسکن و محیط روستا، دورة 30، ش 135، صص 3-22.
 8. رضازاده، راضیه، 1382، مطالعات اجتماعی در زمینة تأثیرات ایجاد ایستگاههای مترو در بافت شهر تهران، تهران: پژوهشکدة نظر.
 9. رفیعیان، مجتبی؛ عسگری تفرشی، حدیثه و صدیقی، اسفندیار، 1389، کاربرد رویکرد توسعة حملونقلمحور (TOD) در برنامهریزی کاربری زمینهای شهری نمونة موردی: ایستگاه مترو صادقیه، نشریة برنامهریزی و آمایش فضا، دورة ۱۴، ش 3، صص 295-312.
 10. زیاری، کرامتاله: پارسیپور، حسن و علی آبادی، نسرین، 1391، بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده (نمونة موردی: بجنورد)، نشریة جغرافیا و توسعة ناحیهای، ش ۱۹، صص 215-236.
 11. عباسزادگان، مصطفی، 1388، توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی، قابلیتها و چالشهای پیش روی TOD تهران، نشریة نهاد توسعة تهران، ش ۵، صص 20-23.
 12. عباسزادگان، مصطفی و رستم یزدی، بهمن، 1387، بهرهگیری از رشد هوشمندانه در ساماندهی رشد پراکندة شهرها، نشریة فناوری و آموزش، سال سوم، ج 3، ش 1، صص 33-48.
 13. عزیزی محمد مهدی، 1383، تراکم در شهرسازی. انتشارات دانشگاه تهران. تهران؛
 14. قربانی، رسول و نوشاد، سمیه، 1387، راهبرد رشد هوشمند در توسعة شهری؛ اصول و راهکارها، فصلنامة پژوهشهای جغرافیایی، ش 63، صص 163-180.
 15. معینی، مهدی، 1385، افزایش قابلیت پیادهمداری، گامی به سوی شهر انسانیتر، نشریة هنرهای زیبا، ش 27، صص 5-16.
 16. معینی، مهدی، 1390، شهرهای پیادهمدار، تهران: آذرخش.

17. Abbas Zadegan, Mostafa, 2008, Transit oriented Development, Capabilities and Challenges of TOD in Tehran, Journal of Tehran Development Authority, No. 5, pp 20-23.

18. Abbas Zadegan, Mostafa and Rostamyazdi, Bahman, 2008, Taking Advantage of Smart Growth in Urban Sprawl Organizing, Journal of Technology and Education, Vol. 3, No. 1, PP.33-48.

19. Arendt, Randle, 1999, Charter of the new Urbanism, Translated by Alireza Danesh and Reza Basiri, processing and urban planning Publications.

20. Barker, Barry J., 2004, Transit-Oriented Development in the United States: Experiences, Challenges, and Prospects. Transit Cooperative Research Program (TCRP), Report No. 1021, Washington, D. C: National Academy Press.

21. Behzadfar, Mostafa and Zabihi, Maryam, 2011, Transit-Oriented Development: Plan Making Guideline in Urban Areas, Bagh Nazar, Vol. 8, No. 18, PP. 37-48.

22. Bentley, Ian; Alcock, Alan; Murrain, Paul; McGlynn, Sue and Smith, Graham, 2009, Responsive Environments: A Manual for Designers. London: The Architectural Press.

23. CANPZD. 2006, Transit Oriented Development (TOD) Guidebook, City of Austin Neighborhood Planning and Zoning Department, Austin: Metropolitan Council.

24. Caves, Roger, 2005, Encyclopedia of The City, Routledge, New York.

25. CNU & HUD, 2000, Principles for Inner City Neighbourhood Design,

26. Daisa, James M., 2004, Traffic, Parking, and Transit- Oriented Development, The New Transit Town; Best Practices in Transit-Oriented Development, Washington, Covelo & London: Island Press.

27. Ghorbani, Rasool and Noshad, Somayeh, 2008, Smart Growth Strategy in Urban Development, Principles and Strategies, Journal of Geographical Research, No. 63, PP. 163-180.

28. Grant, J., 2006, Planning the Good Community: New Urbanism in Theory and Practice, Routledge, London.

29. Habibi, Mohsen; Tahsildar, Mehdi and Poormohammadreza, Navid, 2011, An Explanation of the Principles and Rules of Indigenous Urban Planning in Relation to Contemporary Urban Theories, Journal of Housing and rural environment, PP. 3-22.

30. Hikichi, Lynda, 2003, New urbanism and transportation, CE 790, University of Wisconsin-Milwaukee.

31. Krizek, Kevin and Power, Joe, 1996, A Planner’s Guide to Sustainable Development, American Planning Association.

32. Lehrer, Jonah, 2004, What is New Urbanism? www.Newurbanism.org

33. Moeini, Mehdi, 2006, Increasing the Walkability. A Step Tward a More Humane City, Honarha-ye Ziba, Vol. 27, PP. 5-16.

34. Moeini, Mehdi, 2011, Walkable cities, Azarakhsh Publications, Tehran.

35. Noland, Robert B.; Ozbay, Kaan; DiPetrillo, Stephanie and Lyer, Shri, 2014, Measuring Benefits of Transit Oriented Development, Mineta National Transit Research Consortium.

36. Poor Mohammadi, MohammadReza and Ghorbani, Rasool, 2003, Dimensions and Strategies of Compression public space Paradigm, Modarres, Vol. 7, No. 2, PP. 85-108.

37. Rafieian, Mojtaba; Asgari Tafreshi, Hadiseh and Sedighi, Esfandyar, 2010, The Usage of Transit Oriented Development in Urban Land Use Planning, Case study: Sadegheie Metro Station, Journal of Spatial Planning, Vol. 14, No. 3, PP.295-312.

38. Reza Zadeh, Razieh, 2003, The Effects of Social Studies in the Context of Tehran's Subway Stations, Nazar, Tehran.

39. Turskis, Zenonas and Zagorskas, Jurgis, 2006, Sustainable City Compactness Evaluation on the Basis of GIS and Bayes Rule. International Journal of Strategic Property Management, No. 10. PP. 207-185.

40. Valley Connections, 2001, Model Transit-Oriented District Overlay Zoning Ordinance, Prepared for Valley Connections, Valley, Community Design and Architecture, Inc.

41. Ziari, Keramatollah; ParsiPoor, Hassan and AliAbadi, Nasrin, 2012, Inner Texture of Cities: A Potentiality to Move Toward the Compact City Pattern (Case Study: Bojnord City), Journal of Geography and Regional Development, No. 19, PP. 215-236.