ارزیابی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد ESDA

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت ‏علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

3 کارشن اس‏ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

ازآنجا‏که زنان نیمی از جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‏دهند،می‏توان با شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال با توجه به مقتضیات محلی‏- منطقه‏ای و درنهایت درگیرکردن پیش از پیش آن‏ها توسعۀ اقتصادی- اجتماعی کشور را تسریع کرد. بر این اساس، در این پژوهش سعی شد با استفاده از رویکردهای تحلیل اکتشافی داده‏های فضایی به تحلیل الگوی توزیع فضایی ضریب مکانی اشتغال (LQ) زنان روستایی کشاورز ایران پرداخته شود. داده‏های پژوهش از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استخراج‏شده است. برای تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از آماره‏های محلی به‏عنوان رویکردی از ESDA استفاده‏ شد. یافته‏های شاخص موران نشان داد توزیع فضایی ضریب مکانی اشتغال (LQ) زنان روستایی کشاورز کشور به‏صورت اتفاقی یا پراکنده نبوده، بلکه به‏صورت خوشه‏ای توزیع‏شده است. توزیع فضایی ضریب اقتصاد پایه و ارتباط فضایی آن با شاخص‏ نرخ بیکاری نشان می‏دهد که شهرستان‏های جنوب شرقی و غربی و غرب کشور مناطق دارای نرخ بیکاری بالا و ضریب مکانی اشتغال بالا می‏باشند. در مرکز و برخی از شهرستان‏های شمال غرب و شمالی کشور از الگوی تأثیر ارزش‏های خوشه‏ای مشابه پایین به پایین احاطه‏شده است. همچنین، ارتباط فضایی نرخ باسوادی نیز نشان می‏دهد که بخش اعظم آن در شهرستان‏های جنوب شرقی و نسبتاً در غرب ایران از الگوی ناخوشه‏ای پایین به بالا فراگرفته‏اند. ارتباط فضایی ضریب اقتصاد پایه با نرخ روستانشینی نیز حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور از یک الگوی خاص پیروی نمی‏کنند، بلکه هر منطقه با توجه به مقتضیات محلی‏-منطقه‏ای الگوی خاصی از ارتباطات را پذیرا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Correlation between socioeconomic variables and employment location quotient of Iranian farmer women Using ESDA

نویسندگان [English]

 • Ali Sadeghi 1
 • bahram hajari 2
 • kavous mirzaei 3
 • zabih torabe 2
1 Department of Human Sciences, Farhangian University Tehran
2 Ph.D. student
3 Masters
چکیده [English]

Spatial Correlation between socioeconomic variables and employment location quotient of Iranian farmer women Using ESDA

Introduction
Nowadays, the power of countries is measured by their creative and efficient power, so they must make the best planning for their best investments. A society that seeks to achieve sustainable development must inevitably accept the active participation of all people in society and allow them to realize the development of their community. In this regard, rural women are the most invisible contributors to the economic process of society and the family. Current changes in the economic, social and cultural spheres of the countryside, despite the positive effects that have been made to improve the living conditions in the countryside, have reduced the active role of women in the field of production, and former rural women of the former producer are turning into consumer housewives. Not only does this not only negatively affect the economy of the countryside, but virtually eliminates a massive activist from the production process and boosts national economic growth. An overview of the perspectives and views on employment, especially the employment of women, shows that the country does not have a favorable situation in terms of employment, especially women's employment. Therefore, improving the employment of rural women can be seen as the key to the success of measures taken to improve the situation of rural communities. To gain benefit from women's talents and abilities in line with making maximum use of our human resources entails accurate and scientific study of their activities. Since half of the population of transitional society's lives in rural areas, and women make up one half of rural populations; one way of achieving these human resources is to study their economic activities in various arenas. According to Census of 2006, the rural women's share in employment is about 13 percent. But the undeniable fact is that on average about 40 percent of the labor force in agricultural activities are supplied by rural women. Since women make up half of the rural population, it is possible to accelerate the social and economic development of the country by identifying the factors influencing women’s participation and increasing their involvement according to local and regional circumstances. Focus on women specially farmer women who play an important role rural economic circle, could solve many problems in rural development in Iran. So, in this study we try to evaluate spatial model and effective causes of on these models using ESDA approaches by calculating employment location quotient of Iranian farmer women regarding county, distribution order and its spatial spread and finally evaluation of spatial relation between socioeconomic variables and calculated location quotient. Therefore some questions here come up: is there any significant spatial relation between socioeconomic variables and employment location quotient of Iranian farmer women? Dose the spatial relation between socioeconomic indexes with employment location quotient of Iranian farmer women at the level of Iranian counties?


Methodology
Population and housing census of 2011 and EXCEL and GEODA data were used for analysis. First, LQ location quotient was used to determine basic actions in this sector. This method is used to identify basic labor force indifferent regions. Also, bivariate Moran was used to evaluate the relation between LQ and sociocultural variables. This test is necessary for zero hypothesis exam, the accidental spatial distribution in comparison with non-random (clustered or dispersed) distribution.
This situation was studied for women literacy index, unemployment rate and rustication rate. Accordingly, the present study attempted to conduct an economic base analysis of the spatial distribution of women’s employment in the agricultural sector via location quotient (LQ) and exploratory spatial data analysis (ESDA). Data were extracted from the 2011 General Population and Housing Census. Local indicators of spatial association (LISA) and Moran's I index of global spatial autocorrelation were used for analyzing the data as variants of the ESDA approach. Moran's I indicated that the spatial distribution of women’s employment via location quotient (LQ) in the agricultural sector was not random or sparse but clustered.
Discussion
Results of local spatial autocorrelation between LQ and socioeconomic indexes suggests that the spatial relation between unemployment rate and LQ in rural regions of Iran is positive and significant; and most of Iranian rural regions follow the same relation. Based on the latter matter, LQ rises as unemployment rate increases and LQ tends toward basic employment and export of labor force. Spatial relation between literacy rate and LQ is negative and significant and follows a low-high model. So, in Iranian rural regions as literacy rate increases, LQ rises too and tends to basic employment and export of labor force. Also spatial relation between rustication rate and LQ is positive and significant and follows a low-low model. Based on this, in Iranian rural regions as rustication rate decreases, LQ is lessened and tends to non-basic employment and import of labor force.
Results
The spatial distribution of economic activity via location quotient (LQ) and its relationship with social and economic indices (literacy rate, unemployment rate and pastoralism) in the rural areas of Iran via Moran's I does not follow a specific pattern. Instead, each area adopts a certain pattern of connections based on local and regional circumstances. The relations between socioeconomic indexes and LQ doesn’t have the same model, in a way that different Iranian regions follow different spatial relations. Therefore each region needs special programs. For example despite that local autocorrelation indicates positive and significant correlation with LQ, all Iranian rural regions didn’t follow this model, so that only southeastern and partly western counties of Iran followed a high-high model, but northwestern and some of Razavi Khorasan counties follow a low-low model; while Ardabil counties and many of Razavi Khorasan counties and northern counties of Kurdistan province follow a high-low model. Therefore, regarding the general correlation, it is impossible to give a common model for all of these regions; so a special program must be designed for each of the mentioned regions.
Key word: Rural Women, Employment, Spatial Analysis, Major Economic Activities, Villages in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Women’s rural"
 • "Agriculture"
 • " employment"
 • " spatial analysis"
 • "rural of Iran"
 1. برقی، حمید؛ قنبری، یوسف؛ حجاریان، احمد و محمدی، منیره، 1390، بررسی توزیع فضایی فعالیت‏های پایه‏ای اشتغال زنان در بخش‏های اقتصادی کشور، فصل‏نامة مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان، دورة 9، ش ۳، صص ۱۶۲-192.
 2. حکمت‏نیا، حسن و موسوی، میرنجف، 1385، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه‏ریزی شهری و ناحیه‏ای، یزد، علم نوین.
 3. حیدری، غلام‏رضا و جهان‏نما، فهیمه، 1382، توانایی‏های زنان در بخش کشاورزی- روستایی، فصل‏نامة پژوهش زنان، دورة 1، ش 6،
 4. خانی، فضیله و سوری، فرشاد، 1391، رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایتمندی روستائیان از عملکرد دهیاران (مطالعة موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت)، فصل‏نامة جغرافیا، دورة 10، ش 32، صض ۱۰۱ ـ126.
 5. داورخانی، فضیله، 1385، توسعة روستایی و چالش‏های اشتغال زنان، پژوهش‏های جغرافیایی، ش 55، صص 171-188.
 6. زنجانی، حبیب‏الله و بیات معصومه، 1389، بررسی تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان شهر مشهد 1388، فصل‏نامة مطالعات اجتماعی ایران، دورة 2، ش 2، صص 171-190.
 7. عباسیان، مجتبی؛ ابراهیم‏زاده اسمین، حسین؛ ناظریان، نورمحمد و ایرندگانی، یونس، 1390، بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان، زنان و خانواده، ش 17، صص 147-177.
 8. گوگردچیان، احمد؛ طیبی، سیدکمیل و قضاوی، عفت، 1393، اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (1390-1370)، فصل‏نامة تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ش 17، صص ۱۴۵-169.
 9. لهسایی‏زاده، عبدالعلی، 1374، بررسی جامعه‏شناختی نقش زن در کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارة ویژه
 10. مطیعی لنگرودی، سیدحسن و شمسایی، ابراهیم، 1391، توسعه و کشاورزی پایدار (از دیدگاه اقتصاد روستایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. یزدخواستی، بهجت و احمدی وکیل، 1386، بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در ایران با تأکید بر سرشماری 1385، مجلة تحقیقات زنان (مجلةمطالعات زنان)، دورة 1، ش 3، صص 9-23.

12. Abbasian, Mojtaba; Ebrahimzadeh Asmin, Hossein; Nazerian, Noor Mohammad and Irandagani, Younes, 2011, A Survey of the Activity and Employment of Women in Sistan and Baluchestan Province, Women and Family, No. 17, PP. 147-177.

13. Aly, H. Y. and Al-Quisi, I., 1996, Determinants of Women's Labour Force Participation in Kuwait: A Logit Analysis. Middle East Business and Economic Review, No.8, PP. 1-9.

14. Anchor, R. and Catherine, H., 2000, Theories of Gender Inequality, Labor Market  Attachment Iran,  Tehran: Roshangar Publishing .

15. Barghi, Hamid; Ghanbari, Yousef, Hajjarian, Ahmad and Mohammadi, Monira, 2012, Investigating the Spatial Distribution of Basic Employment Activities of Women in the Economic Sectors of the Country, Quarterly Journal of Women's Socio-Psychological Studies, Vol. 9, No. 3, PP. 162-192.

16. Davarkhani, Fazileh, 2007 Rural Development and the Challenges of Women's Employment, Geographical Research, No. 55, PP. 171-188.

17. FAO., 1995, The role of women in agricultural development, Tehran: Department of extension and participation of Jihad Sazandegi.

18. Goghardchian, Ahmad; Taybi, Seyed Kamil and Judgment, Chastity, 2014 The Effect of Women's Employment on Gender Income Gap in Iran (1991-2011), Quarterly Journal of Economic Modeling Research, No. 17, PP. 169-145.

19. Hartley, M.; Popay, J. and Plewis, I., 1992, Domestic conditions, paid employment and women's experience of ill‐health. Sociology of Health & Illness, Vol. 14, No. 3, PP. 313-343.

20. Heidari, Gholamreza and Jahannama, Fahimeh, 2003, Women's Abilities in Agriculture-Rural Sector, Women's Research Quarterly, Vol. 1, No. 6.

21. Hekmatnia, Hassan and Mousavi, Mir Najaf, 2007,  Application of the model in geography with emphasis on urban and regional planning, Yazd, New Science.

22. Itohara, Y. and Hoque, M., 2008, Participation and decision making role of rural women in economic activities: A comparative study for members and non-members of the micro-credit organizations in Bangladesh, Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 3, PP. 229-236.

23. Jackson, C. and Pearson, R., 2005, Feminist visions of development, Gender analysis and policy: Routledge.

24. Khani, Fadhila and Suri, Farshad, 2012, Gender Approach in Analyzing Villagers' Satisfaction with Dehyaran Performance (Case Study of Konani District of Koohdasht County), Geography Quarterly, Vol. 10, No. 32, PP. 101-126.

25. Lahsaeizadeh, Abdolali, 1995, The Role of Women in Iran's Rural Economy, Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University, Vol. 11, Issues 1 and 2, PP. 43-65.

26. Lazar, M., 2005, Feminist critical discourse analysis: Gender, power and ideology in discourse: Springer.

27. Maier, F., 2002, Women’s Work and Economic Development Gender and Work in Transition (PP. 83-91): Springer.

28. Malapit, H. J. L. and Quisumbing, A. R., 2015, What dimensions of women’s empowerment in agriculture matter for nutrition in Ghana? Food Policy, No. 52, PP. 54-63. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.02.003

29. Motiee Langroudi Seyed Hassan and Shamsaii, Ebrahim, 2012, Sustainable Development and Agriculture (from the perspective of rural economy), University of Tehran Press.

30. Sultana, N.; Nazli, H.; Malik, S. J. and Kazi, S., 1994, Determinants of Female Time Allocation in Selected Districts of Rural Pakistan [with Comments]. The Pakistan Development Review, Vol. 33, No. 4, PP. 1141-1153.

31. Tansel, Aysyt, 2002, Economic development and female labour force participation in Turkey: Time – series evidence and cross-province Estimates, ERC Working Papers in Economics, 01/05, PP. 1-37.

32. Waldron, I.; Weiss, C. C. and Hughes, M. E., 1998, Interacting effects of multiple roles on women's health. Journal of health and social behavior, PP. 216-236.

33. Yazdkhasti, Behjat and Ahmadi, Vakil 2006 , A Survey of Women's Activity and Employment in Iran with Emphasis on the 2006 Census, Journal of Women's Research (Journal of Women's Studies), Vol. 1, Issue 3, PP. 9-23.

34. Zanjani, Habibullah and Bayat, Masoumeh, 2010, Investigating the Impact of Employment on the Quality of Life of Women in Mashhad 2009, Iranian Social Studies Quarterly, Vol. 2, Issue 2, PP. 171-190.