سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز )

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجوی دکترای گروه جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

جاذبه‏های موجود در محیط‏های روستایی نقش اساسی در جذب گردشگر دارند. فضاهای عمومی موجود در روستاها مانند میدان‏ها و کوچه‏ها همراه معماری بیرونی خانه‏ها و مبلمان‏های موجود می‏توانند عناصر جذاب برای گردشگران باشند. کیفیت محیطی فضاهای عمومی و عناصر موجود در آن اولین و مهم‏ترین جاذبة گردشگری از دیدگاه گردشگران روستایی بوده و می‏تواند موجب رونق گردشگری شود. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگر است. روش تحقیق توصیفی‏- تحلیلی است و داده‏های مورد نیاز به دو روش اسنادی و میدانی جمع‏آوری شده است. در این پژوهش هشت روستا از شهرستان طرقبه و شاندیز، که دارای جاذبه‏های گردشگری‏اند و گردشگری در آن‏ها رواج یافته، بررسی شده است. جامعة آماری شامل گردشگران روستایی و جامعة نمونه شامل 194 گردشگر است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، Tتک‏نمونه‏ای، و مدل ویکور استفاده شده است. براساس آزمون Tتک‏نمونه‏ای، از بین چهار مؤلفة انتخاب‏شده بیشترین مقدار آن مربوط به مؤلفة عملکردی با میانگین 08/3 و کمترین مقدار مربوط به مؤلفة زیباشناختی با میانگین 94/2 است. براساس آزمون همبستگی، در بین مؤلفه‏های کیفیت محیطی رابطة معناداری وجود دارد و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد. همچنین، نتایج مدل ویکور نشان داد که روستای جاغرق در بهترین شرایط به لحاظ برخورداری از کیفیت محیطی فضاهای عمومی قرار دارد و روستای کنگ در پایین‏ترین رده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement and Evaluation the Environmental Quality of Public Space on Destination Villages in Attracting Tourists (Case Study: Tourism Target Villages of Torqaba and Shandiz)

نویسندگان [English]

 • hamdollah sojasi 1
 • Atiyeh Garousi 2
 • Kebria Moradi 3
 • Davood Mahdavi 4
1 departmant geography.ferdosi university
2 M.Sc student of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD student in Ferdowsi University of Mashhad, Department of Geography and Rural Planning
4 PNU university
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In many countries today, tourism is seen as a tool for the development of rural areas. Therefore, attractions in rural areas play a key role in attracting tourists.Public spaces in the countryside such as squares, alleys, etc., along with the exterior architecture of existing homes and furniture, can be attractive elements for tourists. Environmental quality of public spaces and its elements is the first and most important tourist attraction from the point of view of rural tourists and can cause tourism boom. Accordingly, the purpose of the present study is to investigate and analyze the environmental impact of public space on destination villages in attracting tourists.
Methodology
The research method is descriptive - analytical and data collection was done by both documentary and field methods. In this study, eight villages of Torqabah and Shandiz which have tourist attractions and are popular in the area were studied. The statistical population consists of rural tourists and the sample population consists of 194 tourists. Pearson correlation test, one-sample T test, and Vikor's model were used to analyze the data. The statistical population consists of rural tourists and the sample population consists of 194 tourists. Pearson correlation test, one-sample T test, and Vikor's model were used to analyze the data.

Results and discussion
According to the results of single sample T test, the highest value was related to functional component with mean (3.08) and the lowest value to aesthetic component with mean (2.94).According to the correlation test, there is a significant relationship between the components of environmental quality and is generalizable to the whole community. Also the results of Vikor model showed that Jagaragh village is in the best condition in terms of environmental quality of public spaces and Kang village is the lowest.

Conclusion
Overall, the results showed that the aesthetic aspects of the public spaces of the studied villages are lower than the average of the other components and should be considered more, but the sense of rural identity can be felt in a semantic sense. Observed average. From a functional point of view, the villages are in a good condition and the environmental aspect of the physical condition is moderate, which will be more favorable to the tourist by enhancing the vegetation and environmental health of the village. The results of the Pearson test show that the four components of environmental quality of public spaces have a strong direct relation with each other and can be generalized to the whole community. In other words, the existing components are related to each other and can be mutually reinforcing. This means that increasing positive changes in one component increases the positive status of the other components. Also, Vikor Multi Criteria Decision Making Model was used to analyze the situation of the villages and the results showed that the village of Kong was the lowest and lowest in terms of indices and Jagharg village. Considering the environmental quality indices of public space in the study area is at the highest level. In sum, given the theoretical foundations and research findings, the following suggestions can help officials and planners as well as all tourism stakeholders in creating more sustainable environmental quality tourism villages: Planning for compliance Principles of visual aesthetics in the construction of villages and prevention of inappropriate construction with the function of villages; increase of resorts and restaurants in the villages; restoration of old village buildings; preservation of rural identity; protection of the rural environment; Village services according to their tourist attractiveness; Community facilities and recreational facilities suitable for tourists daily due to the fact that the bulk of tourists daily in the villages. ؛ Create a sense of responsibility for the quality of the rural environment between residents and tourists.Overall, the results showed that the aesthetic aspects of the public spaces of the studied villages are lower than the average of the other components and should be considered more, but the sense of rural identity can be felt in a semantic sense. Observed average. From a functional point of view, the villages are in a good condition and the environmental aspect of the physical condition is moderate, which will be more favorable to the tourist by enhancing the vegetation and environmental health of the village. The results of the Pearson test show that the four components of environmental quality of public spaces have a strong direct relation with each other and can be generalized to the whole community. In other words, the existing components are related to each other and can be mutually reinforcing. This means that increasing positive changes in one component increases the positive status of the other components. Also, Vikor Multi Criteria Decision Making Model was used to analyze the situation of the villages and the results showed that the village of Kong was the lowest and lowest in terms of indices and Jagharg village. Considering the environmental quality indices of public space in the study area is at the highest level. In sum, given the theoretical foundations and research findings, the following suggestions can help officials and planners as well as all tourism stakeholders in creating more sustainable environmental quality tourism villages: Planning for compliance Principles of visual aesthetics in the construction of villages and prevention of inappropriate construction with the function of villages; increase of resorts and restaurants in the villages; restoration of old village buildings; preservation of rural identity; protection of the rural environment; Village services according to their tourist attractiveness; Community facilities and recreational facilities suitable for tourists daily due to the fact that the bulk of tourists daily in the villages. ؛ Create a sense of responsibility for the quality of the rural environment between residents and tourists.
Keywords: Environmental Quality, Tourism Development, Public Space, Rural Tourism, Tourism Attraction

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Quality
 • Tourism Development
 • Public Space
 • Rural Tourism
 • Tourism Attraction
 1. آیتی، حمید؛ خداکرمی، فائزه؛ ملایی، کامبیز و آفاق‏پور، آتوسا، 1395، بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی، مطالعة موردی: شهر شیراز، فصل‏نامة مطالعاتی شهر ایرانی اسلامی، ش 23، صص ۴۳-59.
 2. اشتری مهرجردی، اباذر، 1383، گردشگری طبیعی و توسعة پایدار، نشریة جهاد، ش 26، صص 7۴-7۸.
 3. اکبریان، سیدرضا و شیخ‏بیگلو، رعنا، 1394، سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری، مطالعة موردی: بخش آسارا – شهرستان کرج، مجلة پژوهش‏های روستایی، دورة 6، ش 2، صص 4۳۳-457.
 4. پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، محمد، 1390،  گردشگری، ماهیت و مفاهیم، چ ۵، تهران: سمت.
 5. پورجعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی‏اکبر و صادقی، علیرضا، 1388، خوانش تأثیر سامان‏دهی محورهای بصری بر ارتقای کیفیت محیط فضاهای عمومی شهری (نمونة موردی: خیابان آزادی تهران)، مجلة مدیریت شهری، دورة 7، ش 24، صص 65-80.
 6. جعفری، حمید و حافظی‏زاده، شقایق، 1396، عوامل مؤثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی، مطالعة موردی: روستاهای شهرستان دماوند، فصل‏نامة جغرافیایی سرزمین، س ۴،  ش 54، صص ۳۲-41.
 7. جمعه‏پور، م. و احمدی، ش، 1390، تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی، مطالعة موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ، پژوهش‏های روستایی، ش 5، صص ۳۳-62.
 8. داداش‏پور، هاشم و روشنی، صالح، 1392، ارزیابی تعامل میان فرد و محیط زندگی در محلات جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و ذهنی، فصل‏نامة مطالعات شهری، ش 6، صص ۳-15.
 9. رضوانی، محمدرضا، 1387، توسعة گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران.
 10. رضوانی، محمدرضا و صفایی، جواد، 138۴، گردشگری خانه‏های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید، مطالعة موردی: نواحی روستایی شمال تهران، مجلة پژوهش‏های جغرافیایی، ش 5۴، صص ۱۰۹-121.
 11. رفیعیان، مجتبی؛ مولودی، جمشید و پورطاهری، مهدی، 1390، سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید، مطالعة موردی: شهر جدید هشتگرد، فصل‏نامة برنامهریزی و آمایش، ش 3، صص ۱۹-38.
 12. رهنمایی، محمدتقی و شاه‏حسینی، پروانه، 1383، فرایند برنامهریزی شهری ایران، تهرلن: سمت.
 13. سجاسی قیداری، حمدالله و صادقلو، طاهره، 1395، تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی، مطالعة موردی: روستاهای گردشگری دهستان لواسان کوچک، فصل‏نامة تحقیقات جغرافیایی، ش ۲، صص ۳۲-49.
 14. شارپلی، ریچارد، 1380، گردشگری روستایی، ترجمة رحمت‏الله منشی‏زاده و فاطمه نصیری، انتشارات منشی کانون اسلامی انصار.
 15. شیعه، اسماعیل و علیپور، سجاد، 1389، تحلیل عوامل کیفیت‏بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار، مطالعة موردی: سواحل شهر رامسر، مجلة آرمانشهر، ش ۵، صص ۱۵۵-167.
 16. صدرموسوی، میرستار؛ پورمحمدی، محمدرضا و حاتمی، افشار، 1392، بررسی ظرفیت پذیرش گردشگری با تأکید بر توسعة پایدار، مطالعة موردی: سرعین، فصل‏نامة فضای گردشگری، ش 9، صص ۹۵-114.
 17. قدمی، مصطفی و غلامیان آقامحلی، طاهره، 1390، بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشگری با تأکید بر جامعة گردشگران، مطالعة موردی: شهر بابلسر، نگرش‏های نو در جغرافیای انسانی، س ۳، ش 3، صص ۱۲۱-133.
 18. قدیری معصوم، مجتبی؛ مطیعی لنگرودی، سیدحسن و مهرپویا، حسن، 1392، تبیین اثرات کالبدی گردشگری بر نواحی روستایی، مجلة برنامهریزی و توسعة گردشگری، س ۲، ش 5، صص ۳۳-49.
 19. کاظمی، مصطفی؛ پور، سمیرا؛ سعادت‏یار، فهیمه سادات و بیطرف، فاطمه، 1390، تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک‏شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک‏شده، مجلة پژوهش و برنامهریزی شهری، س ۲، ش ۶، صص ۱۹-34.
 20. کاکاوند، الهام؛ براتی، ناصر و امین‏زاده، بهرام، 1392، سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری، مورد: شهر قزوین، فصل‏نامة علمی‏- پژوهشی باغ منظر، س ۱۰، ش 25، صص ۱۰۱-112.
 21. مودودی، مهدی؛ بوزرجمهری، خدیجه؛ شایان، حمید و ضیایی، محمود، 1394، نقش گرشگری و تحولات اقتصادی و اجتماعی، مطالعة موردی: روستاهای هدف استان گلستان، مجلة جغرافیا و توسعةناحیهای، ش ۲، صص ۱-28.
 22. مؤیدی، محمد؛ علی‏نژاد، منوچهر و نوایی، حسین، 1392، بررسی نقش مؤلفه‏های منظر شهری در ارتقای سطح امنیت در فضاهای عمومی شهری، مطالعة موردی: محلة اوین تهران، فصل‏نامة مطالعات امنیت، ش 35، صص ۱۵۹-191.
 23. مهدوی، مسعود؛ قدیری معصوم، مجتبی و قهرمانی، نسرین، 1387، اثرات گردشگری بر توسعة روستایی با نظرسنجی از روستاییان درة کن و سولقان، فصل‏نامة روستا و توسعه، س 11، ش 2، صص ۳۹-60.
 24. میراب‏زاده، پرستو، 1375، ارزیابی پیامدهای زیست‏محیطی توسعة توریسم، فصل‏نامة محیط زیست، ش 2، صص ۵۴-62.
 25. نوری، سیدهدایت‏الله، 1391، بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تأثیر آن در جذب گردشگران روستایی، مطالعة موردی: شهرستان پاوه، فصل‏نامة تحقیقات جغرافیای کاربردی، ج 21، ش 24، صص 83-102.

26. Butnaru, G. and Miller, A., 2012, Conceptual Approaches on Quality and Theory of Tourism Services, Procedia Economics and Finance, No. 3, PP. 375-380.

27. Butnaru, Gina Ionela; Stefanica, Mirela and Maxim, George Marius, 2014, Alternative Method of Quality Evaluation in Tourism: Case study applied in tourist accommodation units, Procedia Economics and Fonance, No. 15, PP. 671-678.

28. Blancas, F.J.; González, M. and Caballero, R., 2017, A dynamic sustainable tourism evaluation using multiple benchmarks, Journal of Cleaner Production, Vol. 174, No. 10, PP. 1190-1203.

29. Căruntu, A. and Diţoiu, M., 2014, The Perceptions of Hospitality Services of a Tourism Destination, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 109, PP. 231-235.

30. Chin, C.; Lo, May-Chiun; Songan, Peter and Vikneswaran, Nair, 2014, Rural Tourism Destination Competitiveness: A study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 144, PP. 35-44.

31. Ciaoce, C.A.; Bona, M. and Ribeiro, F., 2007, Community Tourism: Montanha Beijaflor Dourado Pilot project (Microbasin of Sagrado River, Morretes, parana), Tourismo- Visao e Acao, Vol. 9, No. 2, PP. 249-266.

32. Dragulanescu, I.V. and Drutu, M., 2012, Rural Tourism for Economic Development, international journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, Vol. 2, Special Issue 1, PP. 196-203.

33. Endresen, K., 1999, Sustainable Tourism and Cultural Heritage: A review of development assistance and its potential promote sustainability, NWHO.

34. Falak, Sh; Lomay, Ch. and Alvin, Y., 2014, A repositioning strategy for rural tourism in Malaysia, Procardia _ social and behavior sciences, Vol. 144, PP. 412-415.

35. Irshad, H., 2010, Rural tourism –an overview. Retrieved from http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/csi13476/$FILE/Rural-Tourism.pdf

36. Moon, K.S; Kim, M.; Ko, Y.J; Connaughton, D.P and Lee, J.H., 2011, The influence of consumer is event quality perception on destination image: Journal of Managing Service Quality, Vol. 21, No. 3, PP. 287-303.

37. Petrick, J. F.; Morais, D. D. and Norman, W. C., 2001, An examination of the determinants of entertainment vacationers intentions to revisit. Journal of Travel Research, No. 40, PP. 8-41.

38. Prabhakaran, Sudesh; Nair, Vikneswaran and Ramachandran, Sridar, 2014, Community participation in rural tourism: Towards a conceptual framework, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 144, PP. 290-295.

39. Rajaratnam, Sushila Devi, Munikrishnan, Uma Thevi. Saeed pahlevan and Nair, Vikneswaran, 2014, Service Quality and pervious Experince as a ModeratTourists Satisfaction with Rural Tourism Destinations in Malaysia: A partial least squares approach, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 144, PP. 203-211.

40. Singh, K.; Gantait, A.; Puri, G. and Swamy, A., 2016, Rural Tourism: Need, Scope and Challenges in Indian Context. Hospitality and Tourism: Challenges, Innovation, Practices and Product Development. (Ed), Dr. Alok Kumar, Adhyayan Publishers and Distributors, New Delhi. (ISBN: 978-81-8435-490-4).

41. Satyarini, N.W.M.; Rahmanita, M. and Setarnawat, S., 2017, The Influence of Destination Image On Tourist Intention and Decision to visit Tourist (A Case Study of Pemuteran village in Bileleng, Bali, Indonesia), TRJ Tourism Research Journal, Vol. 1, No. 1, PP. 81-97.

42. Shonk, D. J., 2006, Perceptions of service quality, satisfaction and the intent to return among tourists attending a sporting event (doctoral dissertation), The Ohio State University.

43. Telfer, D. J., 2009, Development studies and tourism. The SAGE handbook of tourism studies, 146-165.

 1. 44.  Van Kamp, I.; Leidelmeijer, K.; Marsman, G. and De Hollander, A., 2003, Urban environmental quality and human well-being: towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study. Landscape and urban planning, Vol.65, No. 1, PP. 5-18.

45. Vujic, V., 2007, Implementation of Integral System of Quality Management in Tourism. International Journal for Quality Research, Vol.1, No. 4, PP. 323-328.

46. Van Kamp, I.; Leidelmeijer, K.; Marsman, G. and De Hollander, A., 2003, Urban Environmetal Quality and Human Well being towards a Conceptual framework and Demarcation of Concepts,a literature study, Journal of landscape and urban planning, No. 65, PP. 5-18.

47. Yuksel, A. and Yuksel, F., 2002, Measurement of tourist satisfaction with restaurant services: A segment-based approach, Journal of Vacation Marketing,Vol. 9, No. 1, PP. 52-68.

48. Yurudur, E. and Dicle, M., 2011, Settlement – Natural environment relationships and tourism potential in Camici (TOKAT –turkey), Procardia Social and behavioral Saliences, Vol. 19, PP. 208-215.

49. Ashtari Mehrjerdi.  A., 2004, Natural tourism and sustainable development, Journal of Jihad, No. 26, PP, 74-78. (In Persian)

50. Akabardian Ronizi, S. R. and Shaykh-Baygloo., R., 2015, Assessment of Environment quality of Villages' tourism Case: Asara County, Journal of Rural Research, Vol 6, No. 26, PP, 369-388. (In Persian)

51. Pourjafar, M. R. and Taqvaee, A, A., 2010, the effect of improving visual art on improving the urban public environments (Case study: Tehran - Azadi Street), Journal of Urban Management. Vol 7, No. 24, PP, 65-80. (In Persian)

52. Jafari, H, and Hafezizadeh, SH., 2017, Effective Factors in attracting tourists to rural destinations (Case study: Villages of the Damavand County), Journal of Territory, Vol 14, No. 54, PP, 31-41. (In Persian)

 1. 53.  Ayati. H. Khoada Karami, F. Molaie. K. and Afaghpour, A., 2016, analyzing the effect of urban physical factors on religious tourism development (case study: Shiraz), Journal of studies on Iranian Islamic city. Vol 6, No. 23, PP. 43-59. (In Persian)

54. Jomehpour, M. and Ahmadi, Sh., 2011, Effect of Tourism on Sustainable Rural Livelihoods (Case Study: Baraghan Village - Savojbolagh County), Journal of Rural Research, Vol 2, No. 5, PP, 33-62(In Persian)

55. Dadashpour, H, and Roshani, S., 2013, The Evaluation of the Interaction between the Individual and the Living Environment in New Neighborhoods Using Objective and Subjective Quality Assessment, Journal of Planning, vol 6, pp 3-15. (In Persian)

56. Rezvani, M. R, and Safaei, J., 2008, Development of Rural Tourism with a Sustainable Tourism Approach, Publication of Tehran University. (In Persian)

57. Rezvani, M.R, and Safaei, J., 2005, Second Home Tourism and its Effects on Rural Areas: An Opportunity or a Threat, Case Study: Rural Areas of North of Tehran, Journal of Geographical Studies, vol 54, pp 109-121. (In Persian)

58. Rafieyan, M, Moloodi, J and pour Taheri, M., 2011, Assessment of the urban environmental quality in new town (Case Study: Hashtgerd new towns), Journal of Spatial planning, Vol 15, No. 3, PP, 19-38. (In Persian)

59. Rahnamaei, M. Taghi and Shahhoseini, P., 2004, the Process of Iran Urban Planning, Tehran: Samt. (In Persian)

60. Shieh, E, and Alipour Eshlki, S., 2012, Investigates the Contributory Factors of Coastal Tourism Improvement with Regard to Sustainable Tourism Criteria; Case Study: Ramsar Coast, Journal of Architecture & Urban Design & Urban Planning, Vol 3, No. 5, PP, 155-167(In Persian).

61. Sadr Moosavi, M.S. Pourmohammadi M. R. and Hatami, A., 2013, investigating the Capacity of Tourism Acceptance with Emphasis on Sustainable Development, Case Study: Sarein, Tourism Atmosphere Quarterly, NO 9, pp 95-114. (In Persian)

62. Qadami, M. and Qolamian Aqa Mahali, T., 2011, The Investigation of the Quality of Entry Points of Tourist Cities with Emphasis on the Tourist Community, Case Study: the City of Babolsar, New Attitudes in Human Geography, Vol. 3, NO 3, pp 121-133. (In Persian)

63. Mododi, M.  Bouzarjomehry, KH. Shayan, H. and Ziaee, M., 2016, the Role of Tourism in Economic and Social Changes of Target Villages of Golestan Province, Journal of Geography and Regional Development, Vol 13, No. 2, PP, 159-191. (In Persian)

64. , Qadiri Masoom, M. Motiei langeroodi, S.H. and Mehrpouya, H., 2013, explain the Impact of Tourism on Rural Areas Case Study: The East District of Klardasht., Journal of Tourism Planning and Development, Vol 2, No. 5, PP, 33-49. (In Persian)

65. Kzemi, M. Pour, S. Saadat, F. and Bitaraf, F., 2011, .The effect of tourisms mental image on the perceived value of coastal cities in the Capian Sea , Journal Of The Urban Research and Planning Quarterly, Vol 2, No. 6, PP, 19-34. (In Persian)

66. Kakavand, E. Barati, N. and Aminzade gohar rizi, B, 2013, Comparative Assessment of Mental Image of Citizens with Planners to Quality of the Urban Environment (Case study: Qazvin Distressed Area), Journal of Bagh-e Nazar, Vol 10, No. 25, PP, 101- 112. (In Persian)

67. Moayedi, M. Ali Nejad, M. and Nawai, H. , 2013 Reviewing the Role of Appearance of Urban Places in Promoting Security Feeling in Public Places (Case Study: Evin Neighborhood in Tehran),  Journal of Societal Security Studies Scientific Quarte, Vol 4, No. 35, PP, 159-191. (In Persian)

68. Mahdavi, M. Qadiri Masoom, M. and Qahremani, N., 2008, The Effects of Tourism on Rural Development with a Survey of the Villagers in Dareh Kan and Solaqan, Village and Development Quarterly, Vol. 11, No 2, pp 39-60. (In Persian)

69. Mirabzadeh, P., 1996, the Evaluation of the Environmental Implications of Tourism Development, Environment Quarterly,vol 2, pp 54-62. (In Persian)

70. Noori, S.H. Soory, F. Kazemi, Z. Gholami, A., 2012, Investigation word of mouth advertising and analysis its impact on attract rural tourists Case Study: Paveh township, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol 12, No. 24, PP, 83-102. (In Persian)

71. Papoli Yazdi, M and Saqai, M., 2011, Tourism (Nature & Concepts), Tehran: SAMT.  (In Persian)

 1. Sharpley, R. , 2001, rural tourism: an introduction, Translators Rahmatollah Monshizadeh and fatemeh Nasir, Tehran: Islamic Ansar Cente. (In Persian).

73. Sojasi gheidari, H. And  Sadeghloo T., 2016, analyzing the Role of Environmental Quality in Tourist Attraction to Rural Touristic Destinations (Case Study: Touristic Rural of Small lavasan Rural District). Journal ofGeographical Researches, Vol 31, No. 2, PP, 32-49. (In Persian).