ارزش اقتصادی‏- تفرجی دریاچة‏ گهر: رویکرد هزینة سفر منطقه ‏ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت‏الله بروجردی (ره)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه لرستان

چکیده

تفرجگاه‏ های طبیعی نه ‏تنها به‏ مثابة پاره‏ای از طبیعتْ دارای ارزش ذاتی‏ اند، برای بهره ‏برداری نیز ارزش اقتصادی‏- تفرجی دارند. اطلاع از ارزش اقتصادی‏- تفرجی جامعه از تفرجگاه‏ های طبیعی‏ محیط‏ زیست کشور برای سیاست‏گذاران هر کشوری اهمیت فراوانی دارد؛ از جمله در توجه و اولویت تخصیص بودجه به آن تفرجگاه ‏های طبیعی. در این پژوهش ارزش اقتصادی‏- تفرجی دریاچة گهر، یکی از تفرجگاه ‏های طبیعی استان لرستان و یکی از جاذبه‏ های گردشگری ایران، با رویکرد هزینة سفر منطقه ‏ای برآورد شده است. برآورد ارزش اقتصادی- تفرجی تفرجگاه‏ های طبیعی با رویکرد هزینة سفر منطقه‏ ای مبتنی است بر نقشة آن تفرجگاه طبیعی و دیدگاه و ویژگی‏ های بازدیدکنندگان آن تفرجگاه طبیعی و هزینه و ُبعد مسافت دسترسی به آن تفرجگاه طبیعی. داده‏های پژوهش با نمونة آماری 161 بازدیدکنندة این تفرجگاه طبیعی در تابستان سال 1398    جمع‏آوری شده است. نتایج پژوهش نشان ‏داده است که رابطة بین تعداد بازدیدکنندگان از مناطق ده‏گانه به دریاچة گهر با بُعد مسافت و هزینة‏ سفر منفی و معنی‏دار و با سطح تحصیلات بازدیدکنندگان مثبت و معنی‏دار بوده است. ارزش اقتصادی- تفرجی دریاچة گهر برای هر بازدید‏کننده در تابستان 1398، 283550 ریال و برای کل بازدیدکنندگان 19 میلیارد و 848 میلیون ریال برآورد شده است که قابل مقایسه است با تحقیقات مشابه در دیگر تفرجگاه‏های طبیعی ایران که از روش هزینة ‏سفر منطقه‏ای استفاده شده است و نشان‏دهندة ارزش اقتصادی- تفرجی دریاچة گهر در میان تفرجگاه‏های طبیعی ایران و لزوم توجه بیشتر سیاست‏گذاران و تخصیص بودجة بیشتر به آن و تدوین طرح جامع گردشگری برای این دریاچة طبیعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The recreational economic value of Gahar Lake: the Zonal travel cost approach

نویسندگان [English]

 • Mehdi Zahed Gharavi 1
 • Fatemeh Sadeghpour 2
1 Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University
2 PhD Student of Economics, Lorestan University
چکیده [English]

the Recreational Value of Gahar Lake Using Zonal Travel Cost Method

Extended Abstract
1-Introduction
Natural resorts are not only intrinsically valuable as part of nature, but also for the recreational economic value. It is important for policymakers in every country to know the recreational economic value of society's natural recreational habitats. Including the attention and priority of budget allocation to those natural resorts. Gahar Lake is a mountainous lake located in the middle of the mountainous mountain range of Lorestan province with an altitude of 2350 meters above sea level and is about 1700 meters long and 400 to 800 meters wide and 4 to 28 meters deep. The lake is located in the protected area of Oshtrankooh, Dorud city, which is known as Negin Oshtrankooh, and due to the lack of roads, it is a pristine area and has largely survived the human bite. About 70,000 tourists visit the area every year. The main route of the lake starts from Dorud city and after a distance of about 18 km, it reaches the asphalted end of the road. From this point, it takes about five hours to reach Gahar Lake.
This study has estimated the recreational economic value of Gahar Lake, one of the natural recreation areas of Lorestan province and one of the tourist attractions of Iran, with Zonal travel cost approach. This study intended to estimate travel cost function of this lake to assign the importance of paying attention to this matter. For this purpose, using travel cost method, the demand function and then recreational value of Gahar Lake was estimated.

2-Theoretical bases
The underlying assumption of Travel Cost Method is that the value of a recreational place is proportionate to the costs incurred by respondents to visit that place. Estimating recreational economic value of natural resorts with a Zonal travel cost approach is based on the map of that natural promenade and the views and characteristics of the visitors of that natural promenade and the cost and distance of access to that natural promenade This method is based more on real data than on hypothetical data and is therefore able to provide real values. Travel cost method is based on the simple premise that the entertainment value of a location is directly associated with that travel costs incurred by a person for departure to that place. In the individual travel cost method, the dependent variable is the number of trips each visitor has made to a particular natural resort in the past year or the past season. However, in the Zonal travel cost method, the dependent variable determines the number of population trips of each region or specific area to that natural resort. Individual travel cost method is suitable for estimating the recreational economic value of natural recreation centers that are frequently visited by local people, and the regional recreational cost method is suitable for estimating the recreational economic value of natural recreation centers that most people are around where They visit (Fleming et al, 2008: 1199). In this study, due to the fact that the visitors of Gahar Lake are from different parts of the country and they only travel to this place for recreation, the regional economic cost method of Gahar Lake has been used to determine the recreational economic value. The research data with the statistical sample of 161 visitors of this natural promenade was collected in the summer of 2019
3-Discussion
Considering the importance of the valuation of promenades, this study has estimated the recreational value of Gahar Lake and the function of demand for travel to the lake using Zonal Travel Cost Method. The number of visitors was considered as a function of visitor's income, education, age and so travel costs and travel distance. The Log- Lin Model was chosen among the different functional forms. The results show that the relationship between the number of visitors from the rural areas to Lake Gahar with the distance and cost of travel has been negative and significant, and with the level of education of visitors, has been positive and significant as the level Visiting education has played an important role in attracting tourists to this natural resort.Using the data at average level, the demand for travel for Gahar Lake was estimated as: Ln y=3.63 - 0.000133TC
Where lny natural logarithm is the number of visitors to Lake Gahar and tc the cost of travel to Lake Gahar.
4-Conclusion
The results showed that the relationship between the number of visitors from the ten regions and the distance and cost of travel was negative and significant. The results of this study also showed that the level of education has played an important role in attracting tourists to this natural lake. The recreational economic value of Gahar Lake was estimated at 283550 Rials for each visitor in the summer of 1398 and 19 billion and 848 million Rials for the total number of visitors. It is comparable to similar research in other areas of Iran's natural resorts that have used the regional travel cost method. It shows the economic and recreational economic value of Gahar Lake among the natural recreation areas of Iran and the need for more attention of policy makers and more budget allocation to it and the development of a comprehensive tourism plan for this natural lake.
5-Suggestions
-Supporting the private sector to invest in tourism industry and creating services to facilitate accessing to Gahar Lake,
- Establishing information centers to familiarize the high-educated and high-income people with the attractions and recreational values of Gahar Lake, and making it possible for low income people to travel to this place.
-Due to lake of access roads, women rarely go to this place. Therefore it is necessary to facilitate women's access to Gahar Lake
- Results show that recreational value of this lake is at least 19.8 billion Rials for visitors. Then any investment about 19.8 billion Rials is economically feasible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gahar Lake
 • Recreational Economic Value
 • Travel cost
 • Zonal Travel Cost
 • Tourism Industry
 1. اسدزاده، احمد؛ بهبودی، داود و صارمی، مریم، 1394، تعین ارزش تفرجگاهی روستای کندوان به روش هزینة سفر منطقه‏ای، نشریة جغرافیا و برنامه‏ریزی، 51 (19)، 1-20.
 2. آق ارکاکلی، آنه محمد؛ یحیی‏زاده‏فر، محمود؛ گندم‏فشان، دیانا؛ اسماعیلی‏خان به‏بین، ناهید، 1398، مطالعة عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان، برنامه‏ریزی و توسعة گردشگری، 8 (30)، 196-177.
 3. بزازان، فاطمه و آزاددانا، فهیمه، 1397، اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده‏ستاندة دومنطقه‏ای)، برنامه‏ریزی و توسعة گردشگری، 24، 8-25.
 4. رئیسی، احسان، 1391، برآورد ارزش تفرجگاهی منطقة گردشگری تخت جمشید (کاربرد الگوی هزینة ‏سفر)، پایان‏نامة کارشناسی ارشد گروه علوم اداری و اقتصاد، به راهنمایی خدیجه نصرالهی، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 5. صفایی‏فرد، سیدوحید، 1391، برآورد ارزش تفریحی ناحیة دربند (تهران)، پایان‏نامة کارشناسی ارشد گروه علوم اداری و اقتصاد، به راهنمایی رحمان خوش‏اخلاق، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 6. عزیزی، وحید و سیدان، سیدمحسن، 1393، برآورد ارزش تفریحی منابع زیست‏محیطی تالاب شیرین‏سو همدان با استفاده از روش هزینة‏ سفر منطقه‏ای، فصل‏نامة اکوبیولوژی تالاب، 19(6)، 15-30.
 7. عزیزی، وحید و صادقی، معین، 1392، ارزش‏گذاری گردشگری غار علی‏صدر همدان به روش هزینة سفر منطقه‏ای، فضای گردشگری، 3(9)، 115-132.
 8. علائی، حسن و یارعلی، نبی‏الله، 1393، ارزش‏گذاری اقتصادی تفرجگاه‏های طبیعی با استفاده از روش هزینة‏ سفر منطقه‏ای (مطالعة موردی: اکوسیستم جنگلی لاویج)، فصل‏نامة توسعة پایدار جنگل، 3 (1)، 269-283.
 9. مافی غلامی، داود؛ نوری کمری، اکرم و یارعلی، نبی‏الله، 1390، ارزش‏گذاری اقتصادی تفرجگاه‏های طبیعی با استفاده از روش هزینة سفر منطقه‏ای، مطالعة موردی: چشمة دیمة استان چهارمحال و بختیاری، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، 43(75)، 1-16.
 10. مافی غلامی، داوود؛ یارعلی، نبی‏‏الله، نوری کمری، اکرم، 1393، ارزش‏گذاری اقتصادی تفرجگاه‏ها با استفاده از روش هزینة سفر منطقه‏ای (T.C.M) (مطالعة موردی آبشار کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 3(16)، 93-106.
 11. مؤیدفر، رزیتا؛ معرفی محمدی، عبدالحمید و سعیدمهدوی، سپیده، 1396، برآورد ارزش تفریحی ناژوان شهر اصفهان با استفاده از روش هزینة سفر فردی، اقتصاد شهری، 1(2)، 51-66.
 12. نصرالهی، خدیجه و اونق، عبدالحمید، 1390، تخمین تابع تقاضای سفر شهر بندر ترکمن، فصل‏نامة مطالعات و پژوهش‏های شهری و منطقه‏ای، 9(3)، 123-140.
 13. هاشمی، سیدمصطفی؛ علی‏پور، عباس؛ یوسفی فشکی، محسن و موسوی، میرنجف، 1399، شناسایی و اولویت‏‏بندی قابلیت‏‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، 52 (1)، 17-37.
 14. Brun, F., 2002, Multifunctionality of Mountain Forests and Economic Evaluation, Forest Policy and Economics, 4, 101-112.
 15. Chen, W.; Hong, H.; Liu, Y.; Zhang, L.; Hou, X. and Raymond, M., 2004, Recreation Demand Economic Value: An Application of Travel Cost Method for Xiamen Island, China Economic Review, 15, 398-406
 16. Clawson, M. and Knetsch, J.L., 1966, Economics of outdoor recreation, John Hopkins Press, Baltimore, MD.
 17. Fleming, C. M. and Cook, A., 2008, The Recreational Value of Lake McKenzie, Fraser Island: An An Application of Travel Cost Method, Tourism Management, 29, 1197-1205
 18. Freeman, A., 1993, The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Method Resources for the Future, Chapter 3, Washington DC. PP. 121-143.
 19. Gutman, P., 2007, Ecosystem Services: Foundations for A New Rural–Urban Compact, Ecological Economics, 62, 383-387.
 20. Lansdell, N. and Gangadharan, L., 2003, Comparing Travel Cost Models and The Precision of Their Consumer Surp Estimates: Albert Park and Maroondah Reservoir, Australian Economic Papers, 42, 399-417.
 21. Mitchell, R.C. and Carson, R.T., 1989, Using Survey to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method, Washington DC, Resources for The Future.
 22. Moonse, E., 2003. The development and Application of economic valuation techniques and their use in environment policy-a survey. K. U. Leuven- CES- ETE.
 23. Pokki, H.; Artell, J.; Mikkola, J.; Orell, P. and Ovaskainen, V., 2018, Valuing recreational salmon fishing at a remote site in Finland: A travel cost analysis. Fisheries Research, 208, 145-156.
 24. Randal, A., 1994, Difficulty with the Travel Cost Method, Land Economics, 70, 88-96.
 25. Smith, V.K., 1989, Taking Stock of Progress with Travel Cost Recreation Demand Methods: Theory and Implementation, Marine Resource Economics, 6, 279-310
 26. Terner, R.K.; Piers, D. and Batman, I., 1994, Environment Economic, Ferdosi Mashhad University Publication, Khorasan, Iran.
 27. Voke, M.; Fairley, L.; Willis, M. and Masters, L., 2013, Economic Evaluation of The Recreational Value of The Coastal Environment in a Marine Renewables Deployment Area, Ocean & Coastal Management, Elsevier,78, 77-87.
 28. Ward, F.A. and Loomis, J.B., 1986, The Travel Cost Demand Model As an Environmental Policy Assessment Tool: a Review of Literature, Journal of Agricultural Economics, 11, 164-178.
 29. Willis, K.G. and Garrod, G., 1991, AnIndividual Travel Cost Method of Evaluating Forest Recreation, Journal of Agricultural Economics, 41, 33-42.