پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

پدیدارشناسی هرمنوتیک از جمله رویکردهایی است که در چارچوب آن نقش فرد در تفسیر و خوانش پدیده‏ها از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. برخلاف هرمنوتیک کلاسیک، که در آن متن فعال و ذهن غیرفعال است، در پدیدارشناسی هرمنوتیک ذهن انسان و جامعه فعال است و به متن اجتماعی‏- فضایی معنا می‏دهد. در این رویکرد همچنین فضای جغرافیایی فاقد معنای کشف‏شدنی است و این فرد یا جامعة خوانشگر است که با ذهن سرشار از معنای خود واقعیتی را به فضا منتقل می‏نماید. در این راستا در مطالعة رابطۀ سیاست و فضای جغرافیایی لحاظ‏کردن قرائت بازیگر سیاسی از فرم‏ها و فرایندهای فضایی دارای پیامدهای تئوریک مهمی خواهد بود که بدان کمتر پرداخته شده است. در این پژوهش کوشش شده با اتکا به روش توصیفی‏- تحلیلی و در چارچوب پدیدارشناسی هرمنوتیک پیامدهای تئوریک خوانش «اگوی سیاسی» نسبت به فضای جغرافیایی ارائه شود. یافته‏های تحقیق مؤید آن است که خوانش بازیگران سیاسی از فضا عاملیت مهمی در تولید الگوهای بین‏الاذهانی و زیست‏جهان شهروندان نسبت به فضا خواهد داشت. ضمن اینکه با قرارگیری بازیگران سیاسی جدید در مصدر قدرت امکان ظهور درک متفاوتی از فضاشناسی و فضاسازی در یک قلمرو سیاسی وجود دارد و این فرایند موجب تحول مداوم در مفاهیم مورد مطالعه در جغرافیای سیاسی می‏‏شود. از این رو، به‏کارگیری روش‏های مشاهده، مصاحبه، و مراجعه به مونوگرافی‏های اجتماعی و روان‏شناختی می‏تواند در شناخت اثرگذاری سیاست بر فضا مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical consequences of political Decision makers from geographic space within the hermeneutic phenomenology approach

نویسنده [English]

 • Ehsan Lashgari
Assistant Prof., Dep. of Political Geography, University of Yazd
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction

In geographic sciences, production of geographical space by political decision maker has different interpretation in different philosophical schools. Phenomenology school as one of the trans - positivism school has significant role in geographic studies, especially in studying the relationship between politics and space. Phenomenology is one of the modernism critics and it denies any distinction between mentality and space. In phenomenology, the question of "being in the world" is raised through attention to human agency and one's ability to experience and cognize. In phenomenology, man understands the meaning of things, not only with connection to things, but also in relation to subjective perception of things. In this regard, production of space in Phenomenology of Hermeneutics school could be affects from mentality of the political decision maker. Taking consider this approach is effective for understanding the relationship between politics and geographical space. Because the decision maker's mindset model plays an important role in prioritizing and regulating relationships and activities in geographic space. In this research has presented a new approach to explain the political actor’s performance for making the geographical space in the framework of phenomenology of Hermeneutics school.
Methodology
This research has fundamental approaches in the philosophy of political geography and for compilation of information has been referred to valid document and bibliography. In this research has been used the descriptive and analytical approaches. in first step, was defined the Phenomenology cognition school. Then, the relationship between political decision- maker mentality and its effects on space has been accorded with characteristics of this school.

Results and discussion
The most important phenomenological functions for cognition the function of political decision - maker over geographical space are as follows:
1- Decision makers’ priorities in a distinct area, including in one country have very effective role for production of geographical space. because, the spatial processes will be created in accordance with the political decision-maker perceptions and mentality, especially in centralized state. So, common destiny will be produced in accordance with the cognitive patterns of decision maker's mindset in a territory and part of the spatial processes arising from their mental contexts, cultures and imagination. In other word, the meaning of geographical space cannot be realized without the creation of perceptual sharing and the origin the mental sharing production is formed by the power elite and political decision makers. therefore, it is impossible to separate human perceptions from their life world, which primarily has political-historical nature. Each political system is shaped by the power elite subjective priorities, which rewards the individual’s behavior for preservation that value and punish the opposing behaviors. In hermeneutic phenomenology, the ontological nature of the phenomenon that can be influenced by external constitutive forces. In this regard, society are associated and have historical dependence on them. these systems of rewards and penalties deriving from the mentality of political elites leads the harmonious behaviors in individuals and the preservation of social order. Therefore, the realization of the human existence depends on the conditions that part of it created by decision maker’s states and mental patterns.
2- The mental image and behavioral context of each person about geographical space depends on education, learning and memories of that person. in other word, the formation of mental image and personal geography, influences from suffering, hope, age, sex, and life experience of a person. In this regard, political decision-making priorities who play a significant role in changing geographical space, are fully influenced by their intuitive background. Even geopolitical interactions are formed on the basis of the "inter-religiousness" of the political priorities of the decision-makers. So that, the priorities of politicians, especially in the individualized centralized apparatus, will have a significant impact on space and settlement changing. Because political elites in many cases, have a trans structural position and with control of social system, they Follow up their mental goals. On the other hand, the political decision makers’ interpretations also are not inconsistent. The task of hermeneutic interpretation must be to critically examine this "foresight" of the world and the phenomena faced by political actors.
3- Methodologically, in the hermeneutic phenomenology the positivism general principles were rejected and space is considered in contrast of abstract and absolute phenomenon. Thus, the geographical space cognition is related to political decision- maker’s mentality. Because the political elite have the ability to manage the part of perception and excitement process in individuals. In addition, ruling politicians are not only as economic factor, but also they seek to represent their identity and mind with effecting on the geographical space construction. So, in phenomenology framework, for studying the relation between politics and geographical space quantitative measurements is not suitable method.
Conclusion
Space organization will arise by the allocation and distribution of spatial phenomena, such as population, activity, resources, etc., which be done by the sovereignty to establish spatial justice. Obviously, the ruling actors may or may not represent the majority of the population in the community, but their mental recognition is one of the sources of spatial structures change. Obviously, part of this process is based on the emotional and perceptual logic of political decision maker with the control of spatial processes, conduct the structures of process. political geography interpretation in the context of hermeneutic phenomenology leads the researcher to understand the behavior of political decision makers in different eras. It can be concluded the cultures and cognitive frameworks of the ruling politicians lead the recognition of spatial phenomena for them and at the same time, put the individuals function into a specific section of time and destiny. Therefore, the ruling political actors’ subjective cognition is very determinative in explaining space and in creating spatial processes. therefore, Phenomenology seeks to gain the subjective meanings of individuals and societies through the methods of observation, interview and referral to social and psychological monographs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Political decision makers"
 • "Geographical space"
 • "Mentality"
 • "Life world"
 • "Hermeneutical phenomenology"
 1. آرنت، هانا، 1389، وضع بشر، ترجمة مسعود علیا، تهران: ققنوس.
 2. آل غفور، سیدمحسن؛ رومی، فرشاد و کاظمی، احسان، 1397، امکانات تئوریک پدیدارشناسی در فهم سیاست خارجی، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، س 7، ش 26، صص 71-96.
 3. احمدی، بابک، 1381، هایدگر پرسش بنیادین، تهران: نشر مرکز.
 4. احمدی، بابک، 1377، هرمنوتیک مدرن؛ گزینة جستارها، تهران: نشر مرکز.
 5. اسمیت، دیوید، 1393، پدیدارشناسی، ترجمة مسعود علیا، تهران: ققنوس.
 6. اشتراوس، لئو، 1373، فلسفة سیاسی چیست؟، ترجمة فرهنگ رجایی، تهران: شرکت انتشارات علمی- فرهنگی.
 7. افروغ، عماد، 1374، فضااندیشی فلسفی، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، س 10، ش 39، صص 24-54.
 8. افضلی، رسول، 1396، روششناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 9. الهی راد، صفدر، 1395، آشنایی با هرمنوتیک، تهران: سمت.
 10. بدیعی، مرجان؛ پناهده‏خواه، موسی و مختاری، راضیه، 1387، نقش حس مکانی در هویت بومی، مطالعة موردی: دانشجویان یاسوجی دانشگاه‏های تهران، فصل‏نامة ژئوپلیتیک، س 4، ش 2، صص 157-175.
 11. بنتون، تد و کرایب، یان، 1389، فلسفة علوم اجتماعی، ترجمة شهناز مسمی‏پرست و محمود متحد، تهران: نشر آگه.
 12. پرتوی، پروین، 1387، پدیدارشناسی مکان، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
 13. جمادی، سیاوش، 1392، زمینه و زمانة پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‏های هوسرل و هایدگر، چ 4، تهران: ققنوس.
 14. حافظ‏نیا، محمدرضا، 1393، فلسفة جغرافیا، فصل‏نامة برنامهریزی و آمایش فضا، دورۀ 18، ش 2، صص 27-56.
 15. حسینی، علی؛ نجف‏پور، سارا و تدین راد، علی، 1396، روش‏شناسی ‏هانا آرنت در فهم پدیده‏های سیاسی، فصل‏نامة روش‏شناسی علوم انسانی، س 23، ش 92، صص 163- 194.
 16. خاتمی، محمود، 1374، جهان در اندیشة ‏هایدگر، چ 2، تهران: اندیشة معاصر.
 17. دارتیگ، آندره، 1373، پدیدارشناسی چیست؟، ترجمة محمود نوالی، تهران: سمت.
 18. راسل، برتراند، 1373، تاریخ فلسفة غرب، ترجمة نجف دریابندری، تهران: پرواز.
 19. لف، ادوراد، 1389، مکان و بیمکانی، ترجمة حمیدرضا نقصان‏محمدی، کاظم مندگاری، و زهیر متکی، تهران: نشر آرمانشهر.
 20. زونیس، ماروین ،1387، روانشناسی نخبگان سیاسی در ایران، ترجمه پرویز صالحی، سلیمان امین زاده، زهرا لبادی، تهران: انتشارات چاپخش.
 21. شکویی، حسین، 1383، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم، تهران: انتشارات گیتاشناسی.
 22. صادقی، مجتبی؛ جوان، جعفر و رهنما، محمدرحیم، 1394، فضای جغرافیایی چیست؟ درنگی بر سرشت فضای جغرافیایی از منظر پدیدارشناسی هرمنوتیک، فصل‏نامة مطالعات مناطق خشک، س 5، ش 19، صص 169-184.
 23. صافیان، محمدجواد؛ انصاری، مائده؛ غفاری، علی و مسعود، محمد، 1390، بررسی پدیدارشناختی- هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری، نشریة پژوهش‏های فلسفی، س 5، ش 8، صص 93-129.
 24. کاظمی، علی‏اصغر، 1386، روش و بینش در سیاست (نگرش فلسفی، علمی، و روش‏شناختی)، چ 3، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‏الملل وزارت امور خارجه.
 25. کرم، یوسف، 1369، فلسفة کانت و نقد و بررسی آن، ترجمة محمد محمدرضایی، قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.
 26. کرنگ، مایک، 1383، جغرافیای فرهنگی، ترجمة مهدی‏ قره‏خلو، تهران: سمت.
 27. لشگری تفرشی، احسان، 1395، قدرت سیاسی و فضای جغرافیایی، فلسفهاندیشی از رابطة سیاست و فضا، تهران: انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران.
 28. مارسل، گابریل، 1387، فلسفة اگزیستانسیالیسم، ترجمة شهلا اسلامی، تهران: نشر نگاه معاصر.
 29. متقی، افشین و رشیدی، مصطفی، 1394، جغرافیا، برساخت‏گرایی، و تبیین برساخت‏گرایانة ژئوپلیتیک، فصل‏نامة جغرافیا و توسعه، س 11، ش 39، صص 107-126.
 30. محمودی‏نژاد، هادی؛ پورجعفر، محمدرضا؛ بمانیان، محمدرضا؛ انصاری، مجتبی و تقوایی، علی‏اکبر، 1387، پدیدارشناسی محیط شهری: تأملی در ارتقای فضا به مکان شهری، فصل‏نامة علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورۀ 10، ش 4، صص 282-297.
 31. مجتهدی، کریم، 1371، پدیدارشناسی بر حسب نظر هگل، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 32. مصلح، علی‏اصغر، 1384، فلسفه‏های اگزیستانس، تهران: پژوهشکدة فرهنگ و اندیشة دینی.
 33. ملایری، محمدحسین، 1390، فلسفة علم پدیدارشناسی هرمنوتیک، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.
 34. نظری، علی‏اشرف و صحرایی، علیرضا، 1391، کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی، فصل‏نامة سیاست، دورۀ 42، ش 3، صص 17-34.
 35. نیچه، فریدریش، 1377، تبارشناسی اخلاق، ترجمة داریوش آشوری، چ 2، تهران: آگاه.
 36. واثق، محمود؛ محمدی، احد و حشمتی، جواد، 1398، بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تأکید بر علم جغرافیا، فصل‏نامة پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دورۀ 51، ش 2، صص 471-492.
 37. ورنو، روژهو وال، ژان 1379، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفة هست بودن، ترجمة یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
 38. هایدگر، مارتین، 1388، هستی و زمان، ترجمة سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
 39. هوسرل، ادموند، 1387، بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعلایی، ترجمة غلام‏عباس جمالی، تهران: گام نو.
 40. Arendt, Hannah, 2010, The human condition, Translated by Masoud Oliea, Tehran: Ghoghnous Publisher.
 41. Alghafour, Mohsen; Roumei, Farshad and Kazemi, Ehsan, 2018, Theoretical Possibilities of Phenomenology in Understanding Foreign Policy, Journal of Strategic Policy Research, 7, No. 26, PP. 71-96.
 42. Ahmadi, Babak, 2002, Heidegger and the Fundamental question, Tehran: Markaz publisher.
 43. Ahmadi, Babak, 1998, Modern hermeneutics: selected essays, Tehran: Markaz Publisher.
 44. Scientific and Cultural institution press [in Persian].
 45. Smith, David, 2014, Phenomenology, Translated by Masoud olia, Tehran: Ghaghanous publisher.
 46. Strauss, Leo, 1994, What is political philosophy? and other Studies, Translated by Farhang Rajaei, Tehran:
 47. Afrough, Emad, 1995, Philosophical Space Thinking, Journal of Geographical research, Vol. 10, No. 39, PP. 24- 54.
 48. Afzali, Rasoul, 2017, Methodology in political geography and geopolitics, Tehran: Tehran university press. [in Persian].
 49. Elahi Rad, Safdar, 2016, An introduction to hermeneutics, Tehran: Samt Publisher.
 50. Badeei, Marjan; Panahandehkhah, Mousa and Mokhtari, Razeyeh, 2008, The Role of Spatial place in Native Identity, Case Study: Yasuji Students of Tehran Universities, Geopolitics quarterly, Vol. 4, No. 2, PP. 157-175.
 51. Benton, Ted and Kraib, Ian, 2010, Philosophy of social science, Translated by Shahnaz Mosamaparast & Mahmoud Motahed, Tehran: Agah publisher.
 52. Partovi, Parvin, 2008, Phenomenology of place, Tehran: Art Academy of the Islamic Republic of Iran publisher.
 53. Jomadi, Seiyavah, 2013, Fields and Times of Phenomenology, a Look at the Life and Thoughts of Husserl and Heidegger, Fourth edition, Tehran: Ghoghnous.
 54. Hafeznia, Mohammadreza, 2014, Philosophy of Geography, Journal of spatial planning, Vol. 18, No. 2, 27-56. [in Persian].
 55. Hossienie, Ali; Najafpour, Sara and Tadayounrad, Ali, 2017, Hannah Arendt's Methodology in Understanding Political Phenomena, Methdeology of Human science, Vol. 23, No. 92, PP. 163-194.
 56. Khatami, Mahmoud, 1995, Heidegger’s Notion of the world, Second edition, Contemporary thought publisher. [in Persian].
 57. Dartigues, Andre, 1994, Qu’est-ce que la phénoménologie?, Translated by Mahmoud Navalie, Tehran:
 58. Russell, Bertrand, 1994, History of western philosophy, Translated by Najaf Daryabandari, Tehran: Parvaz publisher.
 59. Relph, Edward, 2010, Place and placeless ness, Translated by Hamidreza Noghsanmohammadi & Kazem Mandegari & Zaheir, Motakei, Tehran: Armanshahr publisher.
 60. Zonis, Marvin, 2008, The political elite Psychology of Iran, Translated by Parviz Salehi & Solieyman Aminzadeh & Zahra Labafie, Tehran: Chapbakhash publisher.
 61. Shakouei, Hossein (2004). Novel Thoughts in the Philosophy of Geography, Environmental Philosophies, and Geographical Schools of Thought, Second Volume, Tehran: Gitashenasi Publications.
 62. Sadeghi, Mojtaba; Javan, Jafar and Rahnama, MohammadRahim, 2015, What is the geographical space? Hesitation on the nature of the geographical space from the perspective of hermeneutics phenomenology, Arid region studies Journal, Vol. 5, No. 19, PP. 169-184. [in Persian].
 63. Safeyan, Mohammadjavad; Ansari, Maedeh; Ghafari, Ali and Masoud, Mohammad, 2011, A phenomenological-hermeneutical study of the relation of place to the art of architecture, Philosophical research, Vol. 5, No. 8, PP. 93-129.
 64. Kazemi, Aliasghar, 2007, Method and insight in polities (philosophy, science and methodology), Third edition, Third edition, Tehran: Political and International Studies office press of Foreign Affairs Ministry.
 65. Karam, Yusuf, 1990, The Philosophy of Kant (Critical study), Translated by Mohammad Mohammadrezaei, Qom: Islamic Studies and Research Center Publications.
 66. Crang, Mike, 2014, Cultural Geography, Translated by Mehdei Gharakhlou, Tehran: Samt.
 67. Lashgari Tafreshi, Ehsan, 2016, Political power and geographic space, philosophical thinking about relationship between politics and space, Tehran: Geopolitical association of Iran. [in Persian].
 68. Marcel, Gabriel, 2008, The philosophy of existentialism, Translated Shahla Islami, Tehran: Contemporary Look publication.
 69. Motaghi, Afshin and Rashidi, Mostafa, 2015, Geography, structuralism and geopolitical structuralism explanations, Journal of Geography and Development, Vol. 11, No. 39, PP. 107-126.
 70. Mahmoudinejad, Hadi; Pourjafar, Mohamamdreza; Bemaneyan, Mohammadreza; Ansari, Mojtaba and Taghvaei, Aliakbar, 2008, Phenomenology of the urban environment: Reflection on the promotion of space to urban space, Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 10, No. 4, PP. 282-297.
 71. Mojtahedi, Karim, 1992, Phenomenology according to Hegel view, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
 72. Mosleh, Aliasghar, 2005, The philosophies of existence, Tehran: Institute for Religious Culture and Thought publication.
 73. Malayari, M.H, 2011, Hermeneutic phenomenological philosophy of science, Tehran: Strategic Research Center Publications.
 74. Nazari, Aliashraf and Sahraie, Alireza, 2012, Application of Phenomenological Approach and Method in Political Science, Journal of politics, Vol. 42, No. 3, PP. 17-34.
 75. Nietzsche, Friedrich, 1998, Zur Genealogie der Moral, Translated by Daryoush Ashouri, second edition, Tehran: Aghah publication.
 76. Vasegh, Mahmoud; Mohammadi, Ahad and Heshmati, Javad, 2019, Review and Critique of Phenomenology School Epistemological Foundations of with Emphasis on Geography,Journal of Human Geography Research, Vol. 51, No. 21, PP. 471- 492.
 77. Verneaux, Roger; & Val, Jean 2000, Take a look at phenomenology and philosophy, Translated by Yahya Mahdavei, Tehran: Kharazmei publisher.
 78. Heidegger, Martin, 2009, Etre et temps, Translated by Seyavash Jamadi, Tehran: Ghoghnous publisher.
 79. Husserl, Edmund, 2008, Crisis of European sciences and transcendental phenomenology, Translated by Gholamabbas, Tehran: Gamnou Publisher.
 80. Ash, James and Simpson, Paul, 2014, Geography and post-phenomenology,Progress in Human Geography, Vol. 40, No. 1, PP. 48-66.
 81. Ashly, R. K., 1987, The Geopolitics of Space: Toward a Critical Social Theory of International Politics, Alternatives, Vol. 12, No. 4, PP. 403-434.
 82. Benko, G. and Strhmayer, U., 2004, Human Geography, London & New York: Routledge.
 83. Cosgrove, D. and Jackson, P., 1987, The new direction in cultural geography, Area, 19, No. 3, PP. 95-101.
 84. Doming, M., 2001, Calling the station home: place and identity in news land’s high country, Rowman and littlefield publisher: Lanham.
 85. Entrikin, Tepple, 2006, Humanism and democratized place - making approaches to human geography, Edited by Valentin, G. & Aitken,s, London: Sage publication.
 86. Gadamer, H. G., 1987, The Idea of good in platonic – Aristotelian philosophy, Yale uni press.
 87. Gadamer, G., 2004, Truth and Method, New yok: Continuum Publisher.
 88. Griffith, D. A., 2013, Geographical Analysis: It's First 40 Years, Geographical Analysis, Vol. 63, No. 1, PP. 1-27.
 89. Inwood, Michael, 2000, A Heidegger dictionary, Oxford: Oxford Blackwell publisher.
 90. Kitchin, R., 2009, Space, NUI maynooth, Republic of Ireland.
 91. Kowalczyk, Andrzej, 2014, The Phenomenology of tourism space, Journal of Tourism, Vol. 24, No. 1, PP. 9-15.
 92. Laverty, S. M., 2003, Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological consideration, International Journal of qualitative methods, Vol. 2, No. 3, PP. 1-29.
 93. Lea, Jennifer, 2020, Post-Phenomenology/Post-Phenomenological Geography, International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), PP. 333-338. Doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10685-7
 94. Peet, R.,1998, Modern geography thought, Oxford: Blackwell.
 95. Simonsen, Kirsten, 2012, In quest of a new humanism: Embodiment, experience and phenomenology as critical geography, Progress in human Geography, Vol. 37, No.1, PP. 10-26. Doi:https://doi.org/10.1177/0309132512467573.
 96. Youngs, G., 2008, International relations in a global age: a concept challenge, Cambridge: Polity press.