تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ‏ریزی ناحیه ‏ای دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

3 دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران و عضو هیات علمی پژوهشکدة گردشگری جهاد

چکیده

این پژوهش با هدف توصیف و تشریح چگونگی و چرایی کاربرد روش تبارشناسی برای تحلیل تحولات نقش شهرها در طول زمان تدوین شده است. برای تحلیل تحولات نقش شهرها رویکردهای متعددی نظریه‏پردازان اقتصادی و جغرافیای شهری ارائه کرده‏اند. شهر و نقش آن از منظر تبارشناسی فوکو تحت تأثیر قدرت و روابط قدرت در فضاست. تحلیل چگونگی ایجاد نقش‏های مسلط کنونی شهر به کمک ابزار و محصولات دانش وابسته به قدرت امکان‏پذیر می‏شود. تبارشناسی نقش شهر مشهد با هدف بررسی نقش‏های مسلط کنونی، گفتمان پدیدآورندة این نقش‏ها و قدرت و ظرفیت نهفته در شهر برای تنوع‏بخشی به نقش‏های جدید تدوین شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد نقش مسلط شهری مشهد در مقاطع تاریخی مختلف و در میانه گسست‏های تاریخی در نتیجة روابط فضایی بین عناصر کلان و خُرد قدرت و دانش در فضای شهری به‏وجود آمده است. شبکة درهم‏تنیدة دانش- قدرت در شهر متأثر از فلسفه‏های سیاسی حاکم در طول دوره‏های تاریخی پهنه‏های گفتمانی متفاوتی را با اثرهای متنوع در طول زمان خلق کرده است و روند توسعة شهری و تحولات کالبدی-انسانی آن را تحت تأثیر قرار داده است. این شهر به دلیل موقعیت ویژة خود در ساختار نظام شهری ایران و پذیرش نقش سیاسی- مدیریتی دارای کارکردهای مرتبط با این نقش است و همچنین از نقش و کارکرد منحصربه‏فرد زیارتی و گردشگری برخوردار بوده که این نقش چشم‏انداز توسعة شهر مشهد از گذشته(زمان پیدایش نقش) تا کنون را رقم زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy as a method for analyzing the role of city , case: mashhad

نویسندگان [English]

  • mohammad ali firoozi 1
  • jafar javan 2
  • masoomeh tavangar 3
1 associate professor shahid chamran university of Ahvaz
2 professor of ferdowsi university of mashhad
3 head of tourism management and planning department of ACECR
چکیده [English]

The present research aims to explain how and why the application of the genealogy approach has been developed to analyze the evolution of the role of cities over time. Various approaches have been suggested by economic and urban geographic theorists to analyze the "the role of city" developments. From Foucault's genealogy perspective, city and its role are influenced by the power and power relations in space and the space is created by the interaction of knowledge and power. Genealogy of the role of city aims to answer the following questions: what are the current dominant roles of city, regardless of the initial formation of city and its geographical and political background? How did these roles develop over time and what discourses have been made of? And finally, what is the power and capacity of city to diversify the new roles? The dominant role of city has developed in various historical time periods, and in the middle of historical discontinuities, as a result of spatial links between micro and macro components of power and knowledge in urban space. The interconnected network of knowledge-power in city, influenced by the political philosophies governing the historical periods, creates different discourse zones over time that have different social and physical effects on urban space, and affects the process of urban development, physical changes, human and environmental resources.
Cities have unique cultural and architectural features, quality, comprehensive social and power resources, as well as many opportunities for economic development. They are the centers of knowledge and the resources of growth and innovation. However, they also host a population that suffers from problems and inequalities and social deprivation (a particular social group), high housing prices and environmental problems .The urban space is a social outcome, the result of an historical process, an unequal accumulation of time. The space is also a presupposition and a milieu of social production. From this perspective urban spatiality – cities – represent the crystallization of earlier patterns and also the possibilities towards future events that were brought up previously. The spatial configuration and the territory, are the key to read the past, learn the present and to envisage the future. The interest of geographers in relations between knowledge, power, and space has a long tradition but it was reinvigorated by critical engagements with Foucault and Gramsci
Centers can function as truth spots, and sites of knowledge generation, information control, and power execution. where there is no evidence, field techniques such as interviews and historical memory of individuals are also used. Methods of data analysis in this type of research are;
• Historical analysis: the study of the history of the development of discourses about the role of city, the historical discontinuities in the formulation of macro and micro discourses formed in discourse zones
• Genealogical analysis: the past and present roles of the city, through the study of discourse zones, historical discontinuities, and the analysis of the effects of the dominant discourses on urban space and power-knowledge relations forming the role of city are analyzed
• Content analysis: the analysis of national, regional and local (city) development documents as well as related scientific research.
The genealogy of cities and their role and function is a very good way to explore the spatial reflection of social relations and discover their historical (time) roots. It has higher ability to search, discover, and describe considering the conditions and in comparison with other methodologies such as hermeneutics and relativism. Since historical descent analysis of city and its role requires contemplation and selection of an approach that can identify the historical descent shaping the role of city and its evolution over time by avoiding mere historicism and taking into account all the factors creating the complex spatial relations based on power and knowledge, it can be selected as a turning point of the research on the recognition of past, present and future role and function of cities.
The genealogy of the role of city attempts to understand and analyze the power relations and forms of knowledge in the city, in order to understand how the city and its role has been shaped throughout the history. The genealogy of the role of city seeks to identify the historical descent of the subject which is itself the cornerstone of the birth of modern human being that has converted human into subject and object at the junction of power and knowledge
The description and analysis of how the current dominant roles of city have been developed can be conducted by the use of power -dependent tools and products of knowledge. The study of macro-evidence of development at national, regional and local levels, historical documents, scientific research projects, plans, policies, and development strategies of geographic areas (city) provide an opportunity for identifying power / knowledge discourses in city. Then, the genealogist can suggest supplementary roles for city by identifying infrastructural potentials and characteristics of city (natural, cultural, physical, political, etc.) with the aim of improving the quality of life for the residential and mobile population (tourists), and economic, social and cultural dynamism and diversification of urban functions, in line with city sustainability. The diversification of the role of city aims at enhancing the cultural and economic status of city at the national, regional and international levels and to promote the urban quality of life. The problem many cities currently face is that they are becoming immersed in the structures of power based on particular ideologies, leading ultimately to the complexity of the defined social and political space, and the single product economy, which gradually and definitely creates unsustainable and uncertain economic conditions for the cities; this uncertainty has a significant impact on the strategic responses of the elements of power (the owners of financial and economic resources) and, consequently, the social space of the cities will be affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genealogy
  • Knowledge
  • power
  • role of city
  • Mashhad
ابراهیمی، مهدی، 1389، معرفی و بررسی کتاب: فضا و نظریة اجتماعی، جامعه‏شناسی ایران، س 10، ش 3، صص 16۱-16۸
اندی مری فیلد و  هاروی، دیوید 1391، حق به شهر (ریشه‏های شهری بحران‏های مالی)، ترجمة خسرو کلانتری، تهران: انتشارات مهر ویستا.
اسدی، روح‏اله، 1395، تحلیل مدیریت فضای شهری در فضای جهانی شهرها با تأکید بر دیپلماسی شهری، نمونه شهر مشهد. رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری،  دانشگاه فردوسی مشهد.
بشیریه، حسین، 1382، مقدمه‏ای بر میشل فوکو، فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، اثر هیوبرت دریفوس و پل رابینر، چ ۳، تهران: نشر نی.
پارک علم و فناوری خراسان، 1390، بررسی تحقیقات موجود در رابطه با زایر و زیارت و فراتحلیل آن، گزارش نهایی، ج 1.
شکویی، حسین، 1382، اندیشه‏های نو در فلسفةجغرافیا: فلسفه‏های محیطی و مکتبهای جغرافیایی، تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
شهرداری مشهد، 1395، آمارنامه شهر مشهد.
قادری، حاتم، ۱۳۸۰، اندیشه‏های سیاسی قرن بیستم، چ ۲، انتشارات وزارت امور خارجه.
کچوئیان، حسین و زائری، قاسم، 1388، ده گام اصلی روش‏شناختی در تحلیل تبارشناسانة فرهنگ؛ با اتکا به آرای میشل فوکو، فصل‏نامة راهبرد و فرهنگ، س 2، ش 7، صص ۷-۳۰.
مویر، ریچارد، 1379، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمة دره میرحیدر و سیدیحیی صفوی، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
مهندسین مشاور فرنهاد، 1393، طرح توسعه، عمران،و حوزةنفوذ(جامع) شهر مشهد، گزارش چشم‏انداز توسعه و عمران، اهداف، راهبردها و سیاست‏ها.
مهندسین مشاور فرنهاد، 1386، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیة مشهد، ج ۷، جمع‏بندی و تحلیل مطالعات.
13. Asadi, R., 2016, Analysis of Urban Space Management in the Global City Space with Emphasis on Urban Diplomacy, case: Mashhad City. Mashhad Ferdowsi University. PHD tez.in geography and urban planning, Ferdoesi University of Mashhad.
14. Balbim, R., 2016, The geopolitics of cities: old challenges, new issues; CITY DIPLOMACY: GLOBAL AGENDAS, LOCAL AGREEMENTS, and Institute for Applied Economic Research – ipea, 346 p.
15. Bank Infrastructure Group Urban Development, 2000.
16. Bashirieh, H., 2003, Introduction to Michel Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics. Hubert Dreyfus and Paul Robbin. Third edition. Tehran: Publishing Ney.
17. Berthoin, A.; Meusburger, P. and Suarsana, L., 2014, the importance of knowledge environments and spatial relations for organizational learning: An introduction. In A. Berthoin Antal, P. Meusburger, & L. Suarsana (Eds.), Learning organizations. Extending the field (Knowledge and space, Vol. 6, PP. 1-16). Dordrecht, Netherlands.
18. Blayth, S., 1999, Shifting to a Sustainable City? Citizen Participation in Wellingtons Our City- Our Future Strategy, Massey University School of Social Policy and Social Work. New Zealand.
19. Campbell, D., 2001, The Changing Role and Identity of Capital Cities in the Global Era, a research project at University of Michigan, Taubman College of Architecture and Urban Planning, USA.
20. Cornish, V., 1971, The great capitals; an historical geography. Greenwood Press, Westport, Conn.
21. Ebrahimi, M., 2010, Book Reviews: Space and Social Theory. Iranian Sociology, Vol. 10, No. 3, PP. 168-161.
22. Elden, S. and  Crampton, J. W., 2007, Introduction—Space, knowledge and power: Foucault and geography. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, knowledge and power: Foucault and geography (PP. 1-18). Aldershot, Ashgate, UK.
23. European Commission, Directorate General for Regional Policy, 2011, Cities of tomorrow Challenges, visions, ways forward, available on Internet: Farnad Consulting Engineers, (2007), Mashhad Area Development and Comprehensive Plan, Volume 7, Collection and Analysis of Studies.
24. Farnad Consulting Engineers, 2014, Mashhad Development, Civil and Influence Plan, Development Prospects Report, Goals, Strategies and Policies
25. Foucault, M., 1969, L’archéologie du savoir [The archaeology of knowledge]. Gallimard, Paris.
26. Foucault, M., 1977, Discipline and Punish: The Birth of a Prison. Penguin Book, London.
27. Foucault, M., 1979, Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books, New York.
28. Foucault, M., 1980, Power/knowledge: Selected interviews & other writings, 1972-1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon, New York.
29. Foucault, M., 1982, The subject and power. Critical Inquiry, Vol. 8, PP. 777-795.
30. Foucault, M., 1984, Space, knowledge and power. In P. Rabinow (Ed.), The Foucault reader (PP. 239-256). Harmondsworth, Penguin, UK.
31. Foucault, M., 1991, Nietzsche, genealogy, history. In: Rabinow P (ed.) The Foucault Reader, Pantheon, New York.
32. Foucault, M., 1994, The order of things: An archaeology of the human sciences, Vintage Books, New York.
33. Foucault, M., 2007a, The language of space. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, knowledge and power: Foucault and geography (PP. 163-167). Aldershot, Ashgate. UK.
34. Foucault, M., 2007b, Questions on geography. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, knowledge and power: Foucault and geography (PP. 173-182). Aldershot, Ashgat, UK.
35. Fyfe, N. and Bannister, J., 1996, City watching: closed circuit television surveillance in public spaces. Area, Vol. 28, No. 1, PP. 37-46.
36. Garland, D., 2014, What is a ‘‘history of the present’’? On Foucault’s genealogies and their critical preconditions, Punishment & Society, Vol. 16, No. 4, PP. 365-384.
37. Ghaderi, H., 2001, Twentieth Century Political Thoughts: Second Edition, Ministry of Foreign Affairs of Iran.
38. Gottmann, J., 1977, The Role of Capital Cities. Athens Center of Ekistics, Vol. 44, No. 264, PP. 240-243.
39. Grbin, M., 2015, 'Foucault and Space',Социолошки преглед, Vol. XLIX, No. 3, PP. 305-312.
40. Hall, P., 1993, The Changing Role of Capital Cities: Six Types of Capital City. In Capital Cities / Les Capitals: Perspectives Internationals / International Perspectives, edited by J. Taylor, J. G. LengellÈ and C. Andrew, Carleton University Press, Ottawa.
41. Hannah, M., 1997, Imperfect panopticism: envisioning the construction of normal lives. In Georges Benko & Ulf Strohmayer (eds.), Space and Social Theory: Interpreting Modernity and Postmodernity. Blackwell. PP. 344-59.
42. Herbert, S., 1996, The geopolitics of the police: Foucault, disciplinary power and the tactics of the Los Angeles Police Department, Political Geography, Vol. 15, No. 1, PP. 47-59.
43. Heron, R.L. and Harrington, J.W., 2005, New Economic Spaces: New Economic Geographies (Dynamics of Economic Space), Ashgate Publication, England.
45. Huxley, M., 2007, Geographies of governmentality. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, Knowledge and power: Foucault and geography (PP. 185-204). Aldershot, Ashgate, UK.
46. Kachuyian, H.  and Zaeri, Q., 2009, The Ten Main Methodological Steps in the Genealogical Analysis of Culture; Relying on Michel Foucault's Views, Journal of Strategy and Culture, Vol. 2, No. 7, PP. 7-30
47. Koskela, H., 2003, ‘Cam Era’ – the contemporary urban Panopticon, Surveillance & Society, Vol. 1, No. 3, PP. 292-313.
48. Maryfield, A. and Harvey, H., 2011, Right to the City (Urban Origins of Financial Crisis), Translated by: Khosrow Kalantari, Tehran: Mehr Publication.
49. Massey, D., 1999, Philosophy and politics of spatiality: Some considerations. In Massey, D. (Ed.), Power-geometries and the politics of space-time (Hettner-lecture, Vol. 2, PP. 27-42). Heidelberg, Germany.
51. Muir, R., 2000, A New Revenue on Political Geography, Translation by Mirhiedar, D. and Safavi, S.Y., First Edition, Tehran, Geographic Organization of the Armed Forces
52. Municipality of Mashhad, 2016, Statistics of Mashhad City.
53. Peet, R., 2007, Geography of power, Zed Books, London.
54. Philo, C., 1992, Foucault’s geography. Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 10, No. 2, PP.137-161.
55. Science and Technology Park of Khorasan, 2011, Investigating existing research in relation to pilgrims and pilgrimages and their meta-analysis, Final Report, Vol. 1.
56. Shakouei, H., 2003, New Thoughts in Geography Philosophy; Environmental Philosophy and Geography Schools, Tehran, Geographical Institute and Cartography Publication.
57. Smart, B., 2002, Michel Foucault. Routledge, New York.
58. Soja, E.W., 1996, Third space: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Tactics of the Los Angeles Police Department, Wiley-Blackwell, UAS.
59. West-Pavlov, R., 2009, Space in Theory: Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam and New York: Rodopi
60. WORLD ECONOMIC FORUM, 2015, Industry Agenda, Inspiring Future Cities & Urban ServicesShaping the Future of Urban Development.
61. Zimmermann, H., 2010, Do Different Types of Capital Cities Make a Difference for Economic Dynamism, Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 28, No. 5, PP. 761-767 .
62. Jackson,J, N., The Urban Future: A Choice Between Alternatives (1st Edition),2007, Routledge, UK.