تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ‏ریزی ناحیه ‏ای دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

3 دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران و عضو هیات علمی پژوهشکدة گردشگری جهاد

چکیده

این پژوهش با هدف توصیف و تشریح چگونگی و چرایی کاربرد روش تبارشناسی برای تحلیل تحولات نقش شهرها در طول زمان تدوین شده است. برای تحلیل تحولات نقش شهرها رویکردهای متعددی نظریه‏پردازان اقتصادی و جغرافیای شهری ارائه کرده‏اند. شهر و نقش آن از منظر تبارشناسی فوکو تحت تأثیر قدرت و روابط قدرت در فضاست. تحلیل چگونگی ایجاد نقش‏های مسلط کنونی شهر به کمک ابزار و محصولات دانش وابسته به قدرت امکان‏پذیر می‏شود. تبارشناسی نقش شهر مشهد با هدف بررسی نقش‏های مسلط کنونی، گفتمان پدیدآورندة این نقش‏ها و قدرت و ظرفیت نهفته در شهر برای تنوع‏بخشی به نقش‏های جدید تدوین شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد نقش مسلط شهری مشهد در مقاطع تاریخی مختلف و در میانه گسست‏های تاریخی در نتیجة روابط فضایی بین عناصر کلان و خُرد قدرت و دانش در فضای شهری به‏وجود آمده است. شبکة درهم‏تنیدة دانش- قدرت در شهر متأثر از فلسفه‏های سیاسی حاکم در طول دوره‏های تاریخی پهنه‏های گفتمانی متفاوتی را با اثرهای متنوع در طول زمان خلق کرده است و روند توسعة شهری و تحولات کالبدی-انسانی آن را تحت تأثیر قرار داده است. این شهر به دلیل موقعیت ویژة خود در ساختار نظام شهری ایران و پذیرش نقش سیاسی- مدیریتی دارای کارکردهای مرتبط با این نقش است و همچنین از نقش و کارکرد منحصربه‏فرد زیارتی و گردشگری برخوردار بوده که این نقش چشم‏انداز توسعة شهر مشهد از گذشته(زمان پیدایش نقش) تا کنون را رقم زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy as a Method for Analyzing "City Role" Developments (Case Study: Mashhad)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Firoozi 1
 • Jafar Javan 2
 • Masoomeh Tavangar 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor of Geography and Regional Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 PhD in Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Different approaches have been proposed by planners and theorists to analyze the role of cities. From the point of view of structuralism and theories such as political economy, urban systems are often considered a changing system. In a genealogical approach to urban role analysis, theorists such as Foucault analyze the urban space in the domain of power and knowledge, which ultimately leads to the formation of the social space of the city, changing and transforming its dominant role over time.
The study area of the present article is Mashhad, home to 63% of the urban population in Khorasan Razavi Province and the largest city in the province (Mashhad Municipality, 2016). Given the special cultural and religious status of the city at a national and regional level, the need for a closer examination of the areas of urban role and function will make it possible to exploit the existing potentials of the city in the direction of rational future development of the city. An analysis of the power structures and knowledge of Mashhad's current space along with interpretation of how this space is formed in the geographical area can reveal the imbalances at local and regional levels. On the other hand, understanding all the potentials in space can lead to the design of a new paradigm of urban space management in Mashhad.
This article aims at defining and designing a method to analyze the current role and function of cities based on Foucault's "genealogy", for which purpose it has studied the role of the city of Mashhad. The genealogy of Mashhad’s role seeks to answer the following questions: What role or dominant role does the city have now in geographical space, regardless of its initial formation and role in its emergence? How have these roles evolved over time and what has been the origin of their discourse? And finally, what is the power and capacity of the city to diversify into new roles?
Methodology
Genealogy-based research rests on the foundations of heuristic theory; the essence of genealogical method is to work with old and outdated documents since genealogy has a history of returning to the past, and its historical sources and past documents. Of course, where there is no document, field methods such as interviews and historical memory are also used. Methods of information analysis in this type of research include;

Genealogical analysis: analyzing the ancestry of past and present roles of the city, by examining discourse zones, historical breakpoints, and analyzing the effects of the discourse on urban space and the relations of power and knowledge shaping the role of the city
Content analysis: analysis of national, regional, and local (city) development documents as well as related scientific research

Results and Discussion
The network of power relations, explaining the political economy of the city, illustrates how urban space is created and developed. An examination of the current roles of Mashhad shows that the city, due to its special position in the structure of Iranian urban system and accepting its political-managerial role, has become a top economic hub as well as a superior service hub, being assisted by institutions at national and international levels. Meanwhile, existing management structures play their political, economic, and service roles and functions. Beyond its dominant political and managerial role in Iran's geographical planning system, it also has a unique role as a pilgrimage and tourism destination, and this role has been the vision of Mashhad's development from the past (at the time of its creation) to date. Mashhad, besides the shrine of Imam Reza, is the focus of many public services (legal, health, technical, specialized, tourism, educational, scientific-cultural, etc.). The city of Mashhad, on the other hand, is a pilgrimage city. Pilgrimage to this city is an integral feature in the eyes of its visitors and residents, attracting millions of tourists annually to the city, with most tourists claiming pilgrimage as one of the most important goals of their trip. Among the roles explored in Mashhad, two are political, administrative and tourism, and pilgrimage can be considered the focal role of this city. In the shadow of these two roles, many other roles have also been expanded in Mashhad.
Analyzing the correlation between power and knowledge in shaping and defining the dominant role of pilgrimage and tourism in Mashhad and expressing the existing truth regime is possible through reviewing scientific plans and documents and projects, implemented in Mashhad. Higher frequency of fundamental and developmental researches, mainly in the form of a research project, developed by scientific and research institutions, indicates the importance of the knowledge support category of the authorities (urban and regional management) in defining the role of the city as well as the production and reproduction of Mashhad space. This interconnected network of knowledge production, in fact, guides the urban lifestyle, creating the kind of thinking that empowers people under the generated network system, who in turn generate space at different levels.
Conclusion
Analyzing the dominant discourse that explain the roles of Mashhad shows that the political-administrative role is in the first place, followed by tourism and pilgrimage in the second place. Today's vision of Mashhad is the result of an interconnected power structure and knowledge that can be seen in productions (scientific-technical-specialized) and guiding texts focused on the subject (extracurricular documents). The proposed strategies of these texts and the way in which they have been politicized in the documents of tradition and the patterns of cooperation between the agents of power have finally come to create the existing discourse and produce and reproduce the urban and social space, resulting from it

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genealogy
 • Knowledge
 • Power
 • Role of City
 • Mashhad
 1. ابراهیمی، مهدی، 1389، معرفی و بررسی کتاب: فضا و نظریة اجتماعی، جامعه‏شناسی ایران، س 10، ش 3، صص 16۱-16۸
 2. اندی مری فیلد و  هاروی، دیوید 1391، حق به شهر (ریشه‏های شهری بحران‏های مالی)، ترجمة خسرو کلانتری، تهران: انتشارات مهر ویستا.
 3. اسدی، روح‏اله، 1395، تحلیل مدیریت فضای شهری در فضای جهانی شهرها با تأکید بر دیپلماسی شهری، نمونه شهر مشهد. رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری،  دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. بشیریه، حسین، 1382، مقدمه‏ای بر میشل فوکو، فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، اثر هیوبرت دریفوس و پل رابینر، چ ۳، تهران: نشر نی.
 5. پارک علم و فناوری خراسان، 1390، بررسی تحقیقات موجود در رابطه با زایر و زیارت و فراتحلیل آن، گزارش نهایی، ج 1.
 6. شکویی، حسین، 1382، اندیشه‏های نو در فلسفةجغرافیا: فلسفه‏های محیطی و مکتبهای جغرافیایی، تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
 7. شهرداری مشهد، 1395، آمارنامه شهر مشهد.
 8. قادری، حاتم، ۱۳۸۰، اندیشه‏های سیاسی قرن بیستم، چ ۲، انتشارات وزارت امور خارجه.
 9. کچوئیان، حسین و زائری، قاسم، 1388، ده گام اصلی روش‏شناختی در تحلیل تبارشناسانة فرهنگ؛ با اتکا به آرای میشل فوکو، فصل‏نامة راهبرد و فرهنگ، س 2، ش 7، صص ۷-۳۰.
 10. مویر، ریچارد، 1379، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمة دره میرحیدر و سیدیحیی صفوی، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 11. مهندسین مشاور فرنهاد، 1393، طرح توسعه، عمران،و حوزةنفوذ(جامع) شهر مشهد، گزارش چشم‏انداز توسعه و عمران، اهداف، راهبردها و سیاست‏ها.
 12. مهندسین مشاور فرنهاد، 1386، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیة مشهد، ج ۷، جمع‏بندی و تحلیل مطالعات.

13. Asadi, R., 2016, Analysis of Urban Space Management in the Global City Space with Emphasis on Urban Diplomacy, case: Mashhad City. Mashhad Ferdowsi University. PHD tez.in geography and urban planning, Ferdoesi University of Mashhad.

14. Balbim, R., 2016, The geopolitics of cities: old challenges, new issues; CITY DIPLOMACY: GLOBAL AGENDAS, LOCAL AGREEMENTS, and Institute for Applied Economic Research – ipea, 346 p.

15. Bank Infrastructure Group Urban Development, 2000.

16. Bashirieh, H., 2003, Introduction to Michel Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics. Hubert Dreyfus and Paul Robbin. Third edition. Tehran: Publishing Ney.

17. Berthoin, A.; Meusburger, P. and Suarsana, L., 2014, the importance of knowledge environments and spatial relations for organizational learning: An introduction. In A. Berthoin Antal, P. Meusburger, & L. Suarsana (Eds.), Learning organizations. Extending the field (Knowledge and space, Vol. 6, PP. 1-16). Dordrecht, Netherlands.

18. Blayth, S., 1999, Shifting to a Sustainable City? Citizen Participation in Wellingtons Our City- Our Future Strategy, Massey University School of Social Policy and Social Work. New Zealand.

19. Campbell, D., 2001, The Changing Role and Identity of Capital Cities in the Global Era, a research project at University of Michigan, Taubman College of Architecture and Urban Planning, USA.

20. Cornish, V., 1971, The great capitals; an historical geography. Greenwood Press, Westport, Conn.

21. Ebrahimi, M., 2010, Book Reviews: Space and Social Theory. Iranian Sociology, Vol. 10, No. 3, PP. 168-161.

22. Elden, S. and  Crampton, J. W., 2007, Introduction—Space, knowledge and power: Foucault and geography. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, knowledge and power: Foucault and geography (PP. 1-18). Aldershot, Ashgate, UK.

23. European Commission, Directorate General for Regional Policy, 2011, Cities of tomorrow Challenges, visions, ways forward, available on Internet: Farnad Consulting Engineers, (2007), Mashhad Area Development and Comprehensive Plan, Volume 7, Collection and Analysis of Studies.

24. Farnad Consulting Engineers, 2014, Mashhad Development, Civil and Influence Plan, Development Prospects Report, Goals, Strategies and Policies

25. Foucault, M., 1969, L’archéologie du savoir [The archaeology of knowledge]. Gallimard, Paris.

26. Foucault, M., 1977, Discipline and Punish: The Birth of a Prison. Penguin Book, London.

27. Foucault, M., 1979, Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books, New York.

28. Foucault, M., 1980, Power/knowledge: Selected interviews & other writings, 1972-1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon, New York.

29. Foucault, M., 1982, The subject and power. Critical Inquiry, Vol. 8, PP. 777-795.

30. Foucault, M., 1984, Space, knowledge and power. In P. Rabinow (Ed.), The Foucault reader (PP. 239-256). Harmondsworth, Penguin, UK.

31. Foucault, M., 1991, Nietzsche, genealogy, history. In: Rabinow P (ed.) The Foucault Reader, Pantheon, New York.

32. Foucault, M., 1994, The order of things: An archaeology of the human sciences, Vintage Books, New York.

33. Foucault, M., 2007a, The language of space. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, knowledge and power: Foucault and geography (PP. 163-167). Aldershot, Ashgate. UK.

34. Foucault, M., 2007b, Questions on geography. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, knowledge and power: Foucault and geography (PP. 173-182). Aldershot, Ashgat, UK.

35. Fyfe, N. and Bannister, J., 1996, City watching: closed circuit television surveillance in public spaces. Area, Vol. 28, No. 1, PP. 37-46.

36. Garland, D., 2014, What is a ‘‘history of the present’’? On Foucault’s genealogies and their critical preconditions, Punishment & Society, Vol. 16, No. 4, PP. 365-384.

37. Ghaderi, H., 2001, Twentieth Century Political Thoughts: Second Edition, Ministry of Foreign Affairs of Iran.

38. Gottmann, J., 1977, The Role of Capital Cities. Athens Center of Ekistics, Vol. 44, No. 264, PP. 240-243.

39. Grbin, M., 2015, 'Foucault and Space',Социолошки преглед, Vol. XLIX, No. 3, PP. 305-312.

40. Hall, P., 1993, The Changing Role of Capital Cities: Six Types of Capital City. In Capital Cities / Les Capitals: Perspectives Internationals / International Perspectives, edited by J. Taylor, J. G. LengellÈ and C. Andrew, Carleton University Press, Ottawa.

41. Hannah, M., 1997, Imperfect panopticism: envisioning the construction of normal lives. In Georges Benko & Ulf Strohmayer (eds.), Space and Social Theory: Interpreting Modernity and Postmodernity. Blackwell. PP. 344-59.

42. Herbert, S., 1996, The geopolitics of the police: Foucault, disciplinary power and the tactics of the Los Angeles Police Department, Political Geography, Vol. 15, No. 1, PP. 47-59.

43. Heron, R.L. and Harrington, J.W., 2005, New Economic Spaces: New Economic Geographies (Dynamics of Economic Space), Ashgate Publication, England.

44. http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

45. Huxley, M., 2007, Geographies of governmentality. In J. W. Crampton & S. Elden (Eds.), Space, Knowledge and power: Foucault and geography (PP. 185-204). Aldershot, Ashgate, UK.

46. Kachuyian, H.  and Zaeri, Q., 2009, The Ten Main Methodological Steps in the Genealogical Analysis of Culture; Relying on Michel Foucault's Views, Journal of Strategy and Culture, Vol. 2, No. 7, PP. 7-30

47. Koskela, H., 2003, ‘Cam Era’ – the contemporary urban Panopticon, Surveillance & Society, Vol. 1, No. 3, PP. 292-313.

48. Maryfield, A. and Harvey, H., 2011, Right to the City (Urban Origins of Financial Crisis), Translated by: Khosrow Kalantari, Tehran: Mehr Publication.

49. Massey, D., 1999, Philosophy and politics of spatiality: Some considerations. In Massey, D. (Ed.), Power-geometries and the politics of space-time (Hettner-lecture, Vol. 2, PP. 27-42). Heidelberg, Germany.

50. Mayer, H., 2016, Capital city dynamics: Linking regional innovation systems, locational policies and policy regimes, Cities, Vol. 51, No. 2, PP. 11-20.

51. Muir, R., 2000, A New Revenue on Political Geography, Translation by Mirhiedar, D. and Safavi, S.Y., First Edition, Tehran, Geographic Organization of the Armed Forces

52. Municipality of Mashhad, 2016, Statistics of Mashhad City.

53. Peet, R., 2007, Geography of power, Zed Books, London.

54. Philo, C., 1992, Foucault’s geography. Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 10, No. 2, PP.137-161.

55. Science and Technology Park of Khorasan, 2011, Investigating existing research in relation to pilgrims and pilgrimages and their meta-analysis, Final Report, Vol. 1.

56. Shakouei, H., 2003, New Thoughts in Geography Philosophy; Environmental Philosophy and Geography Schools, Tehran, Geographical Institute and Cartography Publication.

57. Smart, B., 2002, Michel Foucault. Routledge, New York.

58. Soja, E.W., 1996, Third space: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Tactics of the Los Angeles Police Department, Wiley-Blackwell, UAS.

59. West-Pavlov, R., 2009, Space in Theory: Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam and New York: Rodopi

60. WORLD ECONOMIC FORUM, 2015, Industry Agenda, Inspiring Future Cities & Urban ServicesShaping the Future of Urban Development.

61. Zimmermann, H., 2010, Do Different Types of Capital Cities Make a Difference for Economic Dynamism, Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 28, No. 5, PP. 761-767 .

62. Jackson,J, N., The Urban Future: A Choice Between Alternatives (1st Edition),2007, Routledge, UK.