تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

تولید فضای شهری برآیند تعاملی فرایند‏‏های محیطی، اقتصادی،‏‏ اجتماعی،و سیاسی است. وجه اشتراک میان نظام‏های اقتصادی متفاوت هر کشوری حضور عامل تولید زمین به‏عنوان مهم‏ترین رکن توسعة شهری در برقراری رابطةیادشده است. هر چقدر قدرت نهادها و مدیران محلی در مدیریت جریانات اقتصادی-اجتماعی و کالبدی شهر ضعیف باشد، کنشگران فعال در بازار زمین و مستغلات شهری به عاملان اصلی در توسعة شهری و تولید فضای رانتی تبدیل می‏شوند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نقش عوامل و مؤلفه‏های تأثیر‏گذار بر تولید فضای رانتی شهر زنجان در درون صورت‏بندی نظام اقتصادی رانتیر کشور به‏واسطة طرح‏های آماده‏سازی زمین مسکونی بررسی می‏شود. گردآوری داده‏ها با مطالعات کتابخانه‏ای و میدانی انجام شد. تحلیل داده‏ها نیز با روش دلفی، مدل TODIM، تحلیل مسیر و مدل DPSIRبا کمک نرم‏افزار SPSSانجام شد. نتایج برآمده از آزمون تحلیل مسیر نشان می‏دهد شاخص‏های کنترل محدودة شهری با اثر مستقیم 527/0بیشترین ارتباط را با ساخت شهری مبتنی بر رانت دارد و شاخص سهم قیمت زمین در قیمت تمام‏شدة مسکن با ضریب 794/0 و سهم ارزش افزودة نفت در تولید ناخالص داخلی با ضریب 792/0 بیشترین تأثیر را در تولید فضای رانتی از نظر رتبه‏بندی مدل تودیم دارد. در این رابطه برای مقابله با تولید فضای رانتی،جلوگیری از تبدیل زمین به اوراق بهادار ملکی و مستغلاتی برای بروز کنش رانت‏جویی بازتوزیعی و چرخش به سیاست‏های بازآفرینی شهری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective forces in the urbanization of rent in the form of urban residential land development plans (Case study: Zanjan city)

نویسندگان [English]

  • Shahrivar Rostaei 1
  • Rahim Heydari chiyaneh 2
  • Akbar asgari zamani 2
  • Rahim Tavassolian 3
1 Department urban planning- Faculty of geography and environment sciences- Tabriz university- tabriz- Iran
2 Department urban planning- Faculty of planning and environment sciences- Tabriz university- tabriz- Iran
3 PHD student of geography and urban planning-Department urban planning- Faculty of planning and environment sciences- Tabriz university- tabriz- Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction: The structure of a city as a spatial form is the result of the interaction between environmental, economic, social and political processes. Within the context of urban political economy, each country creates a special urban constructions to rebuild the dominant economic system. According to the Growth Coalition theory, the base of the coalition for the growth of local power elements in cities is mainly based on land factors. In this context, active actors in the land market and urban property become key actors in urban development and production of rented space. This paper, based on theoretical literature on urban land rent, and relying on real data, while introducing rent-seeking mechanisms in urban residential land supply process, studies the production of urban space derived from it. Then, the urbanization of rent process with emphasis on redistributional rent-seeking as the main attribute of the economic system of rentier in Iran and its impact on the structure of Zanjan city is explained. In cities of Iran, rent-seeking from urban land, happens in the available spaces with a great deal of different rent, or creating new spaces contrary to urban development standards with the aim of achieving absolute rents in cities The second, according to Lefebvre's readings, is the production of space or spatial expansion. "The first is the so-called" space constraint. In the cities of Iran, the rent-seeking mainly due to the production of new space, in comparison with the space constraints, plays a major role in the urbanization and construction of cities. In this regard, one of the fields of space production, urbanization of rent and rent-seeking in the cities of Iran is inefficient allocation The scarcity of land in the form of undeveloped land in the form of ineffective implementation of land development policy as one of the most important and prevalent urban land policies since the 1980s and introducing it into the residential land speculation system. Land speculation is exchange of space as a commodity, with the mediator of money as a pure redistributional rent-seeking. This economic action is one of the characteristics of the urbanization of Iran, which is directly related to the economic structure of the country, called the Rentier system. The residential land supplied in this way, with varying degrees of underdevelopment level and more than the use and actual demand of the city, creates the ground for the high exchange value. So that for a long period of time, without complete development of residential land, it provides the space for redistributional rent-seeking resulting from the absolute exchange value created on the land.
Methodology: This paper, using descriptive-analytical method, the role of the factors affecting the production of rented space in Zanjan city within a rentier economic system is examined by residential land development plans. Data collection have conducted with library and field studies. For analysis of data, the path analysis, Multidimensional decision-making model, toward multi-criteria decision-making model, Delphi analysis method with fuzzy weighting were used in DPSIR model. At first, the research data were ranked by Delphi process and fuzzy weighting. Then, the data were weighted and ranked using a multi-criteria decision making model. In the next step, using the path analysis method, the effect of each of the components on the production of rented space analyzed. Path analysis method is a kind of regression analysis that is used to understand the causality and display the causal relationship patterns among a set of related variables using multivariate linear regression test. Also, Excel software and SPSS software have used for research needs.
Results and discussion: Regarding to the influence of different forces on shaping the urban rented space, field surveys also showed that the urban growth boundary control indicators with direct effect of 0.527 have the most relationship with city construction based on urban land rent. In other words, the statistical community, in explaining the relationships between independent and dependent components, believes that what can control urban construction resulting from rented space production, are components based on controlling the city's boundaries. So that, It can be more effective in optimal organizing urban space. In contrast, macroeconomic indicators that are influenced by the performance of the rentier government, with direct effect of 0.359, have less effective compared with the other components.
These components undermine the structure of urban management. With the weakening of urban management and the lack of control of the macroeconomic processes that create the rents, the local government and non-government actors involved in land and housing can’t control the flow of land and urban housing, so that the production of rented space in the city through rent-seeking behavior of the economic-social elite is intensifying.
In this regard, statistical findings indicate that the share of land prices at the cost of housing with a coefficient of 0.794; the share of oil added value in GDP with a coefficient of 0.792; the ratio of liquidity in GDP with a coefficient of 0.774; the duration of the permits The construction for more than 80% of residential lands in land development plans with a coefficient of 0.749 has the most impact on the production of rented space according to the Todim Model.
Conclusion: The results of the research showed that the economic structure of the country has a significant role in producing rented space and urban management and urban residential land supply policies in cities, including Zanjan city. Considering the findings of the research on the impact of different economic, social and managerial forces on the production of rented space in Zanjan city, in order to improve the status quo and move towards the production of urban space in order to suitable response to the real and use needs of housing, it is necessary to consider the following.
- Managing oil revenues, liquidity and government assistance to create productive urban economy.
- Prevent buying and selling or speculation land plots Through proper implementation of residential land development policies based on real and use needs of land.
- Attention to urban regeneration policies
- Facilitate the issuance of building permits for vacant land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban space production
  • Urbanization of rents
  • Redistributional rent-seeking
  • Residential land development plan
  • Zanjan City
اطهاری، کمال، 1389، اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران، فصل‏نامة اقتصاد شهر، س ۲، ش 7، صص 65-56.
پرهیزگار، اکبر، 1384، رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقة کلان‏شهری تهران، فصل‏نامة پژوهشهای اقتصادی، ش 16.
حاتمی‏نژاد، حسین، 1393، شهر و نظریة انتقادی، تهران: پرهام نقش.
حسین‏پناهی، محمد و امینی، اشرف، 1390، دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی، و سرمایة اجتماعی در ایران، فصل‏نامة علمی‏- پژوهشی تحقیقات سیاسی بینالمللی، دورة 8، ش 7، صص 94-59.
رهنمایی، محمدتقی؛ علی‏اکبری، اسماعیل و فرجی دارابخانی، محمد، 1389، ساختارشناسی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر نقش دولت مطالعة موردی: سرابله، مجلة جغرافیا، دورة 8، ش 24، صص 67-47.
رئیس‏دانا، فریبرز، 1380، بررسی‏های کاربردی توسعه و اقتصاد ایران، جلد یکم: شناخت‏های پایه‏ای در اقتصاد ایران و جهان، تهران: چشمه.
رئیس‏دانا، فریبرز، 1395، اقتصاد سیاسی توسعه، چ ۳، تهران: نگاه.
سرایی، محمد‏حسین، 1388، بررسی علل رهاماندن اراضی با واگذاری کاربری مسکونی در شهر یزد، مطالعات و پژوهش‏های شهری و منطقه‏ای، دورة 1، ش 3، صص 43-70.
سعیدی‏فرد، فرانک؛ رضویان، محمدتقی و قورچی، مرتضی، 1397، تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلان‏شهرها (نمونة موردی: منطقة 1 شهر تهران)، مجلة پژوهش‏های دانش زمین، س ۹، ش 34، صص 164-145.
شادی‏وند، قادر، 1394، رابطة دولت و نفت- پیشنهاد الگوی مطلوب، فصلنامه سیاست نامه علم و­ فن­آوری، دورة 5، ش 4، شمارة پیاپی 13، صص 38-17.
شریفی، نورالدین؛ احسانی، محمدعلی و پهلوانی، مرتضی، 1392، مقایسة ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی، فصل‏نامة سیاست‏گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)، س ۱، ش اول، صص 117-93.
شورچه، محسن، 1393، برنامه‏ریزی شهری در قرن 21(برنامهریزی شهری پیشرفته)، تهران: پرهام نقش.
عنابستانی، زهرا و همکاران، 1395، بررسی عوامل مؤثر بر تحولات بازار زمین و مسکن شهری (مطالعة موردی شهر شاندیز در سال‏های ۱۳۸۸-13۹۳)، اقتصاد و مدیریت شهری، دورة 4، ش 14، صص 38-19.
کمانرودی‏ کجوری، موسی و حسینی، فرشته، 1397، رانت زمین و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دورة 50، ش 2، صص 337-317.
گانینگ، جان پاتریک، 1393، دموکراسی مقدمه‏ای بر انتخاب عمومی، ترجمة حسین ربیعی، تهران: دنیای اقتصاد.
مرکز آمار ایران، 1395، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
مصلی‏نژاد، علی، 1395، دولت و توسعة اقتصادی در ایران، تهران: نشر نی.
مؤمنی وصالیان، هوشنگ؛ دقیقی اصلی، علیرضا و زمانیان، محبوبه، 1389، بررسی ارتباط درآمدهای مالیاتی و کسری بودجة دولت در اقتصاد ایران، مجلة اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، دورة 4، ش 11 ، صص 200-177.
نقیب‏زاده، احمد، 1382، مدیریت اراضی رهاشده (نمونة موردی شهر شیراز)، رسالة کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز.
یارقلی، وحید، 1397، تبیین الگوی توسعه شهری زیست پذیر(مطالعه موردی شهر زنجان)، رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری دانشگاه زنجان.
21. Adams, D., 1994, Urban Planning and the Development Process, London: UCL Press.
22. Annabestani, Zahra and et al., 2016, Factors Affecting Land and Housing Market Changes (Case Study: Padideh Tourism Company-Shandiz City in 2009-2014), Economy and Urban Management, Vol. 4, No. 14, PP. 19-38. (In Persian)
23. Athari, K., 2010, Urban Economics and City Economy, Urban Economics, Vol. 2, No. 7, PP. 56-65. (In Persian)
24. Chatlus, M., 1990, Policies for developmental: Attitudes towards industry and services in The Arab state. (G. luciani, Ed.) University of California Press.
25. Cho, Seong-Hoon and et al., 2008, Estimating Spatially Varying Effects of Urban Growth Boundaries on Land Development and Land Value, Land Use Policy, Vol. 25, No. 3, PP. 320-329.
26. Domhoff, G. W., 2005, Power at the Local Level: Growth Coalition Theory. Retrieved April, 2019, From http://whorulesamerica.net/local/growth_coalition_theory.html.
27. Drabkin, D., 1977, Land Policy and Urban Growth. Oxford: Pergamon press.
28. Evans, A. W., 2004, Economic, realstate and the supply of land. Oxford: Blackwell.
29. Fetter, F, . A., 1977, Capital, Interest and Rent: Essays in the Theory of Distribution. kansas City: Sheed Andrews and Mcmeel Inc.
30. Gunning, J, . Patrick., 2014, Understanding Democracy: An Introduction to Public Choice, Donya-e-eqtesad, Tehran. (In Persian)
31. Guy, S. and et al., 2000, Understanding Urban Development Processes: Integrating the Economic and Social in Property Research, Urban Studies, Vol. 37, No.13, PP. 2399-2416..
32. Haila, A., 2016, Urban Land Rent: Singapore as a Property State, Wiley Blackwell..
33. Harvey, D., 1989, The Urban Experience, Blackwell, Oxford..
34. Hataminejad, H., 2014, City and Critical Theory, Parham Nagsh Press, Tehran. (In Persian)
35. Healey, P p., 1991, Model of the Development Process: A Review, Property Research, Vol. 8, No. 3, PP. 219-238.
36. Hossein Panahi, M., . and Amini, A., 2011, Rentier Government, Governmental Economy, Political Culture, and Social Capital in Iran. Quarterly Journal of International Political Research, Vol. 3, No. (7), PP.pp. 5994-5994. (In Persian)
37. Hubasek, Klaus; Van den Bergh, Jeroen C.J.M;. (2006). Changing concepts of land in economic theory: From single to multi-disciplinary approaches. Ecological economics, 56, 5-27.
38. Iran Statistics Center., 2016, Population and Housing Census of Zanjan Province, Statistics Center of Iran, Tehran. (In Persian)
39. Kamanroodi Kojuri, Moosa and Hosseini, Fereshteh., 2018, Land and Housing Rent and Building Violations in Sanandaj,‏‏ Iran, Human Geography Researches, Vol. 50, No. 2, PP. 317-337. (In Persian)
40. Klaus, H., . and Jeroen, B., 2006, Changing Concepts of 'Land' in Economic Theory: From Single to Multi-disciplinary Approaches, Ecological Economic, Vol. 56, No.1, PP. 5-27.
41. Momeni Vassalian, H.; and Daghighi, M., and Zamanian, M., 2010, Investigating the Relationship between Tax Revenues and Budget Deficit in Iran's Economy, Financial Economics (Financial and Development Economics), Vol. 4, No. 11, PPpp. 200177-200177 . (In Persian)
42. Mosalnezhad, A., 2016, Government and Economic Development in Iran, Ney Press, Tehran. (in Persian)
43. Nagibzadeh, Ahmad., 2003, Abandoned lands management (Case Study: Shiraz, Iran), MA Thesis Shiraz University. (In Persian)
44. Parhizgar, A., 2005, Urban governance approach and its necessity in managing the metropolitan area of ​​Tehran. , Economic Research, No. 16. (In Persian)
45. Shin-Kunpeng,  PengShin-kun., 2014, Housing Market and Agglomeration of Rent-Seeking Activities: Implications for Regional DevelopmentERSA conference papers ersa14,p P. 326, European Regional Science Association.
46. Rahnamaei, M. T, .; Ali Akbari, E. and Faraji Darabkhani, M., 2010, Structural Analysis of Urban Economics in Iran with Emphasis on the Role of the Government Case Study: Sarabala, Journal of Geography, Vol. 8, No. 24, Pages PP. 6747-6747. (In Persian)
47. Raisdana, F., 2001, Applied Development Investigations and Iran's Economy, Cheshme, Tehran. (In Persian)
48. Raisdana, F., 2016, Political Economy of Development, Negah Press, Tehran. (In Persian)
49. Saeedifard, F.;, Razavian, M. T. and Ghorchi, M., 2018, Explaining the Rentian Economics Reflection on Metropolitan Space Organization (Case Study: District 1 of Tehran), Earthquake Research, Vol. 9, No. 34, PPpp. 145-164. (In Persian)
50. Sarayi, Mohammad Hosein., 2009, Investigating the Causes of Land Abandonment With Residential Use in Yazd, Urban and Regional Studies and Researches, Vol. 1, No. 3, PP. 43-70. (In Persian)
51. Shadi Vand, G., 2015, The Relationship Between Government and Oil-Proposed Model, Science and Technology Policy Quarterly,, Vol. 5, No. 13, PPpp. 17-38. (In Persian)
52. Sharifi, N.;, Ehsani, M. A. and Pahlavani, M., 2013, Comparison of Iran's economic structure with a selection of industrialized countries of the World Trade Organization, Economic Development Policy, Alzahra University, Vol. 1 , No. 117, PPpp. 11793-11793. (In Persian)
53. Shorcheh, M., 2014, Urban Planning in the 21st Century (Advanced Urban Planning), Parham Nagsh press, Tehran. (In Persian)
54. Winarso, H., 2000, Residential Land Developers' Behaviour in Jabotabek, Indonesia. A Thesis Submitted for the Award of the Degree of Doctor of Philosophy of the University of London..
55. Yargoli, V., 2018, Explaining the Pattern of Livable Urban Development (Case Study: Zanjan, Iran), Phd Thesis Zanjan University. (In Persian).